Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Комисията дава указания за трансатлантическото предаване на данни и призовава за бързото установяване на нова рамка вследствие на решението по делото Шремс

Брюксел, 6 ноември 2015 r.

Решението на Съда на Европейския съюз от 6 октомври по делото Шремс подчерта значението на основното право на защита на данните, включително при предаването на лични данни към трети държави.

От януари 2014 г. Комисията работи за по-сигурното за европейските граждани предаване на лични данни въз основа на 13 препоръки. След решението на Съда Комисията ускори преговорите със САЩ относно обновена и сигурна рамка за предаването на лични данни. Целта на Комисията е тези дискусии да бъдат приключени в рамките на три месеца.

Междувременно предприятията трябва да спазват решението и да разчитат на алтернативни инструменти за предаване, когато това е възможно. В съответствие със заявеното от първия заместник-председател Тимерманс и комисар Йоурова в деня на решението Комисията представи днес указания за възможностите за трансатлантическо предаване на лични данни вследствие на решението до установяването на нова рамка. Пояснителното съобщение на Комисията анализира последиците от решението и посочва алтернативните механизми за предаване на лични данни на САЩ. Комисията също така ще продължи да работи в близко сътрудничество с независимите органи за защита на данните, за да гарантира еднаквото прилагане на решението.

Заместник-председателят Андрус Ансип, отговарящ за Единния цифров пазар, заяви: „Нуждаем се от постигане на споразумение с американските ни партньори в следващите три месеца. От Комисията бе поискано да предприеме бързи действия и ние правим точно това. Днес предоставяме ясни указания и се ангажираме с конкретни срокове за приключване на текущите преговори. ЕС и САЩ са най-важните търговски партньори един за друг. Потоците от данни между нашите континенти са от основно значение за хората и бизнеса. Въпреки че съществуват алтернативни инструменти, по-сигурната нова рамка е най-доброто решение за защита на нашите граждани и за намаляване на бюрокрацията за бизнеса, особено за стартъп компаниите“.

Комисар Вера Йоурова заяви: „Гражданите се нуждаят от стабилни гаранции, които да осигуряват защитата на основните им права. Предприятията, от своя страна, се нуждаят от яснота през този преходен период. Целта ни днес е да обясним при какви условия предприятията могат законно да предават лични данни през междинния период. Също така ще продължим да работим в близко сътрудничество с националните органи за защита на данните, които отговарят за прилагането на правото в областта на защитата на личните данни в държавите членки. Ускорих темпото на разговорите със САЩ за установяването на обновена и стабилна рамка за трансатлантическите потоци от данни и ще продължа обсъжданията по тази тема през следващата седмица във Вашингтон. Всяка нова договореност трябва да отговаря на изискванията, поставени от решението на Съда“.

В съобщението си Комисията поставя акцент на следните точки:

-          договореността относно „сферата на неприкосновеност на личния живот“ (Safe Harbour) не може повече да служи като правно основание за предаването на лични данни на САЩ;

-          Комисията ще продължи и приключи преговорите за обновена и стабилна рамка за трансатлантическо предаване на лични данни, която трябва да спазва изискванията, посочени в решението на Съда, особено що се отнася до ограниченията и гаранциите по отношение на достъпа до лични данни от публичните органи на САЩ;

-          други решения относно адекватността трябва да бъдат изменени, така че да гарантират свободата на органите за защита на данните (ОЗД) да извършват разследвания по жалби на физически лица.

В съобщението се определят алтернативни основания за предаване на лични данни на САЩ, като това не засяга независимостта и правомощията на националните ОЗД да разследват законосъобразността на такова предаване. Понастоящем предприятията могат да извършват предаване на данни въз основа на:

  • Договорни решения: договорните правила следва да включват някои задължения, като например мерки за сигурност, предоставяне на информация на субекта на данните, гаранции в случай на предаване на чувствителните данни и т.н. Образци на стандартни договорни клаузи можете да намерите тук.
  • Задължителни фирмени правила за предаване на данни в рамките на групи: те позволяват личните данни да се движат свободно между различните клонове на световна корпорация. Тези правила трябва да са получили одобрение от ОЗД на всяка държава членка, от която мултинационалната компания желае да прехвърля данни.
  • Дерогации :  

o   сключването или изпълнението на договор [включително преддоговорни ситуации, като например за резервация на полет или хотел в САЩ, може да трябва да бъдат предадени лични данни;

o   установяването, изпълнението или защитата на правни искове;

o   ако няма никакво друго основание, свободното и информирано съгласие на заинтересованото лице.

Контекст

На 6октомври в рамките на делото Шремс Съдът на Европейския съюз обяви договореността относно „сферата на неприкосновеност на личния живот“ за невалидна. С решението бе потвърден подходът на Комисията от ноември 2013 г. насам за преразглеждане на тази договореност, така че да се осигури на практика достатъчно равнище на защита на данните, както се изисква от правото на ЕС.

На 15 октомври заместник-председателят Ансип, комисар Йотингер и комисар Йоурова се срещнаха с представители на бизнеса и промишлеността, които поискаха ясно и единно тълкуване на решението на Съда, както и повече яснота относно инструментите, които биха могли да използват за предаването на данни.

На 16 октомври 28-те органа за защита на личните данни (Работната група за защита на личните данни по член 29) направиха изявление във връзка с последиците от решението. 

За повече информация:

MEMO/15/6014

 

IP/15/6015

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar