Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Economische najaarsprognoses 2015: gematigd herstel ondanks een aantal uitdagingen

Brussel, 5 november 2015

Het economisch herstel in de eurozone en in de Europese Unie als geheel is thans reeds drie jaar aan de gang. Volgend jaar zou het zich in een bescheiden tempo voortzetten, ondanks het feit dat de wereldeconomie in moeilijker vaarwater is terechtgekomen.

Tegen de achtergrond van dalende olieprijzen, een accomoderend monetair beleid en een vrij zwakke externe waarde van de euro is het economisch herstel dit jaar veerkrachtig gebleken en heeft het zich in vrijwel alle lidstaten afgetekend. Het is echter wel bescheiden gebleven.

Het effect van de positieve factoren neemt af, terwijl nieuwe uitdagingen de kop opsteken, zoals een groeivertraging van de economieën van de opkomende markten en van de wereldhandel, alsook aanhoudende geopolitieke spanningen. Onder impuls van andere factoren, zoals een gunstiger ontwikkeling van de werkgelegenheid die het reëel beschikbaar inkomen ten goede is gekomen, soepeler kredietvoorwaarden, bij de afbouw van de schuldenlast gemaakte vorderingen en hogere investeringen, zal het groeitempo naar verwachting weerstand kunnen bieden aan de zich in 2016 en 2017 aandienende uitdagingen. In sommige landen zal de groei ook mede worden ondersteund door het positieve effect van structurele hervormingen.

Al met al wordt voor de eurozone voor 2015 een reële bbp-groei van 1,6 % voorspeld, die zou aantrekken tot 1,8 % in 2016 en tot 1,9 % in 2017. Voor de EU als geheel zal de reële bbp-groei naar verwachting versnellen van 1,9 % dit jaar tot 2,0 % in 2016 en 2,1 % in 2017.

Valdis Dombrovskis, vicevoorzitter van de Commissie voor de Euro en de Sociale Dialoog, heeft in dit verband het volgende verklaard: "Uit de vandaag gepresenteerde economische prognoses blijkt dat het bescheiden economisch herstel in de eurozone aanhoudt. De groei wordt vooral geschraagd door tijdelijke factoren zoals lage olieprijzen, een zwakkere wisselkoers van de euro en het accomoderende monetaire beleid van de ECB. De eurozone heeft zich weerbaar getoond tegen negatieve externe ontwikkelingen, zoals de vertraging van de wereldhandel, en dat is bemoedigend te noemen. Met het oog op de bestendiging en versterking van het herstel moet deze tijdelijke rugwind worden benut om verantwoorde overheidsfinanciën na te streven, de investeringen te stimuleren en structurele hervormingen ter bevordering van het concurrentievermogen door te voeren. Dat is vooral van belang tegen de achtergrond van een verzwakkende wereldeconomie, aanhoudende spanningen in onze buurlanden en de noodzaak om de vluchtelingencrisis doortastend en collectief te beheren."

Pierre Moscovici, commissaris voor Economische en Financiële Zaken, Belastingen en Douane, stelde: "De Europese economie blijft een herstel vertonen. Vooruitblikkend naar 2016 zien we een aantrekkende groei en dalende werkloosheidscijfers en begrotingstekorten. De zich aftekenende verbeteringen zijn echter nog steeds ongelijk gespreid: vooral in de eurozone voltrekt de convergentie zich niet snel genoeg. Er blijven grote uitdagingen te overwinnen: de investeringen zijn ontoereikend, de economische structuren zetten een rem op de werkgelegenheid en de groei, en de particuliere en overheidsschulden blijven op een hoog niveau hangen. Deze uitdagingen vereisen een moedige en vastberaden beleidsreactie in 2016, zeker nu er van onzekere mondiale vooruitzichten sprake is."

Vrijwel alle lidstaten hebben deel aan het herstel

De binnenlandse vraag zal dit jaar in de meeste lidstaten van de eurozone aan kracht winnen en de economische activiteit zou in 2016 en 2017 overal in de EU een toename te zien geven. Als gevolg van stijgende nominale inkomens en een lage inflatie laat de particuliere consumptie een groei zien. Ook de investeringen zullen naar verwachting enigszins aantrekken wegens stijgende beschikbare inkomens van de huishoudens, verbeterende winstmarges van het bedrijfsleven, gunstige financieringsvoorwaarden en rooskleuriger vraagvooruitzichten.

De in het verleden doorgevoerde hervormingen dragen bij tot een gunstiger arbeidsmarktontwikkeling

De arbeidsmarktsituatie blijft in een langzaam en van lidstaat tot lidstaat verschillend tempo verbeteren. Zwaar getroffen landen die arbeidsmarkthervormingen hebben doorgevoerd, zouden hun werkgelegenheidsgroei echter verder moeten zien toenemen. Verwacht wordt dat de werkgelegenheid in de eurozone dit en volgend jaar zal stijgen met 0,9 %, een groeitempo dat in 2017 zou versnellen tot 1 %. Voor de EU wordt gerekend op een toename van de werkgelegenheid met 1,0 % dit jaar en met 0,9 % in 2016 en 2017. Al met al wordt ervan uitgegaan dat de werkloosheid slechts geleidelijk zal blijven dalen, waarbij er van aanzienlijke verschillen tussen de lidstaten sprake is. Aangenomen wordt dat de werkloosheid in de eurozone zal afnemen van 11,0 % dit jaar tot 10,6 % volgend jaar en tot 10,3 % in 2017, terwijl zij in de EU als geheel zal teruglopen van 9,5 % dit jaar tot 9,2 % in 2016 en 8,9% in 2017.

De budgettaire vooruitzichten blijven verbeteren

Voor 2015 wordt een daling van de geaggregeerde tekortquote van de eurozone tot 2,0 % voorspeld. Deze ontwikkeling is te danken aan in het verleden geleverde consolidatie-inspanningen, aan de conjuncturele opgang van de economische activiteit en, in mindere mate, aan lagere rente-uitgaven. In 2017 zou de tekortquote van de eurozone tot 1,5 % teruglopen. De budgettaire koers van de eurozone zal vermoedelijk min of meer neutraal blijven. Aangenomen wordt dat de schuldquote van de eurozone zal dalen van haar hoogtepunt van 94,5 % in 2014 tot 91,3 % in 2017. De tekortquote van de EU als geheel zal naar verwachting teruglopen van een voorspelde 2,5 % dit jaar tot 1,6 % in 2017, terwijl de EU-schuldquote waarschijnlijk zal dalen van naar schatting 87,8 % dit jaar tot 85,8 % in 2017.

Lagere olieprijzen doen de inflatie tijdelijk lager uitkomen

De scherpe daling van de olie- en andere grondstoffenprijzen heeft ertoe geleid dat de nominale inflatie in de eurozone en in de EU in september negatief was. Deze ontwikkeling verhult echter dat stijgende lonen, een aantrekkende particuliere consumptie en een verkleinende output gap alsmaar meer extra druk op de prijzen beginnen uit te oefenen. Voorspeld wordt dat de jaarlijkse inflatie zal stijgen van 0,1 % in de eurozone en 0 % in de EU in 2015 tot respectievelijk 1,0 % en 1,1 % volgend jaar en tot 1,6 % in beide gebieden in 2017.

De verzwakking van de wereldeconomie tempert de vraag naar EU-uitvoer

De vooruitzichten voor de mondiale groei en de wereldhandel zijn sedert het voorjaar aanzienlijk verslechterd, wat toe te schrijven is aan de neergang van de economieën van de opkomende markten, en met name China. Verwacht wordt dat de economieën van de opkomende markten dit jaar zullen uitbodemen en zich in 2016 zullen beginnen te herstellen.

Vooralsnog is de verslechtering van de wereldhandel nagenoeg zonder gevolgen gebleven voor de uitvoer van de eurozone, wat vooral te danken is aan de eerdere waardevermindering van de euro. Aangenomen wordt evenwel dat de exportgroei in 2016 zal verflauwen, waarna hij in 2017 wederom enigszins zou toenemen.

Overschot op de lopende rekening neemt toe

Het overschot op de lopende rekening van de eurozone zou dit jaar een stijging laten zien als gevolg van een kleiner tekort op de olierekening en een verbeterende ruilvoet, maar ook wegens de hoog blijvende overschotten in bepaalde lidstaten en de correctie van eerdere tekorten in andere. Het overschot op de lopende rekening zal in 2017 naar verwachting iets teruglopen in het zog van opnieuw opverende olieprijzen en een verslechterende ruilvoet.

Van de komst van asielzoekers kan een gering, positief economisch effect uitgaan

Deze prognoses bevatten een eerste inschatting van het economische effect van de komst van grote aantallen asielzoekers naar de EU. Op korte termijn resulteren extra overheidsuitgaven in een toename van het bbp, terwijl op middellange termijn de stijging van het arbeidsaanbod naar verwachting een extra positief effect op de groei zal sorteren, mits het juiste beleid wordt gevoerd om de toegang tot de arbeidsmarkt te faciliteren. Voor de EU als geheel wordt een beperkt groei-effect voorspeld, maar in sommige lidstaten kan dit groter uitvallen.

De aan de prognoses verbonden risico's zijn hoofdzakelijk van externe aard en veelal negatief

De aan de mondiale economische vooruitzichten verbonden risico's zijn toegenomen. Een tragere groei in opkomende markten, en met name een sterker verstorende aanpassing in China, alsook de gevolgen van een verwachte normalisatie van het monetaire beleid in de Verenigde Staten kunnen een negatiever effect op de investeringen en de economische activiteit in Europa sorteren dan thans wordt verwacht.

Achtergrond

Bij deze prognoses zijn alle relevante beschikbare gegevens en factoren, zoals onder meer aannamen betreffende het overheidsbeleid, tot en met 22 oktober 2015 in aanmerking genomen. Er is alleen rekening gehouden met beleidsmaatregelen die op geloofwaardige wijze zijn aangekondigd en voldoende gedetailleerd zijn beschreven. Bij de projecties is ervan uitgegaan dat het beleid ongewijzigd blijft.

Deze prognoses zijn ook gebaseerd op een reeks externe aannamen op het gebied van wisselkoersen, rentetarieven en grondstoffenprijzen. De gehanteerde cijfers weerspiegelen de marktverwachtingen die ten tijde van de prognoses uit de derivatenmarkten zijn afgeleid.

De Commissie is van plan haar economische prognoses in februari 2016 te actualiseren.

Voor meer informatie:

Europese economische prognoses – Najaar 2015

Economische najaarsprognoses - Website                                   

Volg DG ECFIN op Twitter: @ecfin

Volg vicevoorzitter Dombrovskis op Twitter: @VDombrovskis

Volg commissaris Moscovici op Twitter: @Pierremoscovici

 

 


AUTUMN FORECAST 2015
MAIN ECONOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(a) Real Gross Domestic Product (% change)
 5-year averageAutumn 2015 forecast 
 2007-11201220132014201520162017
Belgium1.30.20.01.31.31.31.7
Germany1.20.40.31.61.71.91.9
Estonia-0.95.21.62.91.92.62.6
Ireland0.10.21.45.26.04.53.5
Greece-3.3-7.3-3.20.7-1.4-1.32.7
Spain0.0-2.6-1.71.43.12.72.4
France0.70.20.70.21.11.41.7
Italy-0.6-2.8-1.7-0.40.91.51.4
Cyprus1.6-2.4-5.9-2.51.21.42.0
Latvia-1.54.03.02.82.43.03.3
Lithuania0.93.83.53.01.72.93.4
Luxembourg2.0-0.84.34.13.13.23.0
Malta2.12.52.63.54.33.63.1
Netherlands0.9-1.1-0.51.02.02.12.3
Austria1.20.80.30.40.61.51.4
Portugal-0.1-4.0-1.10.91.71.71.8
Slovenia0.7-2.7-1.13.02.61.92.5
Slovakia3.61.51.42.53.22.93.3
Finland0.5-1.4-1.1-0.40.30.71.1
Euro area0.5-0.9-0.30.91.61.81.9
Bulgaria2.10.21.31.51.71.52.0
Czech Republic1.5-0.9-0.52.04.32.22.7
Denmark-0.5-0.7-0.51.11.62.01.8
Croatia-0.5-2.2-0.9-0.41.11.41.7
Hungary-0.6-1.71.93.72.92.22.5
Poland4.51.61.33.33.53.53.5
Romania1.50.63.52.83.54.13.6
Sweden1.2-0.31.22.33.02.82.7
United Kingdom0.31.22.22.92.52.42.2
EU0.6-0.50.21.41.92.02.1
USA0.62.21.52.42.62.82.7
Japan-0.11.71.6-0.10.71.10.5

 

AUTUMN FORECAST 2015
MAIN ECONOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(b) Total Investment (% change)
 5-year averageAutumn 2015 forecast
 2007-11201220132014201520162017
Belgium1.00.2-1.77.02.10.53.7
Germany1.4-0.4-1.33.52.63.13.6
Estonia-4.56.73.2-3.1-3.94.14.9
Ireland-8.58.6-6.614.316.811.98.8
Greece-9.9-23.5-9.4-2.8-10.2-2.014.7
Spain-5.9-7.1-2.53.56.35.44.8
France0.20.2-0.6-1.2-1.30.74.5
Italy-2.9-9.3-6.6-3.51.24.04.8
Cyprus-2.7-20.5-15.2-18.02.23.64.0
Latvia-5.914.4-6.00.30.52.34.5
Lithuania-2.6-1.88.35.49.82.47.0
Luxembourg4.6-0.3-7.29.91.13.03.5
Malta-2.74.5-0.79.117.1-1.01.1
Netherlands-0.1-6.3-4.43.58.84.74.6
Austria0.51.3-0.3-0.2-0.12.62.7
Portugal-3.7-16.6-5.12.85.63.95.5
Slovenia-5.1-8.81.73.21.9-1.85.1
Slovakia1.7-9.2-1.13.57.52.22.3
Finland0.3-2.2-5.2-3.3-2.03.13.6
Euro area-1.3-3.3-2.61.32.33.04.4
Bulgaria-2.21.80.33.40.2-2.41.7
Czech Republic1.4-3.2-2.72.07.60.03.3
Denmark-4.30.60.94.00.73.74.1
Croatia-3.7-3.3-1.0-4.00.82.43.0
Hungary-2.9-4.47.311.22.2-3.22.5
Poland6.6-1.8-1.19.86.55.55.5
Romania2.40.1-5.4-7.26.23.96.0
Sweden1.1-0.20.67.64.33.63.7
United Kingdom-1.81.52.67.54.95.94.8
EU-1.2-2.5-1.72.62.93.54.4
USA-3.16.32.44.14.15.55.3
Japan-2.83.43.22.60.50.90.7


 

AUTUMN FORECAST 2015
MAIN ECONOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(c) Employment growth (%)
 5-year averageAutumn 2015 forecast
 2007-11201220132014201520162017
Belgium1.10.4-0.40.30.60.70.9
Germany1.01.20.60.90.50.60.8
Estonia-1.71.61.20.81.1-0.6-0.1
Ireland-2.0-0.62.41.72.01.51.4
Greece-1.5-6.3-3.60.10.4-0.62.0
Spain-1.6-4.4-3.31.22.82.52.0
France0.20.10.00.30.30.50.8
Italy-0.6-1.4-2.50.21.01.01.0
Cyprus1.1-4.2-5.2-1.90.21.21.6
Latvia-3.31.42.3-1.40.20.41.0
Lithuania-2.41.81.32.01.50.20.1
Luxembourg3.02.41.82.52.62.52.3
Malta1.92.34.24.52.42.01.5
Netherlands0.7-0.6-0.8-0.31.21.11.1
Austria1.11.10.50.90.70.80.8
Portugal-1.1-4.1-2.91.41.10.80.7
Slovenia0.1-0.9-1.40.60.60.50.7
Slovakia0.70.1-0.81.41.81.21.0
Finland0.50.9-0.7-0.8-0.40.30.6
Euro area0.0-0.7-0.80.60.90.91.0
Bulgaria-0.5-2.5-0.40.40.30.30.5
Czech Republic0.20.40.30.61.30.20.1
Denmark-0.4-0.30.00.80.91.01.0
Croatia-0.6-3.6-2.62.70.60.71.2
Hungary-0.90.10.93.11.81.11.2
Poland1.30.1-0.11.71.00.60.6
Romania-0.5-4.8-0.91.10.30.40.5
Sweden0.80.71.01.41.31.61.6
United Kingdom0.21.11.22.31.71.00.7
EU0.0-0.6-0.41.01.00.90.9
USA-0.61.81.01.61.71.21.3
Japan-0.40.00.60.60.30.10.1


 

AUTUMN FORECAST 2015
MAIN ECONOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(d) Unemployment rate (%)
 5-year averageAutumn 2015 forecast
 2007-11201220132014201520162017
Belgium7.67.68.48.58.68.47.9
Germany7.35.45.25.04.74.95.2
Estonia10.510.08.67.46.56.57.6
Ireland10.314.713.111.39.58.77.9
Greece11.324.527.526.525.725.824.4
Spain15.724.826.124.522.320.519.0
France8.69.810.310.310.410.410.2
Italy7.510.712.112.712.211.811.6
Cyprus5.411.915.916.115.614.613.3
Latvia13.415.011.910.810.19.58.8
Lithuania11.413.411.810.79.48.68.1
Luxembourg4.75.15.96.05.95.85.8
Malta6.56.36.45.95.85.75.8
Netherlands4.55.87.37.46.96.66.3
Austria4.74.95.45.66.16.16.0
Portugal10.715.816.414.112.611.710.8
Slovenia6.18.910.19.79.49.28.7
Slovakia12.214.014.213.211.610.59.6
Finland7.57.78.28.79.69.59.4
Euro area9.011.412.011.611.010.610.3
Bulgaria8.212.313.011.410.19.48.8
Czech Republic6.17.07.06.15.25.04.8
Denmark5.77.57.06.66.15.85.5
Croatia10.616.017.317.316.215.614.7
Hungary9.511.010.27.77.16.76.2
Poland8.810.110.39.07.67.26.8
Romania6.56.87.16.86.76.66.5
Sweden7.48.08.07.97.77.77.4
United Kingdom6.97.97.66.15.45.45.5
EU8.510.510.910.29.59.28.9
USA7.68.17.46.25.34.84.6
Japan4.54.34.03.63.43.33.3


 

AUTUMN FORECAST 2015
MAIN ECONOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(e) Consumer-price inflation (1) (%)
 5-year average Autumn 2015 forecast
 2007-11201220132014201520162017
Belgium2.42.61.20.50.61.71.5
Germany1.82.11.60.80.21.01.7
Estonia5.14.23.20.50.11.82.9
Ireland0.81.90.50.30.31.41.6
Greece3.31.0-0.9-1.4-1.01.00.9
Spain2.42.41.5-0.2-0.50.71.2
France1.82.21.00.60.10.91.3
Italy2.23.31.30.20.21.01.9
Cyprus2.63.10.4-0.3-1.60.61.3
Latvia6.32.30.00.70.21.42.1
Lithuania5.33.21.20.2-0.80.62.2
Luxembourg2.72.91.70.70.31.71.7
Malta2.43.21.00.81.11.82.2
Netherlands1.62.82.60.30.21.21.5
Austria2.22.62.11.50.91.82.0
Portugal1.82.80.4-0.20.51.11.3
Slovenia2.92.81.90.4-0.60.81.4
Slovakia2.33.71.5-0.1-0.21.01.6
Finland2.43.22.21.2-0.20.61.5
Euro area2.02.51.30.40.11.01.6
Bulgaria5.72.40.4-1.6-0.80.71.1
Czech Republic2.63.51.40.40.41.01.6
Denmark2.22.40.50.30.41.51.9
Croatia2.83.42.30.2-0.10.91.7
Hungary5.35.71.70.00.11.92.5
Poland3.53.70.80.1-0.61.41.9
Romania6.13.43.21.4-0.4-0.32.3
Sweden2.00.90.40.20.81.51.7
United Kingdom3.22.82.61.50.11.51.7
EU2.42.61.50.60.01.11.6
USA2.22.11.51.60.22.12.3
Japan-0.20.00.42.70.80.71.8

(1)  HICP for Member States, CPI otherwise.


 

AUTUMN FORECAST 2015
MAIN ECONOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(f) Current-account balance (% of GDP)
 5-year average Autumn 2015 forecast
 2007-11201220132014201520162017
Belgium2.01.41.00.81.82.01.9
Germany6.07.26.77.88.78.68.4
Estonia-3.7-2.30.41.31.61.2-0.1
Ireland-3.6-1.53.13.65.95.74.7
Greece-13.3-4.3-2.1-2.9-1.0-0.30.1
Spain-6.1-0.41.51.01.41.31.4
France-1.6-2.9-2.6-2.3-1.3-1.6-2.2
Italy-2.5-0.40.92.02.21.91.9
Cyprus-10.2-5.1-3.8-3.8-3.5-3.2-3.0
Latvia-5.4-3.5-2.1-2.0-1.8-1.9-2.2
Lithuania-6.0-0.91.43.9-0.80.2-0.3
Luxembourg7.66.15.75.54.34.03.7
Malta-3.71.43.23.32.03.84.2
Netherlands7.310.211.010.610.510.49.6
Austria2.91.72.12.12.62.62.8
Portugal-9.7-2.00.70.30.50.50.3
Slovenia-2.22.13.96.57.07.57.2
Slovakia-5.20.20.7-0.80.0-1.2-0.3
Finland1.8-1.9-1.8-2.2-1.1-1.0-0.9
Euro area0.21.92.53.03.73.63.4
Bulgaria-13.8-3.0-0.50.71.41.30.9
Czech Republic-4.6-2.2-1.1-2.0-2.5-2.4-2.1
Denmark3.85.67.26.37.06.96.5
Croatia-4.50.00.10.64.42.93.2
Hungary-2.81.63.92.24.35.56.1
Poland-5.3-3.2-0.9-1.1-0.5-0.9-1.5
Romania-7.6-4.3-0.8-0.4-0.8-1.9-2.6
Sweden7.46.55.85.45.95.95.8
United Kingdom-2.7-3.3-4.5-5.1-4.3-3.9-3.4
EU-0.31.01.51.62.22.22.0
USA-3.7-2.9-2.4-2.3-2.3-2.4-2.7
Japan3.41.00.70.52.32.83.1


 

AUTUMN FORECAST 2015
MAIN ECONOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(g) General government balance (% of GDP)
 5-year averageAutumn 2015 forecast
 2007-11201220132014201520162017
Belgium-2.9-4.1-2.9-3.1-2.7-2.6-2.3
Germany-1.7-0.1-0.10.30.90.50.4
Estonia-0.2-0.3-0.10.70.20.20.1
Ireland-13.1-8.0-5.7-3.9-2.2-1.5-1.5
Greece-10.7-8.8-12.4-3.6-4.6-3.6-2.2
Spain-6.4-10.4-6.9-5.9-4.7-3.6-2.6
France-5.0-4.8-4.1-3.9-3.8-3.4-3.3
Italy-3.4-3.0-2.9-3.0-2.6-2.3-1.6
Cyprus-2.4-5.8-4.9-8.9-0.70.10.3
Latvia-5.1-0.8-0.9-1.5-1.5-1.2-1.1
Lithuania-5.8-3.1-2.6-0.7-1.1-1.3-0.4
Luxembourg1.40.20.71.40.00.50.5
Malta-3.1-3.6-2.6-2.1-1.7-1.2-1.1
Netherlands-2.9-3.9-2.4-2.4-2.1-1.5-1.2
Austria-3.0-2.2-1.3-2.7-1.9-1.6-1.3
Portugal-7.0-5.7-4.8-7.2-3.0-2.9-2.5
Slovenia-3.9-4.1-15.0-5.0-2.9-2.4-2.0
Slovakia-4.7-4.2-2.6-2.8-2.7-2.4-2.0
Finland0.6-2.1-2.5-3.3-3.2-2.7-2.3
Euro area-3.9-3.7-3.0-2.6-2.0-1.8-1.5
Bulgaria-1.3-0.6-0.8-5.8-2.8-2.7-2.7
Czech Republic-3.1-4.0-1.3-1.9-1.9-1.3-1.1
Denmark0.1-3.6-1.31.5-3.3-2.5-1.7
Croatia-4.9-5.3-5.4-5.6-4.9-4.7-4.1
Hungary-4.7-2.3-2.5-2.5-2.3-2.1-2.0
Poland-5.0-3.7-4.0-3.3-2.8-2.8-2.8
Romania-6.0-3.2-2.2-1.4-1.2-2.8-3.7
Sweden0.9-0.9-1.4-1.7-1.4-1.3-1.2
United Kingdom-7.2-8.3-5.7-5.7-4.4-3.0-1.9
EU-4.2-4.3-3.3-3.0-2.5-2.0-1.6
USA-9.2-8.8-5.3-4.9-4.0-3.5-3.2
Japan-6.0-8.7-8.5-7.5-6.6-5.7-5.1


 

AUTUMN FORECAST 2015
MAIN ECONOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(h) General government gross debt (% of GDP)
 5-year averageAutumn 2015 forecast*
 2007-11201220132014201520162017
Belgium96.1104.1105.1106.7106.7107.1106.1
Germany72.179.777.474.971.468.565.6
Estonia5.59.59.910.410.09.69.2
Ireland64.9120.2120.0107.599.895.493.7
Greece131.5159.4177.0178.6194.8199.7195.6
Spain51.485.493.799.3100.8101.3100.4
France75.789.692.395.696.597.197.4
Italy109.2123.2128.8132.3133.0132.2130.0
Cyprus55.079.3102.5108.2106.798.794.6
Latvia30.841.439.140.638.341.137.6
Lithuania26.639.838.840.742.940.842.5
Luxembourg15.122.123.423.022.323.923.5
Malta66.167.669.668.365.963.261.0
Netherlands54.866.467.968.268.667.966.9
Austria75.581.680.884.286.685.784.3
Portugal86.3126.2129.0130.2128.2124.7121.3
Slovenia32.753.770.880.884.280.978.3
Slovakia35.651.954.653.552.752.652.2
Finland40.852.955.659.362.564.565.7
Euro area76.591.393.494.594.092.991.3
Bulgaria14.717.618.027.031.832.833.6
Czech Republic33.744.745.242.741.041.040.5
Denmark38.145.645.045.140.239.338.3
Croatia48.969.280.885.189.291.792.9
Hungary75.378.376.876.275.874.572.6
Poland49.754.055.950.451.452.453.5
Romania22.637.438.039.939.440.942.8
Sweden38.037.239.844.944.744.043.3
United Kingdom63.985.386.288.288.388.086.9
EU70.485.287.388.687.887.185.8

* As usual, the forecasts are conditioned upon, inter alia, the technical assumption of 'no policy change'.

This means that specific policy measures, especially in the budgetary field, which have not yet been disclosed are not taken into account.

As a result, projections for 2017 are essentially an extrapolation of present trends.

IP/15/5996

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar