Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Комисията представя нова стратегия за Европа за въздухоплаването

Брюксел, 7 декември 2015 r.

Днес Комисията прие нова стратегия за въздухоплаването — инициатива с ключово значение за подсилване на икономиката на Европа, укрепване на промишления ѝ капацитет и принос за лидерската позицията на ЕС в световен мащаб

Днес Европейската комисия прие нова стратегия за Европа за въздухоплаването — инициатива с ключово значение за подсилване на икономиката на Европа, укрепване на промишления ѝ капацитет и допринасяне за лидерската ѝ позиция на световната сцена. Това са три от основните приоритети на председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер, върху които е съсредоточена стратегията, като се набляга на това европейското въздухоплаване да остане конкурентоспособно и секторът да се възползва от възможностите на бързо променящата се и развиваща се световна икономика. Наличието на стабилен и ориентиран към външния свят авиационен сектор ще бъде от полза не само за бизнеса, но и за европейските граждани с това, че ще предлага повече връзки с другите части на света на по-ниски цени.

Заместник-председателят, отговарящ за енергийния съюз, Марош Шефчович заяви: „Конкурентоспособният и добре функциониращ авиационен сектор е от основно значение за растежа на Европа. С тази нова стратегия за въздухоплаването се създава рамка, която ще позволи на Европа да запази лидерската си позиция във въздухоплаването на световната сцена. С нея също така се затвърждава първият по рода си ангажимент на Европа за устойчива авиация — много актуална тема, най-вече сега, когато целият свят е отправил погледа си към ХХІ-та конференция по въпросите на климата в Париж (COP 21)“.

Комисарят на ЕС по транспорта Виолета Булц добави: „Европейският сектор на въздухоплаването е изправен пред редица предизвикателства, а представената днес стратегия съдържа всеобхватен и амбициозен план за действие за запазване на челните позиции на този сектор. С нея европейските предприятия ще запазят конкурентоспособността си посредством нови инвестиции и бизнес възможности, което ще им позволи растеж по устойчив начин. Европейските граждани ще се радват на по-богат избор, по-ниски цени и най-висока степен на безопасност и сигурност.“

Целта на Комисията е да създаде всеобхватна стратегия за авиационните и свързаните с тях сектори в целия ЕС. В този смисъл приоритетите са:

1. Да се подкрепи ЕС като водещ участник в международното въздухоплаване, като същевременно се гарантират еднакви условия на конкуренция. На сектора на въздухоплаването в ЕС трябва да бъде позволено да се възползва от възможностите на новите пазари в процес на растеж. Това може да се постигне чрез нови външни споразумения в областта на въздухоплаването с ключови държави и региони по света. Така не само ще се подобри достъпът до пазара, но ще се предоставят нови възможности за бизнес на европейските предприятия и ще се осигурят справедливи и прозрачни условия на пазара, които са основани на ясна нормативна уредба. С тези споразумения ще се предложат също така повече връзки и по-добри цени за пътниците. Глобалната свързаност е двигател за търговията и туризма и пряко допринася за икономическия растеж и за създаването на работни места.

2. Справяне с ограниченията пред растежа на сектора при полетите и при наземната работа. Основното предизвикателство за растежа на въздухоплаването на ЕС са ограниченията на капацитета, ефикасността и свързаността. Цената на фрагментирането на европейското въздушно пространство е поне 5 милиарда евро годишно и до 50 млн. тона CO2. Ограниченията в капацитета на летищата в ЕС могат да доведат до загуба на до 818 000 работни места до 2035 г. Следователно сега е моментът ЕС да планира какви ще бъдат бъдещите нужди от въздушен транспорт и да избегне претоварването в работата на някои от частите на сектора. По тази причина в стратегията се подчертава колко е важно да бъде завършен проектът „Единно европейско небе“, като се оптимизира използването на някои от най-натоварените летища и се извършва наблюдение на транспортните връзки в ЕС и извън него с цел да бъдат набелязани недостатъците.

3. Поддържане на високи стандарти на ЕС. От особен интерес за европейските граждани и за бизнеса е да се поддържат високи стандарти на ЕС за безопасност, сигурност, околната среда, социалните въпроси и правата на пътниците. Със стратегията се предлагат важни мерки по тези въпроси, като се актуализират правилата на ЕС за безопасност, за да се запазят високи стандарти на безопасност успоредно с нарастващия въздушен трафик. Освен това с наличието на ефективна и ефикасна нормативна уредба на сектора се предлага повече гъвкавост за по-висок растеж и по-голяма конкурентоспособност на световната сцена. Комисията също така ще потърси начини за намаляване на тежестта на проверките за сигурност и на свързаните с тях разходи чрез използване на нови технологии и на основан на оценката на риска подход. Тя ще подкрепи социалния диалог и ще подобри условията на труд в сектора на въздухоплаването и ще потърси стабилна глобална мярка за постигането на неутрален от гледна точка на въглеродни емисии растеж след 2020 г.

4. Постигане на напредък при иновациите, цифровите технологии и инвестициите. Катализатор на развитието на въздухоплаването и на неговата роля за стимулирането на растежа ще бъдат иновациите и цифровизацията. По-конкретно, Европа трябва да разгърне пълния потенциал на безпилотните летателни апарати. Ето защо в стратегията се предлага нормативна уредба, за да се осигурят безопасността и правната сигурност на промишлеността, и се вземат под внимание опасенията, свързани с неприкосновеността на личния живот и защитата на данните, сигурността и околната среда. Освен това подходящите инвестиции в технологиите и иновациите ще подсигурят водещата роля на Европа в международното въздухоплаване. Европейският съюз планира да инвестира 430 милиона евро[1] всяка година до 2020 г., в проекта за изследване на управлението на въздушното движение в единното европейско небе (SESAR). Навременното прилагане на решенията от SESAR потенциално може да доведе до създаването на над 300 000 нови работни места. Разгръщането и оптимизирането на информационните и комуникационните технологии също са особено актуални за капацитета на летищата, работата им и качество на обслужването.

За повече информация относно стратегията за въздухоплаването:

Уебсайт на Стратегията за въздухоплаването: видео материали, цитати, инфографики, рубрика с въпроси и отговори, факти и статистика

Въпроси и отговори

Информационна бележка относно международното въздухоплаване

Контекст

Стратегията за въздухоплаването е една от инициативите, изброени в Работната програма на Комисията за 2015 г. Тя включва съобщение, предложение за преразглеждане на правилата на ЕС за авиационна безопасност (Регламент № 216/2008) и искане за преговори по широкообхватни споразумения за въздушен транспорт на равнище ЕС с редица важни трети страни.

Въздухоплаването е силен двигател на икономическия растеж, работните места, търговията и мобилността за Европейския съюз и играе ключова роля за неговата икономика. В сектора работят почти 2 милиона души в ЕС, а стойността му възлиза на 110 млрд. евро за икономиката на Европа. През последните 20 години либерализацията на вътрешния пазар на ЕС за въздухоплавателни услуги и значителното повишаване на търсенето в областта на въздушния транспорт в рамките на ЕС и в световен мащаб доведоха до значително развитие на европейския сектор на въздухоплаването. Очаква се въздухоплавателният трафик в Европа да достигне 14,4 милиона полети през 2035 г., което е нарастване на полетите с 50 % в сравнение с 2012 г.


[1]Предвиден среден годишен принос за периода 2014—2020 г.

IP/15/6144

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar