Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Vestbalkan og Tyrkiet: udvidelsesproces vigtig for styrket økonomisk og politisk stabilitet i området

Bruxelles, den 10 november 2015

I en række årsrapporter, som blev vedtaget i dag, vurderer Europa-Kommissionen, hvor landene i det vestlige Balkan og Tyrkiet står med hensyn til at opfylde kravene til EU-medlemskab.

I en række årsrapporter, som blev vedtaget i dag, vurderer Europa-Kommissionen, hvor landene i det vestlige Balkan og Tyrkiet står med hensyn til at opfylde kravene til EU-medlemskab, samt hvad der skal gøres for at tackle de resterende udfordringer.

I forbindelse med fremlæggelsen af den årlige udvidelsespakke udtalte kommissær Johannes Hahn: "Den aktuelle flygtningekrise viser, hvor vigtigt tæt samarbejde mellem EU og landene i Sydøsteuropa er. EU's udvidelsesproces, som omfatter Vestbalkan og Tyrkiet, er et effektivt redskab til at styrke retsstatsprincippet og menneskerettighederne i disse lande. Den styrker også økonomien og fremmer regionalt samarbejde. Et klart europæisk perspektiv ændrer gradvist vores partnerlande og styrker stabiliteten i EU. Vores stærke engagement i EU-udvidelsen og de vilkår, den omfatter, er derfor en langsigtet investering i Europas egen sikkerhed og velstand".

 

Fælles udfordringer

Området har været meget berørt af flygtningekrisen. Tyrkiet yder omfattende støtte til over 2 millioner syriske flygtninge inden for sit område. Vestbalkan, især Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Serbien, har håndteret en stor mængde tredjelandsstatsborgere, som er rejst gennem deres lande siden begyndelsen af året. Migrationsudfordringen kræver mere end nogensinde øget samarbejde med udvidelseslandene, og EU yder omfattende støtte i den forbindelse.

 

Grundprincipper afgørende for stabilitet

I sin udvidelsesstrategi bekræfter Kommissionen sit stærke fokus på "grundprincipperne først" i tiltrædelsesprocessen. Grundlæggende spørgsmål som retsstatsprincippet, grundlæggende rettigheder, styrkede demokratiske institutioner, herunder reform af den offentlige administration, samt økonomisk udvikling og konkurrenceevne er fortsat nøgleprioriteter. Der bliver gjort fremskridt, særligt med hensyn til vedtagelsen af relevant lovgivning og etablering af de nødvendige administrative strukturer. Men der mangler på alle områder ofte en effektiv gennemførelse. Kommissionen vil forsat fokusere på at sikre, at landene prioriterer reformer på disse nøgleområder, og udarbejde en resultatliste.

 

Den aktuelle situation

Der er gjort store fremskridt i løbet af det seneste år, men der er fortsat store udfordringer. Hvad angår retsstatsprincippet, er retssystemerne ikke tilstrækkeligt uafhængige, effektive og pålidelige. Der skal stadig gøres en seriøs indsats for at tackle organiseret kriminalitet og korruption, særligt skal der udarbejdes resultatlister over undersøgelser, retsforfølgelser og domfældelser. Grundlæggende rettigheder er i vidt omfang ofte fastsat i lovgivningen, men der er stadig mangler. Sikring af ytringsfriheden er især en udfordring, hvor udviklingen går i den forkerte retning i flere lande. Der er behov for målrettet at fortsætte reformerne af den offentlige administration for at sikre den nødvendige administrative kapacitet og tackle høj politisering og manglende åbenhed. Der skal også sættes ind for at styrke de demokratiske institutioner. Der er behov for et endnu tættere samarbejde med lokale civilsamfundsaktører for at forankre reformerne i hele samfundet.

De fleste lande står over for store udfordringer med hensyn til økonomisk styring og konkurrenceevne. Økonomisk udvikling er afgørende for at skabe beskæftigelse og vækst og øge investorernes interesse. Kommissionen har sat særligt fokus på regionalt samarbejde og fremme af den regionale økonomiske udvikling og konnektivitet. Her er der gjort vigtige fremskridt, særligt gennem Berlinprocessen og formatet med de seks lande i det vestlige Balkan. Kommissionen understreger også behovet for opbygge gode naboskabsforbindelser og bilægge bilaterale stridigheder.

 

BAGGRUND

 

Ny præsentation

Kommissionen har i år indført en styrket tilgang til vurderingen af grundprincipperne og de relaterede kapitler om gældende EU-ret. Den overordnede udvidelsesstrategi er nu flerårig og dækker Kommissionens mandatperiode. Ud over rapporteringen om fremskridtet ses der især på beredvilligheden med hensyn til at påtage sig medlemskabsforpligtelserne. Samtidig indeholder rapporten endnu klarere retningslinjer for, hvad landene forventes at gøre både på kort og lang sigt. Der anvendes harmoniserede vurderingsskalaer, som gør det lettere at sammenligne landene og øger åbenheden om tiltrædelsesprocessen. Det vil give alle interesserede parter mulighed for at kontrollere reformerne bedre.

Mere om den nye tilgang: What's new in the 2015 enlargement package?

 

Udvidelsesprocessen

Den nuværende udvidelsesdagsorden dækker landene på Vestbalkan og Tyrkiet. Tiltrædelsesforhandlingerne med Tyrkiet har været i gang siden 2005, men skrider kun langsomt frem. Tiltrædelsesforhandlingerne med Montenegro har stået på siden 2012 og siden 2014 med Serbien. EU's tiltrædelsesproces for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien – som har været kandidatland siden 2005 – er fortsat gået i hårdknude. Albanien fik kandidatstatus i 2014 og skal arbejde på en række nøgleprioriteter, inden Kommissionen kan anbefale, at der indledes tiltrædelsesforhandlinger. En stabilisering- og associeringsaftale (SAA) med Bosnien-Hercegovina trådte i kraft i juni. Der blev undertegnet en SAA med Kosovo i oktober 2015.

Find detaljerede oplysninger om og anbefalinger til de enkelte lande her:

Albania

Bosnia and Herzegovina

Kosovo

Montenegro

Serbia

The former Yugoslav Republic of Macedonia

Turkey


More information at:

http://ec.europa.eu/enlargement/countries/package/index_en.htm


IP/15/5976

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar