Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Prognoza gospodarcza z jesieni 2015 r.: umiarkowane ożywienie gospodarki mimo trudności

Bruksela, 5 listopada 2015

Ożywienie gospodarcze w strefie euro i w całej UE trwa już obecnie trzeci rok. Powinno ono nadal powoli wzrastać w przyszłym roku, mimo coraz trudniejszych warunków panujących w gospodarce światowej.

W kontekście spadku cen ropy, akomodacyjnej polityki pieniężnej i stosunkowo niskiej zewnętrznej wartości euro ożywienie gospodarki w tym roku utrzymało się i było widoczne we wszystkich państwach członkowskich. Jego tempo pozostało jednak powolne.

Wpływ pozytywnych czynników uległ osłabieniu, pojawiły się natomiast nowe trudności, takie jak spowolnienie gospodarcze na rynkach wschodzących i w globalnym handlu oraz utrzymujące się napięcia geopolityczne. Oczekuje się, że mimo trudności tempo wzrostu utrzyma się w roku 2016 i 2017 dzięki innym czynnikom, wśród których można wymienić poprawę sytuacji na rynku zatrudnienia wpierającą realne dochody pozostające do dyspozycji, łatwiejsze warunki uzyskania kredytu, proces oddłużania i wzrost inwestycji. W niektórych krajach korzyści z reform strukturalnych wpłyną również pozytywnie na dalszy wzrost gospodarczy.

Prognozy ogólne dotyczące realnego PKB w strefie euro przewidują jego wzrost o 1,6% w 2015 r., o 1,8% w 2016 r. i o 1,9% w 2017 r. Oczekuje się, że dla UE jako całości wzrost realnego PKB zwiększy się z 1,9% w 2015 r. do 2,0% w 2016 r. i 2,1% w 2017.

Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za euro i dialog społeczny, powiedział: „Dzisiejsza prognoza gospodarcza pokazuje, że w gospodarce w strefie euro odnotowuje się nadal umiarkowane ożywienie. Wzrost gospodarczy w dużym stopniu napędzany jest tymczasowymi czynnikami, takimi jak niskie ceny ropy, słaby kurs euro i akomodacyjna polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego. Strefa euro udowodniła swoją odporność na czynniki zewnętrzne w rodzaju osłabienia koniunktury w handlu światowym i jest to pozytywne zjawisko. Utrzymanie i stymulacja ożywienia gospodarczego wymagają wyzyskania tych chwilowo korzystnych warunków sprzyjających dążeniu do uzdrowienia finansów publicznych, zwiększeniu inwestycji i przeprowadzeniu reform strukturalnych służących wzmocnieniu konkurencyjności. Ma to duże znaczenie, w szczególności w kontekście spowolnienia gospodarki światowej, nieprzerwanych napięć w sąsiadujących obszarach oraz konieczności poradzenia sobie wspólnie i zdecydowanie z kryzysem uchodźczym”.

Pierre Moscovici, komisarz ds. gospodarczych i finansowych, podatków i ceł, podsumował:„Trwa nadal ożywienie gospodarki europejskiej. W perspektywie do roku 2016 wzrost gospodarczy ulegnie zwiększeniu, a bezrobocie i deficyty budżetowe - zmniejszeniu. Jednak poprawa sytuacji jest nadal nierównomierna: w szczególności w strefie euro proces konwergencji nie następuje wystarczająco szybko. Główne wyzwania, przed którymi wciąż stoimy, to: niewystarczające inwestycje, struktury gospodarki, które hamują zatrudnienie i wzrost, oraz utrzymujące się zadłużenie publiczne i prywatne. Wymaga to podjęcia w 2016 r. odważnych działań i zdecydowanej polityki, w szczególności w obliczu niepewnej prognozy ogólnej”.

Ożywienie gospodarcze można zaobserwować we wszystkich państwach członkowskich

Wzmocnienie popytu krajowego nastąpiło w większości państw strefy euro, a w latach 2016 i 2017 działalność gospodarcza powinna wzrosnąć w całej UE. Spożycie prywatne rośnie w wyniku rosnących dochodów nominalnych i niskiej inflacji. Oczekuje się również nieznacznego wzrostu inwestycji ze względu na rosnące dochody pozostające do dyspozycji gospodarstw domowych, poprawę marży zysku przedsiębiorstw, korzystne warunki finansowania i optymistyczne prognozy dotyczące popytu.

Dotychczasowe reformy przyczyniają się do lepszej sytuacji na rynku pracy

Sytuacja na rynku pracy w państwach członkowskich poprawia się w powolnym i nierównym tempie. Jednak najbardziej dotknięte kryzysem państwa, które wprowadziły w życie reformy na rynku pracy, powinny odnotować dalszy wzrost zatrudnienia. Zatrudnienie w strefie euro powinno wzrosnąć o 0,9% w bieżącym i przyszłym roku, a w 2017 roku nawet o 1 %. W całej UE zatrudnienie ma wzrosnąć o 1,0% w tym roku i o 0,9% w roku 2016 i 2017. Ogólna stopa bezrobocia powinna nadal zmniejszać się, stopniowo i w różny sposób, w zależności od państwa członkowskiego. W strefie euro przewiduje się spadek bezrobocia z obecnego poziomu 11,0% do 10,6% w przyszłym roku i 10,3% w roku 2017, podczas gdy dla całej UE oczekuje się spadku z 9,5% w tym roku do 9,2% i 8,9% odpowiednio w roku 2016 i 2017.

Perspektywa budżetowa nadal się poprawia

W 2015 r. łączny poziom relacji deficytu do PKB strefy euro powinien spaść do 2,0 % dzięki wzmocnieniu działalności gospodarczej oraz, w mniejszym stopniu, dzięki niższym wydatkom z tytułu odsetek. Do 2017 r. relacja deficytu do PKB strefy euro powinna spaść do poziomu 1,5%. W strefie euro oczekuje się utrzymywania zasadniczo neutralnego kursu polityki budżetowej. Relacja długu do PKB strefy euro powinna spaść ze swego najwyższego poziomu osiągniętego w 2014 r. (94,5%)do poziomu 91,3% w 2017 r. W UE jako całości relacja deficytu do PKB powinna spaść do 1,6% w 2017 r. z przewidywanego w roku bieżącym poziomu 2,5%, natomiast relacja długu do PKB powinna spaść do 85,8% w 2017 r. z 87,8% przewidywanych w roku bieżącym.

Niższe ceny ropy czasowo powodują spadek inflacji

Gwałtowny spadek cen ropy naftowej i innych surowców spowodował w strefie euro i UE we wrześniu tego roku inflację ujemną. Maskuje to jednak fakt, że wzrost płac, zwiększenie spożycia prywatnego i zmniejszenie luki produktowej zaczynają wywierać zwiększoną presję na ceny. Roczna inflacja ma wzrosnąć z 0,1% w strefie euro i 0% w UE w bieżącym roku do, odpowiednio, 1,0% i 1,1% w przyszłym roku, a następnie do 1,6% na obu tych obszarach w roku 2017.

Spowolnienie w gospodarce światowej osłabia popyt na eksport z UE

Perspektywa ogólnoświatowego wzrostu gospodarczego i handlu światowego znacznie się pogorszyła od wiosny, głównie z powodu spowolnienia gospodarek rynków wschodzących, przede wszystkim Chin. Koniunktura w gospodarkach rynków wschodzących ma osiągnąć w tym roku najniższy poziom i zacząć poprawiać się począwszy od 2016 r.

Do tej pory eksport w strefie euro uniknął w zasadzie negatywnych skutków osłabienia światowej wymiany handlowej, głównie dzięki wcześniejszej deprecjacji euro. Jednakże wzrost eksportu ma zwolnić w 2016 r., a przyspieszyć nieznacznie dopiero w 2017 r.

Wzrost nadwyżki na rachunku obrotów bieżących

Nadwyżka na rachunku obrotów bieżących w strefie euro powinna wzrosnąć jeszcze w tym roku ze względu na niższy deficyt w handlu ropą i poprawę warunków wymiany handlowej, ale również ze względu na wysokie nadwyżki w jednych państwach członkowskich i korektę wcześniejszych deficytów w innych. Nadwyżka na rachunku obrotów bieżących w strefie euro i UE powinna nieco zmniejszyć się w 2017 r. ze względu na skok cen ropy i pogorszenie warunków wymiany handlowej.

Napływ osób ubiegających się o azyl może mieć niewielki, ale pozytywny wpływ na gospodarkę

Prognoza ta zawiera pierwszą ocenę gospodarczych skutków masowego napływu osób ubiegających się o azyl w UE. O ile w perspektywie krótkoterminowej dodatkowe wydatki publiczne powodują wzrost PKB, w perspektywie średnioterminowej spodziewany jest dodatkowy pozytywny wpływ na wzrost spowodowany większą podaży pracy, pod warunkiem prowadzenia odpowiedniej polityki służącej ułatwieniu dostępu do rynku pracy. Dla UE jako całości wpływ na wzrost gospodarczy pozostaje niewielki, ale może on być bardziej odczuwalny w niektórych państwach członkowskich.

Prognozy te są obarczone ryzykiem - przede wszystkim zewnętrznym i w dużej mierze negatywnym

Rosną czynniki zagrażające globalnej perspektywie gospodarczej. Groźba obniżonego wzrostu na rynkach wschodzących, w szczególności gwałtowne dostosowanie gospodarki Chin oraz skutki spodziewanej normalizacji polityki pieniężnej USA dla rynków wschodzących mogłyby mieć bardziej negatywne skutki dla inwestycji i działalności gospodarczej w Europie niż przewiduje się to obecnie.

 

Kontekst

Prognoza ta uwzględnia wszystkie istotne dostępne dane i czynniki, w tym założenia dotyczące polityki rządowej, dostępne w dniu 22 października 2015 r. Jedynie strategie polityczne zapowiedziane w wiarygodny i dostatecznie szczegółowy sposób zostały uwzględnione w prognozach, które zakładają ich kontynuację bez żadnych zmian.

Prognoza ta opiera się również na zestawie założeń zewnętrznych dotyczących kursów walutowych, stóp procentowych oraz cen surowców. Podane wartości liczbowe odzwierciedlają oczekiwania rynkowe pochodzące z rynków instrumentów pochodnych w momencie formułowania prognozy.

Komisja zamierza zaktualizować swoją prognozę gospodarczą w lutym 2016 r.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie

Europejska prognoza gospodarcza – Jesień 2015

Jesienna prognoza gospodarcza - strona internetowa                          

Czytaj wpisy DG ECFIN na Twitterze: @ecfin

Wiceprzewodniczący Komisji Valdis Dombrovskis na Twitterze: @VDombrovskis

Komisarz Pierre Moscovici na Twitterze: @Pierremoscovici


 

AUTUMN FORECAST 2015
MAIN ECONOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(a) Real Gross Domestic Product (% change)
 5-year averageAutumn 2015 forecast 
 2007-11201220132014201520162017
Belgium1.30.20.01.31.31.31.7
Germany1.20.40.31.61.71.91.9
Estonia-0.95.21.62.91.92.62.6
Ireland0.10.21.45.26.04.53.5
Greece-3.3-7.3-3.20.7-1.4-1.32.7
Spain0.0-2.6-1.71.43.12.72.4
France0.70.20.70.21.11.41.7
Italy-0.6-2.8-1.7-0.40.91.51.4
Cyprus1.6-2.4-5.9-2.51.21.42.0
Latvia-1.54.03.02.82.43.03.3
Lithuania0.93.83.53.01.72.93.4
Luxembourg2.0-0.84.34.13.13.23.0
Malta2.12.52.63.54.33.63.1
Netherlands0.9-1.1-0.51.02.02.12.3
Austria1.20.80.30.40.61.51.4
Portugal-0.1-4.0-1.10.91.71.71.8
Slovenia0.7-2.7-1.13.02.61.92.5
Slovakia3.61.51.42.53.22.93.3
Finland0.5-1.4-1.1-0.40.30.71.1
Euro area0.5-0.9-0.30.91.61.81.9
Bulgaria2.10.21.31.51.71.52.0
Czech Republic1.5-0.9-0.52.04.32.22.7
Denmark-0.5-0.7-0.51.11.62.01.8
Croatia-0.5-2.2-0.9-0.41.11.41.7
Hungary-0.6-1.71.93.72.92.22.5
Poland4.51.61.33.33.53.53.5
Romania1.50.63.52.83.54.13.6
Sweden1.2-0.31.22.33.02.82.7
United Kingdom0.31.22.22.92.52.42.2
EU0.6-0.50.21.41.92.02.1
USA0.62.21.52.42.62.82.7
Japan-0.11.71.6-0.10.71.10.5


AUTUMN FORECAST 2015
MAIN ECONOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(b) Total Investment (% change)
 5-year averageAutumn 2015 forecast
 2007-11201220132014201520162017
Belgium1.00.2-1.77.02.10.53.7
Germany1.4-0.4-1.33.52.63.13.6
Estonia-4.56.73.2-3.1-3.94.14.9
Ireland-8.58.6-6.614.316.811.98.8
Greece-9.9-23.5-9.4-2.8-10.2-2.014.7
Spain-5.9-7.1-2.53.56.35.44.8
France0.20.2-0.6-1.2-1.30.74.5
Italy-2.9-9.3-6.6-3.51.24.04.8
Cyprus-2.7-20.5-15.2-18.02.23.64.0
Latvia-5.914.4-6.00.30.52.34.5
Lithuania-2.6-1.88.35.49.82.47.0
Luxembourg4.6-0.3-7.29.91.13.03.5
Malta-2.74.5-0.79.117.1-1.01.1
Netherlands-0.1-6.3-4.43.58.84.74.6
Austria0.51.3-0.3-0.2-0.12.62.7
Portugal-3.7-16.6-5.12.85.63.95.5
Slovenia-5.1-8.81.73.21.9-1.85.1
Slovakia1.7-9.2-1.13.57.52.22.3
Finland0.3-2.2-5.2-3.3-2.03.13.6
Euro area-1.3-3.3-2.61.32.33.04.4
Bulgaria-2.21.80.33.40.2-2.41.7
Czech Republic1.4-3.2-2.72.07.60.03.3
Denmark-4.30.60.94.00.73.74.1
Croatia-3.7-3.3-1.0-4.00.82.43.0
Hungary-2.9-4.47.311.22.2-3.22.5
Poland6.6-1.8-1.19.86.55.55.5
Romania2.40.1-5.4-7.26.23.96.0
Sweden1.1-0.20.67.64.33.63.7
United Kingdom-1.81.52.67.54.95.94.8
EU-1.2-2.5-1.72.62.93.54.4
USA-3.16.32.44.14.15.55.3
Japan-2.83.43.22.60.50.90.7


AUTUMN FORECAST 2015
MAIN ECONOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(c) Employment growth (%)
 5-year averageAutumn 2015 forecast
 2007-11201220132014201520162017
Belgium1.10.4-0.40.30.60.70.9
Germany1.01.20.60.90.50.60.8
Estonia-1.71.61.20.81.1-0.6-0.1
Ireland-2.0-0.62.41.72.01.51.4
Greece-1.5-6.3-3.60.10.4-0.62.0
Spain-1.6-4.4-3.31.22.82.52.0
France0.20.10.00.30.30.50.8
Italy-0.6-1.4-2.50.21.01.01.0
Cyprus1.1-4.2-5.2-1.90.21.21.6
Latvia-3.31.42.3-1.40.20.41.0
Lithuania-2.41.81.32.01.50.20.1
Luxembourg3.02.41.82.52.62.52.3
Malta1.92.34.24.52.42.01.5
Netherlands0.7-0.6-0.8-0.31.21.11.1
Austria1.11.10.50.90.70.80.8
Portugal-1.1-4.1-2.91.41.10.80.7
Slovenia0.1-0.9-1.40.60.60.50.7
Slovakia0.70.1-0.81.41.81.21.0
Finland0.50.9-0.7-0.8-0.40.30.6
Euro area0.0-0.7-0.80.60.90.91.0
Bulgaria-0.5-2.5-0.40.40.30.30.5
Czech Republic0.20.40.30.61.30.20.1
Denmark-0.4-0.30.00.80.91.01.0
Croatia-0.6-3.6-2.62.70.60.71.2
Hungary-0.90.10.93.11.81.11.2
Poland1.30.1-0.11.71.00.60.6
Romania-0.5-4.8-0.91.10.30.40.5
Sweden0.80.71.01.41.31.61.6
United Kingdom0.21.11.22.31.71.00.7
EU0.0-0.6-0.41.01.00.90.9
USA-0.61.81.01.61.71.21.3
Japan-0.40.00.60.60.30.10.1


AUTUMN FORECAST 2015
MAIN ECONOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(d) Unemployment rate (%)
 5-year averageAutumn 2015 forecast
 2007-11201220132014201520162017
Belgium7.67.68.48.58.68.47.9
Germany7.35.45.25.04.74.95.2
Estonia10.510.08.67.46.56.57.6
Ireland10.314.713.111.39.58.77.9
Greece11.324.527.526.525.725.824.4
Spain15.724.826.124.522.320.519.0
France8.69.810.310.310.410.410.2
Italy7.510.712.112.712.211.811.6
Cyprus5.411.915.916.115.614.613.3
Latvia13.415.011.910.810.19.58.8
Lithuania11.413.411.810.79.48.68.1
Luxembourg4.75.15.96.05.95.85.8
Malta6.56.36.45.95.85.75.8
Netherlands4.55.87.37.46.96.66.3
Austria4.74.95.45.66.16.16.0
Portugal10.715.816.414.112.611.710.8
Slovenia6.18.910.19.79.49.28.7
Slovakia12.214.014.213.211.610.59.6
Finland7.57.78.28.79.69.59.4
Euro area9.011.412.011.611.010.610.3
Bulgaria8.212.313.011.410.19.48.8
Czech Republic6.17.07.06.15.25.04.8
Denmark5.77.57.06.66.15.85.5
Croatia10.616.017.317.316.215.614.7
Hungary9.511.010.27.77.16.76.2
Poland8.810.110.39.07.67.26.8
Romania6.56.87.16.86.76.66.5
Sweden7.48.08.07.97.77.77.4
United Kingdom6.97.97.66.15.45.45.5
EU8.510.510.910.29.59.28.9
USA7.68.17.46.25.34.84.6
Japan4.54.34.03.63.43.33.3


AUTUMN FORECAST 2015
MAIN ECONOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(e) Consumer-price inflation (1) (%)
 5-year average Autumn 2015 forecast
 2007-11201220132014201520162017
Belgium2.42.61.20.50.61.71.5
Germany1.82.11.60.80.21.01.7
Estonia5.14.23.20.50.11.82.9
Ireland0.81.90.50.30.31.41.6
Greece3.31.0-0.9-1.4-1.01.00.9
Spain2.42.41.5-0.2-0.50.71.2
France1.82.21.00.60.10.91.3
Italy2.23.31.30.20.21.01.9
Cyprus2.63.10.4-0.3-1.60.61.3
Latvia6.32.30.00.70.21.42.1
Lithuania5.33.21.20.2-0.80.62.2
Luxembourg2.72.91.70.70.31.71.7
Malta2.43.21.00.81.11.82.2
Netherlands1.62.82.60.30.21.21.5
Austria2.22.62.11.50.91.82.0
Portugal1.82.80.4-0.20.51.11.3
Slovenia2.92.81.90.4-0.60.81.4
Slovakia2.33.71.5-0.1-0.21.01.6
Finland2.43.22.21.2-0.20.61.5
Euro area2.02.51.30.40.11.01.6
Bulgaria5.72.40.4-1.6-0.80.71.1
Czech Republic2.63.51.40.40.41.01.6
Denmark2.22.40.50.30.41.51.9
Croatia2.83.42.30.2-0.10.91.7
Hungary5.35.71.70.00.11.92.5
Poland3.53.70.80.1-0.61.41.9
Romania6.13.43.21.4-0.4-0.32.3
Sweden2.00.90.40.20.81.51.7
United Kingdom3.22.82.61.50.11.51.7
EU2.42.61.50.60.01.11.6
USA2.22.11.51.60.22.12.3
Japan-0.20.00.42.70.80.71.8

(1)  HICP for Member States, CPI otherwise.


AUTUMN FORECAST 2015
MAIN ECONOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(f) Current-account balance (% of GDP)
 5-year average Autumn 2015 forecast
 2007-11201220132014201520162017
Belgium2.01.41.00.81.82.01.9
Germany6.07.26.77.88.78.68.4
Estonia-3.7-2.30.41.31.61.2-0.1
Ireland-3.6-1.53.13.65.95.74.7
Greece-13.3-4.3-2.1-2.9-1.0-0.30.1
Spain-6.1-0.41.51.01.41.31.4
France-1.6-2.9-2.6-2.3-1.3-1.6-2.2
Italy-2.5-0.40.92.02.21.91.9
Cyprus-10.2-5.1-3.8-3.8-3.5-3.2-3.0
Latvia-5.4-3.5-2.1-2.0-1.8-1.9-2.2
Lithuania-6.0-0.91.43.9-0.80.2-0.3
Luxembourg7.66.15.75.54.34.03.7
Malta-3.71.43.23.32.03.84.2
Netherlands7.310.211.010.610.510.49.6
Austria2.91.72.12.12.62.62.8
Portugal-9.7-2.00.70.30.50.50.3
Slovenia-2.22.13.96.57.07.57.2
Slovakia-5.20.20.7-0.80.0-1.2-0.3
Finland1.8-1.9-1.8-2.2-1.1-1.0-0.9
Euro area0.21.92.53.03.73.63.4
Bulgaria-13.8-3.0-0.50.71.41.30.9
Czech Republic-4.6-2.2-1.1-2.0-2.5-2.4-2.1
Denmark3.85.67.26.37.06.96.5
Croatia-4.50.00.10.64.42.93.2
Hungary-2.81.63.92.24.35.56.1
Poland-5.3-3.2-0.9-1.1-0.5-0.9-1.5
Romania-7.6-4.3-0.8-0.4-0.8-1.9-2.6
Sweden7.46.55.85.45.95.95.8
United Kingdom-2.7-3.3-4.5-5.1-4.3-3.9-3.4
EU-0.31.01.51.62.22.22.0
USA-3.7-2.9-2.4-2.3-2.3-2.4-2.7
Japan3.41.00.70.52.32.83.1


AUTUMN FORECAST 2015
MAIN ECONOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(g) General government balance (% of GDP)
 5-year averageAutumn 2015 forecast
 2007-11201220132014201520162017
Belgium-2.9-4.1-2.9-3.1-2.7-2.6-2.3
Germany-1.7-0.1-0.10.30.90.50.4
Estonia-0.2-0.3-0.10.70.20.20.1
Ireland-13.1-8.0-5.7-3.9-2.2-1.5-1.5
Greece-10.7-8.8-12.4-3.6-4.6-3.6-2.2
Spain-6.4-10.4-6.9-5.9-4.7-3.6-2.6
France-5.0-4.8-4.1-3.9-3.8-3.4-3.3
Italy-3.4-3.0-2.9-3.0-2.6-2.3-1.6
Cyprus-2.4-5.8-4.9-8.9-0.70.10.3
Latvia-5.1-0.8-0.9-1.5-1.5-1.2-1.1
Lithuania-5.8-3.1-2.6-0.7-1.1-1.3-0.4
Luxembourg1.40.20.71.40.00.50.5
Malta-3.1-3.6-2.6-2.1-1.7-1.2-1.1
Netherlands-2.9-3.9-2.4-2.4-2.1-1.5-1.2
Austria-3.0-2.2-1.3-2.7-1.9-1.6-1.3
Portugal-7.0-5.7-4.8-7.2-3.0-2.9-2.5
Slovenia-3.9-4.1-15.0-5.0-2.9-2.4-2.0
Slovakia-4.7-4.2-2.6-2.8-2.7-2.4-2.0
Finland0.6-2.1-2.5-3.3-3.2-2.7-2.3
Euro area-3.9-3.7-3.0-2.6-2.0-1.8-1.5
Bulgaria-1.3-0.6-0.8-5.8-2.8-2.7-2.7
Czech Republic-3.1-4.0-1.3-1.9-1.9-1.3-1.1
Denmark0.1-3.6-1.31.5-3.3-2.5-1.7
Croatia-4.9-5.3-5.4-5.6-4.9-4.7-4.1
Hungary-4.7-2.3-2.5-2.5-2.3-2.1-2.0
Poland-5.0-3.7-4.0-3.3-2.8-2.8-2.8
Romania-6.0-3.2-2.2-1.4-1.2-2.8-3.7
Sweden0.9-0.9-1.4-1.7-1.4-1.3-1.2
United Kingdom-7.2-8.3-5.7-5.7-4.4-3.0-1.9
EU-4.2-4.3-3.3-3.0-2.5-2.0-1.6
USA-9.2-8.8-5.3-4.9-4.0-3.5-3.2
Japan-6.0-8.7-8.5-7.5-6.6-5.7-5.1


AUTUMN FORECAST 2015
MAIN ECONOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(h) General government gross debt (% of GDP)
 5-year averageAutumn 2015 forecast*
 2007-11201220132014201520162017
Belgium96.1104.1105.1106.7106.7107.1106.1
Germany72.179.777.474.971.468.565.6
Estonia5.59.59.910.410.09.69.2
Ireland64.9120.2120.0107.599.895.493.7
Greece131.5159.4177.0178.6194.8199.7195.6
Spain51.485.493.799.3100.8101.3100.4
France75.789.692.395.696.597.197.4
Italy109.2123.2128.8132.3133.0132.2130.0
Cyprus55.079.3102.5108.2106.798.794.6
Latvia30.841.439.140.638.341.137.6
Lithuania26.639.838.840.742.940.842.5
Luxembourg15.122.123.423.022.323.923.5
Malta66.167.669.668.365.963.261.0
Netherlands54.866.467.968.268.667.966.9
Austria75.581.680.884.286.685.784.3
Portugal86.3126.2129.0130.2128.2124.7121.3
Slovenia32.753.770.880.884.280.978.3
Slovakia35.651.954.653.552.752.652.2
Finland40.852.955.659.362.564.565.7
Euro area76.591.393.494.594.092.991.3
Bulgaria14.717.618.027.031.832.833.6
Czech Republic33.744.745.242.741.041.040.5
Denmark38.145.645.045.140.239.338.3
Croatia48.969.280.885.189.291.792.9
Hungary75.378.376.876.275.874.572.6
Poland49.754.055.950.451.452.453.5
Romania22.637.438.039.939.440.942.8
Sweden38.037.239.844.944.744.043.3
United Kingdom63.985.386.288.288.388.086.9
EU70.485.287.388.687.887.185.8

* As usual, the forecasts are conditioned upon, inter alia, the technical assumption of 'no policy change'.

This means that specific policy measures, especially in the budgetary field, which have not yet been disclosed are not taken into account.

As a result, projections for 2017 are essentially an extrapolation of present trends.

IP/15/5996

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar