Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Ekonomisk höstprognos 2015: Måttlig återhämtning trots utmaningar

Bryssel den 5 november 2015

Den ekonomiska återhämtningen i euroområdet och EU som helhet är nu inne på sitt tredje år. Den bör fortsätta i måttlig takt nästa år trots svårare förhållanden i den globala ekonomin.

Mot bakgrund av sjunkande oljepriser, ackommoderande penningpolitik och eurons relativt svaga växelkursvärde har den ekonomiska återhämtningen i år varit motståndskraftig och omfattande i alla medlemsländer. Den har dock fortsatt att vara långsam.

Effekterna av de positiva faktorerna avtar. Samtidigt uppstår nya utmaningar, såsom avmattningen på tillväxtmarknaderna och inom den globala handeln och ihållande geopolitiska spänningar. Med stöd av andra faktorer, såsom bättre sysselsättningsutveckling som backar upp den reala disponibla inkomsten, förenklade lånevillkor, framsteg när det gäller skuldsanering och större investeringar, förväntas tillväxttakten kunna stå emot utmaningarna under 2016 och 2017. I vissa länder kommer de positiva effekterna av strukturreformer också att bidra till att ytterligare stödja tillväxten.

I euroområdet väntas real BNP öka med 1,6 % 2015 och öka till 1,8 % 2016 och 1,9 % 2017. I EU som helhet väntas real BNP öka från 1,9 % i år till 2,0 % 2016 och till 2,1 % 2017.

- Dagens ekonomiska prognos visar att euroområdets ekonomi fortsätter sin måttliga återhämtning. Tillväxten backas till stor del upp av tillfälliga faktorer såsom låga oljepriser, en svagare euroväxelkurs och ECB:s ackommoderande penningpolitik. Euroområdet har visat förmåga att stå emot externa händelser, såsom nedgången i världshandeln, och detta är uppmuntrande. Att upprätthålla och stärka återhämtningen kräver att man utnyttjar tillfällig medvind vid eftersträvandet av ansvarsfulla offentliga finanser, främjar investeringar och genomför strukturella reformer för att öka konkurrenskraften. Detta är viktigt, särskilt mot bakgrund av en avstannande global ekonomi, fortsatta spänningar i vårt grannskap och behovet av att beslutsamt och gemensamt hantera flyktingkrisen, sade Valdis Dombrovskis, vice ordförande med ansvar för euron och dialogen mellan arbetsmarknadens parter

-Europas ekonomi fortsätter att återhämta sig. Om vi tittar fram till 2016 ser vi en ökande tillväxt och minskande arbetslöshet och budgetunderskott. Men förbättringarna är inte jämnt fördelade: särskilt i euroområdet går konvergensen inte tillräckligt fort. Viktiga utmaningar kvarstår: otillräckliga investeringar, ekonomiska strukturer som hindrar sysselsättning och tillväxt och fortsatt höga privata och offentliga skuldnivåer. Dessa kräver tydliga och kraftfulla politiska åtgärder under 2016, särskilt mot bakgrund av ovissa globala utsikter, sade Pierre Moscovici, kommissionsledamot med ansvar för ekonomiska och finansiella frågor, skatter och tullunionen.

Återhämtningen omfattar de flesta medlemsländer

Den inhemska efterfrågan stärks i de flesta medlemsländerna i euroområdet i år och den ekonomiska aktiviteten bör öka inom EU under 2016 och 2017. Den privata konsumtionen ökar till följd av ökade nominella inkomster och låg inflation. Investeringarna förväntas också öka något som en följd av stigande disponibla inkomster för hushållen, förbättrade vinstmarginaler för företagen, gynnsamma finansieringsvillkor och ljusare efterfrågeutsikter.

Tidigare reformer stödjer en bättre arbetsmarknadsutveckling

Arbetsmarknaden fortsätter att stärkas i långsam och ojämn takt i medlemsländerna. Hårt drabbade länder som har genomfört reformer av arbetsmarknaden bör få se en starkare sysselsättningstillväxt. I euroområdet förväntas sysselsättningen öka med 0,9 % i år och nästa år och öka till 1 % under 2017. Sysselsättningen i EU förväntas öka med 1,0 % i år och 0,9 % under 2016 och 2017. På det hela taget förväntas arbetslösheten fortsätta att minska endast gradvis, med betydande skillnader mellan medlemsländerna. I euroområdet beräknas den minska till 10,6 % nästa år och till 10,3 % 2017 från 11,0 % i år, medan prognosen för EU som helhet visar en minskning från 9,5 % i år till 9,2 % 2016 och 8,9 % 2017.

Utsikterna för de offentliga finanserna fortsätter att förbättras

Under 2015 förväntas det sammanlagda underskottet i förhållande till BNP i euroområdet sjunka till 2,0 %, tack vare tidigare insatser för budgetkonsolidering, konjunkturmässig förstärkning av den ekonomiska verksamheten och, i mindre utsträckning, lägre ränteutgifter. Senast 2017 bör underskottet i förhållande till BNP i euroområdet minska till 1,5 %. Den finanspolitiska inriktningen för euroområdet förväntas förbli i stort sett neutral. Euroområdets skuldkvot i förhållande till BNP prognostiseras sjunka från sin högsta nivå på 94,5 % 2014 till 91,3 % 2017. Underskottet i förhållande till BNP för EU som helhet beräknas sjunka till 1,6 % 2017 jämfört med en prognos på 2,5 % innevarande år, medan underskottet i förhållande till BNP förväntas minska till 85,8 % 2017, från 87,8 % som förväntas i år.

Lägre oljepriser sänker tillfälligt inflationen

De kraftigt minskade priserna på olja och andra råvaror ledde till att den totala inflationen i euroområdet och EU blev negativ under september. Detta döljer dock det faktum att löneökningar, stärkt privat konsumtion och minskande produktionsgap börjar bidra till ett ökat pristryck. Den årliga inflationen förväntas öka från 0,1 % i euroområdet och från 0 % i hela EU i år till 1,0 % respektive 1,1 % nästa år, och till 1,6 % i både EU och euroområdet 2017.

Avmattningen i den globala ekonomin hämmar efterfrågan på EU:s export

Utsikterna för global tillväxt och världshandeln har försämrats avsevärt sedan våren, som en följd av nedgången på tillväxtmarknaderna, särskilt i Kina. Tillväxtmarknaderna förväntas nå sin lägsta nivå i år och börja återhämta sig 2016.

Euroområdets export har hittills i stort sett förskonats från den försämrade globala handeln, främst tack vare eurons tidigare depreciering. Exporttillväxten förväntas dock avta under 2016 för att sedan öka något under 2017.

Bytesbalansöverskottet ökar

Bytesbalansöverskottet i euroområdet bör öka i år, som en följd av det lägre underskottet i handeln med olja och ett förbättrat bytesförhållande, men också bidra till att upprätthålla stora överskott i vissa medlemsländer och korrigeringen av tidigare underskott i andra. Bytesbalansöverskottet förväntas minska något under 2017 när oljepriset stiger igen och bytesförhållandet försämras.

Ankomsten av asylsökande kan ha små positiva ekonomiska effekter

Denna prognos innehåller en första bedömning av de ekonomiska konsekvenserna av ankomsten av ett stort antal asylsökande till EU. På kort sikt ökar de ytterligare offentliga utgifterna BNP, en ytterligare positiv inverkan på tillväxten på medellång sikt förväntas från det ökade arbetskraftsutbudet, förutsatt att rätt strategier har införts för att underlätta tillträdet till arbetsmarknaden. För EU som helhet är tillväxtens inverkan liten, men den kan komma att bli mer omfattande i vissa medlemsländer.

Riskerna i samband med prognosen är huvudsakligen externa och oftast negativa

Riskerna i relation till de globala ekonomiska utsikterna har ökat. Den lägre tillväxten på tillväxtmarknaderna, särskilt en splittrad anpassning i Kina, och verkningarna av en väntad normalisering av penningpolitiken i USA på tillväxtmarknaderna, kan komma att få en mer negativ inverkan på investeringarna och den ekonomisk verksamheten i Europa än vad som för närvarande förväntas.

Bakgrund

Denna prognos beaktar alla relevanta tillgängliga data och faktorer, inbegripet antaganden om regeringspolitik, fram till den 22 oktober 2015. Bara sådan politik som på ett trovärdigt sätt har tillkännagetts och specificerats i tillräcklig detalj har beaktats, och beräkningarna förutsätter oförändrad politik.

Denna prognos baseras också på en uppsättning externa antaganden rörande växelkurser, räntor och råvarupriser. De siffror som används avspeglar marknadens förväntningar härledda från derivatmarknader vid den tidpunkt då prognosen utarbetades.

Kommissionen kommer att uppdatera sin ekonomiska prognos i februari 2016.

För mer information:

European Economic Forecast – Autumn 2015

Autumn Economic Forecast - Webbplats                                   

Följ GD ECFIN på Twitter: @ecfin

Följ vicepresident Dombrovskis på Twitter: @VDombrovskis

Följ kommissionsledamoten Moscovici på Twitter: @Pierremoscovici


 

AUTUMN FORECAST 2015
MAIN ECONOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(a) Real Gross Domestic Product (% change)
 5-year averageAutumn 2015 forecast 
 2007-11201220132014201520162017
Belgium1.30.20.01.31.31.31.7
Germany1.20.40.31.61.71.91.9
Estonia-0.95.21.62.91.92.62.6
Ireland0.10.21.45.26.04.53.5
Greece-3.3-7.3-3.20.7-1.4-1.32.7
Spain0.0-2.6-1.71.43.12.72.4
France0.70.20.70.21.11.41.7
Italy-0.6-2.8-1.7-0.40.91.51.4
Cyprus1.6-2.4-5.9-2.51.21.42.0
Latvia-1.54.03.02.82.43.03.3
Lithuania0.93.83.53.01.72.93.4
Luxembourg2.0-0.84.34.13.13.23.0
Malta2.12.52.63.54.33.63.1
Netherlands0.9-1.1-0.51.02.02.12.3
Austria1.20.80.30.40.61.51.4
Portugal-0.1-4.0-1.10.91.71.71.8
Slovenia0.7-2.7-1.13.02.61.92.5
Slovakia3.61.51.42.53.22.93.3
Finland0.5-1.4-1.1-0.40.30.71.1
Euro area0.5-0.9-0.30.91.61.81.9
Bulgaria2.10.21.31.51.71.52.0
Czech Republic1.5-0.9-0.52.04.32.22.7
Denmark-0.5-0.7-0.51.11.62.01.8
Croatia-0.5-2.2-0.9-0.41.11.41.7
Hungary-0.6-1.71.93.72.92.22.5
Poland4.51.61.33.33.53.53.5
Romania1.50.63.52.83.54.13.6
Sweden1.2-0.31.22.33.02.82.7
United Kingdom0.31.22.22.92.52.42.2
EU0.6-0.50.21.41.92.02.1
USA0.62.21.52.42.62.82.7
Japan-0.11.71.6-0.10.71.10.5


 

AUTUMN FORECAST 2015
MAIN ECONOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(b) Total Investment (% change)
 5-year averageAutumn 2015 forecast
 2007-11201220132014201520162017
Belgium1.00.2-1.77.02.10.53.7
Germany1.4-0.4-1.33.52.63.13.6
Estonia-4.56.73.2-3.1-3.94.14.9
Ireland-8.58.6-6.614.316.811.98.8
Greece-9.9-23.5-9.4-2.8-10.2-2.014.7
Spain-5.9-7.1-2.53.56.35.44.8
France0.20.2-0.6-1.2-1.30.74.5
Italy-2.9-9.3-6.6-3.51.24.04.8
Cyprus-2.7-20.5-15.2-18.02.23.64.0
Latvia-5.914.4-6.00.30.52.34.5
Lithuania-2.6-1.88.35.49.82.47.0
Luxembourg4.6-0.3-7.29.91.13.03.5
Malta-2.74.5-0.79.117.1-1.01.1
Netherlands-0.1-6.3-4.43.58.84.74.6
Austria0.51.3-0.3-0.2-0.12.62.7
Portugal-3.7-16.6-5.12.85.63.95.5
Slovenia-5.1-8.81.73.21.9-1.85.1
Slovakia1.7-9.2-1.13.57.52.22.3
Finland0.3-2.2-5.2-3.3-2.03.13.6
Euro area-1.3-3.3-2.61.32.33.04.4
Bulgaria-2.21.80.33.40.2-2.41.7
Czech Republic1.4-3.2-2.72.07.60.03.3
Denmark-4.30.60.94.00.73.74.1
Croatia-3.7-3.3-1.0-4.00.82.43.0
Hungary-2.9-4.47.311.22.2-3.22.5
Poland6.6-1.8-1.19.86.55.55.5
Romania2.40.1-5.4-7.26.23.96.0
Sweden1.1-0.20.67.64.33.63.7
United Kingdom-1.81.52.67.54.95.94.8
EU-1.2-2.5-1.72.62.93.54.4
USA-3.16.32.44.14.15.55.3
Japan-2.83.43.22.60.50.90.7


 

AUTUMN FORECAST 2015
MAIN ECONOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(c) Employment growth (%)
 5-year averageAutumn 2015 forecast
 2007-11201220132014201520162017
Belgium1.10.4-0.40.30.60.70.9
Germany1.01.20.60.90.50.60.8
Estonia-1.71.61.20.81.1-0.6-0.1
Ireland-2.0-0.62.41.72.01.51.4
Greece-1.5-6.3-3.60.10.4-0.62.0
Spain-1.6-4.4-3.31.22.82.52.0
France0.20.10.00.30.30.50.8
Italy-0.6-1.4-2.50.21.01.01.0
Cyprus1.1-4.2-5.2-1.90.21.21.6
Latvia-3.31.42.3-1.40.20.41.0
Lithuania-2.41.81.32.01.50.20.1
Luxembourg3.02.41.82.52.62.52.3
Malta1.92.34.24.52.42.01.5
Netherlands0.7-0.6-0.8-0.31.21.11.1
Austria1.11.10.50.90.70.80.8
Portugal-1.1-4.1-2.91.41.10.80.7
Slovenia0.1-0.9-1.40.60.60.50.7
Slovakia0.70.1-0.81.41.81.21.0
Finland0.50.9-0.7-0.8-0.40.30.6
Euro area0.0-0.7-0.80.60.90.91.0
Bulgaria-0.5-2.5-0.40.40.30.30.5
Czech Republic0.20.40.30.61.30.20.1
Denmark-0.4-0.30.00.80.91.01.0
Croatia-0.6-3.6-2.62.70.60.71.2
Hungary-0.90.10.93.11.81.11.2
Poland1.30.1-0.11.71.00.60.6
Romania-0.5-4.8-0.91.10.30.40.5
Sweden0.80.71.01.41.31.61.6
United Kingdom0.21.11.22.31.71.00.7
EU0.0-0.6-0.41.01.00.90.9
USA-0.61.81.01.61.71.21.3
Japan-0.40.00.60.60.30.10.1


 

AUTUMN FORECAST 2015
MAIN ECONOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(d) Unemployment rate (%)
 5-year averageAutumn 2015 forecast
 2007-11201220132014201520162017
Belgium7.67.68.48.58.68.47.9
Germany7.35.45.25.04.74.95.2
Estonia10.510.08.67.46.56.57.6
Ireland10.314.713.111.39.58.77.9
Greece11.324.527.526.525.725.824.4
Spain15.724.826.124.522.320.519.0
France8.69.810.310.310.410.410.2
Italy7.510.712.112.712.211.811.6
Cyprus5.411.915.916.115.614.613.3
Latvia13.415.011.910.810.19.58.8
Lithuania11.413.411.810.79.48.68.1
Luxembourg4.75.15.96.05.95.85.8
Malta6.56.36.45.95.85.75.8
Netherlands4.55.87.37.46.96.66.3
Austria4.74.95.45.66.16.16.0
Portugal10.715.816.414.112.611.710.8
Slovenia6.18.910.19.79.49.28.7
Slovakia12.214.014.213.211.610.59.6
Finland7.57.78.28.79.69.59.4
Euro area9.011.412.011.611.010.610.3
Bulgaria8.212.313.011.410.19.48.8
Czech Republic6.17.07.06.15.25.04.8
Denmark5.77.57.06.66.15.85.5
Croatia10.616.017.317.316.215.614.7
Hungary9.511.010.27.77.16.76.2
Poland8.810.110.39.07.67.26.8
Romania6.56.87.16.86.76.66.5
Sweden7.48.08.07.97.77.77.4
United Kingdom6.97.97.66.15.45.45.5
EU8.510.510.910.29.59.28.9
USA7.68.17.46.25.34.84.6
Japan4.54.34.03.63.43.33.3


 

AUTUMN FORECAST 2015
MAIN ECONOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(e) Consumer-price inflation (1) (%)
 5-year average Autumn 2015 forecast
 2007-11201220132014201520162017
Belgium2.42.61.20.50.61.71.5
Germany1.82.11.60.80.21.01.7
Estonia5.14.23.20.50.11.82.9
Ireland0.81.90.50.30.31.41.6
Greece3.31.0-0.9-1.4-1.01.00.9
Spain2.42.41.5-0.2-0.50.71.2
France1.82.21.00.60.10.91.3
Italy2.23.31.30.20.21.01.9
Cyprus2.63.10.4-0.3-1.60.61.3
Latvia6.32.30.00.70.21.42.1
Lithuania5.33.21.20.2-0.80.62.2
Luxembourg2.72.91.70.70.31.71.7
Malta2.43.21.00.81.11.82.2
Netherlands1.62.82.60.30.21.21.5
Austria2.22.62.11.50.91.82.0
Portugal1.82.80.4-0.20.51.11.3
Slovenia2.92.81.90.4-0.60.81.4
Slovakia2.33.71.5-0.1-0.21.01.6
Finland2.43.22.21.2-0.20.61.5
Euro area2.02.51.30.40.11.01.6
Bulgaria5.72.40.4-1.6-0.80.71.1
Czech Republic2.63.51.40.40.41.01.6
Denmark2.22.40.50.30.41.51.9
Croatia2.83.42.30.2-0.10.91.7
Hungary5.35.71.70.00.11.92.5
Poland3.53.70.80.1-0.61.41.9
Romania6.13.43.21.4-0.4-0.32.3
Sweden2.00.90.40.20.81.51.7
United Kingdom3.22.82.61.50.11.51.7
EU2.42.61.50.60.01.11.6
USA2.22.11.51.60.22.12.3
Japan-0.20.00.42.70.80.71.8

(1)  HICP for Member States, CPI otherwise.


 

AUTUMN FORECAST 2015
MAIN ECONOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(f) Current-account balance (% of GDP)
 5-year average Autumn 2015 forecast
 2007-11201220132014201520162017
Belgium2.01.41.00.81.82.01.9
Germany6.07.26.77.88.78.68.4
Estonia-3.7-2.30.41.31.61.2-0.1
Ireland-3.6-1.53.13.65.95.74.7
Greece-13.3-4.3-2.1-2.9-1.0-0.30.1
Spain-6.1-0.41.51.01.41.31.4
France-1.6-2.9-2.6-2.3-1.3-1.6-2.2
Italy-2.5-0.40.92.02.21.91.9
Cyprus-10.2-5.1-3.8-3.8-3.5-3.2-3.0
Latvia-5.4-3.5-2.1-2.0-1.8-1.9-2.2
Lithuania-6.0-0.91.43.9-0.80.2-0.3
Luxembourg7.66.15.75.54.34.03.7
Malta-3.71.43.23.32.03.84.2
Netherlands7.310.211.010.610.510.49.6
Austria2.91.72.12.12.62.62.8
Portugal-9.7-2.00.70.30.50.50.3
Slovenia-2.22.13.96.57.07.57.2
Slovakia-5.20.20.7-0.80.0-1.2-0.3
Finland1.8-1.9-1.8-2.2-1.1-1.0-0.9
Euro area0.21.92.53.03.73.63.4
Bulgaria-13.8-3.0-0.50.71.41.30.9
Czech Republic-4.6-2.2-1.1-2.0-2.5-2.4-2.1
Denmark3.85.67.26.37.06.96.5
Croatia-4.50.00.10.64.42.93.2
Hungary-2.81.63.92.24.35.56.1
Poland-5.3-3.2-0.9-1.1-0.5-0.9-1.5
Romania-7.6-4.3-0.8-0.4-0.8-1.9-2.6
Sweden7.46.55.85.45.95.95.8
United Kingdom-2.7-3.3-4.5-5.1-4.3-3.9-3.4
EU-0.31.01.51.62.22.22.0
USA-3.7-2.9-2.4-2.3-2.3-2.4-2.7
Japan3.41.00.70.52.32.83.1


 

AUTUMN FORECAST 2015
MAIN ECONOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(g) General government balance (% of GDP)
 5-year averageAutumn 2015 forecast
 2007-11201220132014201520162017
Belgium-2.9-4.1-2.9-3.1-2.7-2.6-2.3
Germany-1.7-0.1-0.10.30.90.50.4
Estonia-0.2-0.3-0.10.70.20.20.1
Ireland-13.1-8.0-5.7-3.9-2.2-1.5-1.5
Greece-10.7-8.8-12.4-3.6-4.6-3.6-2.2
Spain-6.4-10.4-6.9-5.9-4.7-3.6-2.6
France-5.0-4.8-4.1-3.9-3.8-3.4-3.3
Italy-3.4-3.0-2.9-3.0-2.6-2.3-1.6
Cyprus-2.4-5.8-4.9-8.9-0.70.10.3
Latvia-5.1-0.8-0.9-1.5-1.5-1.2-1.1
Lithuania-5.8-3.1-2.6-0.7-1.1-1.3-0.4
Luxembourg1.40.20.71.40.00.50.5
Malta-3.1-3.6-2.6-2.1-1.7-1.2-1.1
Netherlands-2.9-3.9-2.4-2.4-2.1-1.5-1.2
Austria-3.0-2.2-1.3-2.7-1.9-1.6-1.3
Portugal-7.0-5.7-4.8-7.2-3.0-2.9-2.5
Slovenia-3.9-4.1-15.0-5.0-2.9-2.4-2.0
Slovakia-4.7-4.2-2.6-2.8-2.7-2.4-2.0
Finland0.6-2.1-2.5-3.3-3.2-2.7-2.3
Euro area-3.9-3.7-3.0-2.6-2.0-1.8-1.5
Bulgaria-1.3-0.6-0.8-5.8-2.8-2.7-2.7
Czech Republic-3.1-4.0-1.3-1.9-1.9-1.3-1.1
Denmark0.1-3.6-1.31.5-3.3-2.5-1.7
Croatia-4.9-5.3-5.4-5.6-4.9-4.7-4.1
Hungary-4.7-2.3-2.5-2.5-2.3-2.1-2.0
Poland-5.0-3.7-4.0-3.3-2.8-2.8-2.8
Romania-6.0-3.2-2.2-1.4-1.2-2.8-3.7
Sweden0.9-0.9-1.4-1.7-1.4-1.3-1.2
United Kingdom-7.2-8.3-5.7-5.7-4.4-3.0-1.9
EU-4.2-4.3-3.3-3.0-2.5-2.0-1.6
USA-9.2-8.8-5.3-4.9-4.0-3.5-3.2
Japan-6.0-8.7-8.5-7.5-6.6-5.7-5.1


 

AUTUMN FORECAST 2015
MAIN ECONOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(h) General government gross debt (% of GDP)
 5-year averageAutumn 2015 forecast*
 2007-11201220132014201520162017
Belgium96.1104.1105.1106.7106.7107.1106.1
Germany72.179.777.474.971.468.565.6
Estonia5.59.59.910.410.09.69.2
Ireland64.9120.2120.0107.599.895.493.7
Greece131.5159.4177.0178.6194.8199.7195.6
Spain51.485.493.799.3100.8101.3100.4
France75.789.692.395.696.597.197.4
Italy109.2123.2128.8132.3133.0132.2130.0
Cyprus55.079.3102.5108.2106.798.794.6
Latvia30.841.439.140.638.341.137.6
Lithuania26.639.838.840.742.940.842.5
Luxembourg15.122.123.423.022.323.923.5
Malta66.167.669.668.365.963.261.0
Netherlands54.866.467.968.268.667.966.9
Austria75.581.680.884.286.685.784.3
Portugal86.3126.2129.0130.2128.2124.7121.3
Slovenia32.753.770.880.884.280.978.3
Slovakia35.651.954.653.552.752.652.2
Finland40.852.955.659.362.564.565.7
Euro area76.591.393.494.594.092.991.3
Bulgaria14.717.618.027.031.832.833.6
Czech Republic33.744.745.242.741.041.040.5
Denmark38.145.645.045.140.239.338.3
Croatia48.969.280.885.189.291.792.9
Hungary75.378.376.876.275.874.572.6
Poland49.754.055.950.451.452.453.5
Romania22.637.438.039.939.440.942.8
Sweden38.037.239.844.944.744.043.3
United Kingdom63.985.386.288.288.388.086.9
EU70.485.287.388.687.887.185.8

* As usual, the forecasts are conditioned upon, inter alia, the technical assumption of 'no policy change'.

This means that specific policy measures, especially in the budgetary field, which have not yet been disclosed are not taken into account.

As a result, projections for 2017 are essentially an extrapolation of present trends.

IP/15/5996

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar