Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Tilannekatsaus pakolaiskriisin vuoksi toteutettuihin toimiin

Bryssel 29. tammikuuta 2016

Tilannekatsaus pakolaiskriisin vuoksi toteutettuihin toimiin

Komissio totesi toukokuussa 2015 esittämässään Euroopan muuttoliikeagendassa, että muuttoliikkeen hallinnan parantamiseksi tarvitaan kokonaisvaltainen lähestymistapa. Sen jälkeen on toteutettu useita toimenpiteitä, muun muassa kaksi hätätoimenpidettä 160 000:n selkeästi kansainvälisen suojelun tarpeessa olevan henkilön siirtämiseksi eniten pakolaisia vastaanottaneista EU:n jäsenvaltioista muihin jäsenvaltioihin. Komissio on myös hyväksynyt palauttamista koskevan toimintaohjelman.

Komissio esitti 23. syyskuuta joukon ensisijaisia toimia, joiden avulla on tarkoitus panna täytäntöön Euroopan muuttoliikeagenda seuraavien kuuden kuukauden aikana. Näihin kuuluu sekä tilanteen vakauttamiseen tähtääviä lyhyen aikavälin toimia että pidemmällä aikavälillä toteutettavia toimia, joilla pyritään luomaan kestävä järjestelmä.

Ensisijaiset toimet, jotka olisi toteutettava välittömästi, jakautuvat seuraavasti: i) operatiiviset toimenpiteet; ii) rahoitustuki ja iii) EU:n lainsäädännön täytäntöönpano.

Ensisijaisten toimien luettelo hyväksyttiin valtion- ja hallitusten päämiesten epävirallisessa kokouksessa 23. syyskuuta 2015 ja vahvistettiin uudelleen 15. lokakuuta 2015.

Nämä toimenpiteet on nyt pantava nopeasti ja tehokkaasti täytäntöön kaikilla tasoilla.

Tilannekatsaus Länsi-Balkanin reitin johtajien kokouksessa annettuihin sitoumuksiin on luettavissa täällä.

Luvattu rahoitus

Valtion- ja hallitusten päämiesten epävirallisessa kokouksessa 23. syyskuuta jäsenvaltiot totesivat, että kansallista rahoitusta tarvitaan lisää. Ne vahvistivat sitoumuksensa Eurooppa-neuvoston kokouksessa 15. lokakuuta. Komissio on jo esittänyt muutoksia vuosien 2015 ja 2016 talousarvioihin ja lisännyt pakolaiskriisiä varten käytettävissä olevia määrärahoja 1,7 miljardilla eurolla. Tämä tarkoittaa, että komissio käyttää pakolaiskriisin hoitamiseen vuosina 2015 ja 2016 yhteensä 9,2 miljardia euroa.

Jäsenvaltiot ovat luvanneet myöntää saman verran kansallista rahoitusta. Useilta jäsenvaltioilta odotetaan kuitenkin edelleen EU:n rahoitusta vastaavaa rahoitusosuutta YK:n pakolaisjärjestölle, Maailman elintarvikeohjelmalle ja muille järjestöille (500 miljoonaa euroa), Syyrian kriisin johdosta perustetulle EU:n alueelliselle erityisrahastolle (500 miljoonaa euroa) sekä Afrikka-hätärahastolle (1,8 miljardia euroa).

Jäsenvaltioiden 23. syyskuuta 2015 alkaen lupaama rahoitus, miljoonia euroja

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_member_state_pledges_en.pdf

Sisäiset siirrot

Neuvosto hyväksyi komission ehdotusten pohjalta 14. syyskuuta ja 22. syyskuuta toimenpiteet, joiden nojalla 160 000 selvästi kansainvälisen suojelun tarpeessa olevaa henkilöä siirretään unionin sisällä jäsenvaltiosta toiseen. Näin voidaan huomattavasti helpottaa vaikeimmassa tilanteessa olevien jäsenvaltioiden paineita, vaikka niitä ei voidakaan poistaa kokonaan. Nyt on erittäin tärkeää panna nämä toimet kokonaisuudessaan täytäntöön.

Jotta käyttöön otetut järjestelmät toimisivat tehokkaasti, jäsenvaltioiden olisi nopeasti osoitettava järjestelykeskuksiin niiden tarvitsemat kansalliset asiantuntijat, ilmoitettava komissiolle vastaanottokapasiteetistaan ja nimettävä ne kansalliset yhteyspisteet, jotka koordinoivat pakolaisten siirtämistä Kreikan ja Italian kanssa sekä pakolaisten uudelleensijoittamista eri jäsenvaltioihin.

Jäsenvaltioiden tuki hätätilanteessa toteutettaville siirroille

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_relocation_en.pdf

Hotspot-järjestelmä

EU:n strategian ja uskottavuuden kannalta on erittäin tärkeää osoittaa, että muuttoliikejärjestelmän toiminta voidaan palauttaa normaaliksi muun muassa lähettämällä muuttoliikkeen hallinnan tukitiimejä eniten tulijoita vastaanottaville alueille auttamaan suurimman paineen kohteena olevia jäsenvaltioita täyttämään velvollisuutensa ja vastuunsa. Jotta tukitiimit voisivat onnistua tässä tehtävässä, tarvitaan vahvaa tukea EU:n virastoilta, tiivistä yhteistyötä Italian ja Kreikan viranomaisten kanssa ja tukea myös muilta jäsenvaltioilta.

Tilannekatsaus hotspot-kapasiteettiin

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_hotspots_en.pdf

Palauttaminen

Tehokkaat palautustoimet ovat keskeinen osa muuttoliikkeen hallinnan tukitiimien työtä hotspot-alueilla. Tätä varten myös unionin sisällä tarvitaan tehokkaita järjestelmiä palauttamispäätösten tekemistä varten ja niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi. Kuluneen kuukauden aikana on aloitettu palauttamisen hallintaa koskevan yhdennetyn järjestelmän luominen ja palauttamispäätösten ja maahantulokieltojen sisällyttäminen EU:n tiedonvaihtojärjestelmiin.

Palauttamisesta vastaaville jäsenvaltioiden virastoille on myös annettava niiden tehtävien edellyttämät resurssit. Jäsenvaltioiden olisi pantava nopeasti täytäntöön komission esittämä palauttamista koskeva EU:n toimintaohjelma, jonka ne hyväksyivät lokakuussa 2015 pidetyssä oikeus- ja sisäasioiden neuvostossa.

Syyskuusta lähtien toteutetut palauttamiset

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_returns_en.pdf

Tuki EU:n pelastuspalvelumekanismin käynnistämistä pyytäneille maille

EU:n pelastuspalvelumekanismin avulla voidaan antaa käytännön apua kriisitilanteisiin joutuneille maille. Apua ovat nyt pyytäneet Serbia, Slovenia ja Kroatia. Mekanismin kautta voidaan toimittaa monenlaista luontoissuorituksiin perustuvaa apua, kuten tukitiimejä ja varusteita, hätämajoitustarvikkeita, lääkeapua ja muita hyödykkeitä sekä asiantuntija-apua. Kun apua tarvitseva maa pyytää mekanismin käynnistämistä, osallistuvat maat tarjoavat apua tarpeiden mukaan.

Komissio on myöntänyt lisää osarahoitusta avustustarvikkeiden ja asiantuntijoiden kuljettamiseen vallitsevan pakolaiskriisin hoitamiseksi. Avunpyyntöihin on saatu toistaiseksi liian vähän vastauksia jäsenvaltioilta, ja Serbia, Slovenia ja Kroatia tarvitsevat edelleen lisäresursseja selviytyäkseen tilanteesta.

Jäsenvaltioiden tuki pelastuspalvelun kautta Serbialle, Slovenialle ja Kroatialle

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_ucpm_support_en.pdf

Tausta

Euroopan komissio on jatkuvasti ja johdonmukaisesti pyrkinyt luomaan pakolais- ja siirtolaiskysymykseen koordinoidun EU:n lähestymistavan.

Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker antoi virkaan astuessaan muuttoliikeasioista vastaavalle komissaari Dimitris Avramopoulosille tehtäväksi laatia yhdessä muiden komissaarien kanssa ja ensimmäisen varapuheenjohtaja Frans Timmermansin johdolla uuden muuttoliikepolitiikan yhtenä poliittisten suuntaviivojenkymmenestä painopisteestä.

Euroopan komissio esitti 13. toukokuuta 2015 Euroopan muuttoliikeagendan, jossa esitetään kokonaisvaltainen lähestymistapa muuttoliikkeen kokonaishallinnan parantamiseksi.

Muuttoliikeagendan perusteella on jo hyväksytty kaksi täytäntöönpanopakettia 27. toukokuuta 2015 ja 9. syyskuuta 2015, ja niihin sisältyvien toimenpiteiden toteuttaminen on aloitettu.

Lisätietoja

Lehdistötiedote - Pakolaiskriisi – Euroopan komissio raportoi tärkeimpien toteutettujen toimien edistymisestä

Tiedonanto: Pakolaiskriisin hallinta – Tilannekatsaus Euroopan muuttoliikeagendaan sisältyvien ensisijaisten toimien toteutukseen

Muistio – Kysymyksiä ja vastauksia hätätilanteessa tehtävistä siirroista

Euroopan muuttoliikeagendaanliittyvä lehdistömateriaali:

Kirje, jonkapuheenjohtaja Tusk, puheenjohtaja Juncker ja pääministeri Bettel ovat laatineet kaikille EU:n valtion- ja hallitusten päämiehille Länsi-Balkanin pakolaisreittiä käsitelleen kokouksen jälkeen 

IP/15/6134

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar