Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Nuläget: Åtgärder i samband med flyktingkrisen

Bryssel den 29 januari 2016

Nuläget: Åtgärder i samband med flyktingkrisen

I den europeiska migrationsagendan, som kommissionen antog i maj 2015, understryks behovet av en övergripande strategi för hanteringen av migrationsfrågor. Sedan maj har flera åtgärder antagits. Bland annat har man godkänt två nödprogram för omplacering av 160 000 personer i behov av internationellt skydd från de mest utsatta medlemsländerna till andra medlemsländer, samt godkänt kommissionens handlingsplan för återvändande.

Den 23 september lade Europeiska kommissionen fram ett antal prioriterade åtgärder som ska vidtas inom de närmaste sex månaderna för att genomföra den europeiska migrationsagendan. Det gäller både åtgärder på kort sikt för att stabilisera nuläget och åtgärder på längre sikt för att upprätta ett robust system som kan stå sig genom åren.

I förteckningen över prioriteringar anges vilka åtgärder som behövs omedelbart, däribland i) operativa åtgärder, ii) budgetstöd samt iii) genomförande av EU-lagstiftningen.

Förteckningen godkändes vid det informella mötet mellan stats- och regeringscheferna den 23 september 2015 och den 15 oktober 2015.

Dessa åtgärder måste nu genomföras snabbt och effektivt på alla nivåer.

En genomgång av de åtaganden som gjordes vid mötet om flyktingströmmen längs västra Balkanrutten finns här.

Utlovat finansiellt stöd

Vid stats- och regeringschefernas informella möte den 23 september konstaterade medlemsländerna att det fanns behov av ytterligare nationell finansiering. Detta upprepades vid Europeiska rådets möte den 15 oktober. Kommissionen har redan föreslagit ändringar i 2015 och 2016 års budgetar, vilket innebär ett sammanlagt tillskott på 1,7 miljarder euro till resurserna för flyktingkrisen. Kommissionen kommer därmed totalt att kunna satsa 9,2 miljarder euro på insatser kopplade till flyktingkrisen under 2015 och 2016. EU-länderna åtog sig att avsätta lika mycket nationella medel. Många medlemsländer dröjer dock fortfarande med konkreta utfästelser om stöd till UNHCR, Världslivsmedelsprogrammet och andra berörda organisationer (500 miljoner euro), EU:s regionala förvaltningsfond för Syrien (500 miljoner euro) och förvaltningsfonden för nödåtgärder i Afrika (1,8 miljarder euro).

Medlemsstaternas utfästelser om finansiellt stöd sedan den 23 september 2015, miljoner euro

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_member_state_pledges_en.pdf

Omplacering

De åtgärder som föreslogs av EU-kommissionen och antogs av rådet den 14 september och 22 september för att omplacera 160 000 personer med tydligt behov av internationellt skydd kommer att avsevärt lätta trycket på de mest utsatta medlemsländerna, om än partiellt. Det är mycket viktigt att dessa åtgärder nu genomförs fullt ut. För att systemet ska fungera ändamålsenligt måste medlemsländerna snabbt möta efterfrågan på kvalificerade nationella experter som kan hjälpa till på krisplatserna, underrätta kommissionen om den lokala mottagningskapaciteten och identifiera de nationella kontaktpunkter som kan samordna både omplaceringarna med Grekland och Italien och de allmänna nationella insatserna för vidarebosättning.

Medlemsländernas stöd till omplacering i nödsituationer

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_relocation_en.pdf.

Krisplatser

Viktigt för EU:s strategi och trovärdighet är att visa att migrationssystemet återigen kan börja fungera korrekt bl.a. genom stödgrupper för migrationshantering som skickas till utsatta områden för att hjälpa de medlemsstater som står under det största trycket att fullgöra sina skyldigheter. För att stödgrupperna ska fungera behövs en stark kärna av EU-organ, nära samarbete med de italienska och grekiska myndigheterna och de andra medlemsstaternas stöd.

Läget vad gäller krisplatser

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_hotspots_en.pdf.

Återvändande

Att se till att personer verkligen återvänder är en viktig uppgift för stödgrupperna för migrationshantering i de utsatta områdena. Det förutsätter också att det finns effektiva system inom EU för att fatta och verkställa beslut om återsändande. Konkreta åtgärder har vidtagits den senaste månaden för att bygga upp ett integrerat system för återsändande och använda EU:s system för informationsutbyte för att sprida information om beslut om återsändande och inreseförbud. Medlemsstaternas myndigheter med ansvar för återsändande måste också få de resurser som krävs. EU-länderna bör snabbt genomföra EU:s handlingsplan för återvändande som föreslogs av EU-kommissionen och antogs av medlemsländerna vid rådets möte (rättsliga och inrikes frågor) i oktober 2015.

Återvändande sedan september

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_returns_en.pdf.

Stöd åt länder som utnyttjar EU:s civilskyddsmekanism

EU:s civilskyddsmekanism är utformad för att erbjuda praktiskt stöd till länder som har svårt att klara en krissituation. Serbien, Slovenien och Kroatien har begärt sådant stöd. Mekanismen kan omfatta olika typer av bistånd in natura, bl.a. grupper och utrustning, tillfälliga bostäder, medicinska förnödenheter, andra förnödenheter utom livsmedel samt expertis. På begäran från det land som aktiverar mekanismen ska de deltagande länderna tillhandahålla den assistans som behövs. EU-kommissionen har ökat sin medfinansiering av materiel och experter under den rådande flyktingkrisen. Det är alltför få EU-länder som hittills har tillhandahållit den efterfrågade hjälpen och Serbien, Slovenien och Kroatien behöver en mängd resurser för att klara den rådande situationen.

Medlemsländernas stöd till civilskyddsmekanismen för Serbien, Slovenien och Kroatien

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_ucpm_support_en.pdf.

Bakgrund

Europeiska kommissionen arbetar konsekvent och kontinuerligt för samordnade europeiska insatser när det gäller flyktingar och migration.

När EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker tillträdde utsåg han en EU-kommissionär med särskilt ansvar för migrationsfrågor – Dimitris Avramopoulos – som tillsammans med de andra EU-kommissionärerna och under samordning av kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans skulle utarbeta en ny migrationspolitik som en av de tio prioriteringarna i de politiska riktlinjerna.

Den 13 maj 2015 lade Europeiska kommissionen fram eneuropeisk migrationsagenda, med övergripande förslag som ska förbättra hanteringen av alla migrationens aspekter.

Två paket för genomförande av agendan lades fram den 27 maj 2015 och den 9 september 2015. De har redan antagits och åtgärderna börjar vidtas.

Läs mer

Pressmeddelande - Flyktingkrisen: Europeiska kommissionen rapporterar om prioriteringar och framsteg

Kommunikation Hanteringen av flyktingkrisen: lägesrapport om genomförandet av de prioriterade åtgärderna i den europeiska migrationsagendan

Memo – Frågor och svar om brådskande omplacering:

Allt pressmaterial om EU:s migrationsagenda

Brev från rådets ordförande Donald Tusk, EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och Luxemburgs premiärminister Xavier Bettel till alla stats- och regeringscheferna efter ledarnas möte om flyktingströmmar längs västra Balkanrutten.

IP/15/6134

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar