Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Βαθύτερη και δικαιότερη ενιαία αγορά: η Επιτροπή προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες σε πολίτες και επιχειρήσεις

Βρυξέλλες, 28 Οκτωβρίου 2015

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε χάρτη πορείας για την υλοποίηση της πολιτικής δέσμευσης του προέδρου Juncker να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι δυνατότητες της ενιαίας αγοράς και να καταστεί η ενιαία αγορά το εφαλτήριο που θα εκτινάξει την Ευρώπη στις πρώτες θέσεις ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονο

Η ενιαία αγορά είναι ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της Ευρώπης, και ο σκοπός που υπηρετεί είναι η μεγαλύτερη ελευθερία στην κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των υπηρεσιών, των κεφαλαίων και των προσώπων. Προσφέρει ευκαιρίες σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις και μεγαλύτερη επιλογή και χαμηλότερες τιμές στους καταναλωτές. Δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να ταξιδεύουν, να ζουν, να εργάζονται και να σπουδάζουν οπουδήποτε επιθυμούν. Ωστόσο, οι δυνατότητες αυτές δεν υλοποιούνται πάντα, δεδομένου ότι οι κανόνες της ενιαίας αγοράς δεν είναι γνωστοί ή δεν εφαρμόζονται ή απλώς υπονομεύονται από διάφορους, αδικαιολόγητους φραγμούς. Άλλωστε, η ενιαία αγορά πρέπει να προσαρμοστεί ώστε να αντικατοπτρίζει τη σημερινή πραγματικότητα: καινοτομικές ιδέες και νέα επιχειρηματικά μοντέλα πρέπει να βρίσκουν τη θέση τους στην ενιαία αγορά.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίτροπος αρμόδιος για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, κος Jyrki Katainen, δήλωσε:«Η περαιτέρω ενίσχυση και εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς της ΕΕ είναι το πιο σημαντικό μέρος του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Θα πρέπει να άρουμε τους επενδυτικούς περιορισμούς και να προσφέρουμε νέες ευκαιρίες στους καταναλωτές, τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις. Η ενιαία αγορά πρέπει να προσαρμοστεί στις εξελίξεις: να ενθαρρυνθούν καινοτομικά επιχειρηματικά μοντέλα και να εισαχθούν στην ενιαία αγορά.»

Η κ. Elżbieta Bieńkowska, επίτροπος αρμόδια για την εσωτερική αγορά, τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ, δήλωσε: «Η ενιαία αγορά βρίσκεται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Εάν θέλουμε να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών στο ευρωπαϊκό εγχείρημα, να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας και να οικοδομήσουμε μια ανταγωνιστική οικονομία, πρέπει να αξιοποιήσουμε στο έπακρο όλες τις δυνατότητες της ενιαίας αγοράς. Με τη σημερινή φιλόδοξη και ρεαλιστική στρατηγική, δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση στα αποτελέσματα. Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη, πρέπει να εξασφαλίσουμε τώρα ότι οι συγκεκριμένες αυτές δράσεις τίθενται σε εφαρμογή ολοταχώς. Η Ευρώπη δεν έχει καιρό να χάσει για να απαντήσει στις προκλήσεις της ανταγωνιστικότητας.»

Οι δράσεις που συμφωνήθηκαν σήμερα θα παραγάγουν αποτελέσματα για τα ακόλουθα:

  • Καταναλωτές: Η Επιτροπή θα λάβει μέτρα που να διασφαλίζουν ότι οι καταναλωτές που επιθυμούν να αγοράσουν υπηρεσίες ή προϊόντα σε άλλο κράτος μέλος, είτε στο διαδίκτυο είτε οι ίδιοι προσωπικά, δεν θα αντιμετωπίσουν διαφορετικές τιμές, όρους πώλησης, ή τρόπους παράδοσης, εκτός εάν αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς και επαληθεύσιμους λόγους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα ευρωπαϊκά κέντρα καταναλωτών συχνά δέχονται καταγγελίες καταναλωτών που αφορούν αδικαιολόγητη διαφορετική μεταχείριση για λόγους ιθαγένειας ή κράτους διαμονής.
  • ΜΜΕ και νεοσύστατες επιχειρήσεις: Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις έχουν πολλά να προσφέρουν στην οικονομία, αλλά ορισμένοι επιχειρηματίες εγκαταλείπουν την Ευρώπη, επειδή δεν μπορούν να υλοποιήσουν τις καινοτομικές ιδέες τους στην αγορά. Καταβάλλονται σήμερα προσπάθειες στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου και της Ένωσης Κεφαλαιαγορών ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις ΜΜΕ. Επιπλέον, η Επιτροπή προτίθεται να απλουστεύσει τη νομοθεσία για τον ΦΠΑ, να μειώσει το κόστος εγγραφής των εταιρειών, να υποβάλει πρόταση για την αφερεγγυότητα των επιχειρήσεων και να παράσχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις κανονιστικές απαιτήσεις μέσω ενιαίας ψηφιακής πύλης εισόδου. Η Επιτροπή θα επεξεργαστεί επίσης σαφείς και φιλικούς προς τις ΜΜΕ κανόνες διανοητικής ιδιοκτησίας και θα λάβει τα τελικά μέτρα που απαιτούνται ώστε το ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας να καταστεί ελκυστικό και προσιτό για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που θέλουν να αξιοποιήσουν τις ιδέες τους, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ.
  • Καινοτομικές υπηρεσίες: Η Επιτροπή θα αναπτύξει μια ευρωπαϊκή ατζέντα για τη συνεργατική οικονομία. Νέα επιχειρηματικά μοντέλα αποφέρουν οφέλη στους πολίτες και τις επιχειρήσεις και συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση της χρήσης των υφιστάμενων πόρων. Ωστόσο, εγείρονται ερωτήματα ως προς την καταλληλότητα των υφιστάμενων κανονιστικών διατάξεων για τον σκοπό τον οποίο εξυπηρετούν και ως προς την ανάγκη θέσπισης νέων κανόνων. Παράλληλα, θα πρέπει να εξασφαλίζουμε ότι υπηρετούνται οι στόχοι πολιτικής δημόσιου συμφέροντος, όπως η προστασία των καταναλωτών, και ότι τηρούνται οι διατάξεις του φορολογικού και του εργατικού δικαίου.
  • Επαγγελματίες: Η Επιτροπή θα βελτιώσει τις ευκαιρίες για διασυνοριακή κινητικότητα τόσο των επιχειρήσεων όσο και των επαγγελματιών. Θα βελτιώσει την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και θα διευκολύνει τη διασυνοριακή παροχή επιχειρηματικών υπηρεσιών, κατασκευαστικών και άλλων υπηρεσιών που παράγουν ανάπτυξη. Από κοινού, οι ενέργειες αυτές θα διευκολύνουν την πρόσβαση των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών σε νέες αγορές: οι μικροί εθνικοί παίκτες θα μπορέσουν να εξελιχθούν σε μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς παίκτες.

Η Επιτροπή θα τα υποστηρίξει όλα αυτά, συνεργαζόμενη στενά με τα κράτη μέλη και τους παράγοντες της αγοράς με σκοπό την καλλιέργεια μιας πραγματικής νοοτροπίας συμμόρφωσης με τους κανόνες της ενιαίας αγοράς. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στον τομέα των υπηρεσιών και στις δημόσιες συμβάσεις, πράγμα το οποίο είναι απαραίτητο για να δαπανώνται αποτελεσματικότερα τα χρήματα των φορολογουμένων. Η Επιτροπή θα ενισχύσει την αμοιβαία αναγνώριση για να ανοίξουν περισσότερες ευκαιρίες για επιχειρήσεις που επιζητούν να επεκταθούν διασυνοριακά. Επίσης, θα ενισχύσει την εποπτεία της αγοράς στον τομέα των προϊόντων, ώστε τα μη συμμορφούμενα προϊόντα να μην εισέρχονται στην αγορά της ΕΕ. Τέλος, θα προτείνει ένα εργαλείο πληροφόρησης για την αγορά, με το οποίο θα μπορεί η Επιτροπή να συλλέγει συνολικές, αξιόπιστες και αντικειμενικές πληροφορίες από επιλεγμένους παίκτες της αγοράς, με σκοπό να βελτιωθεί η ικανότητα της Επιτροπής να παρακολουθεί και να επιβάλλει τους κανόνες της ΕΕ σε τομείς προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες

MEMO/15/5910 Βαθύτερη και δικαιότερη ενιαία αγορά

Επικοινωνία: Αναβάθμιση της ενιαίας αγοράς: περισσότερες ευκαιρίες για πολίτες και επιχειρήσεις

Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής (SWD): Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης — Ανάλυση και στοιχεία

Έκθεση για την ολοκλήρωση και την ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ και στα κράτη μέλη της      

Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη

Ένωση Κεφαλαιογορών

Ψηφιακή Ενιαία Αγορά

Ενεργειακή Ένωση

Κινητικότητα του εργατικού δυναμικού

IP/15/5909

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar