Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Súčasný stav: Opatrenia na riešenie utečeneckej krízy

Brusel 29. Január 2016

Súčasný stav: Opatrenia na riešenie utečeneckej krízy

V európskej migračnej agende, ktorú Komisia prijala v máji 2015, sa stanovila potreba komplexného prístupu k riadeniu migrácie. Odvtedy sa zaviedlo niekoľko opatrení – vrátane prijatia dvoch núdzových systémov na premiestnenie 160 000 osôb, ktoré jasne potrebujú medzinárodnú ochranu, z najviac postihnutých členských štátov do iných členských štátov EÚ, a schválenia Akčného plánu Komisie v oblasti návratu.

Európska Komisia predstavila 23. septembra súbor prioritných opatrení na vykonávanie európskej migračnej agendy, ktoré sa majú vykonať v priebehu nasledujúcich šiestich mesiacov. Tento súbor zahŕňa tak krátkodobé opatrenia s cieľom stabilizovať súčasnú situáciu, ako aj dlhodobejšie opatrenia na vytvorenie spoľahlivého systému, ktorý obstojí v skúške času.

V zozname prioritných opatrení sa uvádzajú kľúčové opatrenia, ktoré je potrebné čo najskôr realizovať, a to pokiaľ ide o: i) prevádzkové opatrenia, ii) rozpočtovú podporu a iii) vykonávanie právnych predpisov EÚ.

Zoznam bol schválený na neformálnom zasadnutí hláv štátov a predsedov vlád 23. septembra 2015 a znovu 15. októbra 2015.

Tieto opatrenia je teraz potrebné rýchlo a účinne uplatňovať na všetkých úrovniach.

Viac informácií o súčasnom stave záväzkov prijatých na zasadnutí lídrov o západobalkánskej migračnej trase možno nájsť tu.

Finančné prísľuby

Na neformálnom zasadnutí hláv štátov a predsedov vlád 23. septembra členské štáty uznali potrebu mobilizovať dodatočné vnútroštátne financovanie. Svoj záväzok zopakovali na zasadnutí Európskej rady 15. októbra. Komisia už navrhla zmeny svojich rozpočtov na roky 2015 a 2016 na zvýšenie zdrojov vyčlenených na utečeneckú krízu o 1,7 miliardy EUR. To znamená, že Komisia v rokoch 2015 a 2016 celkovo vynaloží na utečeneckú krízu 9,2 miliardy EUR. Členské štáty sa zaviazali mobilizovať rovnakú súhrnnú sumu vnútroštátnych finančných zdrojov. Veľký počet členských štátov však ešte stále musí doplniť financovanie EÚ pre UNHCR, Svetový potravinový program a iné príslušné organizácie (500 miliónov EUR), Regionálny trustový fond EÚ pre Sýriu (500 miliónov EUR) a Núdzový trustový fond pre Afriku (1,8 miliardy EUR).

Finančné prísľuby členských štátov od 23. septembra 2015 v miliónoch EUR

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_member_state_pledges_en.pdf

Systémy premiestňovania osôb

Opatrenia, ktoré navrhla Komisia a prijala Rada 14. septembra22. septembra, zamerané na premiestnenie 160 000 ľudí, ktorí jednoznačne potrebujú medzinárodnú ochranu, umožnia značné, aj keď len čiastočné zníženie tlaku na najviac postihnuté členské štáty. Je kľúčovo dôležité, aby tieto opatrenia boli teraz plne vykonávané. V záujme účinného fungovania týchto systémov musia členské štáty pružne reagovať na výzvu pre vnútroštátnych odborníkov, aby podporili činnosť v krízových vstupných centrách (hotspotoch), oznamovať Komisii svoje kapacity na prijímanie utečencov a určiť vnútroštátne kontaktné miesta, ktoré budú koordinovať premiestňovanie s Gréckom a Talianskom, ako aj úsilie v oblasti presídľovania v rámci svojho vlastného územia.

Podpora núdzového mechanizmu premiestňovania členskými štátmi

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_relocation_en.pdf

Koncepcia krízových vstupných centier (hotspotov)

Nevyhnutným pre stratégiu a dôveryhodnosť je preukázať, že je možné obnoviť riadne fungovanie migračného systému, a to najmä prostredníctvom podporných tímov na riadenie migrácie nasadených v krízových vstupných centrách s cieľom pomôcť členským štátom nachádzajúcim sa pod najväčším tlakom, aby si plnili svoje záväzky a povinnosti. Na to, aby podporné tímy mohli pracovať, potrebujú aktívnu podporu príslušných agentúr EÚ, čo najužšiu spoluprácu s orgánmi v Taliansku a Grécku a podporu ostatných členských štátov.

Súčasný stav kapacity krízových vstupných centier

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_hotspots_en.pdf

Návrat

Základnou súčasťou práce podporných tímov na riadenie migrácie v krízových vstupných centrách je zabezpečiť účinný návrat. To si takisto vyžaduje existenciu účinných systémov v rámci EÚ pre vydávanie a presadzovanie rozhodnutí o návrate. Za posledný mesiac sa podnikli konkrétne kroky s cieľom vypracovať systém integrovaného riadenia návratov a využívať systémy EÚ na výmenu informácií tak, aby zahŕňali rozhodnutia o návrate a zákazy vstupu. Agentúry pre návrat v členských štátoch musia takisto mať potrebné zdroje na vykonávanie svojich úloh. Členské štáty by mali rýchlo implementovať akčný plán EÚ v oblasti návratu, ktorý navrhla Komisia a ktorý členské štáty schválili na zasadnutí Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci v októbri 2015.

Návraty od septembra

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_returns_en.pdf

Podpora krajín, ktoré spúšťajú mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany

Účelom mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany je poskytnúť praktickú podporu krajinám, ktoré nestačia na krízovú situáciu reagovať. Jeho podporu v súčasnosti požaduje Srbsko, Slovinsko a Chorvátsko. V rámci tohto mechanizmu je možné mobilizovať rôzne typy vecnej pomoci vrátane tímov a vybavenia, ubytovania, zdravotníckeho materiálu a iných foriem nepotravinovej pomoci, ako aj odborných znalostí. Výzvu vyhlasuje krajina, ktorá aktivuje mechanizmus, a zúčastnené štáty poskytujú pomoc v reakcii na identifikované potreby. Komisia zvýšila sumu spolufinancovania, ktorú poskytne na dopravu materiálnej pomoci pre utečencov a odborníkov počas súčasnej utečeneckej krízy. Na tieto výzvy dosiaľ reagovalo príliš málo členských štátov a na zvládnutie súčasnej situácie je Srbsku, Slovinsku a Chorvátsku stále potrebné poskytnúť veľké množstvo zdrojov.

Podpora, ktorú členské štáty poskytujú mechanizmom civilnej ochrany v prípade Srbska, Slovinska a Chorvátska

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_ucpm_support_en.pdf

Súvislosti

Európska komisia dôsledne a neustále pracuje na koordinovanej európskej reakcii v otázke utečencov a migrácie.

Pri nástupe do funkcie poveril predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker komisára osobitne zodpovedného za migráciu, Dimitrisa Avramopoulosa, aby spolu s ostatnými komisármi, koordinovanými prvým podpredsedom Fransom Timmermansom, pracoval na novej migračnej politike ako jednej z 10 priorít politických usmernení.

Dňa 13. mája 2015 Európska komisia predložila svoju európsku migračnú agendu, v ktorej sa stanovuje komplexný prístup na zlepšenie riadenia migrácie vo všetkých aspektoch.

Dva implementačné balíky v rámci agendy už boli prijaté (27 mája 20159 septembra 2015) a opatrenia uvedené v nich sa začínajú zavádzať.

Ďalšie informácie

Tlačová správa – Utečenecká kríza: Európska komisia podáva správu o pokroku pri vykonávaní prioritných opatrení

Oznámenie: Riadenie utečeneckej krízy: Aktuálny stav vykonávania prioritných opatrení v rámci európskej migračnej agendy

Memo – Otázky a odpovede k núdzovému premiestneniu

Všetky tlačové materiály týkajúce sa migračnej agendy EÚ

List predsedu Tuska, predsedu Junckera a predsedu vlády Bettela určený všetkým hlavám európskych štátov a predsedom vlád po zasadnutí lídrov o príleve utečencov po západobalkánskej trase.

IP/15/6134

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar