Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Syvemmät ja oikeudenmukaisemmat sisämarkkinat: komissio lisää kansalaisten ja yritysten mahdollisuuksia

Bryssel 28. lokakuuta 2015

Euroopan komissio on tänään esittänyt suunnitelman edetä kohti puheenjohtaja Junckerin poliittista tavoitetta vapauttaa sisämarkkinoiden koko potentiaali ja hyödyntää sisämarkkinoita alustana, jolta Eurooppa voi ponnistaa menestykseen maailmantaloudessa.

Sisämarkkinat ovat yksi Euroopan suurimmista saavutuksista. Ne on suunniteltu helpottamaan tavaroiden, palvelujen, pääoman ja ihmisten liikkumista. Ne tarjoavat mahdollisuuksia ammatinharjoittajille ja yrityksille sekä valinnanvaraa ja alhaisempia hintoja kuluttajille. Niiden ansiosta ihmiset voivat matkustaa, asua, työskennellä ja opiskella missä haluavat. Mutta nämä mahdollisuudet eivät aina toteudu, koska sisämarkkinasääntöjä ei tunneta tai panna täytäntöön tai yksinkertaisesti siksi, että mahdollisuuksien tiellä on erilaisia tarpeettomia esteitä. Sisämarkkinoiden on mukauduttava vastaamaan nykypäivän todellisuutta: myös innovatiivisten ideoiden ja uusien liiketoimintamallien on löydettävä paikkansa.

”EU:n sisämarkkinoiden syventäminen ja vahvistaminen on tärkein osa Euroopan investointiohjelmaa”, totesi työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen. ”Investointirajoituksia on poistettava, ja kuluttajille, ammatinharjoittajille ja yrityksille on luotava uusia mahdollisuuksia. Sisämarkkinoiden on myös pysyttävä ajan tasalla: innovatiivisia liiketoimintamalleja tulee kannustaa ja tuoda mukaan sisämarkkinoille.”

”Sisämarkkinat ovat Euroopan yhdentymisen ytimessä”, totesi puolestaan sisämarkkinoista, teollisuudesta, yrittäjyydestä ja pk-yrityksistä vastaava komissaari Elżbieta Bieńkowska ”Jos haluamme palauttaa kansalaisten uskon Eurooppa-hankkeeseen, luoda työpaikkoja, kehittää kilpailukykyistä taloutta ja säilyttää Euroopan vaikutusvallan maailmassa, meidän on hyödynnettävä kaikki sisämarkkinoiden tarjoamat mahdollisuudet. Tänään julkistetussa kunnianhimoisessa ja pragmaattisessa strategiassa keskitytään tuloksiin. Yhteistyössä Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden kanssa meidän on nyt varmistettava, että näihin konkreettisiin toimiin ryhdytään mahdollisimman nopeasti. Euroopalla ei ole aikaa hukattavana kilpailukyvyn haasteisiin vastaamisessa”.

Tänään hyväksyttyjen toimenpiteiden hyötyjiä

  • Kuluttajat:Komissio aikoo ryhtyä toimiin varmistaakseen, ettei toisesta jäsenvaltiosta tuotteita tai palveluja joko sähköisesti tai muulla tavoin ostavia kuluttajia kohdella eri tavoin hinnassa, myyntiehtoissa tai toimitusvaihtoehdoissa, ellei se ole objektiivisista ja todennettavissa olevista syistä perusteltua. Komissio ja Euroopan kuluttajakeskukset saavat kuluttajilta jatkuvasti valituksia siitä, että heitä on kohdeltu syyttä eri tavoin kansalaisuuden tai asuinpaikan perusteella.
  • Pk-yritykset ja vastaperustetut yritykset: Uudet yritykset tuovat suuren panoksen talouteen, mutta monet yrittäjät jättävän Euroopan, koska heidän innovatiiviset ideansa eivät pääse markkinoille. Investointiohjelman ja pääomamarkkinaunionin yhteydessä pyritään helpottamaan rahoituksen saantia pk-yrityksille. Komissio aikoo myös yksinkertaistaa alv-lainsäädäntöä, vähentää yritysten rekisteröintikustannuksia, laatia yritysten maksukyvyttömyyttä koskevan ehdotuksen ja huolehtia siitä, että lakisääteisistä vaatimuksista on tarjolla kaikki tiedot keskitetysti verkossa. Se aikoo myös laatia selkeät ja pk-yrityksille otolliset teollis- ja tekijänoikeussäännöt ja huolehtia yhä tarvittavista toimenpiteistä, jotta yhtenäisestä patentista tulisi eurooppalaisille yrityksille, myös pk-yrityksille, houkutteleva ja edullinen tapa hyödyntää omia ideoitaan.
  • Innovatiiviset palvelut: Komissio aikoo laatia eurooppalaisen toimintaohjelman yhteisötaloutta varten. Uudet liiketoimintamallit tuovat etuja niin yrityksille kuin kansalaisillekin ja auttavat käyttämään nykyisiä resursseja parhaalla mahdollisella tavalla. Tähän liittyen voidaan kuitenkin kysyä, ovatko nykyiset säännöt yhä tarkoituksenmukaisia ja tarvitaanko uusia sääntöjä. Samalla on turvattava yhteiskuntapoliittiset tavoitteet, kuten kuluttajansuoja-, vero- ja työlainsäädännön noudattaminen.
  • Ammatinharjoittajat:Komissio aikoo parantaa yritysten ja ammattilaisten mahdollisuuksia liikkua rajojen yli. Samalla parannetaan ammattipätevyyden tunnustamista ja helpotetaan yrityspalvelujen, rakennuspalvelujen ja muiden kasvua luovien palvelujen tarjoamista maiden rajojen yli. Yhdessä nämä toimet helpottavat yritysten ja ammatinharjoittajien pääsyä uusille markkinoille ja sitä kautta kasvamista pienistä kansallisista toimijoista suuremmiksi eurooppalaisiksi tekijöiksi.

Kaiken tämän tueksi komissio työskentelee yhdessä jäsenvaltioiden ja markkinaosapuolten kanssa aidon sisämarkkinasääntöjen noudattamiskulttuurin luomiseksi. Erityistä huomiota kiinnitetään palvelualaan ja julkisiin hankintoihin, koska niillä on olennainen merkitys veronmaksajien rahojen tehokkaan käytön kannalta. Komissio aikoo lujittaa vastavuoroista tunnustamista uusien mahdollisuuksien avaamiseksi yrityksille, jotka haluavat laajentua rajojen yli, samoin kuin tavaroiden markkinavalvontaa, jotta vaatimustenvastaiset tuotteet eivät pääsisi EU:n markkinoille. Lisäksi komissio ehdottaa markkinatietovälinettä, jonka avulla se voi kerätä kattavaa, luotettavaa ja puolueetonta tietoa valikoiduilta markkinatoimijoilta, jotta EU:n sääntöjen noudattamista voidaan valvoa paremmin painopistealoilla.

Lisätietoja

MEMO/15/5910 Syvemmät ja oikeudenmukaisemmat sisämarkkinat

Tiedonanto: Upgrading the single market: more opportunities for people and business

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja: A Single Market Strategy for Europe – Analysis and Evidence

Integraatio- ja kilpailukykyraportti – EU ja sen jäsenvaltiot      

Euroopan investointiohjelma

Pääomamarkkinaunioni

Digitaaliset sisämarkkinat

Energiaunioni

Työvoiman liikkuvuus

IP/15/5909

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar