Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Vakarų Balkanų šalys ir Turkija. Plėtros procesas – didesnio ekonominio ir politinio stabilumo šiame regione pagrindas

Briuselis, 2015 m. lapkričio 10 d.

Šiandien priimtose ataskaitose Europos Komisija įvertino Vakarų Balkanų šalių ir Turkijos pasirengimo įvykdyti narystės ES reikalavimus pažangą.

Šiandien priimtose metinėse ataskaitose Europos Komisija įvertino Vakarų Balkanų šalių ir Turkijos pasirengimo įvykdyti narystės ES reikalavimus pažangą ir nustatė, kokių veiksmų reikia imtis, kad būtų išspręsti likę uždaviniai.

Pristatydamas metinį plėtros dokumentų rinkinį Komisijos narys Johannesas Hahnas sakė: „Dabartinė pabėgėlių krizė rodo, koks svarbus ES ir Pietryčių Europos šalių glaudus bendradarbiavimas. ES plėtros procesas, apimantis Vakarų Balkanų šalis ir Turkiją, yra galinga priemonė siekiant stiprinti teisinę valstybę ir žmogaus teises šiose šalyse. Vykdant šį procesą taip pat stiprinama ekonomika ir skatinamas regioninis bendradarbiavimas. Aiški europinė perspektyva pamažu keičia mūsų šalis partneres ir stiprina stabilumą aplink Europos Sąjungą. Todėl mūsų tvirtas įsipareigojimas vykdyti ES plėtrą ir užtikrinti su ja susijusias sąlygas yra ilgalaikė investicija į pačios Europos saugumą ir klestėjimą.“

 

Bendri uždaviniai

Šį regioną labai paveikė pabėgėlių krizė. Turkija savo teritorijoje teikia didelę paramą daugiau kaip 2 mln. Sirijos pabėgėlių. Vakarų Balkanų šalys, ypač buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija ir Serbija, valdė didelius trečiųjų šalių piliečių, tranzitu vykstančių per jų teritoriją nuo metų pradžios, srautus. Siekiant spręsti su migracija susijusius uždavinius, kaip niekad svarbu glaudžiau bendradarbiauti su plėtros šalimis. ES šiuo tikslu teikia didelę paramą.

 

Dėmesys pagrindiniams klausimams – stabilumo pagrindas

Plėtros strategijoje Komisija dar kartą patvirtina, kad stojimo procese daug dėmesio skiriama tam, kad „pagrindiniai klausimai būtų sprendžiami pirmiausia“. Teisinės valstybės principai, pagrindinės teisės, demokratinių institucijų stiprinimas, įskaitant viešojo administravimo reformą, taip pat ekonominė plėtra ir konkurencingumas tebėra pagrindiniai prioritetai. Daroma pažanga, visų pirma priėmus atitinkamus teisės aktus ir sukūrus būtinas administracines struktūras. Tačiau visose srityse teisės aktai dažnai nėra veiksmingai įgyvendinami. Komisija toliau sieks užtikrinti, kad šalys pirmiausia vykdytų reformas šiose svarbiausiose srityse ir pasiektų gerų rezultatų.

 

Esama padėtis

Nors per pastaruosius metus padaryta didelė pažanga, tebėra didelių problemų. Kalbant apie teisinę valstybę, teismų sistemos nėra pakankamai nepriklausomos, veiksmingos arba atskaitingos. Vis dar reikia dėti daug pastangų kovojant su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija, visų pirma siekiant gerų rezultatų vykdant tyrimus, baudžiamąjį persekiojimą ir priimant galutinius apkaltinamuosius nuosprendžius. Nors pagrindinės teisės dažnai yra įtvirtintos teisės aktuose, praktinis jų užtikrinimas stringa. Saviraiškos laisvės užtikrinimas yra didelis uždavinys. Keliose šalyse matyti neigiamų tendencijų šioje srityje. Reikia aktyviai vykdyti viešojo administravimo reformą, siekiant užtikrinti būtinus administracinius gebėjimus ir spręsti didelio politizavimo ir nepakankamo skaidrumo problemą. Taip pat reikia užtikrinti, kad veiktų demokratinės institucijos. Reikia dar glaudžiau bendradarbiauti su vietos pilietinės visuomenės atstovais siekiant įtvirtinti reformas visoje visuomenėje.

Dauguma šalių turi didelių problemų, susijusių su ekonomikos valdymu ir konkurencingumu. Labai svarbu užtikrinti ekonominę plėtrą siekiant kurti darbo vietas, skatinti augimą ir didinti investuotojų susidomėjimą. Komisija skyrė ypatingą dėmesį regioniniam bendradarbiavimui ir regionų ekonominės plėtros ir ryšių skatinimui. Šioje srityje padaryta didelė pažanga, visų pirma pasitelkiant Berlyno procesą ir šešių Vakarų Balkanų šalių iniciatyvą. Komisija taip pat pabrėžia poreikį plėtoti gerus kaimyninius santykius ir spręsti dvišalius ginčus.

 

PAGRINDINIAI FAKTAI

 

Naujas pristatymas

Komisija šiais metais pristatė reiklesnius pagrindinių klausimų ir susijusių acquis skyrių vertinimo principus. Dabar bendra plėtros strategija yra daugiametė ir apima Komisijos įgaliojimų laikotarpį. Be pažangos ataskaitų daug daugiau dėmesio skiriama valstybės pasirengimui prisiimti narystės įsipareigojimus. Be to, ataskaitose pateikiamos dar aiškesnės gairės šalims, ko iš jų tikimasi trumpuoju ir ilguoju laikotarpiais. Naudojamos suderintos vertinimo skalės, dėl to lengviau palyginti šalis ir stojimo procesas yra skaidresnis. Tai turėtų padėti užtikrinti, kad visoms suinteresuotosioms šalims būtų lengviau tikrinti, kaip įgyvendinamos reformos.

Daugiau apie šiuos principus: What's new in the 2015 enlargement package?

 

Plėtros procesas

Dabartinė plėtros darbotvarkė yra susijusi su Vakarų Balkanų šalimis ir Turkija. Stojimo derybos su Turkija pradėtos 2005 m., tačiau jos vyksta lėtai. Stojimo derybos su Juodkalnija vyksta nuo 2012 m., o su Serbija nuo 2014 m. Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos, kuri yra šalis kandidatė nuo 2005 m., stojimo į ES procesas tebėra aklavietėje. Albanijai šalies kandidatės statusas suteiktas 2014 m. ir ji įgyvendina įvairius pagrindinius prioritetus, kad Komisija galėtų rekomenduoti pradėti stojimo derybas. Birželio mėn. įsigaliojo Stabilizacijos ir asociacijos susitarimas su Bosnija ir Hercegovina. Stabilizacijos ir asociacijos susitarimas su Kosovu pasirašytas 2015 m. spalio mėn.

Išsamios išvados ir rekomendacijos kiekvienai šaliai pateiktos šiuose pranešimuose:

Albania

Bosnia and Herzegovina

Kosovo

Montenegro

Serbia

The former Yugoslav Republic of Macedonia

Turkey


More information at:

http://ec.europa.eu/enlargement/countries/package/index_en.htm


IP/15/5976

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar