Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Europos Komisija investuos 160,6 mln. EUR į 96 naujus aplinkos srities projektus

Briuselis, 2015 m. lapkričio 20 d.

Komisija pagal programą LIFE bendrai finansuoja projektus, kuriais remiami aplinkos ir gamtos apsaugos veiksmai, taip pat prisidedama prie tvaresnės ekonomikos kūrimo.

Komisija patvirtino 264,8 mln. EUR vertės investicijų paketą Europos aplinkos ir gamtos apsaugos sričių veiksmams bei ekologiškai tvariam augimui remti. Investicijos skirtos 96 naujiems projektams, įgyvendinamiems 21 valstybėje narėje ir finansuojamiems pagal LIFE aplinkos programą. Pagal projektus vykdomi aplinkos apsaugos ir išteklių naudojimo efektyvumo sričių veiksmai, kuriais remiami perėjimas prie žiedinės ir tvaresnės ekonomikos, gamtos apsauga ir biologinė įvairovė, aplinkos valdymas ir informavimas. ES bendrai finansuojamiems projektams skirs 160,6 mln. EUR.

Už aplinką, jūrų reikalus ir žuvininkystę atsakingas Europos Komisijos narys Karmenu Vella sakė: „Į aplinkos srities projektus investuojami pinigai yra tinkamai leidžiami pinigai. Esu patenkintas, kad įgyvendindami programą LIFE paremsime daug novatoriškų projektų, ir esu įsitikinęs, kad tų projektų indėlis bus labai didelis. Gamtos turtų saugojimas ir puoselėjimas – tik vienas iš daugelio perspektyvių būdų nukreipti Europą į tvarią ateitį, kai į aplinką bus išskiriama mažai anglies dioksido ir veiksmingai naudojami ištekliai. Atidžiai stebėsime šiuos projektus, kad galėtume paskleisti sėkmingą patirtį ir ją pakartoti.“

Pagal kvietimą teikti paraiškas, galiojusį iki 2014 m. birželio mėn., Komisija gavo 1 117 paraiškų. Iš jų 96 buvo atrinktos bendrai finansuoti pagal tris sudėtines programos dalis.

51 LIFE aplinkos ir veiksmingo išteklių naudojimo projektui bus skirta 103,3 mln. EUR, iš kurių ES suteiks 56,2 mln. Pagal šiuos projektus bus vykdomi penkių teminių sričių veiksmai: oro, aplinkos ir sveikatos, veiksmingo išteklių naudojimo, atliekų ir vandens. Maždaug pusė šių lėšų bus skirta 14-ai veiksmingo išteklių naudojimo projektų, kurie padės Europai pereiti prie žiedinės ekonomikos.

Įgyvendinant 39 LIFE projektus gamtos ir biologinės įvairovės srityse bus pagerinta nykstančių rūšių ir jų buveinių apsaugos būklė ir prisidedama prie ES tikslo sustabdyti biologinės įvairovės nykimą įgyvendinimo. Šiems projektams skirtas bendras biudžetas – 153,9 mln. EUR, iš kurių ES dalis sudaro 100 mln. EUR.

Įgyvendinant 6 LIFE valdymo ir informavimo srities projektus siekiama pagerinti informuotumą apie aplinką. Jiems skirtas bendras 7,5 mln. EUR biudžetas, iš kurių ES dalis sudaro 4,5 mln. EUR.

Visų 96 projektų aprašai pateikti šio pranešimo spaudai priede.

Pagrindiniai faktai

LIFE programa yra ES aplinkos ir klimato sričių veiksmų finansavimo priemonė. Ji vykdoma nuo 1992 m. ir pagal ją bendrai finansuota daugiau kaip 4 000 projektų visoje ES ir trečiosiose šalyse; aplinkos ir klimato apsaugai ES sutelkė 7,8 mlrd. EUR, o pati skyrė – 3,4 mlrd. EUR. Nuolat įgyvendinama apie 1 100 projektų. Nustatytas LIFE programos 2014–2020 m. biudžetas yra 3,4 mlrd. EUR dabartinėmis kainomis; į LIFE programą įtrauktos atskiros aplinkos srities veiksmų ir kovos su klimato kaita paprogramės.

Informacija apie LIFE

Nuoroda į priedą

http://ec.europa.eu/life

Taip pat galite susisiekti su atitinkamomis nacionalinėmis institucijomis http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm.

IP/15/6081

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar