Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Komise zveřejnila klíčové projekty v oblasti energetické infrastruktury, které přispějí k integraci evropských energetických trhů a diverzifikaci zdrojů energie

Brusel 18. listopadu 2015

Evropská komise přijala seznam 195 klíčových projektů v oblasti energetické infrastruktury známých jako projekty společného zájmu, které pomohou splnit evropské cíle v oblasti energetiky a klimatu a budou tvořit základni stavební kameny evropské energetické unie.

Evropská komise dnes přijala seznam 195 klíčových projektů v oblasti energetické infrastruktury, které pomohou splnit evropské cíle v oblasti energetiky a klimatu a budou tvořit základní stavební kameny evropské energetické unie. Projekty, které jsou známy jako projekty společného zájmu (PSZ), umožní postupně vybudovat energetickou unii, protože v Evropě integrují trhy s energií a zvýší nabídku energetických zdrojů i přepravních tras. Kromě toho dnes přijaté projekty přispějí k ukončení energetické izolace některých členských států. Podpoří rovněž úroveň energie z obnovitelných zdrojů v sítích, čímž sníží emise uhlíku. Na PSZ se vztahují zrychlené postupy pro povolování a lepší regulační podmínky a některým z nich může být poskytnuta finanční podpora z Nástroje pro propojení Evropy (CEF). V rámci Nástroje pro propojení Evropy na období 2014–20 byl na transevropskou energetickou infrastrukturu vyčleněn rozpočet ve výši 5,35 miliardy EUR, aby mohly být projekty společného zájmu prováděny rychleji a byly atraktivnější pro investory.

Arias Cañete, člen Evropské komise odpovědný za opatření v oblasti klimatu a energetiky, uvedl: „Moderní a spolehlivá energetická infrastruktura má zásadní význam pro volné proudění energie po celé Evropě. Tyto projekty nám pomohou integrovat enertetické trhy, zvýšit nabídku zdrojů energie a přepravních tras a zároveň přispějí k ukončení energetické izolace některých členských států. Zvýší také úroveň energie z obnovitelných zdrojů v sítích a sníží emise uhlíku. Transformace evropské energetiky bude vyžadovat miliardové investice do strategické infrastruktury. Seznam projektů pomůže zajistit, aby naše prostředky byly skutečně využity k dosažení cíle poskytování čisté a dostupné energie evropským občanům.“

Seznam projektů je výsledkem aktualizace prvního seznamu projektů společného zájmu, který byl přijat v říjnu 2013. Obsahuje 108 projektů v oblasti elektřiny, 77 projektů v oblasti zemního plynu, 7 projektů v oblasti ropy a 3 projekty v oblasti inteligentních sítí. Dobré rovnováhy mezi projekty v oblasti elektřiny a zemního plynu bylo dosaženo rovněž díky určení jasných prioritních projektů v rámci regionů.

Na projekty se bude vztahovat řada výhod:

  • větší transparentnost a lepší konzultace veřejnosti,
  • zrychlené postupy udělování povolení (závazný limit tří a půl roku),
  • lepší, rychlejší a racionálnější posouzení dopadů na životní prostředí,
  • jediný příslušný vnitrostátní orgán bude fungovat jako jednotné kontaktní místo pro udělování všech povolení,
  • lepší přístup v oblasti regulace přidělením nákladů podle čistých zisků, a regulační pobídky,
  • možnost získat finanční podporu z Nástroje pro propojení Evropy (CEF) ve formě grantů a inovativních finančních nástrojů.

Pro zařazení projektu do seznamu bylo nutné, aby představoval významný přínos pro alespoň dva členské státy, napomáhal integraci trhu a větší hospodářské soutěži, zlepšoval zabezpečení dodávek energie a snižoval emise CO2.

V zásadě by měla být energetická infrastruktura financována prostřednictvím trhu a ze sazeb hrazených uživateli. Aby však bylo možné reagovat na obrovské investiční výzvy, zřídila EU fondy jako Nástroj pro propojení Evropy (CEF) a Evropský fond pro strategické investice (EFSI), které umožní mobilizovat potřebné investice. Z Nástroje pro propojení Evropy bylo v letech 2014 a 2015 přiděleno na spolufinancování studií a stavebních prací potřebných pro provádění projektů společného zájmu přiděleno 797 milionů EUR.

Od přijetí prvního seznamu projektů společného zájmu v roce 2013 bylo do konce roku 2015 dokončeno nebo bude zadáno 13 projektů. Do konce roku 2017 by mělo být dokončeno zhruba 62 projektů.

Komise sehrála významnou úlohu při uskutečňování mnohých z těchto projektů, a to buď prostřednictvím politických opatření a usnadňováním vzájemných dohod dvou zemí o příslušném postupu nebo poskytováním technické a/nebo finanční podpory projektům.

Seznam projektů společného zájmu se každé dva roky aktualizuje, aby do něj byly začleněny nově potřebné projekty a odstraněny projekty zastaralé.

Souvislosti

Jedním z důvodů, proč bylo v roce 2011 navrženo nařízení o hlavních směrech pro transevropskou energetickou infrastrukturu (pokyny TEN-E), byla mimořádně vysoká potřeba investic do energetické infrastruktury. Pokyny TEN-E poskytují strategický rámec dlouhodobé vize Evropské unie v oblasti energetické infrastruktury a zavádějí pojem projekty společného zájmu. Určují devět prioritních koridorů strategické infrastruktury v oblasti elektřiny, zemního plynu a ropy a tři prioritní oblasti infrastruktury pro celou EU v oblasti elektrických dálnic, inteligentních sítí a sítí pro přepravu oxidu uhličitého.

Komise schvaluje konečný seznam projektů společného zájmu poté, co projekty pečlivě vymezí a vyhodnotí regionální skupiny zřízené na základě nařízení TEN-E. Do činnosti regionálních skupin jsou zapojeni zástupci členských států, Evropské sítě provozovatelů elektroenergetických přenosových soustav (ETSO-E) a Evropské sítě provozovatelů přepravních soustav zemního plynu (ENTSO-G), vnitrostátní provozovatelé přenosových a přepravních soustav a navrhovatelé projektů, vnitrostátní regulační orgány a Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER). Byla zohledněna také zpětná vazba z veřejné konzultace. Regionální seznamy musejí být přijaty tzv. rozhodovacím orgánem na vysoké úrovni složeným z vysokých úředníků členských států a Komise a až poté může Komise oficiálně přijmout seznam projektů společného zájmu EU prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci.

 

Další informace

Úplný seznam projektů společného zájmu podle prioritních koridorů: https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-unveils-list-195-key-energy-infrastructure-projects

Informace o projektech společného zájmu: MEMO/15/6108

IP/15/6107

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar