Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Európska komisia investuje 160,6 milióna EUR do 96 nových environmentálnych projektov

Brusel 20. november 2015

Komisia spolufinancuje v rámci programu LIFE projekty na podporu životného prostredia, prírody a udržateľnejšieho hospodárstva.

Komisia schválila investičný balík v objeme 264,8 milióna EUR na podporu životného prostredia, prírody a ekologického rastu v Európe. Táto investícia je určená pre 96 nových projektov v 21 členských štátoch, ktoré sú financované v rámci programu LIFE pre životné prostredie. Projekty zahŕňajú opatrenia v oblastiach životného prostredia a efektívneho využívania zdrojov, prechodu na intenzívnejšie obehové a udržateľnejšie hospodárstvo, ako aj prírody a biodiverzity a správy a informovania v oblasti životného prostredia. EÚ bude tieto projekty spolufinancovať sumou 160,6 milióna EUR.

Karmenu Vella, komisár EÚ pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo, uviedol: “Peniaze investované do environmentálnych projektov sú investované dobre. Som rád, že náš program LIFE podporí mnoho inovačných projektov, o ktorých užitočnosti nemám pochýb. Okrem ochrany a zveľaďovania prírodného kapitálu sa ukazuje ešte veľa sľubných ciest, ktorými sa Európa môže uberať pri prechode na nízkouhlíkové a udržateľné hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje. Tieto projekty budeme pozorne sledovať, aby sme ich prínos mohli neskôr uplatniť aj inde.“

V rámci výzvy na predkladanie návrhov, ktorá bola uzatvorená v júni 2014, Komisia dostala 1 117 žiadostí. 96 z nich bolo vybraných na spolufinancovanie z troch zložiek programu.

Na 51 projektov programu LIFE Životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov sa poskytne 103,3 milióna EUR, z toho 56,2 milióna EUR od EÚ. Tieto projekty sa týkajú opatrení v piatich tematických oblastiach: ovzdušie, životné prostredie a zdravie, efektívne využívanie zdrojov, odpady a voda. Takmer polovica z týchto finančných prostriedkov sa vyčlení na 14 projektov v oblasti efektívneho využívania zdrojov, ktoré uľahčia prechod Európy na intenzívnejšie obehové hospodárstvo.

Pomocou 39 projektov v rámci programu LIFE Príroda a biodiverzita sa má zlepšiť stav ochrany ohrozených druhov a biotopov a pomôcť EÚ pri dosianutí cieľa zastaviť stratu biodiverzity. Celkový rozpočet týchto projektov je 153,9 milióna EUR, z čoho príspevok EÚ predstavuje 100 miliónov EUR.

6 projektov v rámci programu LIFE Správa a informovanie sa zameriava na zvýšenie informovanosti o environmentálnych otázkach. Celkový rozpočet týchto projektov je 7,5 milióna EUR, z čoho príspevok EÚ predstavuje takmer 4,5 milióna EUR.

Opis všetkých 96 projektov nájdete v prílohe k tejto tlačovej správe.

Súvislosti

Program LIFE je finančný nástroj EÚ pre životné prostredie a klímu. Funguje od roku 1992 a spolufinancovalo sa z neho viac ako 4 000 projektov v celej EÚ a krajinách mimo EÚ; na tento účel sa zmobilizovalo 7,8 miliardy EUR, z toho 3,4 miliardy EUR na ochranu životného prostredia a klímy. V každom okamihu priebeha okolo 1 100 projektov. Rozpočet programu LIFE na roky 2014 – 2020 predstavuje 3,4 miliardy EUR v bežných cenách a zahŕňa podprogramy „Životné prostredie“ a „Ochrana klímy“.

Informácie o programe LIFE nájdete na:

Odkaz na prílohu (dostupné v angličtine)

http://ec.europa.eu/life

Môžete sa obrátiť aj na príslušné vnútroštátne orgány: http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm

IP/15/6081

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar