Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Status: Foranstaltninger til at løse flygtningekrisen

Bruxelles, den 29 januar 2016

Status: Foranstaltninger til at løse flygtningekrisen

Den europæiske dagsorden for migration, som Kommissionen vedtog i maj 2015, viser, at der er behov for en overordnet tilgang til styringen af migration. Der er siden truffet en række foranstaltninger – bl.a. er der vedtaget to nødordninger med det formål at omfordele 160 000 mennesker med behov for international beskyttelse fra de medlemsstater, hvor tilstrømningen er størst, til de øvrige EU-medlemsstater, og Kommissionens handlingsplan om tilbagesendelse er blevet vedtaget.

Med henblik på at gennemføre den europæiske dagsorden for migration fremlagde Europa-Kommissionen den 23. september 2015 et sæt prioriterede foranstaltninger, som skal træffes inden for de kommende seks måneder. Blandt disse er både kortsigtede foranstaltninger, der skal stabilisere den aktuelle situation, og mere langsigtede foranstaltninger, der skal etablere et robust og fremtidssikret system.

På listen over højtprioriterede foranstaltninger opstilles de vigtigste foranstaltninger, der straks må iværksættes med hensyn til: i) operationelle foranstaltninger, ii) budgetmæssig støtte og iii) gennemførelsen af EU-retten.

Listen blev godkendt på det uformelle møde mellem stats- og regeringscheferne den 23. september 2015 og igen den 15. oktober 2015.

Disse foranstaltninger skal nu gennemføres hurtigt og effektivt på alle niveauer.

På topmødet om Vestbalkanruten blev der desuden givet en række tilsagn.

Finansielle tilsagn

På det uformelle møde mellem stats- og regeringscheferne den 23. september erkendte medlemsstaterne, at der var behov for at afsætte flere nationale midler. De gentog dette tilsagn på Det Europæiske Råds møde den 15. oktober. Kommissionen har allerede fremsat forslag til en række ændringer af budgettet for 2015 og 2016 og øget de ressourcer, der afsættes til flygtningekrisen, med 1,7 mia. EUR. Det betyder, at Kommissionen vil bruge 9,2 mia. EUR i alt på flygtningekrisen i 2015 og 2016. Medlemsstaterne forpligtede sig til at tilvejebringe de tilsvarende nationale midler. Et stort antal medlemsstater mangler dog endnu at modsvare støtten fra EU til UNHRC, Verdensfødevareprogrammet og andre relevante organisationer (500 mio. EUR), EU's regionale trustfond for Syrien (500 mio. EUR) og Nødtrustfonden for Afrika (1,8 mia. EUR).

Medlemsstaternes finansielle tilsagn siden den 23. september 2015 i mio. EUR

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_member_state_pledges_en.pdf

Ordninger for omfordeling

Den 14. september og 22. september vedtog Rådet efter forslag fra Kommissionen en række foranstaltninger for at omfordele 160 000 mennesker med behov for international beskyttelse. Dette vil muliggøre en mærkbar, omend delvis, reduktion af presset på de hårdest ramte medlemsstater. Det er vigtigt, at disse foranstaltninger nu føres ud i praksis. For at ordningerne kan fungere effektivt, skal medlemsstaterne reagere hurtigt på indkaldelsen af nationale eksperter, der skal støtte arbejdet i brændpunkterne, underrette Kommissionen om deres modtagelseskapacitet og udpege de nationale kontaktpunkter, der skal koordinere omfordelingerne med Grækenland og Italien og den nationale genbosættelsesindsats.

Medlemsstaternes støtte til nødflytningsordningen

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_relocation_en.pdf

Hotspotstrategien

Helt centralt for EU's strategi og troværdighed er det at vise, at det er muligt igen at få migrationssystemet til at fungere efter hensigten, navnlig ved brug af migrationsstyringsstøttehold, der indsættes i "hotspots" for at hjælpe de medlemsstater, der er under størst pres, med at opfylde deres forpligtelser og ansvar. For at migrationsstyringsstøtteholdene kan arbejde, har de brug for en stærk kerne af EU-agenturer, et meget tæt samarbejde med myndighederne i Italien og Grækenland og støtte fra de øvrige medlemsstater.

Status over hotspotkapaciteten

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_hotspots_en.pdf

Tilbagesendelser

At sikre effektive tilbagesendelser er en central del af migrationsstyringsstøtteholdene i "hotspots". Det kræver også, at der findes effektive systemer internt i EU for vedtagelse og fuldbyrdelse af afgørelser om tilbagesendelse. Der er i løbet af den seneste måned blevet taget konkrete skridt til at udvikle et system for integreret forvaltning af tilbagesendelser og at anvende EU's informationsudvekslingssystemer til at omfatte afgørelser om tilbagesendelse og indrejseforbud. De myndigheder i medlemsstaterne, der har ansvaret for tilbagesendelser, skal også have de nødvendige ressourcer til at udføre deres opgaver. Medlemsstaterne bør hurtigst muligt gennemføre den EU-handlingsplan om tilbagesendelse, som medlemsstaterne vedtog efter forslag fra Kommissionen på mødet i Rådet (retlige og indre anliggender) i oktober 2015.

Tilbagesendelser siden september

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_returns_en.pdf

Støtte til lande, der aktiverer EU's civilbeskyttelsesordning

EU's civilbeskyttelsesordning giver praktisk støtte til lande, der ikke kan klare en krisesituation alene. Serbien, Slovenien og Kroatien anmoder lige nu om støtte fra ordningen. Ordningen kan tilvejebringe forskellige former for bistand i naturalier, herunder hold og udstyr, indkvartering, medicinsk udstyr og anden materiel bistand samt ekspertise. Efter anmodning fra det land, der aktiverer ordningen, træder deltagerlandene til med bistand svarende til de identificerede behov. Kommissionen har øget sin medfinansiering af transport af nødhjælp og eksperter som led i den nuværende flygtningekrise. Hidtil har for få medlemsstater reageret på sådanne anmodninger, og der er stadig brug for en lang række ressourcer til Serbien, Slovenien og Kroatien, for at de kan klare den nuværende situation.

Medlemsstaternes støtte til civilbeskyttelsesordningen for Serbien, Slovenien og Kroatien

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_ucpm_support_en.pdf

Baggrund

Europa-Kommissionen har hele tiden og konsekvent arbejdet for en koordineret europæisk reaktion på flygtninge- og migrationsudfordringen.

Da Jean-Claude Juncker tiltrådte, gav han en kommissær med særligt ansvar for migration – Dimitris Avramopoulos – til opgave sammen med de andre kommissærer og koordineret af førstenæstformand, Frans Timmermans, at udforme en ny migrationspolitik som en af de ti prioriteter i de politiske retningslinjer.

Den 13. maj 2015 præsenterede Europa-Kommissionen en europæisk dagsorden for migration, hvori der fastlægges en overordnet tilgang til en bedre forvaltning af migration i alle dens aspekter.

Der er allerede vedtaget to implementeringspakker som led i dagsordenen, henholdsvis den 27. maj 2015 og den 9. september 2015, og nogle af foranstaltningerne er allerede ved at blive gennemført.

Yderligere oplysninger

Pressemeddelelse - Flygtningekrisen: Europa-Kommissionen rapporterer om de fremskridt, der er gjort med gennemførelsen af de prioriterede foranstaltninger

Meddelelse Flygtningekrisen: situationen med hensyn til gennemførelsen af de prioriterede foranstaltninger i den europæiske dagsorden for migration

Memo - Spørgsmål og svar vedrørende nødflytninger

Alt pressemateriale om EU's dagsorden for migration

Brev fra rådsformand Donald Tusk, kommissionsformand Jean-Claude Juncker og premierminister Xavier Bettel til alle EU's stats- og regeringschefer efter topmødet om flygtningestrømmene på Vestbalkanruten

IP/15/6134

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar