Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE EL HU BG HR

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Srečanje o zahodnobalkanski migracijski poti: voditelji dosegli dogovor o akcijskem načrtu v 17 točkah

Bruselj, 25. oktobra 2015

Srečanje o zahodnobalkanski migracijski poti: voditelji dosegli dogovor o akcijskem načrtu v 17 točkah

V preteklih tednih se je pokazalo, da izzivov, s katerimi se trenutno soočajo države na zahodnobalkanski migracijski poti, ne bodo rešili nacionalni ukrepi. Za uspešno rešitev je potreben skupen čezmejni pristop na podlagi sodelovanja. Zato je predsednik Juncker sklical sestanek za voditelje držav, ki jih to zadeva in ki so jih najbolj prizadele izredne razmere na zahodnobalkanski poti.

Voditelji, ki predstavljajo Albanijo, Avstrijo, Bolgarijo, Hrvaško, nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, Nemčijo, Grčijo, Madžarsko, Romunijo, Srbijo in Slovenijo, so se danes sestali v Bruslju na sedežu Evropske komisije v stavbi Berlaymont in se dogovorili o izboljšanju sodelovanja in okrepitvi posvetovanja med državami na omenjeni poti ter se odločili za pragmatične operativne ukrepe, ki jih lahko začnejo izvajati že jutri za reševanje begunske krize v regiji.

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je dejal: „Prizadete države naj monolog o drugih državah zamenjajo za dialog druga z drugo. Sosednje države bi morale sodelovati, ne pa nasprotovati druga drugi. Begunce je treba obravnavati humano na celotni zahodnobalkanski poti, da se prepreči humanitarna tragedija v Evropi. Zato sem vesel, da smo danes dosegli dogovor o načrtu, ki obsega 17 točk ter vsebuje pragmatične in operativne ukrepe za zagotovitev, da ljudje ne bodo prepuščeni samim sebi na dežju in mrazu.“

Voditelji so se dogovorili, da bodo v ponedeljek začeli izvajati naslednje operativne ukrepe:

Stalna izmenjava informacij

 • 1. Imenovanje kontaktnih točk v 24 urah, da se omogočijo vsakodnevne izmenjave in usklajevanje za doseganje postopnega, nadzorovanega in urejenega pretoka oseb na zahodnobalkanski poti.

 • 2. Predložitev skupnih ocen potreb za podporo EU v 24 urah.                                                                  

Omejevanje sekundarnega gibanja

 • 3. Odvračanje beguncev ali migrantov od premikov na mejo druge države regije brez obveščanja sosednjih držav.

Podpora beguncem ter zagotavljanje zatočišča in počitka

 • 4. Povečanje zmogljivosti za zagotavljanje začasnega zatočišča, hrane, vode ter zdravstvene in sanitarne oskrbe za vse, ki to potrebujejo; sprožitev mehanizma Unije na področju civilne zaščite, kadar je to potrebno.

 • 5. Grčija bo do konca leta povečala sprejemne zmogljivosti na 30 000 mest ter podprla Urad Visokega komisarja Združenih narodov za begunce (UNHCR) pri zagotavljanju subvencij za najem in programov družin gostiteljic za najmanj nadaljnjih 20 000 oseb, kar je predpogoj za uspeh sistema nujne premestitve; pričakuje se finančna podpora Grčiji in UNHCR.

 • 6. Sodelovanje z UNHCR, ki bo podprl povečanje sprejemnih zmogljivosti za 50 000 mest na zahodnobalkanski poti.

 • 7. Sodelovanje z mednarodnimi finančnimi institucijami, kot so Evropska investicijska banka, Evropska banka za obnovo in razvoj ter Razvojna banka Sveta Evrope, ki so pripravljene finančno podpreti prizadevanja držav, ki bi želele izkoristiti te vire.

Skupno upravljanje migracijskih tokov

 • 8. Zagotavljanje polne zmogljivosti za registracijo prihodov ob največji možni uporabi biometričnih podatkov.

 • 9. Izmenjava informacij o obsegu tokov in, kadar se to zahteva, o vseh beguncih in migrantih, ki prihajajo na ozemlje države.

 • 10. Sodelovanje z agencijami EU za hitro uvedbo takšne izmenjave informacij.

 • 11. Okrepitev nacionalnih in usklajenih prizadevanj za vračanje migrantov, ki ne potrebujejo mednarodne zaščite, v sodelovanju z agencijo Frontex.

 • 12. Sodelovanje z Evropsko komisijo in agencijo Frontex za okrepitev praktičnega sodelovanja s tretjimi državami glede ponovnega sprejema in krepitev sodelovanja zlasti z Afganistanom, Bangladešem in Pakistanom; Komisija se bo trudila za celovito izvajanje obstoječih sporazumov o ponovnem sprejemu in začela delati na novih sporazumih o ponovnem sprejemu z zadevnimi državami.

Upravljanje meja

 • 13. Okrepitev prizadevanj za upravljanje meja, med drugim z:

  • dokončanjem in izvedbo akcijskega načrta med EU in Turčijo,

  • polnim izkoriščanjem potenciala sporazuma med EU in Turčijo o ponovnem sprejemu in načrta za liberalizacijo vizumskega režima,

  • razširitvijo skupne operacije Poseidon Sea v Grčiji,

  • močnejšo podporo agencije Frontex na meji med Bolgarijo in Turčijo,

  • krepitvijo čezmejnega sodelovanja med Grčijo in nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo ob povečani podpori UNHCR,

  • krepitvijo upravljanja zunanje kopenske meje Grčije ter nekdanje jugoslovanske republike Makedonije in Albanije ob podpori registracije v Grčiji s strani agencije Frontex,

  • sodelovanjem z agencijo Frontex pri spremljanju mejnih prehodov in podpori pri registraciji in odvzemu prstnih odtisov na hrvaško-srbskih mejnih prehodih,

  • napotitvijo 400 policistov in dobavo osnovne opreme v Slovenijo v enem tednu v okviru dvostranske podpore,

  • okrepitvijo omrežja za analizo tveganj v zvezi z državami Zahodnega Balkana agencije Frontex z okrepljenim poročanjem vseh udeležencev,

  • uporabo, kadar je to primerno, mehanizma skupin za hitro posredovanje na mejah (RABIT) z ustrezno opremo.

 • 14. Ponovna potrditev načela zavrnitve vstopa za državljane tretjih držav, ki ne želijo zaprositi za mednarodno zaščito (v skladu z mednarodno in evropsko zakonodajo o beguncih ter predmet predhodnega preverjanja nevračanja in sorazmernosti).

Boj proti tihotapljenju ljudi in trgovini z ljudmi

 • 15. Pospešitev ukrepov proti tihotapljenju migrantov in trgovini z ljudmi ob podpori Europola, agencije Frontex in Interpola.

Informacije o pravicah in obveznostih beguncev in migrantov

 • 16. Uporaba vseh razpoložljivih komunikacijskih orodij za obveščanje beguncev in migrantov o obstoječih predpisih ter o njihovih pravicah in obveznostih, zlasti o posledicah odklonitve registracije, odvzema prstnih odtisov ali odklonitve iskanja zaščite tam, kjer se nahajajo.

Spremljanje

 • 17. Spremljanje izvajanja teh zavez na tedenski ravni; Komisija bo skrbela za usklajevanje z nacionalnimi kontaktnimi točkami.

Celotna izjava je na voljo tukaj.

Ozadje

Evropska komisija si dosledno in stalno prizadeva za usklajen evropski odziv v zvezi z begunci in migracijami.

Ob nastopu mandata je predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker komisarju, pristojnemu za migracije, zaupal posebno odgovornost, da ob usklajevanju s prvim podpredsednikom Fransom Timmermansom pripravi novo migracijsko politiko kot eno od desetih prednostnih nalog političnih usmeritev, političnega programa, na podlagi katerega je Komisijo izvolil Evropski parlament.

Evropska komisija je 13. maja 2015 predstavila evropsko agendo o migracijah, ki določa celovit pristop za izboljšanje upravljanja vseh vidikov migracij.

Dva svežnja izvedbenih ukrepov v okviru agende z dne 27. maja 2015 in 9. septembra 2015 sta že bila sprejeta, izvedba teh ukrepov pa se že začenja.

V sredo, 21. oktobra, je predsednik Juncker pozval k srečanjem voditeljev o begunskih tokovih na zahodnobalkanski poti za reševanje izrednih razmer, ki nastajajo na tej poti.  

Srečanja voditeljev so se udeležili voditelji držav ali vlad Albanije, Avstrije, Bolgarije, Hrvaške, nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Nemčije, Grčije, Madžarske, Romunije, Srbije in Slovenije. Prisostvovali so tudi predsednik Evropskega sveta, luksemburško predsedstvo Sveta EU, prihodnje nizozemsko predsedstvo Sveta EU in Visoki komisar Združenih narodov za begunce. Zastopana sta bila tudi Evropski azilni podporni urad (EASO) in Evropska agencija za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex).

Več informacij:

Izjava voditeljev

Informativni list – Mehanizem Unije na področju civilne zaščite

Informativni list – Mehanizem skupin za hitro posredovanje na mejah

Vse gradivo za medije o agendi EU o migracijah: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/index_en.htm

 

IP/15/5904

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar