Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Porozumienie w sprawie budżetu UE oznacza zwiększenie środków na walkę z kryzysem związanym z uchodźcami

Bruksela, 16 listopada 2015

Porozumienie w sprawie budżetu UE oznacza zwiększenie środków na walkę z kryzysem związanym z uchodźcami

Porozumienie w sprawie budżetu UE na 2016 r. zostało osiągnięte w nadzwyczajnych okolicznościach, kiedy wszyscy byliśmy świadkami przerażających ataków w Paryżu. W głębokim poczuciu odpowiedzialności instytucje UE osiągnęły porozumienie na kilka dni przed terminem. Przed ostatecznym porozumieniem w sobotę w godzinach porannych negocjatorzy uczcili pamięć o ofiarach ataków minutą ciszy.

Jednym z efektów porozumienia jest zwiększenie środków na działania związane z napływem uchodźców, podejmowane zarówno na terenie UE, jak i poza jej granicami. Więcej pieniędzy przeznaczymy na pomoc dla uchodźców w państwach sąsiadujących z UE. Środki z budżetu posłużą do pobudzenia inwestycji w konkurencyjność, tworzenie miejsc pracy i wzrost, które wspomogą proces ożywienia europejskiej gospodarki.

Porozumienie w sprawie budżetu UE osiągnęliśmy w cieniu straszliwej tragedii, do której doszło w Paryżu. W czasie gdy Europa znajduje się pod presją z wielu stron i musi prezentować jednolity front, nasze zasoby koncentrujemy na wybranych priorytetach. Przy skromnym budżecie znacznie zwiększyliśmy środki na rozwiązywanie kryzysu związanego z uchodźcami oraz zwiększenie inwestycji w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. Staramy się jak najlepiej wykorzystać pieniądze europejskich podatników – powiedziała wiceprzewodnicząca ds. budżetu i zasobów ludzkich Kristalina Georgieva.

Budżet UE na 2016 r. obejmuje środki na zobowiązania w kwocie 155 mld euro i środki na płatności w wysokości 144 mld euro.Główne elementy porozumienia to:

  • wyasygnowanie ponad 4 mld euro na walkę z kryzysem związanym z uchodźcami w UE oraz w krajach, z których przybywają uchodźcy. Dzięki temu łączne środki na te działania w 2015 i 2016 r. wyniosą niemal 10 mld euro;
  • przeznaczenie niemal połowy budżetu (środki na zobowiązania w kwocie 69,8 mld euro) na cele związane z ożywieniem wzrostu gospodarczego, tworzeniem miejsc pracy i zwiększaniem konkurencyjności;
  • zasilenie funduszu gwarancyjnego Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), który ma pobudzić inwestycje w Europie o wartości 315 mld euro – na ten cel przeznacza się środki na zobowiązania w wysokości 2 mld euro i środki na płatności w kwocie 500 mln euro;
  • zwiększanie konkurencyjności dzięki badaniom naukowym i innowacyjności w ramach programów takich jak „Horyzont 2020” (środki na płatności w kwocie 10 mld euro w 2016 r., czyli o 11,6 proc. więcej niż w 2015 r.);
  • przeznaczenie środków na płatności w kwocie 1,8 mld euro (o 30 proc. więcej niż w 2015 r.) na europejski program w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu Erasmus+. Dzięki temu ponad 4 mln osób będzie mogło wyjechać do pracy i na studia na obszarze całej Unii Europejskiej w latach 2014–2020.

 

Budżet UE na 2016 r. (w mld euro):

ŚRODKI WG DZIAŁÓW

Budżet 2016 (zmiana nominalna w % w porównaniu z 2015 r.)

Środki na zobowiązania

Środki na płatności

1. Inteligentny wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu

69 841,2 (-10,4%)

66 262,5 (-0,9%)

Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

19 010,0 (8,3%)

17 418,3 (10,7%)

Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna

50 831,2 (-15,8%)

48 844,3 (-4,5%)

2. Trwały wzrost gospodarczy: zasoby naturalne

62 484,2 (-2,2%)

55 120,8 (-1,5%)

Wydatki związane z rynkiem i pomoc bezpośrednia

42 220,3 (-2,8%)

42 212,0 (-2,8%)

3. Bezpieczeństwo i obywatelstwo

4 052,0 (60,7%)

3 022,3 (56,8%)

4. Globalny wymiar Europy

9 167,0 (5,2%)

10 155,6 (35,8%)

5. Administracja

8 935,2 (3,2%)

8 935,1 (3,2%)

Inne szczególne instrumenty*

524,6 (-4,3%)

389,0 (1,2%)

Środki ogółem

155 004,2 (-4,5%)

143 885,3 (1,8%)

W % DNB UE-28

1,05%

0,98%

 

Dodatkowe informacje

Komisja Europejska co roku przedkłada projekt budżetu UE. W tym roku swój pierwotny wniosek przedstawiła dnia 27 maja 2015 r. i od tego czasu zmieniła go dwukrotnie: po raz pierwszy dnia 26 czerwca, aby uwzględnić porozumienie w sprawie EFIS, a następnie dnia 14 października, aby zwiększyć środki na wsparcie dla unijnych rolników i uchodźców.

Na podstawie tego wniosku Parlament Europejski i Rada przyjmują swoje stanowiska. W tym roku Rada przygotowała swoje stanowisko w lipcu, a formalnie przyjęła je dnia 4 września 2015 r. Parlament Europejski dokonał tego natomiast na posiedzeniu plenarnym w dniu 28 października 2015 r.

W przypadku różnic między stanowiskami Parlamentu Europejskiego i Rady instytucje te podejmują negocjacje określane mianem „postępowania pojednawczego”.

Negocjacje prowadzone są na forum specjalnie powołanego komitetu pojednawczego, do którego zarówno Parlament Europejski, jak i Rada oddelegowują po 28 przedstawicieli. Komisja Europejska jest w nim reprezentowana przez wiceprzewodniczącą odpowiedzialną za budżet oraz specjalistów z Dyrekcji Generalnej ds. Budżetu. Komisja pełni rolę uczciwego pośrednika i stara się ułatwić porozumienie między Parlamentem Europejskim i Radą.

W tym roku negocjacje rozpoczęto 29 października. Miały one trwać co najmniej do 18 listopada, ale porozumienie osiągnięto już 14 listopada rano.

Koleje etapy

Aby ostatecznie przypieczętować kompromis osiągnięty w negocjacjach budżetowych Rada i Parlament muszą zatwierdzić uzgodniony tekst, co ma nastąpić odpowiednio 24 i 25 listopada.

Informacje dodatkowe:

- Budżet roczny UE na poszczególnych etapach: dane liczbowe i dokumenty;

- Przewodnik po budżecie UE na 2016 r. – pytania i odpowiedzi;

- Komisja Europejska występuje z formalnym wnioskiem o przeznaczenie 2,4 mld euro na wsparcie dla unijnych rolników i uchodźców;

- Zmiany w projekcie budżetu na 2016 r. w celu uwzględnienia porozumienia w sprawie EFIS;

- Komisja przedstawia projekt budżetu UE na 2016 r.: zwraca się w nim szczególną uwagę na tworzenie miejsc pracy, wzrost gospodarczy, migrację oraz działania na skalę światową.


IP/15/6093

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar