Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE EL HU SL HR

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Среща за миграционния маршрут през Западните Балкани: лидерите се споразумяват за план за действие от 17 точки

Брюксел, 25 октомври 2015 r.

Среща за миграционния маршрут през Западните Балкани: лидерите се споразумяват за план за действие от 17 точки

През последните седмици стана ясно, че предизвикателствата за страните по миграционния маршрут през Западните Балкани няма да бъдат решени чрез национални действия. Успех може да се постигне единствено чрез колективен, трансграничен подход, основан на сътрудничество. Поради това председателят Юнкер свика лидерите на страните, които са заинтересовани и най-засегнати от извънредната ситуация по протежение на маршрута през Западните Балкани.

Днес лидерите, представляващи Австрия, Албания, бившата югославска република Македония, България, Германия, Гърция, Румъния, Словения, Сърбия, Хърватия и Унгария, се срещнаха в Брюксел в централата на Европейската комисия и се споразумяха за подобряване на сътрудничеството и засилване на консултациите между страните по маршрута. Те също така взеха решение за практически оперативни мерки, които могат да бъдат приложени веднага за справяне с бежанската криза в региона.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: „Засегнатите страни трябва не само да говорят една за друга, но и помежду си. Съседните страни трябва да работят заедно, а не една срещу друга. Бежанците трябва да бъдат третирани по хуманен начин по протежение на маршрута през Западните Балкани, за да се предотврати хуманитарната трагедия в Европа. Затова се радвам, че днес успяхме заедно да се споразумеем относно план от 17 точки за практически и оперативни мерки, които да гарантират, че хората не са оставени да се оправят сами при дъжд и студ.“

По-конкретно, лидерите се договориха за изпълнението на следните оперативни мерки от следващия понеделник:

Постоянен обмен на информация

 • 1. Посочване на звена за контакт в срок от 24 часа, които да способстват за ежедневния обмен и координацията за осъществяване на постепенното, контролирано и организирано движение на хора по протежение на маршрута през Западните Балкани.

 • 2. Представяне на съвместни оценки на нуждите от подпомагане от страна на ЕС в рамките на 24 часа.                                                                                    

Ограничаване на вторичните движения

 • 3. Възпрепятстване на движението на бежанците или мигрантите към границата на друга държава в региона, ако съседните държави не са информирани за това.

Подпомагане на бежанци и осигуряване на подслон и почивка

 • 4. Увеличаване на капацитета за предоставяне на временен подслон, храна, медицинска помощ, вода и санитарно-хигиенни условия за всички нуждаещи се; задействане на Механизма на ЕС за гражданска защита, когато е необходимо.

 • 5. До края на годината Гърция ще увеличи капацитета за приемане с 30 000 места и ще подкрепи ВКБООН при предоставянето на субсидии за наеми и програми за приемни семейства за още поне 20 000 души — предварително условие за функционирането на извънредната схема за преместване; очаква се финансова подкрепа за Гърция и ВКБООН.

 • 6. Сътрудничество с ВКБООН, който ще спомогне за повишаване на капацитета за приемане с 50 000 места по протежение на маршрута през Западните Балкани.

 • 7. Работа с международни финансови институции, като например Европейската инвестиционна банка, Европейската банка за възстановяване и развитие и Банката за развитие на Съвета на Европа, които са готови да подкрепят финансово усилията на държавите, желаещи да използват тези ресурси.

Съвместно управление на миграционните потоци

 • 8. Осигуряване на пълен капацитет за регистриране на пристигащите, с максимално използване на биометрични данни.

 • 9. Обмен на информация относно размера на потоците и, при поискване, относно всички пристигащи бежанци и мигранти на територията на дадена страна.

 • 10. Сътрудничество с агенции на ЕС за бързото въвеждане на този вид обмен на информация.

 • 11. Засилване на националните и координираните действия за връщане на мигрантите, които не се нуждаят от международна закрила, в сътрудничество с Frontex.

 • 12. Работа с Европейската комисия и Frontex за активизиране на практическото сътрудничество в областта на обратното приемане и засилване на сътрудничеството с трети държави, по-специално с Афганистан, Бангладеш и Пакистан; Комисията ще работи за прилагането на съществуващите споразумения за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица и ще започне работа по нови споразумения за обратно приемане със съответните държави.

Управление на границите

 • 13. Засилване на дейностите за управление на границите, включително чрез:

  • финализиране и изпълнение на плана за действие между ЕС и Турция;

  • цялостно използване на потенциала на споразумението между ЕС и Турция за обратно приемане и на пътната карта за либерализиране на визовия режим;

  • увеличаване на мащаба на провежданата по море съвместна операция „Посейдон“ в Гърция;

  • засилване на подкрепата от Frontex на границата между България и Турция;

  • укрепване на граничното сътрудничество между Гърция и бившата югославска република Македония, с по-голямо участие на ВКБООН;

  • Гърция, бившата югославска република Македония и Албания ще укрепят управлението на външните сухопътни граници, а Frontex ще окаже подкрепа за регистрирането на мигранти в Гърция;

  • съвместна работа с Frontex за наблюдение на граничните контролно-пропускателни пунктове и оказване на подкрепа за регистрирането и снемането на пръстови отпечатъци на сръбско-хърватските гранични контролно-пропускателни пунктове;

  • командироване в Словения на 400 полицейски служители и предоставяне на базисно оборудване в срок до една седмица, чрез двустранна помощ;

  • укрепване на мрежата на Frontex за анализ на риска в Западните Балкани и активно редовно докладване от страна на всички участници;

  • използване, когато е целесъобразно, на механизма RABIT (екипи за бърза гранична намеса), който трябва да бъде надлежно оборудван.

 • 14. Утвърждаване на принципа за отказ за влизане на граждани на трети страни, които не потвърждават желанието си да кандидатстват за международна закрила (в съответствие с международното и европейското бежанско право и след предварителни проверки за спазването на принципа на неотблъскване и пропорционалност).

Борбата с контрабандата и трафика на хора

 • 15. Засилване на действията, с подкрепата на Европол, Frontex и Интерпол, срещу контрабандата на мигранти и трафика на хора.

Информация относно правата и задълженията на бежанците и мигрантите

 • 16. Използване на всички налични инструменти за комуникация, за да се информират бежанците и мигрантите относно съществуващите правила, както и относно техните права и задължения, по-специално относно последиците от отказа да бъдат регистрирани, да им бъдат снети пръстови отпечатъци и да търсят закрила там, където се намират.

Наблюдение

 • 17. Следене за изпълнението на настоящите ангажименти с ежеседмична честота; Комисията ще координира националните звена за контакт.

Пълния текст на изявлението можете да прочетете тук.

Контекст

Европейската комисия работи последователно и без прекъсване за изработването на координирана европейска реакция по проблемите на бежанците и миграцията.

При встъпването си в длъжност председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер възложи на един от комисарите специална отговорност във връзка с миграцията, а именно да работи, в сътрудничество с първия заместник-председател Тимерманс, по нова политика в областта на миграцията като един от 10-те приоритета на политическите насоки — политическата програма, въз основа на която Европейският парламент избра Комисията.

На 13 май 2015 г. Европейската комисия представи своята Европейска програма за миграцията, въвеждаща всеобхватен подход, който ще подобри управлението на миграцията във всичките му аспекти.

На 27 май 2015 г. и на 9 септември 2015 г. вече бяха приети два пакета с мерки за прилагане на Европейската програма за миграцията, чието изпълнение е в ход.

В сряда, 21 октомври, председателят Юнкер призова за среща на лидерите по въпросите на бежанските потоци по протежение на маршрута през Западните Балкани, за да се реагира на извънредната ситуация, която се наблюдава по този маршрут.  

На срещата на лидерите присъстваха държавните или правителствените ръководители на Австрия, Албания, бившата югославска република Македония, България, Германия, Гърция, Румъния, Словения, Сърбия, Хърватия и Унгария. Председателят на Европейския съвет, люксембургското председателство на Съвета на ЕС, бъдещото нидерландско председателство на Съвета на ЕС и върховният комисар на ООН за бежанците също бяха сред присъстващите. Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) и Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите членки на Европейския съюз също бяха представени.

За повече информация:

Изявление на лидерите

Информационен документ — Механизмът на ЕС за гражданска защита

Информационен документ — Механизмът за екипи за бърза гранична намеса

Всички материали за медиите относно Програмата на ЕС за миграцията: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/index_en.htm

 

IP/15/5904

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar