Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Den årliga tillväxtöversikten för 2016 – stärkt återhämtning och främjad konvergens

Bryssel den 26 november 2015

Startskottet på den europeiska planeringsterminen 2016

Dagens paket inleder den europeiska planeringsterminen, presenterar EU:s allmänna ekonomiska och sociala prioriteringar och ger EU-länderna riktlinjer för det kommande årets politiska arbete. Länderna står inför olika utmaningar, vilket betyder att rekommendationerna varierar, men översikten innehåller även övergripande teman som påverkar hela EU. För att stärka återhämtningen och främja konvergensen rekommenderar kommissionen att länderna utgår från de tre huvudlinjer som presenterades förra året för EU:s ekonomiska och sociala politik: en nytändning för investeringar, främjande av strukturreformer och en ansvarsfull budgetpolitik.

1

Detta paket är baserat på de senaste uppgifterna från kommissionens ekonomiska höstprognos. Paketet återspeglar även de nyheter i den europeiska planeringsterminen som nyligen presenterades i ett meddelande från kommissionen om färdigställandet av EU:s ekonomiska och monetära union, och som omfattar starkare fokus på sysselsättning, sociala frågor och euroområdet.

– Tillväxtöversikten handlar i slutändan om att prioritera den politik som kan stärka vår tillväxt, säger eurokommissionär Valdis Dombrovskis.Svaret på detta är en större satsning på investeringar, konkreta strukturreformer och en ansvarsfull budgetpolitik. Det här är den motor som kan hjälpa oss att skapa konvergens mellan EU-länderna. Vi är fast beslutna att jämna ut de ekonomiska och sociala skillnaderna mellan EU-länderna, och sträva mot den nivå som de med bäst resultat uppvisar.

– Dagens paket gör social rättvisa till den centrala punkten i EU:s ekonomiska återhämtning, säger socialkommissionär Marianne Thyssen. Om vi ska nå en bättre konvergens måste EU-länderna åtgärda flaskhalsar i vägen för fler jobb, göra arbetsmarknaderna mer effektiva och se till att alla i Europa har ett anständigt socialt skydd.

– Europas ekonomiska tillväxt fortsätter att förbättras med stöd av den ekonomiska medvinden, tillägger ekonomikommisionär Pierre Moscovici. Nu måste regeringarna utnyttja medvinden för fler strukturreformer och investeringar, samtidigt som man fortsätter att föra en ansvarsfull budgetpolitik. Men vi står också inför nya utmaningar med påverkan långt utanför de nationella gränserna. Därför ger kommissionen vägledning till EU-länderna för de nationella politiska strategierna. Bättre ekonomisk samordning kan ge positiva effekter till både euroområdet och hela EU.

Dagens ekonomiska paket innehåller följande delar:

-      Den årliga tillväxtöversikten för 2016

Den årliga tillväxtöversikten inleder den årliga cykeln av ekonomisk styrning, den s.k. europeiska planeringsterminen, och berör framför allt de övergripande utmaningar som EU-länderna står inför tillsammans.

Kommissionen anser att de ekonomiska och sociala prioriteringarna i den årliga tillväxtöversikten för 2015 (investeringar, strukturreformer och en ansvarsfull budgetpolitik) fortfarande gäller. Prioriteringarna för 2016 är en uppdaterad version av förra årets prioriteringar och bygger på det gångna årets framsteg och nya utmaningar. De tre huvudlinjer som föreslås för 2016 är baserade på de uppdaterade prioriteringarna:

1. En nytändning för investeringar

För ett år sedan föreslog kommissionen en investeringsplan för Europa med målet att på tre år uppbåda åtminstone 315 miljarder euro i ytterligare investeringar, för att få tillbaka investeringarna till samma nivå som före krisen på lång sikt. Tack vare ett gott stöd från Europaparlamentet och rådet och praktiska insatser från Europeiska investeringsbanken är nu Efsi, den nya Europeiska fonden för strategiska investeringar, i full gång. Europeiskt centrum för investeringsrådgivning har fått igång sin verksamhet, och tidigt nästa år lanseras portalen för investeringsprojekt på europeisk nivå.

Planen behöver kompletteras på nationell nivå, eftersom de offentliga och privata investeringarna fortfarande är låga. Det är även viktigt att stödja humankapital för investeringar. För att slå an tonen i dialogen med EU-länderna publiceras den årliga tillväxtöversikten för 2016 tillsammans med landsspecifik information om de största utmaningarna för investeringar på nationell nivå.

Dessutom behöver bankunionen kompletteras för att stärka den finansiella stabiliteten och normalisera utlåningen till den reala ekonomin både i och utanför euroområdet, och arbetet med kapitalmarknadsunionen behöver snabbas på för att ekonomiska aktörer ska få tillgång till mer diversifierade finansieringskällor.

2. Strukturreformer för att modernisera våra ekonomier

I och med att fokus håller på att gå över från att hantera den ekonomiska krisen till att skapa en trygg bas för jobb och tillväxt, krävs det nya tag med strukturreformer. Det här är även del av ett större arbete från EU-ländernas sida att korrigera obalanser och förbättra prestationen inom vissa områden som är avgörande för produktiviteten och konvergensen.

Arbetsmarknadspolitiken måste grundas på en avvägning mellan flexibilitet och trygghet. Vi behöver särskilt fokusera på att hitta lösningar på ungdoms- och långtidsarbetslöshet. Det krävs åtgärder för att skapa mer integrerade och konkurrenskraftiga varu- och tjänstemarknader, för att stimulera innovation och nya jobb. Kommissionen planerar diskussioner med EU-länderna och andra parter om både utmaningar och potentiella politiska lösningar inom dessa områden, för att förbättra konvergensen med dem som uppvisar de bästa resultaten.

3. En ansvarsfull budgetpolitik

De offentliga finanserna 2015 och 2016 förväntas i stort sett ligga på en neutral nivå i både euroområdet och hela EU. Förbättrad tillväxt och låga räntor kombinerat med de senaste årens betydande minskningar i offentliga underskott har bidragit till att stabilisera skuldnivåerna och förbättra de offentliga finansernas hållbarhet. Förbättringen av de offentliga finanserna återspeglas i den tydliga minskningen av antalet länder som omfattas av förfarandet vid ett alltför stort underskott. Detta skiljer sig dock från det budgetarbete som varje enskilt EU-land bör göra i enlighet med stabilitets- och tillväxtpakten. De offentliga skulderna fortfarande väldigt stora i många EU-länder, vilket gör ekonomin mer sårbar för ekonomiska chocker och eventuellt bromsar tillväxten.

I fråga om inkomster är det viktigt att se till att skattesystemen är effektiva och främjar tillväxten. De måste även utnyttjas för att få bort hinder för nya jobb, och de måste bli rättvisare och ännu effektivare. Samtidigt måste systemen för socialt skydd uppdateras, så att de klarar av framtidens demografiska utveckling.

-      En rekommendation för den ekonomiska politiken i euroområdet

Länderna i euroområdet blir allt mer beroende av varandra, och risken att problem sprids bland de länder som använder euron är stor. Därför måste samordningen förbättras och övervakningen av budgetprocessen och den ekonomiska politiken skärpas i alla euroländerna. För bättre samverkan mellan euroområdet och EU-länderna i fråga om den ekonomiska styrningen av EU åtföljs den årliga tillväxtöversikten för 2016 av ett förslag till rådsrekommendation om euroområdets ekonomiska politik. Det här är en viktig ändring från tidigare planeringsterminer, där rekommendationen för euroområdet presenterades tillsammans med de landsspecifika rekommendationerna under våren, i slutet av planeringsterminen. Rekommendationen för euroområdet 2016 fokuserar på de viktigaste punkterna för ett välfungerande euroområde och ger råd om konkreta åtgärder.

Vill du veta mer?

-      Rapport om förvarningsmekanismen

Rapporten om förvarningsmekanismen är startpunkten för den årliga regelbundna övervakningen inom förfarandet för makroekonomiska obalanser, och brukar läggas fram tillsammans med den årliga tillväxtöversikten. Syftet med rapporten är att identifiera obalanser som kan försvaga de nationella ekonomierna, euroområdet eller hela EU, och som därmed behöver granskas ytterligare.

I år har man, i linje med rekommendationerna, betonat sysselsättning och sociala frågor i rapporten om förvarningsmekanismen genom att utöka resultattavlan för förfarandet för makroekonomiska obalanser med tre sysselsättningsindikatorer. I och med att euroländerna har blivit mer beroende av varandra ägnas nu även större uppmärksamhet åt euroområdet.  

Rapporten om förvarningsmekanismen visar att EU-länderna har fortsatt arbeta på de makroekonomiska obalanser som identifierades under tidigare år. Dock finns det fortfarande problemområden, och länderna ställs inför nya utmaningar. Sårbara punkter i kombination med större skulder är fortfarande oroande och kan dämpa den inhemska efterfrågan. Överskottet i några av EU-länderna är fortfarande långt över den förutspådda nivån (2015–2017). På den aggregerade nivån har euroområdet ett av världens högsta överskott i bytesbalansen. Samtidigt som låga råvarupriser och en svag euro har gett handelsbalansen en skjuts, visar överskottet även på en inhemsk preferens att spara snarare än investera.

Rapporten om förvarningsmekanismen visar i vilka EU-länder det fortfarande krävs fördjupade granskningar för att se om de är drabbade av ekonomisk obalans. För planeringsterminen 2016 ska arton länder granskas på djupet enligt förfarandet vid makroekonomiska obalanser. I sexton av länderna påvisades obalanser vid förra planeringsterminen, och en ny fördjupad granskning måste nu göras för att se om obalanserna kvarstår (detta gäller Belgien, Bulgarien, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Kroatien, Nederländerna, Portugal, Rumänien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Ungern). Utöver detta kommer man även att göra fördjupade granskningar av Estland och Österrike. Cyperns situation kommer att utvärderas efter att landet har slutfört programmet för ekonomiskt stöd, vilket är planerat till mars 2016.

Kommissionen kommer att presentera sina slutsatser från de fördjupade granskningarna tillsammans med de årliga landsrapporterna i februari 2016.

Vill du veta mer?

-      Utkast till den gemensamma sysselsättningsrapporten

Den årliga tillväxtöversikten för 2016 åtföljs även av kommissionens utkast till den gemensamma sysselsättningsrapporten, som antas i samarbete med rådet (i enlighet med artikel 148 i EUF-fördraget).Rapporten innehåller en analys över jobbsituationen i Europa och EU-ländernas politiska gensvar, och visar att omfattande strukturreformer lönar sig. I rapporten ingår även en analys av förbättringspotentialen för EU:s sammantagna prestation inom sysselsättning och socialpolitik.

Vill du veta mer?

-      Program för en stödtjänst för strukturreformer

Kommissionen kommer stegvis att införa stödtjänsten för teknisk hjälp som erbjuds av kommissionens stödtjänst för strukturreformer. Den årliga tillväxtöversikten för 2016 åtföljs därför av ett förslag till finansiering av tekniskt bistånd till EU-länderna som kan genomföras på begäran.

Vill du veta mer?

Bakgrund

Under året som gått har kommissionen lagt fram långtgående initiativ till stöd för jobb och tillväxt samt för ökad ekonomisk konvergens och social rättvisa. Investeringsplanen för Europa (länk) är nu igång. Europaparlamentet och rådet antog i rekordfart lagstiftningen för Europeiska fonden för strategiska investeringar, för att finansiera fler nya investeringsprojekt som annars hade blivit utan finansiering. Kommissionen har lagt fram konkreta förslag för färdigställandet av EU:s ekonomiska och monetära union, bl.a. genom effektivisering av den europeiska planeringsterminen, vidareutveckling av bankunionen och kapitalmarknadsunionen, stärkande av öppenheten och den demokratiska legitimiteten och samtidigt ge större utrymme till sociala aspekter i den ekonomiska styrningen. Den inre marknaden ska stärkas med hjälp av en ny strategi, en åtgärdsplan för den digitala inre marknaden och en ramstrategi för en motståndskraftig energiunion med en framåtblickande klimatpolitik.

Alla dessa initiativ ska nu ha satts igång och börja leverera konkreta resultat. För att lyckas måste EU och EU-länderna samarbeta för ett starkt och tydligt politiskt ställningstagande med bred förankring. Detta bör göras genom att involvera Europaparlamentet och de nationella parlamenten, arbetsmarknadens parter, lokala och regionala myndigheter samt det civila samhället. Just detta är även huvudbudskapet i ett nyligen publicerat meddelande från kommissionen om det stegvisa färdigställandet av EU:s ekonomiska och monetära union.

Läs mer

IP/15/6069

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar