Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Западните Балкани и Турция: процесът на разширяване е от основно значение за по-голямата икономическа и политическа стабилност в региона

Брюксел, 10 ноември 2015 r.

В няколко доклада, които бяха приети днес, Европейската комисия анализира доколко страните от Западните Балкани и Турция са подготвени да изпълнят изискванията за членство в ЕС.

В няколко годишни доклада, които бяха приети днес, Европейската комисия анализира доколко страните от Западните Балкани и Турция са подготвени да изпълнят изискванията за членство в ЕС и посочва какво е необходимо да се направи за преодоляване на оставащите предизвикателства.

При представянето на годишния пакет от документи относно разширяването комисарят Йоханес Хан обяви: ''Настоящата бежанска криза показва колко е важно тясното сътрудничество между ЕС и страните от Югоизточна Европа. Процесът на разширяване на ЕС, обхващащ Западните Балкани и Турция, е мощно средство за укрепването на принципа на правовата държава и правата на човека в тези страни. Освен това този процес стимулира изграждането на по-силна икономика и регионалното сътрудничество. Наличието на ясна европейска перспектива постепенно преобразява държавите, които са наши партньори, и укрепва стабилността в региона около ЕС. Следователно твърдият ангажимент, който сме поели по отношение на разширяването на ЕС и на свързаните с него условия, представлява дългосрочна инвестиция в сигурността и просперитета на Европа''.

 

Общи предизвикателства

Регионът беше засегнат тежко от бежанската криза. Турция предоставя значителна подкрепа на повече от 2 милиона сирийски бежанци, намиращи се на нейната територия. От началото на годината през Западните Балкани, и по-специално през бившата югославска република Македония и Сърбия, са преминали транзитно огромен брой граждани на трети страни. Повече от всякога предизвикателството, което представлява миграцията, е причина за по-активно сътрудничество със страните, обхванати от разширяването, като ЕС предоставя значителна подкрепа за тази цел.

 

Основни принципи, които са от ключово значение за стабилността

В стратегията си относно разширяването Комисията потвърждава силния акцент, който се поставя върху основните принципи в процеса на присъединяване. Като ключови приоритети се запазват основни въпроси от областите на правовата държава, основните права, укрепването на демократичните институции, в това число реформата на публичната администрация, както и икономическото развитие и конкурентоспособността. Наблюдава се напредък, особено при приемането на необходимото законодателство и създаването на нужните административни структури. В по-общ план обаче много често няма ефективно прилагане. Комисията ще продължи да съсредоточава своите усилия върху това страните да определят приоритетите за извършване на реформи в ключови области и да постигат резултати.

 

Ситуация към момента

Въпреки постигнатия през последната година съществен напредък продължават да са налице сериозни предизвикателства. Що се отнася до принципа на правовата държава, съдебните системи не са достатъчно независими, ефикасни и подотчетни. Продължават да са необходими сериозни усилия в борбата с организираната престъпност и корупцията, по-специално за постигането на резултати при разследванията, наказателните преследвания и окончателните присъди. Основните права често са залегнали до голяма степен в законодателството, но все още са налице недостатъци във връзка с тяхното зачитане на практика. Гарантирането на свободата на изразяване представлява особено предизвикателство, като в редица страни развитията в тази сфера са в отрицателна посока. Необходимо е реформата на публичната администрация да продължи с устрем, за да се подсигури нужният административен капацитет и да се реши въпросът със силното политизиране и липсата на прозрачност. Трябва да се обърне внимание и на функционирането на демократичните институции. Необходимо е да се работи в още по-голямо сътрудничество с представителите на местното гражданско общество с цел утвърждаване на реформите в обществото.

Повечето страни са изправени пред сериозни предизвикателства, що се отнася до икономическото управление и конкурентоспособността. Икономическото развитие е от основно значение за създаването на работни места и растеж и за засилването на интереса от страна на инвеститорите. Комисията обръща специално внимание на регионалното сътрудничество, както и на стимулирането на регионалното икономическо развитие и свързаността. В тази област беше постигнат съществен напредък, по-конкретно посредством Берлинския процес и Групата на шестте от Западните Балкани. Комисията подчертава също така нуждата от добросъседски отношения и от решаване на двустранните спорове.

 

КОНТЕКСТ

 

Нова форма на представяне

Тази година Комисията въведе по-строг подход към извършваните от нея оценки на основните принципи и свързаните с тях глави от достиженията на правото на ЕС. Понастоящем широкообхватната стратегия за разширяване е многогодишна и обхваща мандата на Комисията. Освен че се докладва за напредъка, се обръща много по-голямо внимание на това доколко страните са подготвени да поемат задълженията, произтичащи от членството. Същевременно докладите съдържат още по-ясни насоки за това какви действия се очакват от страните в краткосрочен и дългосрочен план. Използват се хармонизирани таблици за оценка, като по този начин се увеличава съпоставимостта между страните и процесът на присъединяване става по-прозрачен. Това ще улесни извършването на по-голям контрол върху реформите от всички заинтересовани страни.

Повече информация за новия подход: What's new in the 2015 enlargement package?

 

Процес на разширяване

Действащата програма за разширяване обхваща страните от Западните Балкани и Турция. Преговорите за присъединяване с Турция започнаха през 2005 г., но напредват бавно. Преговорите за присъединяване с Черна гора са в ход от 2012 г., а със Сърбия — от 2014 г. Процесът на присъединяване към ЕС, воден с бившата югославска република Македония — страна кандидатка от 2005 г., продължава да се намира в задънена улица. Албания получи статут на страна кандидатка през 2014 г. и работи по редица ключови приоритети, преди Комисията да може да препоръча започване на преговори за присъединяване. През юни влезе в сила Споразумение за стабилизиране и асоцииране (ССА) с Босна и Херцеговина. През октомври 2015 г. беше подписано ССА с Косово.

За подробна информация относно констатациите и препоръките за всяка страна вж.

Albania

Bosnia and Herzegovina

Kosovo

Montenegro

Serbia

The former Yugoslav Republic of Macedonia

Turkey


More information at:

http://ec.europa.eu/enlargement/countries/package/index_en.htm


IP/15/5976

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar