Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Utvidgningen till länderna i västra Balkan och Turkiet är viktiga för att stärka den ekonomiska och politiska stabiliteten i regionen.

Bryssel den 10 november 2015

EU-kommissionen har idag antagit ett antal rapporter i vilka den bedömer hur långt länderna i västra Balkan och Turkiet har kommit i sina ansträngningar för att uppfylla kraven för ett EU-medlemskap.

I en rad årliga rapporter som EU-kommissionen antog i dag bedöms om länderna på västra Balkan och Turkiet har startat förberedelserna för att uppfylla kraven för EU-medlemskap, och fastställer vad som behöver göras för att ta itu med de återstående utmaningarna.

Kommissionären Johannes Hahn hade följande att säga när han presenterade utvidgningspaketet: — Den aktuella flyktingkrisen visar hur viktigt det är att EU har ett nära samarbete med länderna i Sydösteuropa. EU:s utvidgningsprocess som omfattar länderna på västra Balkan och Turkiet är ett kraftfullt verktyg för att stärka rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna i dessa länder. Det främjar också en starkare ekonomi och regionalt samarbete. Ett tydligt europeiskt perspektiv transformerar våra partnerländer gradvis och stärker stabiliteten runt omkring vår union. Vårt fasta åtagande när det gäller utvidgningen av EU och de villkor som den innebär är därför en långsiktig investering i EU:s egen säkerhet och välstånd.

 

Gemensamma utmaningar

Regionen har påverkats allvarligt av flyktingkrisen. Turkiet ger betydande stöd till mer än två miljoner syriska flyktingar på sitt territorium. Västra Balkan, särskilt f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och Serbien, har gjort det möjligt för ett stort antal tredjelandsmedborgare att passera dessa länder sedan början av året. De utmaningar som migrationen medför innebär att ett ökat samarbete med utvidgningsländerna är viktigare än någonsin, och EU ger omfattande stöd till detta ändamål.

 

Att lägga grunden för stabilitet

I sitt strategidokument inför utvidgningen, betonar kommissionen återigen vikten av principen ”det grundläggande först” i anslutningsprocessen. Centrala frågor om rättsstatsprincipen, grundläggande rättigheter, att stärka demokratiska institutioner, reformering av den offentliga förvaltningen, liksom ekonomisk utveckling och konkurrenskraft hör till de viktigaste områdena. Framsteg har gjorts, särskilt i och med att relevant lagstiftning antagits och nödvändiga administrativa strukturer har upprättats. Dock saknas mycket ofta effektivt genomförande över hela linjen. Kommissionen kommer att fortsätta att inrikta sitt arbete på att se till att länderna prioriterar reformer på dessa nyckelområden och uppnår resultat.

 

Aktuell situation

Även om betydande framsteg har gjorts under det senaste året återstår stora utmaningar. När det gäller rättsstatsprincipen är de rättsliga systemen inte tillräckligt oberoende, effektiva eller ansvarsskyldiga. Allvarliga ansträngningar krävs för att bekämpa organiserad brottslighet och korruption, särskilt för att fastställa resultat i fråga om utredningar, åtal och fällande domar. I stort omfattar lagstiftningen grundläggande rättigheter, men det finns fortfarande brister i hur detta fungerar i praktiken. Att garantera yttrandefrihet verkar vara svårt och i ett antal länder har detta försämrats ytterligare. Reformen av den offentliga förvaltningen måste fullföljas snabbare för att trygga den nödvändiga administrativa kapaciteten samt för att förhindra en högre grad av politisering och brist på insyn. Det är även nödvändigt att förbättra de demokratiska institutionernas funktion. Vi behöver ha ett ännu närmare samarbete med lokala aktörer i det civila samhället för att förankra reformerna på alla nivåer i samhället.

De flesta länderna står inför stora utmaningar när det gäller ekonomisk styrning och konkurrenskraft. Ekonomisk tillväxt är avgörande för skapandet av arbetstillfällen, tillväxt och för att öka investerarnas intresse. Kommissionen har lagt särskild tonvikt på regionalt samarbete och regional ekonomisk utveckling och förbindelser. Viktiga framsteg har uppnåtts, särskilt genom Berlinprocessen och samtalen med ledare för de sex länderna i västra Balkan. Kommissionen betonar också vikten av goda grannförbindelser och förmågan att lösa bilaterala tvister.

 

BAKGRUND

 

Ny presentation

Kommissionen har detta år infört ett mer effektiv strategi för att bedöma grundläggande principer för de relaterade kapitlen i EU:s regelverk. Den övergripande strategin för utvidgningen är nu flerårig, och löper parallellt med kommissionens mandat. Förutom att rapportera om framstegen, läggs mycket större tonvikt på förberedelser för att påta sig de skyldigheter som följer av ett medlemskap. Samtidigt innehåller rapporterna även tydligare riktlinjer för vad som förväntas av länderna både på kort och lång sikt. Harmoniserade tabeller används för bättre jämförbarhet mellan länder och för förbättrad insyn i anslutningsprocessen. Detta bör underlätta för alla intressenter att granska reformerna mer ingående.

Mer om den nya strategin: What's new in the 2015 enlargement package?

 

Utvidgningsprocessen

Den nuvarande utvidgningsagendan omfattar länderna på västra Balkan och Turkiet. Anslutningsförhandlingarna med Turkiet inleddes 2005 men går framåt mycket långsamt. Anslutningsförhandlingarna med Montenegro har pågått sedan 2012 och med Serbien sedan 2014. Anslutningsprocessen med f.d. jugoslaviska republiken Makedonien – ett kandidatland sedan 2005 – är fortfarande i ett dödläge. Albanien beviljades kandidatstatus 2014 och behöver tackla ett antal viktiga prioriteringar innan kommissionen kan rekommendera att anslutningsförhandlingar inleds. Ett stabiliserings- och associeringsavtal med Bosnien och Hercegovina trädde i kraft i juni. Ett stabiliserings- och associeringsavtal med Kosovo undertecknades i oktober 2015.

För ingående resultat och rekommendationer för varje land:

Albania

Bosnia and Herzegovina

Kosovo

Montenegro

Serbia

The former Yugoslav Republic of Macedonia

Turkey


More information at:

http://ec.europa.eu/enlargement/countries/package/index_en.htm


IP/15/5976

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar