Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa Komisjon andis välja juhised Atlandi-ülese andmete edastamise kohta ja esitas üleskutse kehtestada kiiremas korras Schremsi kohtuasjaga kooskõlas olev uus raamistik

Brüssel, 6. november 2015

6. oktoobril Schremsi kohtuasjas tehtud otsuses rõhutati, kui oluline on põhiõigus andmekaitsele, muu hulgas isikuandmete kolmandatele riikidele edastamise korral.

Euroopa Komisjon on alates 2014. aasta jaanuarist teinud tööd selle nimel, et muuta andmete edastamine Euroopa kodanike jaoks turvalisemaks, võttes aluseks 13 soovitust. Pärast Euroopa Kohtu otsust on komisjon tõhustanud Ameerika Ühendriikidega isikuandmete edastamise uuendatud ja turvalise raamistiku loomise üle peetavaid läbirääkimisi. Komisjoni eesmärk on lõpetada läbirääkimised kolme kuu jooksul.

Samal ajal peavad ettevõtjad kohtuotsust järgima ja kasutama edastamiseks võimaluse korral alternatiivseid vahendeid. Nagu asepresident Timmermans ja volinik Jourová juba otsuse teatavaks tegemise päeval lubasid, andis komisjon täna välja kohtuotsust järgivad juhised Atlandi-ülese andmete edastamise võimaluste kohta seniks kuni kehtestatakse uus raamistik. Komisjoni selgitavas teatises analüüsitakse kohtuotsuse tagajärgi ja sätestatakse alternatiivsed mehhanismid isikuandmete edastamiseks Ameerika Ühendriikidesse. Ühtlasi jätkab komisjon koostöö tegemist sõltumatute andmekaitseasutustega, et tagada otsuse ühtne kohaldamine.

Digitaalse ühtse turu eest vastutav asepresident Andrus Ansip ütles: „Peame oma partneritega Ameerika Ühendriikides kokkuleppele jõudma järgmise kolme kuu jooksul. Komisjonilt oodatakse kiiret tegutsemist ja seda me ka teeme. Täna esitame selged juhised ning paneme paika ajalised raamid praeguste läbirääkimiste lõpetamiseks. EL ja Ameerika Ühendriigid on vastastikku kõige olulisemad kaubanduspartnerid. Meievahelised andmevood on üksikisikutele ja ettevõtjatele väga olulised. Kuigi olemas on ka alternatiivsed vahendid, on turvalisem uus raamistik parim lahendus meie kodanike kaitsmiseks ja ettevõtjaile, eelkõige idufirmadele, bürokraatia vähendamiseks.”

Volinik Vera Jourová lisas: „Kodanikud vajavad tugevaid kaitsemeetmeid, et nende põhiõigused oleksid kaitstud. Ettevõtjad aga vajavad üleminekuperioodil selgust. Meie eesmärk on selgitada, millistel tingimustel võivad ettevõtjad üleminekuperioodil seaduslikult andmeid edastada. Samuti jätkame tihedat koostööd riiklike andmekaitseasutustega, kes vastutavad andmekaitseõiguse täitmise tagamise eest liikmesriikides. Olen tõhustanud Ameerika Ühendriikidega andmevoogude Atlandi-ülese edastamise uuendatud ja kindla raamistiku loomise üle peetavaid läbirääkimisi ning jätkan selleteemalisi arutelusid järgmisel nädalal Washingtonis. Uue programmi puhul tuleb järgida Euroopa Kohtu otsusest tulenevaid nõudeid.”

Komisjon rõhutas oma teatises järgmist:

-          programmi Safe Harbor käsitlev otsus ei ole enam õiguslik alus, mida aluseks võttes Ameerika Ühendriikidesse isikuandmeid edastada;

-          komisjon jätkab läbirääkimisi isikuandmete Atlandi-ülese edastamise uuendatud ja kindla raamistiku loomiseks ning viib need lõpule ; raamistik peab vastama kohtuotsuses määratletud nõudmistele, eelkõige piirangute ja kaitsemeetmete puhul, mida kohaldatakse Ameerika Ühendriikide ametiasutuste juurepääsu suhtes isikuandmetele;

-          muid piisavusotsuseid tuleb muuta, et tagada andmekaitseasutuste jätkuv vabadus uurida üksikisikutelt laekunud kaebusi.

Teatises on esitatud alternatiivsed alused isikuandmete Ameerika Ühendriikidesse edastamiseks, mis ei piira andmekaitseasutuste sõltumatust ega volitusi uurida sellise edastamise seaduslikkust. Ettevõtjad võivad praegu andmete edastamist jätkata järgmistel alustel.

  • Lepingulised lahendused: lepingutingimused peaksid sisaldama kohustusi, nagu turvameetmed, andmesubjekti teavitamine, kaitsemeetmed delikaatsete andmete edastamise puhul jne. Lepingu tüüptingimuste näited on kättesaadavad siin.
  • Siduv ettevõttesisene eeskiri andmete grupisiseseks edastamiseks: see võimaldab isikuandmeid vabalt liigutada kogu maailmas tegutseva kontserni eri harude vahel. Seda peab lubama andmekaitseasutus igas liikmesriigis, kust hargmaine äriühing soovib andmeid edastada.
  • Erandid:  

o   Lepingu sõlmimine ja täitmine [sh lepingueelsed olukorrad, nt võidakse Ameerika Ühendriikidesse lennupileti ostmiseks või seal hotellitoa broneerimiseks edastada isikuandmeid].

o   Õiguspäraste nõuete määratlemine, rakendamine ja kaitse

o   Muude põhjuste puudumisel isiku vabal ja teadval nõusolekul.

Taust

6. oktoobril kuulutas Euroopa Kohus seoses Schremsi kohtuasjaga kehtetuks programmi Safe Harbor käsitleva komisjoni otsuse. Kohtuotsus kinnitas lähenemisviisi, mida komisjon on alates 2013. aasta novembrist järginud, et programm Safe Harbor läbi vaadata, et tagada tegelikkuses piisav andmekaitse tase, nagu seda nõuab ELi õigus.

15. oktoobril kohtusid asepresident Ansip ning volinikud Oettinger ja Jourová ettevõtjate ja tööstuse esindajatega, kes soovisid saada selget ja ühtset otsuse tõlgendust ning suuremat selgust vahendite kohta, mida nad võiksid andmete edastamiseks kasutada.

16. oktoobril esitasid 28 riiklikku andmekaitseasutust (artikli 29 töörühm) otsuse tagajärgede kohta avalduse. 

Lisateave:

MEMO/15/6014

 

IP/15/6015

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar