Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Junckerin komission toisessa vuotuisessa työohjelmassa pääpaino 10 painopisteen toteuttamisessa

Strasbourgin 27. lokakuuta 2015

Junckerin komission toisessa vuotuisessa työohjelmassa pääpaino 10 painopisteen toteuttamisessa

Euroopan komissio hyväksyi 27. lokakuuta vuotta 2016 koskevan työohjelmansa, joka on Junckerin komission järjestyksessä toinen työohjelma. Sen mukaan komissio on edelleen sitoutunut kymmenen poliittisen painopisteen toteuttamiseen. Vuoden 2016 työohjelman valmistelu aloitettiin puheenjohtaja Junckerin Euroopan unionin tilaa koskevalla puheella Euroopan parlamentissa 9. syyskuuta ja Junckerin ja ensimmäisen varapuheenjohtajan Timmermansin samana päivänä päivätyllä kirjeellä Euroopan parlamentin puhemiehelle ja neuvoston puheenjohtajalle. Työohjelma perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa käytyyn rakentavaan vuoropuheluun. Siinä kehotetaan Euroopan parlamenttia ja neuvostoa edistämään osaltaan nopeiden ja tehokkaiden tulosten aikaansaamista kaikkein tärkeimmillä politiikan aloilla.

Komission ensimmäisen varapuheenjohtajan Frans Timmermansin mukaan nykyinen komissio aloitti vuosi sitten työnsä uudelta pohjalta. Se lupasi keskittyä isoihin asioihin, joissa kansalaiset odottavat EU:n toimien saavan aikaan myönteisen muutoksen käytännössä. "Nyt on aika ryhtyä toteuttamaan näitä poliittisia painopisteitä. Tulevan vuoden aikana komissio esittää uusia toimenpiteitä, jotka liittyvät pakolaiskriisin hallintaan, työllisyyden ja kasvun vauhdittamiseen, sisämarkkinoiden lujittamiseen, talous- ja rahaliiton syventämiseen, oikeudenmukaisen verokohtelun varmistamiseen, tiukkojen sosiaalisten normien turvaamiseen ja taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristön kestävyyden edistämiseen. Emme voi nykytilanteessa toimia ikään kuin mitään erityistä ei olisi tapahtumassa. Kansalaiset arvioivat unionia sen mukaan, pystyykö se vastaamaan niihin suuriin haasteisiin, jotka parhaillaan koettelevat yhteiskuntiamme. Siksi komissio pyytää Euroopan parlamenttia ja neuvostoa asettamaan näiden kiireellisimpien ehdotusten käsittelyn etusijalle", Timmermans vetosi.

Ensi vuoden työohjelman perusteella on tarkoitus toteuttaa 23 keskeistä aloitetta kymmenen poliittisen painopisteen alalla, peruuttaa 20 vireillä olevaa ehdotusta tai mukauttaa niitä ja tehdä 40 REFIT-tarkistusta voimassa olevien EU-säädösten laadun varmistamiseksi. Hyvin monilla aloilla tarvitaan yhteistä eurooppalaista lähestymistapaa, jotta voidaan saavuttaa eri politiikan aloilla asetetut kunnianhimoiset tavoitteet – korkeatasoinen ympäristönsuojelu, tiukat sosiaali- ja työlainsäädännön normit, energiaturvallisuus, kaikkia hyödyttävä kehittyvä talous ja yhteisiin arvoihimme perustuva muuttoliikepolitiikka.

Kymmenen poliittisen painopisteen toteuttaminen 23 keskeisen aloitteen avulla

Ensi vuoden työohjelman mukaan on tarkoitus toteuttaa keskeisiä lainsäädäntöhankkeita vuonna 2015 hyväksyttyjen strategisten ohjelmien pohjalta. Kuluneen vuoden aikana komissio on esittänyt ehdotukset investointiohjelmasta, digitaalisista sisämarkkinoista, energiaunionista, Euroopan turvallisuusagendasta, Euroopan muuttoliikeagendasta, pääomamarkkinaunionista, oikeudenmukaista ja tehokasta yhtiöverotusta koskevasta toimintasuunnitelmasta, uudesta kauppaa koskevasta strategiasta ja viimeksi talous- ja rahaliiton syventämisestä ja vahvistamisesta. Tässä työohjelmassa esitetään keskeiset aloitteet, jotka on tarkoitus toteuttaa seuraavien 12 kuukauden kuluessa näiden lupausten täyttämiseksi.

Vuonna 2016 toteutettavia uusia aloitteita ovat muun muassa seuraavat:

  • aloitteet muuttoliikkeen hallinnan parantamiseksi ja rajaturvallisuutta koskevat ehdotukset

  • digitaalisten sisämarkkinoiden luominen, sisämarkkinastrategian jatkotoimet, Euroopan avaruusstrategia ja Euroopan puolustusalaa koskeva toimintasuunnitelma

  • kiertotalouspaketti, seuraavat toimet Euroopan kestävän tulevaisuuden varmistamiseksi ja energiaunionin toteuttamiseen liittyvä lainsäädäntö

  • uuden osaamisen ohjelma Euroopalle, uusi aloite työ- ja perhe-elämän yhdistämiseen ja sosiaalisia oikeuksia koskeva pilari osana talous- ja rahaliiton syventämistä

  • yhtiöverotusta koskeva toimenpidepaketti ja arvonlisäveroa koskeva toimintasuunnitelma.

Muita vuoden 2016 keskeisiä aloitteita ovat Euroopan turvallisuusagendan toteuttaminen, kauppa- ja investointistrategian sekä unionin talous- ja rahaliiton syventämiseen tähtäävän ns. viiden puheenjohtajan kertomuksen seuranta sekä komission panoksen antaminen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevaan kokonaisvaltaiseen strategiaan. Lisäksi komissio esittää monivuotisen rahoituskehyksen välitarkistuksen ja strategian, jonka tarkoituksena on tehostaa talousarviovarojen tuloksellisuutta.

Lainsäädännön tarkistaminen 40 REFIT-toimen avulla

Komission tavoitteena on parantaa sääntelyä varmistamalla näytön perusteella, että EU:n toteuttamat toimet todella saavat aikaan myönteisen muutoksen käytännössä. Tätä varten on jatkuvasti valvottava, että unionin lainsäädäntö ja rahoitusohjelmat tuottavat tuloksia tehokkaasti. Jos voimassa olevat säännöt ovat vanhentuneita tai käytännön soveltamisen kannalta liian raskaita tai monimutkaisia, niiden avulla ei saavuteta tavoitteita.

REFIT on komission ohjelma, jonka avulla varmistetaan, että EU:n lainsäädäntö pysyy tarkoituksenmukaisena ja tuottaa halutut tulokset. Tavoitteena on pitää EU:n lainsäädäntö terveenä ja hyväkuntoisena, poistaa turhat rönsyt ja mukauttaa voimassa olevaa lainsäädäntöä kunnianhimoisista tavoitteista tinkimättä.

Ensi vuonna toteutetaan 13 REFIT-toimenpidettä, jotka edistävät keskeisiä aloitteita, kuten EU:n rahoitussääntöjen yksinkertaistamista sekä vero- ja energialainsäädännön tarkistamista. Lisäksi käynnistetään 27 uutta REFIT-toimenpidettä, joilla muun muassa edistetään merilainsäädännön arviointia, vähennetään pk-yritysten julkisiin hankintoihin liittyvää rasitusta, helpotetaan REACH-valvontajärjestelmän noudattamista ja varmistetaan työterveyttä ja -turvallisuutta koskevan lainsäädännön toimivuus ja noudattaminen.

Toisaalta komissio peruuttaa 20 aiemmin tehtyä lainsäädäntöehdotusta tai mukauttaa niitä, koska ne eivät ole nykyisten poliittisten painopisteiden mukaisia tai niillä ei ole edellytyksiä tulla hyväksytyksi tai ne ovat vesittyneet lainsäädäntöprosessien kuluessa eivätkä enää vastaa alkuperäisiä tavoitteita. Nämä ehdotukset perutaan kuuden kuukauden kuluessa eli huhtikuuhun 2016 mennessä.

Tausta

Komissio laatii vuosittain työohjelman, jossa esitetään seuraavan vuoden aikana toteutettavat toimet. Työohjelmassa kerrotaan kansalaisille ja lainsäätäjälle komission poliittisesta sitoumuksesta, jonka mukaisesti se esittää uusia aloitteita, peruuttaa aiemmin tehtyjä ehdotuksia ja tarkistaa voimassa olevaa EU:n lainsäädäntöä. Työohjelmassa ei käsitellä komission jatkuvaa toimintaa perussopimusten noudattamisen ja voimassa olevan lainsäädännön täytäntöönpanon valvojana eikä sen vuosittain hyväksymiä säännönmukaisia aloitteita.

Vuoden 2016 työohjelman laatimista varten on kuultu Euroopan parlamenttia ja neuvostoa puheenjohtaja Junckerin ja ensimmäisen varapuheenjohtajan Timmermansin 9. syyskuuta 2015 Euroopan unionin tilaa koskevan puheen jälkeen lähettämän kirjeen pohjalta. Komissio esittää työohjelmassaan selkeästi, mitä ensisijaisia ehdotuksia se haluaa lainsäädäntövallan käyttäjien hyväksyvän mahdollisimman nopeasti, jotta saadaan aikaan tuloksia kansalaisten hyväksi.

Lisätietoja:

Kysymyksiä ja vastauksia komission työohjelmasta vuodelle 2016: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5920_fi.htm

Tiedonanto komission työohjelmasta vuodelle 2016: http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_fi.pdf

Liite 1 – Ensisijaiset aloitteet: http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_annex_i_fi.pdf

Liite 2 – Uudet REFIT-toimet: http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_annex_ii_fi.pdf

Liite 3 – Ensisijaiset lainsäädäntöasiat: http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_annex_iii_fi.pdf

Liite 4 – Peruutettavat tai muutettavat ehdotukset: http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_annex_iv_fi.pdf

Liite 5 – Kumottavat ehdotukset: http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_annex_v_fi.pdf

Liite 6 – Lainsäädäntö, jonka soveltaminen alkaa vuonna 2016: http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_annex_vi_fi.pdf

Työohjelmassa mainittujen aloitteiden etenemissuunnitelmat: http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/index_fi.htm

Puheenjohtaja Junckerin poliittiset suuntaviivat: http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_fi.pdf

Euroopan komission 10 painopisteen edistyminen http://ec.europa.eu/priorities/soteu/docs/priorities-progress-report_en.pdf

Junckerin puhe unionin tilasta: http://ec.europa.eu/priorities/soteu/docs/state_of_the_union_2015_en.pdf

Vuoden 2015 työohjelmaa koskeva puheenjohtaja Junckerin ja varapuheenjohtaja Timmermansin kirje: http://ec.europa.eu/priorities/soteu/docs/letter-of-intent_en.pdf

IP/15/5923

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar