Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU-kommissionen investerar 160,6 miljoner euro i 96 nya miljöprojekt

Bryssel den 20 november 2015

Kommissionen samfinansierar Life-projekt för att stödja miljö, natur och en mer hållbar ekonomi

Kommissionen har godkänt ett investeringspaket på 264,8 miljoner euro för att stödja miljö, natur och grön tillväxt i Europa. Investeringen inom ramen för Life-programmet för miljö omfattar 96 nya projekt i 21 medlemsstater. Projekten omfattar åtgärder på följande områden: miljö och resurseffektivitet, som stödjer övergången till en mer cirkulär och hållbar ekonomi, natur och biologisk mångfald samt miljöstyrning och miljöinformation. EU kommer att samfinansiera projekten genom att tillhandahålla 160,6 miljoner euro.

– Pengar som investeras i miljöprojekt är väl använda pengar. Det gläder mig att Life-programmet kommer att stödja många innovativa projekt och jag är säker på att de kommer att få stor betydelse, säger kommissionären med ansvar för miljö-, havs- och fiskerifrågor, Karmenu Vella.Förutom att skydda och stärka naturkapitalet finns det många lovande projekt som kommer att bidra till att styra Europa mot en koldioxidsnål, resurseffektiv och hållbar framtid. Vi kommer att följa dessa projekt noggrant i syfte att informera om lyckade åtgärder och se till att de genomförs på andra håll.

Kommissionen fick in 1 117 ansökningar i den senaste ansökningsomgången, som löpte ut i juni 2014. Av dessa valdes 96 ut för samfinansiering på programmets tre områden.

De 51 Life-projekten på området miljö och resurseffektivitet kommer att mobilisera 103,3 miljoner euro, varav EU kommer att tillhandahålla 56,2 miljoner euro. Dessa projekt omfattar åtgärder inom fem temaområden: luft, miljö och hälsa, resurseffektivitet, avfall och vatten. Närmare hälften av dessa medel kommer att avsättas för 14 resurseffektivitetsprojekt, som ska underlätta Europas övergång till en mer cirkulär ekonomi.

De 39 Life-projekten på området natur och biologisk mångfald förbättrar bevarandestatusen för hotade arter och livsmiljöer och bidrar till EU:s mål att stoppa förlusten av biologisk mångfald. De har en sammanlagd budget på 153,9 miljoner euro, varav EU kommer att bidra med 100 miljoner euro.

De sex Life-projekten på området styrning och information syftar till att öka medvetenheten om miljöfrågor. De har en sammanlagd budget på 7,5 miljoner euro, varav EU kommer att bidra med nästan 4,5 miljoner euro.

Beskrivningar av alla 96 projekt återfinns i bilagan till detta pressmeddelande.

Bakgrund

Life-programmet är EU:s finansieringsinstrument för miljön och klimatåtgärder. Det har funnits sedan 1992 och har samfinansierat över 4 000 projekt i hela EU och i tredjeländer, mobiliserat 7,8 miljarder euro och bidragit med 3,4 miljarder euro till skyddet av miljön och klimatet. Det pågår ständigt cirka 1 100 projekt. Budgeten för Life-programmet för perioden 2014–2020 uppgår till 3,4 miljarder euro i löpande priser och det finns ett delprogram för miljö och ett delprogram för klimatåtgärder.

Information om Life finns på

Länk till bilaga

http://ec.europa.eu/life

Man kan också kontakta de berörda nationella myndigheterna: http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm

IP/15/6081

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar