Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

En fördjupad och rättvisare inre marknad – ökade möjligheter för enskilda och företag

Bryssel den 28 oktober 2015

Europeiska kommissionen presenterade idag sin färdplan för att genomföra ordförande Jean-Claude Junckers politiska åtagande att bättre utnyttja den inre marknadens hela potential och utveckla EU:s inflytande i den globala ekonomin.

Tanken med den inre marknaden är att tillåta fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer, och det är en av EU:s största framgångar. Den inre marknaden ger ökade möjligheter för yrkesverksamma och företag, och ett större utbud och lägre priser för konsumenterna. Den ger möjlighet att resa, bo, arbeta och studera var man vill. Dessa möjligheter utnyttjas dock inte alltid, eftersom man inte alltid känner till reglerna för den inre marknaden. Det kan också vara så att bestämmelserna inte har införts eller helt enkelt inte kan tillämpas på grund av olika omotiverade hinder. Den inre marknaden måste anpassas för att återspegla dagens verklighet, så att innovativa idéer och nya företagsmodeller får plats.

– Att ytterligare stärka och fördjupa EU:s inre marknad är en av de viktigaste delarna i investeringsplanen för Europa, säger Jyrki Katainen, vice ordförande och kommissionsledamot med ansvar för bland annat sysselsättning och tillväxt. Vi måste få bort investeringsbegränsningar och skapa nya möjligheter för konsumenter, yrkesarbetande och företag. Den inre marknaden måste följa med sin tid och innovativa företagsmodeller måste uppmuntras och välkomnas.

– Den inre marknaden är en kärnfråga i den europeiska integrationen, säger Elżbieta Bieńkowska, kommissionsledamot med ansvar för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företagOm vi vill återställa EU-invånarnas förtroende för det europeiska projektet, skapa arbetstillfällen och en konkurrenskraftig ekonomi och samtidigt behålla vårt inflytande i världen, måste vi utnyttja den inre marknadens hela potential.Med dagens ambitiösa och pragmatiska strategi fokuserar vi på resultat.Tillsammans med Europaparlamentet och medlemsländerna ska vi nu vidta dessa konkreta åtgärder och det ska ske så snabbt som möjligt.När det gäller konkurrenskraften har vi ingen tid att förlora.

De åtgärder som beslutades idag gäller följande områden:

  • Konsumenter: Kommissionen kommer att vidta åtgärder för att konsumenter som vill köpa tjänster eller produkter i ett annat medlemsland, på nätet eller i butik, inte ska råka ut för skillnader i pris, försäljningsvillkor eller leveransalternativ – om det inte är motiverat av objektiva och kontrollerbara skäl. Kommissionen och de europeiska konsumentcentrumen får ofta ta emot klagomål från konsumenter om omotiverade skillnader i behandling på grund av nationalitet eller bostadsort.
  • Små och medelstora företag och nystartade företag: Nystartade företag har mycket att bidra med till ekonomin, men många entreprenörer lämnar EU eftersom de inte lyckas få ut sina innovativa idéer på marknaden. För att underlätta för små och medelstora företag att få tillgång till finansiering håller man nu på att utforma åtgärder inom ramen för investeringsplanen och kapitalmarknadsunionen. Kommissionen tänker också förenkla reglerna för mervärdesskatt, minska kostnaderna för företagsregistrering, lägga fram förslag om insolvensrätt för företag och göra all information om lagstiftningskrav tillgänglig via en enda gemensam digital ingång. Kommissionen ska utarbeta tydliga regler om immateriella rättigheter som ska vara gynnsamma för små och medelstora företag, och man ska även vidta nödvändiga åtgärder för att göra det enhetliga patentsystemet attraktivt och ekonomiskt överkomligt för alla företag som vill förverkliga sina idéer.
  • Innovativa tjänster: Kommissionen kommer att ta fram en europeisk agenda för delningsekonomin. Nya företagsmodeller ger fördelar till såväl invånare som företag och bidrar till att optimera användningen av befintliga resurser. Det uppstår dock vissa frågor. Kan de befintliga bestämmelserna fortfarande användas? Behövs det nya regler? Samtidigt måste vi se till att de allmänpolitiska målen för exempelvis konsumentskydd, beskattning och arbetsrätt följs.
  • Arbete och tjänster: Kommissionen vill förbättra möjligheterna att arbeta och driva företag i andra länder. Man vill förbättra erkännandet av yrkesmässiga kvalifikationer och göra det lättare att tillhandahålla tjänster över gränserna, såväl företagstjänster som tjänster inom byggsektorn och andra sektorer som skapar tillväxt. Tillsammans gör de här åtgärderna det enklare för företag och yrkesverksamma att få tillgång till nya marknader, så att de kan växa från små nationella aktörer till stora EU-aktörer.

Kommissionen ska i samarbete med medlemsländerna och marknadsaktörer skapa en genuin efterlevnadskultur. Särskild uppmärksamhet ska läggas vid tjänstesektorn och offentlig upphandling, två områden som är särskilt viktiga när det gäller att använda skattebetalarnas pengar effektivt. Kommissionen ska förstärka användningen av ömsesidiga erkännanden för att ge fler möjligheter till företag som vill expandera över gränserna, och man vill ocksåöka marknadskontrollen när det gäller varor, så att produkter som inte uppfyller reglerna hålls borta från EU-marknaden. För att öka sina möjligheter att kontrollera och verkställa EU-reglerna på prioriterade områden, kommer kommissionen också att föreslå ett marknadsinformationsverktyg som ska göra det möjligt att samla in omfattande, tillförlitlig och objektiv information från utvalda marknadsaktörer.

Mer information

MEMO/15/5910 En fördjupad och rättvisare inre marknad

Meddelande: Att förbättra den inre marknaden – ökade möjligheter för enskilda och företag

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar: En strategi för EU:s inre marknad – analys och fakta

Rapport om integration och konkurrenskraft i EU och dess medlemsstater      

EU:s investeringsplan

Kapitalmarknadsunionen

Den digitala inre marknaden

Energiunionen

Rörlighet på arbetsmarknaden

IP/15/5909

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar