Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa Liit ja Etioopia kirjutavad alla rände ja liikuvuse ühisele kavale

Brüssel, 11. november 2015

Euroopa Liit ja Etioopia kirjutavad alla rände ja liikuvuse ühisele kavale

Täna kirjutasid EL ja Etioopia alla ühisdeklaratsioonile rände ja liikuvuse ühise kava kohta, mis kajastab Etioopia kui päritolu-, transiidi- ja sihtriigi tähtsust Aafrika Sarve piirkonnast pärit ebaseaduslike rändajate ja pagulaste teel Euroopasse.

Kavale kirjutasid alla Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja Euroopa Komisjoni asepresident Federica Mogherini, Luksemburgi välisminister Jean Asselborn (kes on ühtlasi ELi Nõukogu eesistujariigi esindaja ja kirjutas alla ELi liikmesriikide nimel) ning Etioopia peaminister Hailemariam Dessalegn.

Lepinguosalised teevad koostööd küsimustes, mis on seotud rahvusvahelise kaitse ja pagulaste vajadustega, seadusliku rände ja liikuvusega, ebaseadusliku rändega, inimeste ebaseadusliku üle piiri toimetamise ja inimkaubandusega ning arengupoliitikaga. Kavas on rahastada konkreetseid meetmeid, eelkõige ELi Aafrika jaoks mõeldud hädaolukorra usaldusfondi kaudu, millele on EL juba eraldanud 1,8 miljardit eurot.

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker ütles: „Etioopia on kõige rohkem pagulasi vastu võtnud Aafrika riik, kus on üle 733 000 pagulase. Etioopia valitsus vajab ja väärib ELi toetust. Etioopia on ka Euroopasse suunduva ebaseadusliku rände päritolu- ja transiidiriik. Me peame tegema koostööd selliste rändevoogude paremaks haldamiseks, austades täielikult inimõigusi. Võitluses inimkaubanduse ja inimeste ebaseadusliku üle piiri toimetamise vastu on Etioopia ametivõimud näidanud üles pühendumust, mis on ühise tegevuskava kaudu toimuva koostöö jaoks positiivne märk.

Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja Euroopa Komisjoni asepresident Federica Mogherini lisas: „Etioopia ja Euroopa Liit on juba 40 aastat olnud strateegilised partnerid ning ränne on meie ühine mure. Minu visiidi käigus Addis Abebasse 20. oktoobril arutasime kahepoolseid ja piirkondlikke küsimusi ning leppisime kokku koostöö tihendamises, et võidelda rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamise ja inimkaubandusega, toetada tagasipöörduvate sisserändajate taasintegreerimist ja Etioopiat külalislahke abi osutamisel naaberriikidest pärit pagulastele ning suurendada kõige haavatavamate kogukondade vastupanuvõimet. Ühine tegevuskava, millele täna alla kirjutati, viib Etioopia ja ELi koostöö uuele tasemele ning aitab paremini hallata segarändevoogusid.”

EL tihendab koostööd päritolu- ja transiidiriikidega, et tulla toime praeguse pagulaskriisiga. Täna ja homme Vallettas toimuva ELi-Aafrika tippkohtumise eesmärk on töötada välja ühised meetmed, et parandada rände haldamist maailmajao tasandil. Tippkohtumisel vastuvõetavat deklaratsiooni ja tegevuskava, on kavas rakendada piirkondlike dialoogide kaudu. Selles laiemas raamistikus rakendatakse ühist tegevuskava Etioopiaga kahepoolselt.

Ühisele tegevuskavale allakirjutamisele eelnesid aktiivsed arutelud Euroopa Komisjoni talituste ja Etioopia vahel. Lõplikud läbirääkimised toimusid Addis Abebas 20. oktoobril 2015, kui liidu kõrge esindaja ja Euroopa Komisjoni asepresident Federica Mogherini kohtus Etioopia peaministri Hailemariam Dessalegniga. Kavale allakirjutamine on üks samm ELi ja Etioopia jõupingutustest rände paremaks haldamiseks. Ühise kava üldine juhtimine toimub ELi ja Etioopia rände ja liikuvuse dialoogi raames iga-aastaste kohtumiste kaudu, mis toimuvad vaheldumisi Brüsselis ja Addis Abebas.

EL tegeleb praegu Aafrika Sarve jaoks piirkondliku arengu- ja kaitseprogrammi koostamisega, et aidata riikidel, kus on arvukalt pagulasi, tulla toime pagulaste ja varjupaigataotlejate kaitse- ja arenguvajadustega ning pagulasi vastuvõtvate kogukondade vajadustega, ja suurendada riiklike ametiasutuste suutlikkust. Aarika Sarve jaoks ettenähtud piirkondlikku arengu- ja kaitseprogrammi rakendatakse Madalmaade juhtimisel ning seda rahastatakse ELi fondidest ja liikmesriikide rahaeraldistest.

Taust

Rännet ja liikuvust käsitlevad kahepoolsed dialoogid ELi ja kolmandate riikide vahel võivad toimuda mitmel kujul. Liikuvuspartnerlus ning rände ja liikuvuse ühised kavad moodustavad olulise raamistiku poliitilisele dialoogile ja operatiivkoostööle partnerriikidega.

Kui rände- ja liikuvusdialoogi osas on saavutatud teatavaid edusamme, tehakse ettepanek alustada liikuvuspartnerlust käsitlevad läbirääkimised. Erinevalt rände- ja liikuvusdialoogist hõlmab liikuvuspartnerlus läbirääkimisi viisarežiimi lihtsustamise ja tagasivõtulepingute üle. Liikuvuspartnerlusse on enamasti kaasatud naaberriigid, samas kui rände- ja liikuvusdialoogi on enamasti kaasatud muud kolmandad riigid.

Lisaks täna Etioopiaga alla kirjutatud kavale on alla kirjutatud neljale ühisdeklaratsioonile järgmiste Aafrika partnerriikidega: Cabo Verde, Maroko, Tuneesia (liikuvuspartnerlus) ja Nigeeria (rände ja liikuvuse ühine kava).

Lisateave

Täiendav teave rände ja liikuvuse ühiste kavade ja liikuvuspartnerluse kohta.

Täiendav teave ELi-Etioopia koostöö kohta.

Lisateave Valletta tippkohtumise kohta.

IP/15/6050


Side Bar