Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Europa-Kommissionen investerer 160,6 mio. EUR i 96 nye miljøprojekter

Bruxelles, den 20 november 2015

Under LIFE-programmet samfinansierer Kommissionen projekter, som støtter miljøet, naturen eller giver en mere bæredygtig økonomi.

Kommissionen har godkendt en investeringspakke på 264,8 mio. EUR til støtte for Europas miljø, natur og grøn vækst. Investeringerne, som kommer fra LIFE-programmet for miljø, omfatter 96 nye projekter i 21 medlemsstater. Projekterne vedrører tiltag inden for miljø og ressourceeffektivitet og understøtter overgangen til en mere cirkulær og bæredygtig økonomi, biodiversitet samt miljøforvaltning og information. EU samfinansierer projekterne med et tilskud på 160,6 mio. EUR.

Kommissær Karmenu Vella, der har ansvaret for miljø, maritime anliggender og fiskeri, udtalte: "Penge, der skydes i investeringer i miljøprojekter, er godt givet ud. Jeg glæder mig over, at vores LIFE-program støtter en lang række innovative projekter, og jeg er sikker på, at de vil udgøre et vitalt bidrag. De vil beskytte og øge vores naturkapital og åbne op for en lang række lovende muligheder, som kan være med til at styre Europa i retning mod en kulstoffattig, ressourceeffektiv og bæredygtig fremtid. Vi vil følge projekterne nøje og dele og gentage de gode resultater heraf."

Kommissionen har modtaget 1 117 ansøgninger efter indkaldelsen af forslag, som løb frem til juni 2014. Heraf blev 96 projekter udvalgt til samfinansiering gennem programmets tre komponenter.

51 LIFE-projekter, der vedrører miljø og ressourceeffektivitet, beløber sig til 103,3 mio. EUR, hvoraf EU bidrager med 56,2 mio. EUR. Projekterne vedrører foranstaltninger på fem tematiske områder: luft, miljø og sundhed, ressourceeffektivitet, affald og vand. Omkring halvdelen af projekterne vedrører ressourceeffektivitet og vil lette Europas overgang til en mere cirkulær økonomi.

39 LIFE-projekter for natur og biodiversitet skal forbedre bevaringsstatussen for truede arter og habitater og bidrage til EU’s mål om at bremse tabet af biodiversitet. Det samlede budget er på 153,9 mio. EUR, hvoraf EU bidrager med 100 mio. EUR.

6 LIFE-projekter vedrørende forvaltning og information sigter mod at øge bevidstheden om miljøspørgsmål. Det samlede budget er på 7,5 mio. EUR, hvoraf EU bidrager med knap 4,5 mio. EUR.

En beskrivelse af alle 96 projekter findes i bilaget til denne pressemeddelelse.

Baggrund

LIFE-programmet er EU’s instrument til finansiering af miljø- og klimaindsatsen. Programmet har eksisteret siden 1992 og har samfinansieret mere end 4 000 projekter i EU og tredjelande. Der er mobiliseret 7,8 mia. EUR med et bidrag på 3,4 mia. EUR til beskyttelse af miljøet og klimaet. Der er konstant omkring 1 100 projekter under gennemførelse. Budgettet for LIFE-programmet for 2014–2020 er på 3,4 mia. EUR i løbende priser og omfatter et underprogram for miljø og et underprogram for klimahanding.

Flere oplysninger om LIFE-programmet

Link til bilaget

http://ec.europa.eu/life

Kontakter hos de nationale myndigheder: http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm

IP/15/6081

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar