Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Lepiej rozwinięty i bardziej sprawiedliwy jednolity rynek – Komisja poszerza możliwości dla konsumentów i przedsiębiorstw

Bruksela, 28 października 2015

Komisja Europejska przedstawiła dziś plan działania prowadzący do spełnienia politycznego zobowiązania przewodniczącego Jeana-Claude'a Junckera do uwolnienia pełnego potencjału jednolitego rynku, dzięki któremu Europa osiągnie sukces w zglobalizowanej gospodarce.

Jednolity rynek jest jednym z największych osiągnięć Europy, którego celem jest umożliwienie swobodnego przepływu towarów, usług, kapitału i osób. Rynek ten stwarza szanse dla pracowników i przedsiębiorstw, a konsumentom zapewnia większy wybór i niższe ceny. Dzięki niemu Europejczycy mogą podróżować, mieszkać, pracować i studiować w wybranym przez siebie miejscu. Możliwości te nie zawsze jednak są w pełni wykorzystywane. Dzieje się tak, ponieważ przepisy dotyczące jednolitego rynku nie są znane, nie zostały wdrożone bądź też ich stosowanie utrudniają różnego rodzaju nieuzasadnione przeszkody. Jednolity rynek musi się przystosować do dzisiejszych realiów – musi się na nim znaleźć miejsce także dla innowacyjnych pomysłów i nowych modeli biznesowych.

Jyrki Katainen, wiceprzewodniczący Komisji ds. miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności, podkreślił: Dalsze wzmacnianie i pogłębianie unijnego jednolitego rynku jest najważniejszą częścią planu inwestycyjnego dla Europy. Musimy zlikwidować ograniczenia inwestycyjne i stworzyć nowe możliwości dla konsumentów, pracowników i przedsiębiorstw. Jednolity rynek musi iść z duchem czasu – Unia musi wspierać innowacyjne modele biznesowe i sprzyjać ich pojawianiu się na jednolitym rynku.

Elżbieta Bieńkowska, komisarz ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, oświadczyła: Jednolity rynek leży u podstaw integracji europejskiej.Jeśli chcemy odbudować zaufanie obywateli do projektu europejskiego, tworzyć miejsca pracy i kształtować konkurencyjną gospodarkę, a także zachować silną pozycję w świecie, musimy wyzwolić w pełni potencjał jednolitego rynku. Dzisiejsza strategia jest ambitna i pragmatyczna – skupiamy się w niej na rezultatach. We współpracy z Parlamentem Europejskim i państwami członkowskimi musimy teraz zapewnić możliwie jak najszybsze wprowadzenie w życie konkretnych działań. Europa nie ma czasu do stracenia – musi poprawić swoją konkurencyjność”.

Uzgodnione dzisiaj działania przyniosą rezultaty, z których skorzystają różne podmioty i sektory:

  • Konsumenci: Komisja podejmie działania, dzięki którym konsumenci chcący dokonywać zakupu towarów lub usług w innym państwie członkowskim – czy to w internecie, czy w fizycznym sklepie – nie będą mieć do czynienia ze znacznymi różnicami pod względem ceny, warunków sprzedaży bądź sposobów dostawy, chyba że różnice takie można uzasadnić w obiektywny i weryfikowalny sposób. Komisja Europejska oraz Europejskie Centra Konsumenckie często otrzymują od konsumentów skargi, które dotyczą nieuzasadnionych różnic w traktowaniu w zależności od narodowości lub miejsca zamieszkania.
  • MŚP i nowe firmy: Nowo zakładane przedsiębiorstwa mogą wnieść bardzo wiele do gospodarki, ale wielu przedsiębiorców opuszcza Europę, ponieważ nie są w stanie wprowadzić swoich innowacyjnych pomysłów na rynek. Aby ułatwić MŚP dostęp do finansowania, podejmuje się obecnie dodatkowe wysiłki w ramach planu inwestycyjnego i unii rynków kapitałowych. Komisja zamierza również uprościć uregulowania dotyczące podatku VAT, obniżyć koszty rejestracji firm, przedstawić wniosek w sprawie niewypłacalności przedsiębiorstw i udostępnić wszystkie informacje dotyczące wymogów regulacyjnych na jednym portalu internetowym. Komisja opracuje też jasne, sprzyjające MŚP przepisy chroniące prawa własności intelektualnej oraz podejmie końcowe kroki niezbędne do tego, aby jednolity patent stał się na tyle atrakcyjny i przystępny cenowo, by europejskie przedsiębiorstwa, w tym MŚP, mogły czerpać zyski ze swoich pomysłów.
  • Nowatorskie usługi: Komisja opracuje europejski program na rzecz konsumpcji społecznościowej. Nowe modele działalności gospodarczej przyniosą korzyści zarówno obywatelom, jak i przedsiębiorstwom oraz będą sprzyjać optymalizacji wykorzystania istniejących zasobów. Rodzi się jednak pytanie, czy obowiązujące przepisy są wciąż adekwatne do celów i czy potrzebne są nowe uregulowania prawne. Jednocześnie musimy zapewnić poszanowanie celów polityki publicznej takich jak ochrona konsumentów i przestrzeganie przepisów podatkowych oraz prawa pracy.
  • Pracownicy: Komisja poprawi możliwości transgranicznej mobilności przedsiębiorstw i pracowników. Udoskonali również system uznawania kwalifikacji zawodowych i ułatwi świadczenie transgranicznych usług dla przedsiębiorstw, usług w sektorze budownictwa i innych usług generujących wzrost gospodarczy. Wszystkie te działania ułatwią przedsiębiorstwom i pracownikom dostęp do nowych rynków, dzięki czemu będą mogli rozwinąć działalność i rozszerzyć jej zasięg w skali Europy.

Wspierając realizację tego planu działań, Komisja będzie ściśle współpracować z państwami członkowskimi i przedsiębiorcami po to, by stworzyć prawdziwą kulturę przestrzegania prawa w odniesieniu do zasad jednolitego rynku. W centrum uwagi znajdą się sektor usług oraz zamówienia publiczne, które mają pierwszorzędne znaczenie dla efektywnego wydawania pieniędzy podatników. Komisja wzmocni zasady wzajemnego uznawania dotyczące produktów, aby otworzyć większe możliwości przed firmami dążącymi do rozwoju transgranicznego. Zaostrzy także nadzór nad rynkiem w dziedzinie handlu towarami, aby uniemożliwić wprowadzanie do obrotu produktów niezgodnych z unijnymi przepisami. Zaproponuje również narzędzie wymiany informacji rynkowej, które umożliwi Komisji gromadzenie kompleksowych, rzetelnych i obiektywnych informacji pochodzących od wybranych podmiotów rynkowych. Celem tego systemu jest poprawa zdolności Komisji do monitorowania i egzekwowania przestrzegania unijnych przepisów w obszarach priorytetowych.

Dodatkowe informacje

MEMO/15/5910 Lepiej rozwinięty i bardziej sprawiedliwy jednolity rynek

Komunikat: Usprawnienie jednolitego rynku: więcej możliwości dla obywateli i przedsiębiorstw

Dokument roboczy służb Komisji: Strategia jednolitego rynku dla Europy – analiza i fakty

Sprawozdanie w sprawie integracji i konkurencyjności w UE i państwach członkowskich

Plan inwestycyjny dla Europy

Unia rynków kapitałowych

Jednolity rynek cyfrowy

Unia energetyczna

Mobilność na rynku pracy

IP/15/5909

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar