Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Europos Sąjunga ir Etiopija pasirašė Bendrąją migracijos ir judumo darbotvarkę

Briuselis, 2015 m. lapkričio 11 d.

Europos Sąjunga ir Etiopija pasirašė Bendrąją migracijos ir judumo darbotvarkę

Šiandien ES ir Etiopija pasirašė bendrą deklaraciją dėl Bendrosios migracijos ir judumo darbotvarkės (BMJD). Taip sustiprinti svarbūs ryšiai su Etiopija, kuri yra pagrindinė neteisėtų migrantų ir pabėgėlių maršruto iš Somalio pusiasalio į Europą kilmės, tranzito ir paskirties šalis. Šią darbotvarkę pasirašė Europos Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris, Vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Federica Mogherini, Tarybos pirmininko pareigas einantis Liuksemburgo užsienio reikalų ministras Jeanas Asselbornas ir Etiopijos Ministras Pirmininkas Hailemariamas Dessalegnas.

Šalys bendradarbiaus tarptautinės apsaugos ir pabėgėlių poreikių, teisėtos migracijos ir judumo, neteisėtos migracijos, neteisėto žmonių gabenimo ir prekybos žmonėmis bei vystymosi politikos klausimais. Lėšos konkretiems veiksmams įgyvendinti numatytos visų pirma iš ES skubiosios pagalbos Afrikai patikos fondo, kuriam ES jau skyrė 1,8 mlrd. EUR.

Europos Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude’as Junckeris sakė: „Etiopija yra daugiausia pabėgėlių (daugiau nei 733 000) priėmusi Afrikos šalis. Šios šalies vyriausybei reikia ir ji yra nusipelniusi ES paramos. Etiopija taip pat yra neteisėtų migrantų į Europą kilmės ir tranzito šalis. Norėdami geriau valdyti šiuos srautus, privalome bendradarbiauti, be kita ko, gerbdami visas žmogaus teises. Etiopijos institucijos parodė, kad yra pasiryžusios kovoti su prekyba žmonėmis ir neteisėtu žmonių gabenimu. Tai yra teigiamas ženklas siekiant tolesnio mūsų bendradarbiavimo pagal Bendrąją darbotvarkę. Tai tik daug glaudesnių santykių, kuriuos kartu siekiame stiprinti, pradžia.

Vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Federica Mogherini pridūrė: „Etiopija ir Europos Sąjunga jau 40 metų yra strateginės partnerės, o migracija yra abiem pusėms aktualus klausimas. Per mano spalio 20 d. vizitą į Adis Abebą ne tik aptarėme daugelį dvišalių ir regioninių klausimų, bet ir susitarėme stiprinti bendradarbiavimą, siekdami kovoti su neteisėtu migrantų gabenimu ir prekyba žmonėmis, prisidėti prie grįžusių migrantų reintegracijos, remti Etiopijos svetingumą pabėgėliams iš kaimyninių šalių ir stiprinti pažeidžiamiausių bendruomenių atsparumą. Dėl šiandien pasirašytos Bendrosios darbotvarkės ES ir Etiopijos bendradarbiavimas taps intensyvesnis. Be to, bus sudarytos palankesnės sąlygos valdyti mišrius migracijos srautus.“

ES, siekdama įveikti dabartinę pabėgėlių krizę, stiprina bendradarbiavimą su kilmės ir tranzito šalimis. Šiandien ir rytoj vyksiančio ES ir Afrikos Valetos aukščiausiojo lygio susitikimo tikslas – sukurti bendras priemones, siekiant gerinti migracijos valdymą visame žemyne. Aukščiausiojo lygio susitikime priimti deklaracija ir veiksmų planas bus įgyvendinami palaikant dabartinius regioninius dialogus, o Bendroji darbotvarkė su Etiopija bus įgyvendinama dvišaliu lygmeniu.

Bendroji darbotvarkė pasirašyta po intensyvaus Europos Komisijos tarnybų ir Etiopijos dialogo. 2015 m. spalio 20 d. Adis Abeboje įvyko galutinės derybos, kurių metu Vyriausioji įgaliotinė ir Pirmininko pavaduotoja F. Mogherini vedė aukšto lygio dialogą su Ministru Pirmininku H. Dessalegnu. Darbotvarkės pasirašymas yra kitas ES ir Etiopijos vykdomų veiksmų siekiant geriau valdyti migraciją etapas. ES ir Etiopijos dialogas migracijos ir judumo klausimais bus palaikomas kasmetiniuose susitikimuose, kuriuose bus nustatoma bendra Bendrosios darbotvarkės kryptis. Susitikimai vyks pakaitomis Briuselyje ir Adis Abeboje.

ES rengia Somalio pusiasaliui skirtą regioninės plėtros ir apsaugos programą (RPAP), kad padėtų daug pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų priėmusioms šalims patenkinti atvykusių asmenų apsaugos ir vystymosi poreikius ir juos priėmusių bendruomenių poreikius ir kad padėtų nacionalinėms institucijoms stiprinti gebėjimus. Somalio pusiasalio RPAP konsorciumui vadovauja Nyderlandai; jis bus remiamas ES lėšomis bei šalių finansiniais įnašais.

Pagrindiniai faktai

Dvišaliai ES ir trečiųjų šalių dialogai migracijos ir judumo klausimais gali būti įvairių formų. Politinis dialogas ir operatyvinis bendradarbiavimas grindžiamas partneryste judumo srityje (PJS) ir bendrosiomis migracijos ir judumo darbotvarkėmis (BMJD).

Pasiekus tam tikrą dialogų migracijos ir judumo klausimais pažangą, pateikiamas pasiūlymas pradėti derybas dėl partnerystės judumo srityje. PJS apima derybas dėl vizų režimo supaprastinimo ir readmisijos sutarčių, o BMJD skirta kitiems tikslams. Partnerystė judumo klausimais daugiausia sudaroma su kaimyninėmis šalimis, o BMJD – paprastai su kitomis trečiosiomis šalimis.

Be Bendrosios darbotvarkės su Etiopija, šiandien buvo pasirašytos dar penkios bendros deklaracijos su šalimis partnerėmis Afrikos žemyne, įskaitant Žaliąjį Kyšulį, Maroką, Tunisą (partnerystė judumo klausimais) ir Nigeriją (Bendroji migracijos ir judumo darbotvarkė).

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie bendrąsias migracijos ir judumo darbotvarkes

Daugiau informacijos apie ES ir Etiopijos bendradarbiavimą

Daugiau informacijos apie Valetos aukščiausiojo lygio susitikimą

IP/15/6050


Side Bar