Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Комисията на Юнкер прие втора годишна работна програма: съсредоточаване на вниманието върху 10 приоритета и постигане на резултати по тях

Страсбург, 27 октомври 2015 r.

Комисията на Юнкер прие втора годишна работна програма: съсредоточаване на вниманието върху 10 приоритета и постигане на резултати по тях

На 27 октомври Европейската комисия прие работната си програма за 2016 г., втората на Комисията „Юнкер“, като потвърди ангажимента си спрямо десетте политически приоритета, съдържащи се в нейните политически насоки. Подготовката на тази работна програма започна с речта за състоянието на Съюза, произнесена от председателя Юнкер пред Европейския парламент на 9 септември, и с писмото за намерения, изпратено същия ден от него и от първия заместник-председател Тимерманс до председателя на Европейския парламент и председателя на Съвета. Работната програма е следствие на конструктивен диалог с Европейския парламент и Съвета. В нея се отправя призив към Европейския парламент и Съвета да помогнат за постигането на бързи и ефективни резултати в най-важните области на политиката.

Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс заяви: „Преди една година тази Комисия направи нов старт, като се посвети на важните области, в които европейските граждани очакват ЕС да постигне успехи. Днес предприемаме следващите стъпки за осъществяване на тези политически приоритети. През следващата година ние ще предложим допълнителни мерки за управление на кризата с бежанците, за стимулиране на създаването на работни места и растежа и за укрепване на единния пазар, задълбочаване на икономическия и паричен съюз, гарантиране на данъчна справедливост, високи социални стандарти и насърчаване на икономическа, социална и екологична устойчивост. Сега не е време за придържане към обичайните практики. Гражданите ще съдят за дейността на ЕС по това дали той постига резултати по основните предизвикателства, пред които са изправени обществата ни днес. Затова призоваваме Европейския парламент и Съвета да отдадат приоритет на законодателната работа по нашите най-неотложни предложения.“

В тазгодишната работна програма ще бъдат представени 23 ключови инициативи по нашите 10 политически приоритета, 20 внесени предложения ще бъдат оттеглени или изменени и ще бъдат осъществени 40 действия по програмата REFIT с цел преглед на качеството на съществуващото законодателство на ЕС. В много области е необходим общ подход на европейско равнище, ако искаме да постигнем нашите амбициозни политически цели — високо ниво на защита на околната среда, високи социални стандарти и стандарти по отношение на заетостта, енергийна сигурност, процъфтяваща икономика, която да е от полза за всички, и миграционна политика, която да отразява нашите общи ценности.

Изпълнение на нашите 10 политически приоритета чрез 23 ключови инициативи

Тазгодишната работна програма ще доведе до съществени законодателни предложения за последващи действия във връзка със стратегически програми, приети през 2015 г. През изминалата година сме изложили нашата визия за инвестициите, цифровия единен пазар, енергийния съюз, европейската програма за сигурност, европейската програма за миграцията, съюза на капиталовите пазари, плана за действие за справедливо и ефикасно корпоративно данъчно облагане, новата търговска стратегия и нашите най-нови предложения за задълбочаване и укрепване на икономическия и паричен съюз. В настоящата работна програма се посочват ключовите инициативи, които ще предприемем през следващите дванадесет месеца в изпълнение на тези ангажименти.

Новите инициативи, по които Комисията ще работи през 2016 г., включват:

  • Инициативи за по-добро управление на миграцията, както и предложения за управление на границите

  • Изграждане на цифровия единен пазар, последващи действия във връзка със стратегията за единния пазар, космическа стратегия за Европа, както и европейски план за действие в областта на отбраната

  • Кръгова икономика, следващи стъпки за устойчиво европейско бъдеще, както и законодателство за прилагане на енергийния съюз

  • Програма за Европа за развитие на нови умения, ново начало за работещи родители, както и стълб на социалните права в рамките на задълбочаването на икономическия и паричен съюз

  • Пакет за корпоративно данъчно облагане и план за действие относно ДДС

С други ключови инициативи за 2016 г. ще се изпълнява Европейската програма за сигурност, ще се извършват последващи действия по търговските и инвестиционни стратегии и доклада на петимата председатели относно задълбочаването на икономическия и паричен съюз, както и ще се осигури приносът на Комисията към глобалната стратегия в областта на външната политика и политиката на сигурност. Също така Комисията ще представи средносрочен преглед на многогодишната финансова рамка и стратегия за по-добро съсредоточаване върху резултатите при изготвянето на бюджета.

Да направим нашето законодателство по-приспособено за целта чрез 40 действия по линия на REFIT

Ангажиментът на Комисията за по-добро регулиране се изразява в разглеждане на фактите и гарантиране на това, че когато ЕС се намесва, той го прави по начин, който действително ще внесе положителна промяна по места. Поради това трябва постоянно да внимаваме за да сме уверени, нашите законодателни актове и разходни програми се изпълняват ефективно. Съществуващите правила, които са остарели или са твърде тежки или твърде сложни, за да се прилагат на практика, няма да постигнат своите цели.

REFIT е програмата на Комисията, чрез която се гарантира, че законодателството на ЕС продължава да бъде пригодно за целта си и постига планираните резултати. Тя има за цел да поддържа рационалността и солидността на правото на ЕС, да премахва излишните тежести и да адаптира съществуващото законодателство, без да се прави компромис по отношение на нашите амбициозни цели на политиката.

Тази година 13 действия по линия на програмата REFIT ще допринасят за ключовите инициативи, като например опростяване на правилата за финансиране от ЕС или преразглеждане на законодателството в областта на данъчното облагане и енергетиката. В допълнение, ще бъдат стартирани 27 нови действия по линия на REFIT, като например оценка на морското законодателство, намаляване на административната тежест при възлагането на обществени поръчки за МСП, улесняване на спазването на регламента REACH и гарантиране, че законодателството в областта на здравето и безопасността е осъществимо и ще бъде прилагано.

Комисията също така обяви оттеглянето или изменението на 20 внесени законодателни предложения, които не са в съответствие с нашите политически приоритети, няма вероятност да бъдат приети или са се обезсмислили по време на законодателния процес и вече не изпълняват своите първоначални цели на политиката. Тези предложения ще бъдат оттеглени в рамките на 6 месеца до април 2016 г.

Контекст:

Всяка година Комисията приема работна програма, определяща списък на действията, които тя ще предприеме през следващите дванадесет месеца. С работната програма се информират обществеността и съзаконодателите за политическите ни ангажименти да представим нови инициативи, да оттеглим все още неприети предложения и да преразгледаме съществуващото законодателство на ЕС. Тя не обхваща текущата работа на Комисията, свързана с това да изпълнява ролята си на пазител на Договорите и да налага спазването на съществуващото законодателство или на редовните инициативи, които Комисията приема всяка година.

Изготвянето от страна на Комисията на работната програма за 2016 г. бе обогатено с консултации с Европейския парламент и Съвета въз основа на писмото за намерения, изпратено от председателя Юнкер и от първия заместник-председател Тимерманс на 9 септември след речта за състоянието на Европейския съюз. В работната си програма Комисията ясно посочва приоритетните досиета, по които тя иска съзаконодателите да осъществят най-бърз напредък и да постигнат бързи резултати за гражданите на Европа

За повече информация:

Въпроси и отговори във връзка с работната програма на Комисията за 2016 г.: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5920_en.htm

Съобщение във връзка с работната програма на Комисията за 2016 г.: http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_en.pdf

Приложение 1 — ключови инициативи: http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_annex_i_en.pdf

Приложение 2 – Нови действия по Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT): http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_annex_ii_en.pdf

Приложение 3 — Приоритети за съзаконодателите: http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_annex_iii_en.pdf

Приложение 4 — Планирани оттегляния или изменения: http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_annex_iv_en.pdf

Приложение 5 — Списък с предложения за отмяна: http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_annex_v_en.pdf

Приложение 6 — Законодателство, което ще влезе в сила през 2016 г.: http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_annex_vi_en.pdf

Пътни карти за инициативи, публикувани в работната програма: http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/index_bg.htm

Политически насоки на председателя на Комисията Юнкер: http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_bg.pdf

Напредък по десетте приоритета на Европейската комисия: http://ec.europa.eu/priorities/soteu/docs/priorities-progress-report_en.pdf

Реч за състоянието на Съюза на председателя Юнкер: http://ec.europa.eu/priorities/soteu/docs/state_of_the_union_2015_en.pdf

Писмо за намерения от председателя Юнкер и първия заместник-председател Тимерманс относно работната програма за 2016 г.: http://ec.europa.eu/priorities/soteu/docs/letter-of-intent_bg.pdf

IP/15/5923

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar