Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Økonomisk prognose for efteråret 2015: Moderat genopretning på trods af udfordringer

Bruxelles, den 5 november 2015

Den økonomiske genopretning i euroområdet og EU som helhed er gået ind i sit tredje år. Den ventes at fortsætte i moderat tempo til næste år på trods af udfordringer i verdensøkonomien.

Med faldende oliepriser, en gunstig valutapolitik og en forholdsvis lav ekstern eurokurs har den økonomiske genopretning i år været solid og pænt fordelt blandt medlemsstaterne. Den går dog fortsat langsomt.

Virkningen af de positive faktorer er for nedadgående, mens der er nye udfordringer på vej, f.eks. lavere vækst i de nye markedsøkonomier og verdenshandelen og vedvarende geopolitiske spændinger. Med støtte i andre faktorer – som øget beskæftigelse, der understøtter den disponible realindkomst, lettere lånevilkår, nedbringelse af gældsbyrden og øgede investeringer – ventes væksten at overvinde udfordringerne i 2016 og 2017. I visse lande vil gevinsterne ved strukturreformer også bidrage til at understøtte væksten yderligere.

Samlet set forventes den reale BNP i euroområdet at vokse med 1,6 % i 2015 for derefter at stige til 1,8 % i 2016 og 1,9 % i 2017. For EU som helhed ventes real BNP at stige fra 1,9 % i år til 2,0 % i 2016 og 2,1 % i 2017.

Valdis Dombrovskis, næstformand med ansvar for euroen og social dialog, udtalte: Dagens økonomiske prognose viser, at genopretningen af euroområdets økonomi går videre i moderat tempo. Væksten understøttes overvejende af midlertidige faktorer, f.eks. lave oliepriser, en lavere kurs på euro og ECB's imødekommende valutapolitik. Euroområdet har vist sig modstandsdygtigt over for eksterne udviklinger som faldet i verdenshandelen, og det er opmuntrende. Hvis vi skal understøtte og styrke opsvinget, skal vi udnytte disse midlertidige fordele og sørge for ansvarlige statsfinanser, øge investeringerne og gennemføre strukturreformer, så vi bliver mere konkurrencedygtige. Det er vigtigt, især på baggrund af den langsommere vækst i den globale økonomi, fortsatte spændinger i vores nabolande og behovet for at styre flygtningekrisen konsekvent i samlet flok."

Pierre Moscovici, kommissær for økonomiske og finansielle anliggender samt beskatning og told, udtalte:"Den europæiske økonomi er fortsat på rette kurs. I 2016 kan vi se frem til øget vækst og fald i både ledigheden og de statslige underskud. Men forbedringerne er stadig ulige fordelt: især i euroområdet går det for langsomt med konvergensen. Der venter stadig store udfordringer forude: utilstrækkelige investeringer, økonomiske strukturer, der dæmper job- og vækstskabelse, og et offentligt og privat gældsniveau, der fortsat ligger for højt. Disse udfordringer kræver et håndfast politisk modspil i 2016, især med de usikre globale udsigter."

Genopretningen har fået fodfæste i mange medlemsstater

Det går opad for den indenlandske efterspørgsel i de fleste medlemsstater i euroområdet, og den økonomiske aktivitet ventes at stige i EU i 2016 og 2017. Privatforbruget stiger som følge af stigende nominelle indkomster og lav inflation. Investeringerne ventes også at stige noget med støtte i stigende disponible husstandsindkomster, øgede overskudsmarginer i virksomhederne, gunstige finansieringsbetingelser og bedre udsigter for efterspørgslen.

Tidligere reformer understøtter arbejdsmarkedet

Det går langsomt fremad på arbejdsmarkedet, men tempoet er ujævnt blandt medlemsstaterne. Hårdt ramte lande, der har gennemført arbejdsmarkedsreformer, bør dog kunne vente yderligere stigninger i beskæftigelsen. I euroområdet ventes beskæftigelsen at stige med 0,9 % i år og 1 % til næste år. I EU som helhed ses en stigning i beskæftigelsen på 1 % i år og 0,9 % i 2016 og 2017. Samlet set ventes der kun et gradvist fald i ledigheden, og der vil være store forskelle blandt medlemsstaterne. I euroområdet ventes arbejdsløsheden at falde til 10,6 % til næste år og 10,3 % i 2017 fra 11,0 % i år, mens prognosen for EU som helhed viser et fald fra 9,5 % i år til henholdsvis 9,2 % og 8,9 % i 2016 og 2017.

Fortsat bedre finanspolitiske udgifter

I 2015 ventes det samlede underskud i forhold til BNP i euroområdet at falde til 2,0 % takket være den tidligere finanspolitiske konsolidering, den konjunkturmæssige styrkelse af den økonomiske aktivitet og i mindre omfang lavere renteudgifter. I 2017 ventes underskuddet i forhold til BNP i euroområdet at falde til 1,5 %. Den finanspolitiske linje i euroområdet ventes fortsat at være overvejende neutral. Euroområdets gæld i forhold til BNP ventes at falde fra toppunktet på 94,5 % i 2014 til 91,3 % i 2017. For EU som helhed ses et fald i underskuddet i forhold til BNP til 1,6 % i 2017 fra de 2,5 %, som er prognosticeret for i år, mens gælden i forhold til BNP ventes at falde til 85,8 % i 2017 fra de 87,8 %, der er forudset for i år.

Lavere oliepriser lægger midlertidig dæmper på inflationen

Det drastiske fald i prisen på olie og andre råvarer sendte inflationen i euroområdet og EU ned under nul i september. Imidlertid dækker dette over, at lønstigninger, et øget privatforbrug og en indsnævring af produktionsgabet er begyndt at presse priserne opad. Den årlige inflation ventes at stige fra 0,1 % i euroområdet og 0 % i EU i år til henholdsvis 1,0 % og 1,1 % til næste år og 1,6 % i begge områder i 2017.

Lavere vækst i verdensøkonomien betyder dæmpet efterspørgsel efter EU-eksport

Udsigterne for den globale vækst og verdenshandelen ser væsentlig ringere ud end i foråret som følge af nedgangen i de nye markedsøkonomier, især Kina. I de nye markedsøkonomier ventes nedgangen at nå bunden i år, og de ventes at vokse igen i 2016.

Indtil videre er EU's eksport overvejende blevet skånet for konsekvenserne af nedgangen i verdenshandelen. Det skyldes overvejende faldet i eurokursen. Imidlertid ventes eksportvæksten at løje af i 2016 og stige en anelse i 2017.

Øget overskud på de løbende poster

Overskuddet på de løbende poster i euroområdet ventes at stige i år på grund af det lavere underskud på handelen med olie og et bedre bytteforhold, men der ventes også fortsat store overskud i nogle medlemsstater og nedbringelse af tidligere underskud i andre. Overskuddet på de løbende poster ventes at falde i 2017 i takt med, at olieprisen stiger, og bytteforholdet forværres.

Nye asylansøgere kan betyde en mindre økonomisk gevinst

Denne prognose indeholder en foreløbig vurdering af konsekvenserne af et stort antal asylansøgere i EU. På kort sigt betyder yderligere offentlige udgifter en stigning i BNP, og derudover ventes der et rygstød til væksten på mellemlang sigt som følge af den forøgede arbejdsstyrke under forudsætning af, at der føres den rigtige politik for at lette adgangen til arbejdsmarkedet. For EU som helhed er betydningen for væksten begrænset, men den kan være større i visse medlemsstater.

Risici for, at prognosen ikke holder, er overvejende eksterne og negative

Farerne for udsigterne for verdensøkonomien er vokset. Lavere vækst i de nye økonomier, især en mere forstyrrende justering i Kina, og konsekvenserne for de nye markeder af den forventede normalisering af den amerikanske valutapolitik, kan få en mere negativ indvirkning på investeringer og økonomisk aktivitet i Europa, end forventet her og nu.

Baggrund

Denne prognose tager hensyn til alle relevante og tilgængelige oplysninger og faktorer, herunder formodninger om de nationale politikker frem til den 22. oktober 2015. Kun politikker, der er blevet bekendtgjort troværdigt og tilstrækkelig detaljeret, indgår i prognosen, og i fremskrivningerne forudsættes der ingen ændringer af politikken.

Prognosen er også baseret på en række eksterne forudsætninger om valutakurser, rentesatser og råvarepriser. De anvendte tal afspejler markedets forventninger ud fra derivatmarkederne på tidspunktet for prognosen.

Kommissionen opdaterer sin økonomiske prognose i februar 2016.

Yderligere oplysninger:

Europæisk økonomisk prognose – Efterår 2015

Økonomisk efterårsprognose - Website                                   

Følg GD ECFIN på Twitter: @ecfin

Følg næstformand Valdis Dombrovskis på Twitter: @VDombrovskis

Følg kommissær Pierre Moscovici på Twitter: @Pierremoscovici


 AUTUMN FORECAST 2015
MAIN ECONOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(a) Real Gross Domestic Product (% change)
 5-year averageAutumn 2015 forecast 
 2007-11201220132014201520162017
Belgium1.30.20.01.31.31.31.7
Germany1.20.40.31.61.71.91.9
Estonia-0.95.21.62.91.92.62.6
Ireland0.10.21.45.26.04.53.5
Greece-3.3-7.3-3.20.7-1.4-1.32.7
Spain0.0-2.6-1.71.43.12.72.4
France0.70.20.70.21.11.41.7
Italy-0.6-2.8-1.7-0.40.91.51.4
Cyprus1.6-2.4-5.9-2.51.21.42.0
Latvia-1.54.03.02.82.43.03.3
Lithuania0.93.83.53.01.72.93.4
Luxembourg2.0-0.84.34.13.13.23.0
Malta2.12.52.63.54.33.63.1
Netherlands0.9-1.1-0.51.02.02.12.3
Austria1.20.80.30.40.61.51.4
Portugal-0.1-4.0-1.10.91.71.71.8
Slovenia0.7-2.7-1.13.02.61.92.5
Slovakia3.61.51.42.53.22.93.3
Finland0.5-1.4-1.1-0.40.30.71.1
Euro area0.5-0.9-0.30.91.61.81.9
Bulgaria2.10.21.31.51.71.52.0
Czech Republic1.5-0.9-0.52.04.32.22.7
Denmark-0.5-0.7-0.51.11.62.01.8
Croatia-0.5-2.2-0.9-0.41.11.41.7
Hungary-0.6-1.71.93.72.92.22.5
Poland4.51.61.33.33.53.53.5
Romania1.50.63.52.83.54.13.6
Sweden1.2-0.31.22.33.02.82.7
United Kingdom0.31.22.22.92.52.42.2
EU0.6-0.50.21.41.92.02.1
USA0.62.21.52.42.62.82.7
Japan-0.11.71.6-0.10.71.10.5AUTUMN FORECAST 2015
MAIN ECONOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(b) Total Investment (% change)
 5-year averageAutumn 2015 forecast
 2007-11201220132014201520162017
Belgium1.00.2-1.77.02.10.53.7
Germany1.4-0.4-1.33.52.63.13.6
Estonia-4.56.73.2-3.1-3.94.14.9
Ireland-8.58.6-6.614.316.811.98.8
Greece-9.9-23.5-9.4-2.8-10.2-2.014.7
Spain-5.9-7.1-2.53.56.35.44.8
France0.20.2-0.6-1.2-1.30.74.5
Italy-2.9-9.3-6.6-3.51.24.04.8
Cyprus-2.7-20.5-15.2-18.02.23.64.0
Latvia-5.914.4-6.00.30.52.34.5
Lithuania-2.6-1.88.35.49.82.47.0
Luxembourg4.6-0.3-7.29.91.13.03.5
Malta-2.74.5-0.79.117.1-1.01.1
Netherlands-0.1-6.3-4.43.58.84.74.6
Austria0.51.3-0.3-0.2-0.12.62.7
Portugal-3.7-16.6-5.12.85.63.95.5
Slovenia-5.1-8.81.73.21.9-1.85.1
Slovakia1.7-9.2-1.13.57.52.22.3
Finland0.3-2.2-5.2-3.3-2.03.13.6
Euro area-1.3-3.3-2.61.32.33.04.4
Bulgaria-2.21.80.33.40.2-2.41.7
Czech Republic1.4-3.2-2.72.07.60.03.3
Denmark-4.30.60.94.00.73.74.1
Croatia-3.7-3.3-1.0-4.00.82.43.0
Hungary-2.9-4.47.311.22.2-3.22.5
Poland6.6-1.8-1.19.86.55.55.5
Romania2.40.1-5.4-7.26.23.96.0
Sweden1.1-0.20.67.64.33.63.7
United Kingdom-1.81.52.67.54.95.94.8
EU-1.2-2.5-1.72.62.93.54.4
USA-3.16.32.44.14.15.55.3
Japan-2.83.43.22.60.50.90.7AUTUMN FORECAST 2015
MAIN ECONOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(c) Employment growth (%)
 5-year averageAutumn 2015 forecast
 2007-11201220132014201520162017
Belgium1.10.4-0.40.30.60.70.9
Germany1.01.20.60.90.50.60.8
Estonia-1.71.61.20.81.1-0.6-0.1
Ireland-2.0-0.62.41.72.01.51.4
Greece-1.5-6.3-3.60.10.4-0.62.0
Spain-1.6-4.4-3.31.22.82.52.0
France0.20.10.00.30.30.50.8
Italy-0.6-1.4-2.50.21.01.01.0
Cyprus1.1-4.2-5.2-1.90.21.21.6
Latvia-3.31.42.3-1.40.20.41.0
Lithuania-2.41.81.32.01.50.20.1
Luxembourg3.02.41.82.52.62.52.3
Malta1.92.34.24.52.42.01.5
Netherlands0.7-0.6-0.8-0.31.21.11.1
Austria1.11.10.50.90.70.80.8
Portugal-1.1-4.1-2.91.41.10.80.7
Slovenia0.1-0.9-1.40.60.60.50.7
Slovakia0.70.1-0.81.41.81.21.0
Finland0.50.9-0.7-0.8-0.40.30.6
Euro area0.0-0.7-0.80.60.90.91.0
Bulgaria-0.5-2.5-0.40.40.30.30.5
Czech Republic0.20.40.30.61.30.20.1
Denmark-0.4-0.30.00.80.91.01.0
Croatia-0.6-3.6-2.62.70.60.71.2
Hungary-0.90.10.93.11.81.11.2
Poland1.30.1-0.11.71.00.60.6
Romania-0.5-4.8-0.91.10.30.40.5
Sweden0.80.71.01.41.31.61.6
United Kingdom0.21.11.22.31.71.00.7
EU0.0-0.6-0.41.01.00.90.9
USA-0.61.81.01.61.71.21.3
Japan-0.40.00.60.60.30.10.1AUTUMN FORECAST 2015
MAIN ECONOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(d) Unemployment rate (%)
 5-year averageAutumn 2015 forecast
 2007-11201220132014201520162017
Belgium7.67.68.48.58.68.47.9
Germany7.35.45.25.04.74.95.2
Estonia10.510.08.67.46.56.57.6
Ireland10.314.713.111.39.58.77.9
Greece11.324.527.526.525.725.824.4
Spain15.724.826.124.522.320.519.0
France8.69.810.310.310.410.410.2
Italy7.510.712.112.712.211.811.6
Cyprus5.411.915.916.115.614.613.3
Latvia13.415.011.910.810.19.58.8
Lithuania11.413.411.810.79.48.68.1
Luxembourg4.75.15.96.05.95.85.8
Malta6.56.36.45.95.85.75.8
Netherlands4.55.87.37.46.96.66.3
Austria4.74.95.45.66.16.16.0
Portugal10.715.816.414.112.611.710.8
Slovenia6.18.910.19.79.49.28.7
Slovakia12.214.014.213.211.610.59.6
Finland7.57.78.28.79.69.59.4
Euro area9.011.412.011.611.010.610.3
Bulgaria8.212.313.011.410.19.48.8
Czech Republic6.17.07.06.15.25.04.8
Denmark5.77.57.06.66.15.85.5
Croatia10.616.017.317.316.215.614.7
Hungary9.511.010.27.77.16.76.2
Poland8.810.110.39.07.67.26.8
Romania6.56.87.16.86.76.66.5
Sweden7.48.08.07.97.77.77.4
United Kingdom6.97.97.66.15.45.45.5
EU8.510.510.910.29.59.28.9
USA7.68.17.46.25.34.84.6
Japan4.54.34.03.63.43.33.3AUTUMN FORECAST 2015
MAIN ECONOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(e) Consumer-price inflation (1) (%)
 5-year average Autumn 2015 forecast
 2007-11201220132014201520162017
Belgium2.42.61.20.50.61.71.5
Germany1.82.11.60.80.21.01.7
Estonia5.14.23.20.50.11.82.9
Ireland0.81.90.50.30.31.41.6
Greece3.31.0-0.9-1.4-1.01.00.9
Spain2.42.41.5-0.2-0.50.71.2
France1.82.21.00.60.10.91.3
Italy2.23.31.30.20.21.01.9
Cyprus2.63.10.4-0.3-1.60.61.3
Latvia6.32.30.00.70.21.42.1
Lithuania5.33.21.20.2-0.80.62.2
Luxembourg2.72.91.70.70.31.71.7
Malta2.43.21.00.81.11.82.2
Netherlands1.62.82.60.30.21.21.5
Austria2.22.62.11.50.91.82.0
Portugal1.82.80.4-0.20.51.11.3
Slovenia2.92.81.90.4-0.60.81.4
Slovakia2.33.71.5-0.1-0.21.01.6
Finland2.43.22.21.2-0.20.61.5
Euro area2.02.51.30.40.11.01.6
Bulgaria5.72.40.4-1.6-0.80.71.1
Czech Republic2.63.51.40.40.41.01.6
Denmark2.22.40.50.30.41.51.9
Croatia2.83.42.30.2-0.10.91.7
Hungary5.35.71.70.00.11.92.5
Poland3.53.70.80.1-0.61.41.9
Romania6.13.43.21.4-0.4-0.32.3
Sweden2.00.90.40.20.81.51.7
United Kingdom3.22.82.61.50.11.51.7
EU2.42.61.50.60.01.11.6
USA2.22.11.51.60.22.12.3
Japan-0.20.00.42.70.80.71.8

1) HICP for Member States, CPI otherwise.AUTUMN FORECAST 2015
MAIN ECONOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(f) Current-account balance (% of GDP)
 5-year average Autumn 2015 forecast
 2007-11201220132014201520162017
Belgium2.01.41.00.81.82.01.9
Germany6.07.26.77.88.78.68.4
Estonia-3.7-2.30.41.31.61.2-0.1
Ireland-3.6-1.53.13.65.95.74.7
Greece-13.3-4.3-2.1-2.9-1.0-0.30.1
Spain-6.1-0.41.51.01.41.31.4
France-1.6-2.9-2.6-2.3-1.3-1.6-2.2
Italy-2.5-0.40.92.02.21.91.9
Cyprus-10.2-5.1-3.8-3.8-3.5-3.2-3.0
Latvia-5.4-3.5-2.1-2.0-1.8-1.9-2.2
Lithuania-6.0-0.91.43.9-0.80.2-0.3
Luxembourg7.66.15.75.54.34.03.7
Malta-3.71.43.23.32.03.84.2
Netherlands7.310.211.010.610.510.49.6
Austria2.91.72.12.12.62.62.8
Portugal-9.7-2.00.70.30.50.50.3
Slovenia-2.22.13.96.57.07.57.2
Slovakia-5.20.20.7-0.80.0-1.2-0.3
Finland1.8-1.9-1.8-2.2-1.1-1.0-0.9
Euro area0.21.92.53.03.73.63.4
Bulgaria-13.8-3.0-0.50.71.41.30.9
Czech Republic-4.6-2.2-1.1-2.0-2.5-2.4-2.1
Denmark3.85.67.26.37.06.96.5
Croatia-4.50.00.10.64.42.93.2
Hungary-2.81.63.92.24.35.56.1
Poland-5.3-3.2-0.9-1.1-0.5-0.9-1.5
Romania-7.6-4.3-0.8-0.4-0.8-1.9-2.6
Sweden7.46.55.85.45.95.95.8
United Kingdom-2.7-3.3-4.5-5.1-4.3-3.9-3.4
EU-0.31.01.51.62.22.22.0
USA-3.7-2.9-2.4-2.3-2.3-2.4-2.7
Japan3.41.00.70.52.32.83.1AUTUMN FORECAST 2015
MAIN ECONOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(g) General government balance (% of GDP)
 5-year averageAutumn 2015 forecast
 2007-11201220132014201520162017
Belgium-2.9-4.1-2.9-3.1-2.7-2.6-2.3
Germany-1.7-0.1-0.10.30.90.50.4
Estonia-0.2-0.3-0.10.70.20.20.1
Ireland-13.1-8.0-5.7-3.9-2.2-1.5-1.5
Greece-10.7-8.8-12.4-3.6-4.6-3.6-2.2
Spain-6.4-10.4-6.9-5.9-4.7-3.6-2.6
France-5.0-4.8-4.1-3.9-3.8-3.4-3.3
Italy-3.4-3.0-2.9-3.0-2.6-2.3-1.6
Cyprus-2.4-5.8-4.9-8.9-0.70.10.3
Latvia-5.1-0.8-0.9-1.5-1.5-1.2-1.1
Lithuania-5.8-3.1-2.6-0.7-1.1-1.3-0.4
Luxembourg1.40.20.71.40.00.50.5
Malta-3.1-3.6-2.6-2.1-1.7-1.2-1.1
Netherlands-2.9-3.9-2.4-2.4-2.1-1.5-1.2
Austria-3.0-2.2-1.3-2.7-1.9-1.6-1.3
Portugal-7.0-5.7-4.8-7.2-3.0-2.9-2.5
Slovenia-3.9-4.1-15.0-5.0-2.9-2.4-2.0
Slovakia-4.7-4.2-2.6-2.8-2.7-2.4-2.0
Finland0.6-2.1-2.5-3.3-3.2-2.7-2.3
Euro area-3.9-3.7-3.0-2.6-2.0-1.8-1.5
Bulgaria-1.3-0.6-0.8-5.8-2.8-2.7-2.7
Czech Republic-3.1-4.0-1.3-1.9-1.9-1.3-1.1
Denmark0.1-3.6-1.31.5-3.3-2.5-1.7
Croatia-4.9-5.3-5.4-5.6-4.9-4.7-4.1
Hungary-4.7-2.3-2.5-2.5-2.3-2.1-2.0
Poland-5.0-3.7-4.0-3.3-2.8-2.8-2.8
Romania-6.0-3.2-2.2-1.4-1.2-2.8-3.7
Sweden0.9-0.9-1.4-1.7-1.4-1.3-1.2
United Kingdom-7.2-8.3-5.7-5.7-4.4-3.0-1.9
EU-4.2-4.3-3.3-3.0-2.5-2.0-1.6
USA-9.2-8.8-5.3-4.9-4.0-3.5-3.2
Japan-6.0-8.7-8.5-7.5-6.6-5.7-5.1AUTUMN FORECAST 2015
MAIN ECONOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(h) General government gross debt (% of GDP)
 5-year averageAutumn 2015 forecast*
 2007-11201220132014201520162017
Belgium96.1104.1105.1106.7106.7107.1106.1
Germany72.179.777.474.971.468.565.6
Estonia5.59.59.910.410.09.69.2
Ireland64.9120.2120.0107.599.895.493.7
Greece131.5159.4177.0178.6194.8199.7195.6
Spain51.485.493.799.3100.8101.3100.4
France75.789.692.395.696.597.197.4
Italy109.2123.2128.8132.3133.0132.2130.0
Cyprus55.079.3102.5108.2106.798.794.6
Latvia30.841.439.140.638.341.137.6
Lithuania26.639.838.840.742.940.842.5
Luxembourg15.122.123.423.022.323.923.5
Malta66.167.669.668.365.963.261.0
Netherlands54.866.467.968.268.667.966.9
Austria75.581.680.884.286.685.784.3
Portugal86.3126.2129.0130.2128.2124.7121.3
Slovenia32.753.770.880.884.280.978.3
Slovakia35.651.954.653.552.752.652.2
Finland40.852.955.659.362.564.565.7
Euro area76.591.393.494.594.092.991.3
Bulgaria14.717.618.027.031.832.833.6
Czech Republic33.744.745.242.741.041.040.5
Denmark38.145.645.045.140.239.338.3
Croatia48.969.280.885.189.291.792.9
Hungary75.378.376.876.275.874.572.6
Poland49.754.055.950.451.452.453.5
Romania22.637.438.039.939.440.942.8
Sweden38.037.239.844.944.744.043.3
United Kingdom63.985.386.288.288.388.086.9
EU70.485.287.388.687.887.185.8

* As usual, the forecasts are conditioned upon, inter alia, the technical assumption of 'no policy change'.

This means that specific policy measures, especially in the budgetary field, which have not yet been disclosed are not taken into account.

As a result, projections for 2017 are essentially an extrapolation of present trends.

IP/15/5996

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar