Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Syksyn 2015 talousennuste: maltillista elpymistä haasteista huolimatta

Bryssel 5. marraskuuta 2015

Talouden elpyminen euroalueella ja koko Euroopan unionissa jatkuu nyt kolmatta vuotta. Ensi vuonna elpyminen jatkunee verkkaiseen tahtiin siitä huolimatta, että edellytykset ovat maailmantaloudessa muuttuneet haastavammiksi.

Öljynhintojen laskiessa, rahapolitiikan ollessa elvyttävää ja euron ulkoisen arvon pysytellessä suhteellisen heikkona talouden elpyminen on tänä vuonna ollut sinnikästä. Elpymistä on tapahtunut useissa jäsenvaltioissa, mutta se on kuitenkin yhä ollut hidasta.

Myönteisten tekijöiden vaikutus on heikkenemässä, ja uusia haasteita ilmaantuu. Tällaisia ovat esimerkiksi kehittyvien markkinatalouksien ja maailmankaupan kasvun hidastuminen ja geopoliittisten jännitteiden jatkuminen. Kasvuvauhdin odotetaan selviävän haasteista vuosina 2016 ja 2017 muiden seikkojen tukemana. Tällaisia ovat esimerkiksi parantunut työllisyys, joka tukee käytettävissä olevia reaalituloja, lainaehtojen löyhtyminen, edistyminen velkavivun purkamisessa ja investointien lisääntyminen. Joissakin maissa rakenneuudistusten myönteinen vaikutus tukee myös osaltaan kasvua.

Kaiken kaikkiaan euroalueen reaalisen BKT:n ennustetaan kasvavan 1,6 prosenttia vuonna 2015, minkä jälkeen kasvu nopeutuisi 1,8 prosenttiin vuonna 2016 ja 1,9 prosenttiin vuonna 2017. Koko EU:n alueella reaalisen BKT:n odotetaan kasvavan tämän vuoden 1,9 prosentista 2,0 prosenttiin vuonna 2016 ja 2,1 prosenttiin vuonna 2017.

Eurosta ja työmarkkinavuoropuhelusta vastaavan komission varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskisin mukaan tämänpäiväinen talousennuste osoittaa euroalueen talouden jatkavan verkkaista elpymistään. ”Kasvun tukena on ennen kaikkea väliaikaisia tekijöitä, kuten alhaiset öljynhinnat, aiempaa heikompi euron kurssi ja kasvua tukeva EKP:n rahapolitiikka. Euroalue on osoittanut selviävänsä ulkoisista tekijöistä, kuten maailmankaupan kasvun hidastumisesta, mikä on rohkaisevaa. Talouden elpymisen tukeminen ja lujittaminen edellyttävät, että näitä kasvua tukevia väliaikaisia tekijöitä käytetään hyväksi, jotta voidaan jatkaa vastuullista julkista varainhoitoa, lisätä investointeja ja tehdä rakenneuudistuksia kilpailukyvyn kasvattamiseksi. Tämä on tärkeää erityisesti sen vuoksi, että maailmantalouden kasvu hidastuu, jännittyneisyys jatkuu naapurimaissamme ja pakolaiskriisiä on hoidettava päättäväisesti ja yhdessä,” komissaari sanoi.

Talous- ja rahoitusasioista, verotuksesta ja tulliasioista vastaava komissaari Pierre Moscovici puolestaan totesi, ettäEuroopan talous jatkaa elpymiskurssilla. ”Kun ennakoimme vuotta 2016, näköpiirissä on kasvun nopeutuminen, työttömyyden aleneminen ja julkisen talouden alijäämien supistuminen. Kehitys on kuitenkin jakautunut epätasaisesti: eritoten euroalueella lähentyminen ei ole tarpeeksi nopeaa. Keskeisiä haasteita ovat investointien riittämättömyys, talouden rakenteet, jotka hillitsevät työpaikkojen syntymistä sekä kasvua, sekä sitkeästi korkeana pysyttelevä yksityisen ja julkisen velan taso. Tämä edellyttää rohkeita ja päättäväisiä politiikkatoimia vuonna 2016, erityisesti kun otetaan huomioon maailmanlaajuisten näkymien epävarmuus”, hän jatkoi.

Talous elpyy useissa jäsenvaltioissa

Kotimainen kysyntä kasvaa useimmissa euroalueen jäsenvaltioissa tänä vuonna, ja talouden toimeliaisuus lisääntynee koko EU:ssa vuosina 2016 ja 2017. Yksityinen kulutus lisääntyy kasvavien nimellistulojen ja hitaan inflaation ansiosta. Myös investointien odotetaan lisääntyvän hieman, sillä kotitalouksien käytettävissä on enemmän tuloja, yritysten voittomarginaalit kasvavat, rahoitusolot ovat suotuisat ja kysyntänäkymät paremmat.

Aiemmat uudistukset tukevat työmarkkinakehitystä

Työmarkkinat vahvistuvat edelleen hitaasti ja eri tahtia eri jäsenvaltioissa. Työllisyys parantunee kuitenkin edelleen pahiten kärsineissä maissa, jotka ovat toteuttaneet työmarkkinauudistuksia. Euroalueella työllisyyden odotetaan kasvavan 0,9 prosenttia tänä ja ensi vuonna ja kasvun odotetaan olevan 1 prosentti vuonna 2017. Koko EU:ssa työllisyys kohennee 1,0 prosenttia tänä vuonna ja 0,9 prosenttia vuosina 2016 ja 2017. Työttömyyden odotetaan kaiken kaikkiaan alenevan vain vähitellen, ja erot ovat suuria eri jäsenvaltioiden välillä. Euroalueella työttömyyden odotetaan alenevan tämän vuoden 11,0 prosentista 10,6 prosenttiin ensi vuonna ja 10,3 prosenttiin vuonna 2017. Koko EU:ssa työttömyyden ennakoidaan alenevan tämän vuoden 9,5 prosentista 9,2 prosenttiin vuonna 2016 ja 8,9 prosenttiin vuonna 2017.

Finanssipoliittinen tilanne paranee edelleen

Vuonna 2015 euroalueen yhteenlasketun alijäämän suhteessa BKT:hen odotetaan supistuvan 2,0 prosenttiin. Tämä johtuu aiemmista julkisen talouden vakauttamistoimista, talouden toimeliaisuuden suhdanneluonteisesta vahvistumisesta ja, vähäisemmässä määrin, alhaisemmista korkomenoista. Vuoteen 2017 mennessä euroalueen alijäämä suhteessa BKT:hen supistunee 1,5 prosenttiin. Euroalueen finanssipoliittisen virityksen odotetaan pysyttelevän laajasti ottaen neutraalina. Euroalueen velkasuhteen odotetaan alenevan 94,5 prosentin huipustaan 91,3 prosenttiin vuodesta 2014 vuoteen 2017. Koko EU:n alijäämän suhteessa BKT:hen ennakoidaan olevan 2,5 prosenttia tänä vuonna ja supistuvan 1,6 prosenttiin vuonna 2017. Velkasuhteen puolestaan ennakoidaan olevan 87,8 prosenttia tänä vuonna ja alenevan 85,8 prosenttiin vuonna 2017.

Öljyn alhaisemmat hinnat hidastavat inflaatiota väliaikaisesti

Öljyn ja muiden hyödykkeiden hintojen jyrkkä lasku hidasti kuluttajahintainflaation euroalueella ja EU:ssa negatiiviseksi syyskuussa. Tämä kuitenkin kätkee sen, että palkkojen kasvu, kasvava yksityinen kulutus ja tuotantokuilun kaventuminen alkavat lisätä hintapaineita. Vuotuisen inflaation odotetaan kiihtyvän tämän vuoden 0,1 prosentista euroalueella ja 0 prosentista EU:ssa 1,0 prosenttiin euroalueella ja 1,1 prosenttiin EU:ssa ensi vuonna ja molemmilla alueilla 1,6 prosenttiin vuonna 2017.

Maailmantalouden kasvun hidastuminen haittaa EU:n viennin kysyntää

Maailmanlaajuisen kasvun ja maailmankaupan näkymät ovat heikentyneet huomattavasti kevään jälkeen, sillä kehittyvien markkinatalouksien, erityisesti Kiinan, talouskasvu on hidastunut. Kehittyvien markkinatalouksien odotetaan saavuttavan aallonpohjan tänä vuonna ja elpymisen odotetaan alkavan vuonna 2016.

Tähän saakka vienti on euroalueella säästynyt suurimmilta osin maailmankaupan supistumiselta, mikä on ennen kaikkea euron aiemman heikkenemisen ansiota. Viennin kasvun odotetaan kuitenkin hidastuvan vuonna 2016, jonka jälkeen odotetaan hienoista kasvua vuonna 2017.

Vaihtotaseen ylijäämä kasvaa

Vaihtotaseen ylijäämä kasvanee euroalueella tänä vuonna öljykaupan pienentyneen alijäämän ja paranevan vaihtosuhteen ansiosta. Lisäksi syynä on ylijäämän pysytteleminen korkeana tietyissä jäsenvaltioissa ja aiempien alijäämien korjaantuminen joissakin toisissa jäsenvaltioissa. Vaihtotaseen ylijäämän odotetaan supistuvan hieman vuonna 2017, kun öljynhinnat kääntyvät nousuun ja vaihtosuhde heikkenee.

Turvapaikanhakijoiden tulolla voi olla vähäistä myönteistä taloudellista vaikutusta

Tässä ennusteessa arvioidaan ensimmäistä kertaa EU:hun tulevien turvapaikanhakijoiden huomattavan määrän taloudellista vaikutusta. Lyhyellä aikavälillä julkiset lisämenot kasvattavat BKT:tä. Keskipitkällä aikavälillä kasvuun odotetaan myönteistä lisävaikutusta työvoiman tarjonnan lisääntyessä edellyttäen, että käytössä on oikeat toimintapolitiikat, joilla helpotetaan työmarkkinoille pääsyä. Koko EU:ta ajatellen vaikutus kasvuun on pieni. Se voi kuitenkin olla suurempi joissakin jäsenvaltioissa.

Talousennusteeseen kohdistuvat riskit ovat lähinnä ulkoisia ja suurimmaksi osaksi negatiivisia

Maailmantalouden näkymiin liittyvät riskit ovat kasvaneet. Kasvun hidastuminen kehittyvissä talouksissa, erityisesti enemmän häiritseviä vaikutuksia aiheuttava mukautuminen Kiinassa, ja Yhdysvaltojen rahapolitiikan odotetun normalisoitumisen vaikutukset kehittyviin talouksiin voivat vaikuttaa kielteisemmin investointeihin ja talouden toimeliaisuuteen Euroopassa kuin tätä nykyä odotetaan. 

Tausta

Ennusteessa otetaan huomioon kaikki merkitykselliset tiedot ja tekijät, myös jäsenvaltioiden politiikkatoimia koskevat oletukset, 22. lokakuuta 2015 saakka. Huomioon on otettu vain politiikkatoimet, joista on ilmoitettu uskottavalla tavalla ja riittävän täsmällisesti, ja kehitysarvioissa oletetaan, että politiikka säilyy muuttumattomana.

Ennuste perustuu myös eräitä ulkoisia tekijöitä, kuten vaihtokursseja, korkoja ja raaka-aineiden hintoja, koskeviin oletuksiin. Käytetyt luvut kertovat odotuksista johdannaismarkkinoilla ennusteen tekohetkellä.

Komission on tarkoitus päivittää talousennuste helmikuussa 2016.

Lisätietoja:

Euroopan talousennuste – Syksy 2015

Syksyn talousennuste – Verkkosivu                                   

Seuraa talouden ja rahoituksen pääosastoa Twitterissä: @ecfin

Seuraa varapuheenjohtaja Dombrovskisia Twitterissä: @VDombrovskis

Seuraa komissaari Moscovicia Twitterissä: @Pierremoscovici


 


AUTUMN FORECAST 2015
MAIN ECONOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(a) Real Gross Domestic Product (% change)
 5-year averageAutumn 2015 forecast 
 2007-11201220132014201520162017
Belgium1.30.20.01.31.31.31.7
Germany1.20.40.31.61.71.91.9
Estonia-0.95.21.62.91.92.62.6
Ireland0.10.21.45.26.04.53.5
Greece-3.3-7.3-3.20.7-1.4-1.32.7
Spain0.0-2.6-1.71.43.12.72.4
France0.70.20.70.21.11.41.7
Italy-0.6-2.8-1.7-0.40.91.51.4
Cyprus1.6-2.4-5.9-2.51.21.42.0
Latvia-1.54.03.02.82.43.03.3
Lithuania0.93.83.53.01.72.93.4
Luxembourg2.0-0.84.34.13.13.23.0
Malta2.12.52.63.54.33.63.1
Netherlands0.9-1.1-0.51.02.02.12.3
Austria1.20.80.30.40.61.51.4
Portugal-0.1-4.0-1.10.91.71.71.8
Slovenia0.7-2.7-1.13.02.61.92.5
Slovakia3.61.51.42.53.22.93.3
Finland0.5-1.4-1.1-0.40.30.71.1
Euro area0.5-0.9-0.30.91.61.81.9
Bulgaria2.10.21.31.51.71.52.0
Czech Republic1.5-0.9-0.52.04.32.22.7
Denmark-0.5-0.7-0.51.11.62.01.8
Croatia-0.5-2.2-0.9-0.41.11.41.7
Hungary-0.6-1.71.93.72.92.22.5
Poland4.51.61.33.33.53.53.5
Romania1.50.63.52.83.54.13.6
Sweden1.2-0.31.22.33.02.82.7
United Kingdom0.31.22.22.92.52.42.2
EU0.6-0.50.21.41.92.02.1
USA0.62.21.52.42.62.82.7
Japan-0.11.71.6-0.10.71.10.5


AUTUMN FORECAST 2015
MAIN ECONOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(b) Total Investment (% change)
 5-year averageAutumn 2015 forecast
 2007-11201220132014201520162017
Belgium1.00.2-1.77.02.10.53.7
Germany1.4-0.4-1.33.52.63.13.6
Estonia-4.56.73.2-3.1-3.94.14.9
Ireland-8.58.6-6.614.316.811.98.8
Greece-9.9-23.5-9.4-2.8-10.2-2.014.7
Spain-5.9-7.1-2.53.56.35.44.8
France0.20.2-0.6-1.2-1.30.74.5
Italy-2.9-9.3-6.6-3.51.24.04.8
Cyprus-2.7-20.5-15.2-18.02.23.64.0
Latvia-5.914.4-6.00.30.52.34.5
Lithuania-2.6-1.88.35.49.82.47.0
Luxembourg4.6-0.3-7.29.91.13.03.5
Malta-2.74.5-0.79.117.1-1.01.1
Netherlands-0.1-6.3-4.43.58.84.74.6
Austria0.51.3-0.3-0.2-0.12.62.7
Portugal-3.7-16.6-5.12.85.63.95.5
Slovenia-5.1-8.81.73.21.9-1.85.1
Slovakia1.7-9.2-1.13.57.52.22.3
Finland0.3-2.2-5.2-3.3-2.03.13.6
Euro area-1.3-3.3-2.61.32.33.04.4
Bulgaria-2.21.80.33.40.2-2.41.7
Czech Republic1.4-3.2-2.72.07.60.03.3
Denmark-4.30.60.94.00.73.74.1
Croatia-3.7-3.3-1.0-4.00.82.43.0
Hungary-2.9-4.47.311.22.2-3.22.5
Poland6.6-1.8-1.19.86.55.55.5
Romania2.40.1-5.4-7.26.23.96.0
Sweden1.1-0.20.67.64.33.63.7
United Kingdom-1.81.52.67.54.95.94.8
EU-1.2-2.5-1.72.62.93.54.4
USA-3.16.32.44.14.15.55.3
Japan-2.83.43.22.60.50.90.7


AUTUMN FORECAST 2015
MAIN ECONOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(c) Employment growth (%)
 5-year averageAutumn 2015 forecast
 2007-11201220132014201520162017
Belgium1.10.4-0.40.30.60.70.9
Germany1.01.20.60.90.50.60.8
Estonia-1.71.61.20.81.1-0.6-0.1
Ireland-2.0-0.62.41.72.01.51.4
Greece-1.5-6.3-3.60.10.4-0.62.0
Spain-1.6-4.4-3.31.22.82.52.0
France0.20.10.00.30.30.50.8
Italy-0.6-1.4-2.50.21.01.01.0
Cyprus1.1-4.2-5.2-1.90.21.21.6
Latvia-3.31.42.3-1.40.20.41.0
Lithuania-2.41.81.32.01.50.20.1
Luxembourg3.02.41.82.52.62.52.3
Malta1.92.34.24.52.42.01.5
Netherlands0.7-0.6-0.8-0.31.21.11.1
Austria1.11.10.50.90.70.80.8
Portugal-1.1-4.1-2.91.41.10.80.7
Slovenia0.1-0.9-1.40.60.60.50.7
Slovakia0.70.1-0.81.41.81.21.0
Finland0.50.9-0.7-0.8-0.40.30.6
Euro area0.0-0.7-0.80.60.90.91.0
Bulgaria-0.5-2.5-0.40.40.30.30.5
Czech Republic0.20.40.30.61.30.20.1
Denmark-0.4-0.30.00.80.91.01.0
Croatia-0.6-3.6-2.62.70.60.71.2
Hungary-0.90.10.93.11.81.11.2
Poland1.30.1-0.11.71.00.60.6
Romania-0.5-4.8-0.91.10.30.40.5
Sweden0.80.71.01.41.31.61.6
United Kingdom0.21.11.22.31.71.00.7
EU0.0-0.6-0.41.01.00.90.9
USA-0.61.81.01.61.71.21.3
Japan-0.40.00.60.60.30.10.1


AUTUMN FORECAST 2015
MAIN ECONOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(d) Unemployment rate (%)
 5-year averageAutumn 2015 forecast
 2007-11201220132014201520162017
Belgium7.67.68.48.58.68.47.9
Germany7.35.45.25.04.74.95.2
Estonia10.510.08.67.46.56.57.6
Ireland10.314.713.111.39.58.77.9
Greece11.324.527.526.525.725.824.4
Spain15.724.826.124.522.320.519.0
France8.69.810.310.310.410.410.2
Italy7.510.712.112.712.211.811.6
Cyprus5.411.915.916.115.614.613.3
Latvia13.415.011.910.810.19.58.8
Lithuania11.413.411.810.79.48.68.1
Luxembourg4.75.15.96.05.95.85.8
Malta6.56.36.45.95.85.75.8
Netherlands4.55.87.37.46.96.66.3
Austria4.74.95.45.66.16.16.0
Portugal10.715.816.414.112.611.710.8
Slovenia6.18.910.19.79.49.28.7
Slovakia12.214.014.213.211.610.59.6
Finland7.57.78.28.79.69.59.4
Euro area9.011.412.011.611.010.610.3
Bulgaria8.212.313.011.410.19.48.8
Czech Republic6.17.07.06.15.25.04.8
Denmark5.77.57.06.66.15.85.5
Croatia10.616.017.317.316.215.614.7
Hungary9.511.010.27.77.16.76.2
Poland8.810.110.39.07.67.26.8
Romania6.56.87.16.86.76.66.5
Sweden7.48.08.07.97.77.77.4
United Kingdom6.97.97.66.15.45.45.5
EU8.510.510.910.29.59.28.9
USA7.68.17.46.25.34.84.6
Japan4.54.34.03.63.43.33.3


AUTUMN FORECAST 2015
MAIN ECONOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(e) Consumer-price inflation (1) (%)
 5-year average Autumn 2015 forecast
 2007-11201220132014201520162017
Belgium2.42.61.20.50.61.71.5
Germany1.82.11.60.80.21.01.7
Estonia5.14.23.20.50.11.82.9
Ireland0.81.90.50.30.31.41.6
Greece3.31.0-0.9-1.4-1.01.00.9
Spain2.42.41.5-0.2-0.50.71.2
France1.82.21.00.60.10.91.3
Italy2.23.31.30.20.21.01.9
Cyprus2.63.10.4-0.3-1.60.61.3
Latvia6.32.30.00.70.21.42.1
Lithuania5.33.21.20.2-0.80.62.2
Luxembourg2.72.91.70.70.31.71.7
Malta2.43.21.00.81.11.82.2
Netherlands1.62.82.60.30.21.21.5
Austria2.22.62.11.50.91.82.0
Portugal1.82.80.4-0.20.51.11.3
Slovenia2.92.81.90.4-0.60.81.4
Slovakia2.33.71.5-0.1-0.21.01.6
Finland2.43.22.21.2-0.20.61.5
Euro area2.02.51.30.40.11.01.6
Bulgaria5.72.40.4-1.6-0.80.71.1
Czech Republic2.63.51.40.40.41.01.6
Denmark2.22.40.50.30.41.51.9
Croatia2.83.42.30.2-0.10.91.7
Hungary5.35.71.70.00.11.92.5
Poland3.53.70.80.1-0.61.41.9
Romania6.13.43.21.4-0.4-0.32.3
Sweden2.00.90.40.20.81.51.7
United Kingdom3.22.82.61.50.11.51.7
EU2.42.61.50.60.01.11.6
USA2.22.11.51.60.22.12.3
Japan-0.20.00.42.70.80.71.8

(1)  HICP for Member States, CPI otherwise.


AUTUMN FORECAST 2015
MAIN ECONOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(f) Current-account balance (% of GDP)
 5-year average Autumn 2015 forecast
 2007-11201220132014201520162017
Belgium2.01.41.00.81.82.01.9
Germany6.07.26.77.88.78.68.4
Estonia-3.7-2.30.41.31.61.2-0.1
Ireland-3.6-1.53.13.65.95.74.7
Greece-13.3-4.3-2.1-2.9-1.0-0.30.1
Spain-6.1-0.41.51.01.41.31.4
France-1.6-2.9-2.6-2.3-1.3-1.6-2.2
Italy-2.5-0.40.92.02.21.91.9
Cyprus-10.2-5.1-3.8-3.8-3.5-3.2-3.0
Latvia-5.4-3.5-2.1-2.0-1.8-1.9-2.2
Lithuania-6.0-0.91.43.9-0.80.2-0.3
Luxembourg7.66.15.75.54.34.03.7
Malta-3.71.43.23.32.03.84.2
Netherlands7.310.211.010.610.510.49.6
Austria2.91.72.12.12.62.62.8
Portugal-9.7-2.00.70.30.50.50.3
Slovenia-2.22.13.96.57.07.57.2
Slovakia-5.20.20.7-0.80.0-1.2-0.3
Finland1.8-1.9-1.8-2.2-1.1-1.0-0.9
Euro area0.21.92.53.03.73.63.4
Bulgaria-13.8-3.0-0.50.71.41.30.9
Czech Republic-4.6-2.2-1.1-2.0-2.5-2.4-2.1
Denmark3.85.67.26.37.06.96.5
Croatia-4.50.00.10.64.42.93.2
Hungary-2.81.63.92.24.35.56.1
Poland-5.3-3.2-0.9-1.1-0.5-0.9-1.5
Romania-7.6-4.3-0.8-0.4-0.8-1.9-2.6
Sweden7.46.55.85.45.95.95.8
United Kingdom-2.7-3.3-4.5-5.1-4.3-3.9-3.4
EU-0.31.01.51.62.22.22.0
USA-3.7-2.9-2.4-2.3-2.3-2.4-2.7
Japan3.41.00.70.52.32.83.1


AUTUMN FORECAST 2015
MAIN ECONOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(g) General government balance (% of GDP)
 5-year averageAutumn 2015 forecast
 2007-11201220132014201520162017
Belgium-2.9-4.1-2.9-3.1-2.7-2.6-2.3
Germany-1.7-0.1-0.10.30.90.50.4
Estonia-0.2-0.3-0.10.70.20.20.1
Ireland-13.1-8.0-5.7-3.9-2.2-1.5-1.5
Greece-10.7-8.8-12.4-3.6-4.6-3.6-2.2
Spain-6.4-10.4-6.9-5.9-4.7-3.6-2.6
France-5.0-4.8-4.1-3.9-3.8-3.4-3.3
Italy-3.4-3.0-2.9-3.0-2.6-2.3-1.6
Cyprus-2.4-5.8-4.9-8.9-0.70.10.3
Latvia-5.1-0.8-0.9-1.5-1.5-1.2-1.1
Lithuania-5.8-3.1-2.6-0.7-1.1-1.3-0.4
Luxembourg1.40.20.71.40.00.50.5
Malta-3.1-3.6-2.6-2.1-1.7-1.2-1.1
Netherlands-2.9-3.9-2.4-2.4-2.1-1.5-1.2
Austria-3.0-2.2-1.3-2.7-1.9-1.6-1.3
Portugal-7.0-5.7-4.8-7.2-3.0-2.9-2.5
Slovenia-3.9-4.1-15.0-5.0-2.9-2.4-2.0
Slovakia-4.7-4.2-2.6-2.8-2.7-2.4-2.0
Finland0.6-2.1-2.5-3.3-3.2-2.7-2.3
Euro area-3.9-3.7-3.0-2.6-2.0-1.8-1.5
Bulgaria-1.3-0.6-0.8-5.8-2.8-2.7-2.7
Czech Republic-3.1-4.0-1.3-1.9-1.9-1.3-1.1
Denmark0.1-3.6-1.31.5-3.3-2.5-1.7
Croatia-4.9-5.3-5.4-5.6-4.9-4.7-4.1
Hungary-4.7-2.3-2.5-2.5-2.3-2.1-2.0
Poland-5.0-3.7-4.0-3.3-2.8-2.8-2.8
Romania-6.0-3.2-2.2-1.4-1.2-2.8-3.7
Sweden0.9-0.9-1.4-1.7-1.4-1.3-1.2
United Kingdom-7.2-8.3-5.7-5.7-4.4-3.0-1.9
EU-4.2-4.3-3.3-3.0-2.5-2.0-1.6
USA-9.2-8.8-5.3-4.9-4.0-3.5-3.2
Japan-6.0-8.7-8.5-7.5-6.6-5.7-5.1


AUTUMN FORECAST 2015
MAIN ECONOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(h) General government gross debt (% of GDP)
 5-year averageAutumn 2015 forecast*
 2007-11201220132014201520162017
Belgium96.1104.1105.1106.7106.7107.1106.1
Germany72.179.777.474.971.468.565.6
Estonia5.59.59.910.410.09.69.2
Ireland64.9120.2120.0107.599.895.493.7
Greece131.5159.4177.0178.6194.8199.7195.6
Spain51.485.493.799.3100.8101.3100.4
France75.789.692.395.696.597.197.4
Italy109.2123.2128.8132.3133.0132.2130.0
Cyprus55.079.3102.5108.2106.798.794.6
Latvia30.841.439.140.638.341.137.6
Lithuania26.639.838.840.742.940.842.5
Luxembourg15.122.123.423.022.323.923.5
Malta66.167.669.668.365.963.261.0
Netherlands54.866.467.968.268.667.966.9
Austria75.581.680.884.286.685.784.3
Portugal86.3126.2129.0130.2128.2124.7121.3
Slovenia32.753.770.880.884.280.978.3
Slovakia35.651.954.653.552.752.652.2
Finland40.852.955.659.362.564.565.7
Euro area76.591.393.494.594.092.991.3
Bulgaria14.717.618.027.031.832.833.6
Czech Republic33.744.745.242.741.041.040.5
Denmark38.145.645.045.140.239.338.3
Croatia48.969.280.885.189.291.792.9
Hungary75.378.376.876.275.874.572.6
Poland49.754.055.950.451.452.453.5
Romania22.637.438.039.939.440.942.8
Sweden38.037.239.844.944.744.043.3
United Kingdom63.985.386.288.288.388.086.9
EU70.485.287.388.687.887.185.8

* As usual, the forecasts are conditioned upon, inter alia, the technical assumption of 'no policy change'.

This means that specific policy measures, especially in the budgetary field, which have not yet been disclosed are not taken into account.

As a result, projections for 2017 are essentially an extrapolation of present trends.

IP/15/5996

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar