Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Junkera vadītā Komisija pieņem otro gada darba programmu – paturot redzeslokā galveno un pievēršoties 10 prioritātēm

Strasbūrā, 2015. gada 27. oktobrī

Junkera vadītā Komisija pieņem otro gada darba programmu – paturot redzeslokā galveno un pievēršoties 10 prioritātēm

Eiropas Komisija 27. oktobrī pieņēma 2016. gada darba programmu – otro Junkera vadītās Komisijas pilnvaru laikā –, atkārtoti apstiprinot apņemšanos strādāt pie savu politikas pamatnostādņu desmit prioritātēm. Šīs darba programmas sagatavošana sākās ar priekšsēdētāja Junkera runu par stāvokli Savienībā, ko viņš teica Eiropas Parlamentā 9. septembrī, un nodomu vēstuli, ko tajā pašā dienā Eiropas Parlamenta priekšsēdētājam un Padomes priekšsēdētājam nosūtīja Komisijas priekšsēdētājs Junkers un priekšsēdētāja pirmais vietnieks Timmermanss. Programma ir konstruktīvā dialoga ar Eiropas Parlamentu un Padomi turpinājums. Darba programmā Eiropas Parlaments un Padome tiek aicināti palīdzēt sasniegt ātrus un efektīvus rezultātus vissvarīgākajās politikas jomās.

Priekšsēdētāja pirmais vietnieks Franss Timmermanss norādīja: "Pirms gada šī Komisija pieteica jaunu sākumu, apņemoties galveno uzmanību pievērst nozīmīgiem jautājumiem, kuru risināšanā iedzīvotāji sagaida no ES izlēmīgu rīcību. Šodien mēs speram nākamos soļus šo politikas prioritāšu īstenošanā. Nākamajā gadā mums būs jāierosina papildu pasākumi, lai pārvaldītu bēgļu krīzi, veicinātu izaugsmi un nodarbinātību un stiprinātu vienoto tirgu, padziļinātu ekonomisko un monetāro savienību, nodrošinātu nodokļu taisnīgumu, augstus sociālos standartus un veicinātu ekonomisko, sociālo un vides ilgtspējību. Šodien mēs vairs nevaram rīkoties, kā ierasts: ES pilsoņi vērtēs Eiropas Savienību pēc tā, vai Savienība spēs gūt rezultātus galveno problēmu risināšanā, ar kurām šodien saskaras mūsu sabiedrība. Tādēļ mēs aicinām Eiropas Parlamentu un Padomi likumdošanas darbā par prioritātēm noteikt mūsu steidzamākos priekšlikumus.”

Šā gada darba programmā tiks īstenotas 23 pamatiniciatīvas attiecībā uz mūsu desmit politikas prioritātēm, ierosināts atsaukt vai grozīt 20 nepieņemtus priekšlikumus un īstenot 40 REFIT pasākumus ar mērķi pārskatīt spēkā esošo ES tiesību aktu kvalitāti. Ļoti daudzās jomās kopēja pieeja Eiropas līmenī ir vajadzīga, ja vēlamies sasniegt mūsu vērienīgos politikas mērķus: augsta līmeņa vides aizsardzību, augstus sociālos un nodarbinātības standartus, energoapgādes drošību, plaukstošu ekonomiku, kurā labumu gūtu visi, un migrācijas politiku, kura atspoguļo mūsu kopīgās vērtības.

Sasniegt mūsu 10 politikas prioritātes, īstenojot 23 pamatiniciatīvas

Šā gada darba programmā paredzēti galvenie likumdošanas priekšlikumi, kas turpina 2015. gadā pieņemto stratēģisko programmu īstenošanu. Pēdējo gadu laikā mēs esam izklāstījuši savu redzējumu attiecībā uz ieguldījumiem, digitālo vienoto tirgu, Enerģētikas savienību, Eiropas Drošības programmu, Eiropas programmu migrācijas jomā, kapitāla tirgu savienību, rīcības plānu taisnīgai un efektīvai uzņēmumu ienākuma nodokļa uzlikšanai, jauno tirdzniecības stratēģiju, kā arī mūsu jaunākos priekšlikumus padziļināt un stiprināt mūsu ekonomisko un monetāro savienību. Šajā darba programmā ir izklāstītas pamatiniciatīvas, kuras mēs īstenosim nākamo divpadsmit mēnešu laikā, lai izpildītu šīs saistības.

Jaunās iniciatīvas, kuras Komisija īstenos 2016. gadā, ir šādas:

  • iniciatīvas par labāku migrācijas pārvaldību, kā arī priekšlikumi par robežu pārvaldību;

  • digitālā vienotā tirgus īstenošana, turpmāki pasākumi vienotā tirgus stratēģijas īstenošanā, Kosmosa stratēģija Eiropai un Eiropas aizsardzības rīcības plāns;

  • aprites ekonomika, turpmākie pasākumi attiecībā uz ilgtspējīgu Eiropas nākotni, kā arī tiesību akti Enerģētikas savienības īstenošanai;

  • jaunu prasmju programma Eiropai, jauns sākums strādājošiem vecākiem un platforma sociālo tiesību jomā kā rīki ekonomiskās un monetārās savienības padziļināšanai;

  • uzņēmumu ienākuma nodokļa tiesību aktu pakete un rīcības plāns attiecībā uz PVN.

Vēl citas pamatiniciatīvas 2016. gadam īstenos Eiropas drošības programmu, turpinās īstenot tirdzniecības un ieguldījumu stratēģiju un piecu priekšsēdētāju ziņojumu par ekonomiskās un monetārās savienības padziļināšanu, kā arī nodrošinās Komisijas ieguldījumu globālajā stratēģijā par ārpolitiku un drošības politiku. Komisija iesniegs arī daudzgadu finanšu shēmas starpposma pārskatu un stratēģiju, kā budžetā labāk koncentrēties uz rezultātiem.

Panākt mūsu tiesību aktu atbilstību paredzētajam mērķim, īstenojot 40 REFIT pasākumus

Komisijas apņemšanās nodrošināt labāku tiesisko regulējumu ir saistīta ar pievēršanos faktiem un centieniem nodrošināt to, ka ES iesaistīšanās notiek tādā veidā, kas faktiski rada pozitīvu ietekmi uz vietas. Tādēļ mums pastāvīgi jāgādā par to, lai mūsu tiesību akti un izdevumu programmas darbotos efektīvi. Spēkā esošie noteikumi, kas ir novecojuši, pārāk stingri vai pārāk sarežģīti, lai tos varētu īstenot praksē, nesasniegs paredzētos mērķus.

REFIT ir Komisijas programma, lai nodrošinātu, ka ES tiesību akti atbilst paredzētajam mērķim un sniedz gaidītos rezultātus. Tās mērķis ir saglabāt ES tiesību aktu kopumu nepārblīvētu un veselīgu, novērst nevajadzīgu slogu un pielāgot spēkā esošos tiesību aktus, nekaitējot mūsu vērienīgajiem politikas mērķiem.

Šogad 13 REFIT pasākumi sekmēs pamatiniciatīvu īstenošanu, piemēram, ES finansējuma noteikumu vienkāršošanu vai tiesību aktu nodokļu un enerģijas jomā pārskatīšanu. Turklāt tiks uzsākti 27 jauni REFIT pasākumi, piemēram, izvērtēti mūsu jūrniecības tiesību akti, samazināts slogs mazajiem un vidējiem uzņēmumiem attiecībā uz publisko iepirkumu, atvieglota REACH regulējumu ievērošana un nodrošināta veselības un drošības tiesību aktu darbība un piemērošana.

Komisija ir ierosinājusi atsaukt vai grozīt 20 likumdošanas priekšlikumus, kuri nesaskan ar mūsu politikas prioritātēm, kuriem nav nekādu izredžu tikt pieņemtiem vai kuri ir mainījušies likumdošanas procesā un vairs nepilda to sākotnējos politikas mērķus. Šie priekšlikumi tiks atsaukti 6 mēnešu laikā līdz 2016. gada aprīlim.

Vispārīga informācija:

Katru gadu Komisija pieņem darba programmu, kurā izklāstīts pasākumu saraksts, ko paredzēts īstenot nākamajos divpadsmit mēnešos. Darba programma informē sabiedrību un likumdevējus par mūsu politisko apņemšanos nākt klajā ar jaunām iniciatīvām, atsaukt nepieņemtos priekšlikumus un pārskatīt spēkā esošos ES tiesību aktus. Tā neattiecas uz Komisijas nepārtraukto darbu, īstenojot savu Līgumu sargātājas lomu un nodrošinot spēkā esošo tiesību aktu īstenošanu, vai tām iniciatīvām, kuras Komisija regulāri pieņem katru gadu.

Sagatavojot 2016. gada darba programmu, Komisijas darbu papildināja apspriešanās ar Eiropas Parlamentu un Padomi, pamatojoties uz nodomu vēstuli, ko nosūtīja Komisijas priekšsēdētājs Junkers un priekšsēdētāja pirmais vietnieks Timmermanss 9. septembrī pēc uzrunas par stāvokli Eiropas Savienībā. Komisija savā darba programmā ir skaidri izklāstījusi tos prioritāros uzdevumus, attiecībā uz kuriem tā vēlas, lai likumdevēji panāktu ātrāku progresu un ātri sasniegtu rezultātus Eiropas pilsoņu labā.

Plašāka informācija pieejama:

Jautājumi un atbildes par Komisijas 2016. gada darba programmu: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5920_en.htm

Paziņojums par Komisijas 2016. gada darba programmu: http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_en.pdf

1. pielikums — Pamatiniciatīvas: http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_annex_i_en.pdf

2. pielikums – Jauni REFIT pasākumi: http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_annex_ii_en.pdf

3. pielikums — Likumdevēju prioritātes: http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_annex_iii_en.pdf

4. pielikums — Atsaucamie vai grozāmie priekšlikumi: http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_annex_iv_en.pdf

5. pielikums — Atceļamo tiesību aktu saraksts: http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_annex_v_en.pdf

6. pielikums – No 2016. gada piemērojamie tiesību akti: http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_annex_vi_en.pdf

Darba programmā publicēto iniciatīvu ceļveži: http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/index_en.htm

Priekšsēdētāja Junkera politikas pamatnostādnes: http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_lv.pdf.

Progress Eiropas Komisijas desmit prioritāšu izpildē: http://ec.europa.eu/priorities/soteu/docs/priorities-progress-report_lv.pdf

Priekšsēdētāja Junkera runa par stāvokli Savienībā: http://ec.europa.eu/priorities/soteu/docs/state_of_the_union_2015_lv.pdf

Priekšsēdētāja Junkera un priekšsēdētāja pirmā vietnieka Timmermansa nodomu vēstule par 2016. gada darba programmu: http://ec.europa.eu/priorities/soteu/docs/letter-of-intent_lv.pdf

IP/15/5923

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar