Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Co se doposud udělalo pro vyřešení uprchlické krize?

Brusel 29. ledna 2016

Co se doposud udělalo pro vyřešení uprchlické krize?

Evropský program pro migraci, který Komise představila v květnu 2015, vyzdvihuje nutnost komplexního přístupu k řízení migrace. Od vypracování programu byla zavedena řada opatření. Byly přijaty dva nouzové mechanismy k relokaci 160 000 osob, které jednoznačně potřebují mezinárodní ochranu, z nejvíce zasažených členských států do dalších zemí EU a akční plán Komise v oblasti navracení.

Dne 23. září předložila Evropská komise soubor prioritních opatření k provedení evropského programu pro migraci, jež by měla být podniknuta v nadcházejících šesti měsících. Součástí tohoto souboru jsou krátkodobá opatření ke stabilizaci stávající situace i dlouhodobější opatření, jejichž cílem je vybudovat spolehlivý systém, který obstojí v čase.

Seznam prioritních opatření obsahuje klíčové kroky, které je nutné bezodkladně podniknout, pokud jde o: a) operativní opatření; b) rozpočtovou podporu a c) provádění právních předpisů EU.

Tento seznam byl potvrzen na neformálním zasedání hlav států a předsedů vlád dne 23. září 2015 a opětovně dne 15. října 2015.

Tato opatření je třeba urychleně a účinně provést na všech úrovních.

Aktuální informace o plnění závazků, které přijali političtí lídři na schůzce věnované západobalkánské trase, najdete zde.

Finanční přísliby

Na neformálním setkání vedoucích představitelů států a vlád, které se uskutečnilo 23. září, členské státy uznaly potřebu uvolnit další vnitrostátní financování. Tento závazek potvrdily na zasedání Evropské rady dne 15. října. Komise již navrhla změny v rozpočtech na roky 2015 a 2016, aby byly prostředky vyhrazené na uprchlickou krizi navýšeny o 1,7 miliardy eur. V letech 2015 a 2016 tak Komise na řešení uprchlické krize vynaloží celkem 9,2 miliardy eur. Členské státy se zavázaly, že uvolní korespondující prostředky z vnitrostátních rozpočtů. Avšak řada členských států stále ještě neposkytla prostředky, jež by odpovídaly financování, které EU uvolnila na fungování Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, Světového potravinového programu a dalších relevantních organizací (500 milionů eur), Regionálního svěřeneckého fondu EU pro Sýrii (500 milionů eur) a Nouzového svěřenského fondu pro Afriku (1,8 miliardy eur).

Finanční přísliby členských států po 23. září 2015 (v milionech eur)

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_member_state_pledges_en.pdf

Relokační programy

Rada ve dnech 14. zářía22. zářípřijala návrh Komise relokovat 160 000 osob, které jednoznačně potřebují mezinárodní ochranu. Toto opatření umožní výrazně, třebaže jen částečně, snížit migrační tlaky, kterým čelí nejvíce zasažené členské státy. Je mimořádně důležité, aby uvedená opatření byla nyní plně provedena. Mají-li tyto programy účinně fungovat, musí členské státy urychleně zareagovat na výzvu, aby do práce v kritických místech zapojily své národní odborníky. Musí rovněž Komisi informovat o svých přijímacích kapacitách a určit vnitrostátní kontaktní místa, jež budou koordinovat relokace s Řeckem a Itálií a také přesídlování v rámci jejich vlastního území.

Podpora nouzového relokačního mechanismu ze strany členských států

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_relocation_en.pdf

„Ohniskový“ přístup

Pro strategii a důvěryhodnost EU je zásadní prokázat, že může být obnoveno řádné fungování systému migrace. K tomu by mohly být využity zejména podpůrné týmy pro řízení migrace nasazené v ohniscích, které by měly členským státům pod největším tlakem pomoci při plnění jejich závazků a úkolů. Podpůrné týmy potřebují ke své práci silnou podporu agentur EU, co nejužší spolupráci s orgány v Itálii a Řecku a podporu ostatních členských států.

Aktuální kapacita tzv. „ohnisek“.

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_hotspots_en.pdf

Navracení

Zajištění účinného navracení je klíčovou součástí práce podpůrných týmů pro řízení migrace v ohniskových oblastech. Proto je nezbytné, aby v EU existovaly účinné systémy pro vydávání a výkon rozhodnutí o navrácení. V uplynulých měsících byly učiněny konkrétní kroky pro vytvoření systému integrovaného řízení návratů a využívání systémů EU pro výměnu informací, které by shromažďovaly údaje o rozhodnutích o návratu a zákazech vstupu. Návratové agentury členských států musí mít k dispozici prostředky, které jsou nezbytné pro výkon jejich funkce. Členské státy by měly urychleně provést akční plán EU v oblasti navracení, který navrhla Komise a který členské státy schválily na zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci v říjnu 2015.

Návraty provedené od září

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_returns_en.pdf

Podpora zemím, které aktivovaly mechanismus civilní ochrany EU

Zamýšleným účelemmechanismu civilní ochrany EUje poskytovat praktickou podporu zemím, které mají potíže se zvládáním krizové situace. O podporu v rámci mechanismu aktuálně žádají Srbsko, Slovinsko a Chorvatsko. V rámci tohoto mechanismu lze mobilizovat různé druhy materiální pomoci, včetně týmů a vybavení, přístřeší, zdravotnických potřeb a jiného nepotravinového materiálu, jakož i odborné znalosti. Země, která aktivuje mechanismus, předloží výzvu, v níž vymezí své potřeby. Na jejím základě zúčastněné členské státy poskytují konkrétní pomoc. Komise již navýšila prostředky na spolufinancování přepravy materiální pomoci a odborníků během současné uprchlické krize. Doposud však na žádosti o pomoc odpovědělo příliš málo členských států. Přitom je pro zvládnutí současné situace v Srbsku, Slovinsku a Chorvatsku nezbytné poskytnout podstatné množství prostředků.

Podpora mechanismu civilní ochrany pro Srbsko, Slovinsko a Chorvatsko ze strany členských států

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_ucpm_support_en.pdf

Souvislosti

Evropská komise soustavně a nepřetržitě pracuje na vytvoření společné evropské reakce na uprchlickou krizi a problém migrace.

Po nástupu do funkce pověřil předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker komisaře odpovědného za problematiku migrace, Dimitrise Avramopoulose, aby ve spolupráci s prvním místopředsedou Timmermansem coby koordinátorem a ostatními komisaři vypracoval návrh nové politiky v oblasti migrace, což je jedna z 10 priorit politických směrů současné Komise.

Dne 13. května 2015 představila Evropská komise svůjevropský program pro migraci, který stanoví komplexní přístup pro lepší řízení všech aspektů migrace.

V rámci programu již byly ve dnech27. května 2015a 9. září 2015přijaty dva prováděcí balíčky a bylo zahájeno provádění opatření, které obsahovaly.

Bližší informace

Tisková zpráva – Uprchlická krize: Evropská komise informuje o pokroku při provádění prioritních opatření

Sdělení: Řešení uprchlické krize: aktuální stav provádění prioritních opatření v rámci evropského programu pro migraci

Memo – otázky a odpovědi k nouzové relokaci

Všechny tiskové materiály o programu EU pro migraci

Dopispředsedy EP Tuska, předsedy Komise Junckera a předsedy lucemburské vlády Bettela adresovaný hlavám evropských států a vlád v návaznosti na setkání politických lídrů věnované migračním tokům na západobalkánské cestě.

IP/15/6134

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar