Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Kommissionen har avgjort att selektiva skatteförmåner för Fiat i Luxemburg och Starbucks i Nederländerna är olagliga enligt EU:s konkurrensbestämmelser

Bryssel den 21 oktober 2015

Europeiska kommissionen har beslutat att Luxemburg och Nederländerna har beviljat Fiat Finance and Trade respektive Starbuck selektiva skatteförmåner som är olagliga enskatteförmåner åt Fiats finansieringsbolag, och att Nederländerna också beviljat sådana förmåner åt Starbucks kafferostningsföretag.

Förhandsbesked om beskattning som på ett konstlat sätt reducerar ett företags skattebörda är inte förenliga med EU:s regler om statligt stöd. De är således olagliga. Min förhoppning är både medlemsstater och företag noggrant kommer att observera dagens beslut. Alla företag, stora som små, och med eller utan internationell verksamhet, bör bära sin rimliga del av skattebördan, säger Margrethe Vestager, som är kommissionär med ansvar för konkurrensfrågor.

Efter en fördjupad undersökning som inleddes i juni 2014 har kommissionen dragit slutsatsen att Luxemburg har beviljat selektiva skatteförmåner åt Fiats finansieringsbolag, och att Nederländerna också beviljat sådana förmåner åt Starbucks kafferostningsföretag. I båda fallen innebar de nationella myndigheternas förhandsbesked om beskattning att det gynnade företagets skattesats på ett konstlat sätt reducerades.

Det finns generellt sett inget olagligt med förhandsbesked om beskattning. De är en form av administrativa skrivelser som utfärdas av skattemyndigheter för att ge ett visst företag klarhet om hur dess bolagsskatt kommer att beräknas, eller om några särskilda skattebestämmelser är tillämpliga. De två förhandsbesked som har undersökts här innebar dock att man tillgrep konstlade och komplexa metoder för att skapa skattefördelar för de aktuella företagen. Metoderna återspeglar således inte den ekonomiska verkligheten. Detta tar sig till exempel uttryck i att prissättningen vid försäljning av varor och tjänster inom Fiat- respektive Starbucksgruppen (s.k. internprissättning) inte motsvarar normala marknadsvillkor. Som en följd av detta överförs merparten av Starbucks kafferostningsföretags vinster utomlands, där de inte heller beskattas, och Fiats finansieringsbolag beskattar bara en liten del av sina vinster.

Sådan praxis är förbjuden enligt EU:s konkurrenslagstiftning: Förhandsbesked om beskattning får inte innehålla metoder som, oavsett hur effekten döljs genom komplexa detaljer, medför att det tillämpas ekonomiskt omotiverade internpriser som förflyttar beskattningen av vinsterna på ett sätt som reducerar företagets skatteutgifter. En sådan praxis ger nämligen företaget en orättvis skattefördel jämfört med andra företag (vanligtvis små eller medelstora) som beskattas för sin faktiska vinst, eftersom de betalar marknadspris för de varor och tjänster som de använder.

Kommissionen har därför begärt att Nederländerna och Luxemburg ska återkräva de obetalda skattebeloppen från Fiat och Starbucks för att neutralisera de orättvisa konkurrensfördelar som företagen haft, samt att återupprätta likabehandlingen i förhållande till andra företag i liknande situationer. De belopp som behöver krävas tillbaka är minst 20 miljoner euro för båda företagen. Detta betyder alltså att företagen inte längre ska kunna ha någon bestående fördel av den gynnsamma särbehandling som de tidigare förhandsbeskeden om beskattning har inneburit.

Kommissionen följer och utreder kontinuerligt praxisen för liknande förhandsbesked och skattebeslut i samtliga medlemsstater. Ytterligare formella granskningar av förhandsbesked om beskattning kan komma att inledas i fall där kommissionen bedömer att det eventuellt sker överträdelser av EU:s regler om statligt stöd. Det pågår just nu sådana formella granskningar av förhandsbesked som utfärdats av myndigheter i Belgien, Irland och Luxemburg. Varje ärende bedöms givetvis utifrån de specifika omständigheterna, och dagens beslut föregriper inte resultaten av kommissionens pågående undersökningar.

Fiat

Företaget Fiat Finance and Trade har säte i Luxemburg, och tillhandahåller finansiella tjänster, t.ex. koncerninterna lån, till andra bilföretag i Fiatgruppen. Företaget har med andra ord ett stort antal löpande transaktioner med olika Fiatföretag runtom i Europa.

Kommissionens utredning visade att ett förhandsbesked om beskattning som utfärdats av de luxemburgska myndigheterna 2012 medförde en selektiv förmån för Fiat Finance and Trade, som därmed omotiverat har fått sin skattebörda reducerad med 20–30 miljoner euro sedan 2012.

Eftersom Fiat Finance and Trades verksamhet är jämförbar med bankverksamhet bör företagets beskattningsbara vinst fastställas på liknande sätt som för en bank, dvs. som en beräkning av avkastning på det kapital som företaget använder för sin finansieringsverksamhet. Det förhandsbesked om beskattning som kommissionen har granskat bygger dock på en exceptionellt komplicerad beräkningsmetod, som inte är lämplig för att beräkna beskattningsbar vinst under marknadsvillkor. Huvudproblemet är att metoden på ett konstlat sätt reducerar Fiat Finance and Trades skatteutgifter. Detta sker på två olika sätt:

  • På grund av ett antal omotiverade ekonomiska antaganden och justeringar nedåt blir kapitalbasen enligt förhandsbeskedet väsentligt mindre än företagets faktiska kapital.
  • Den beräknade avkastningen på detta redan kraftigt reducerade beskattningsbara kapital för beskattningsändamål blir också mycket mindre än en marknadsmässig avkastning.

Som ett resultat av detta har Fiat Finance and Trade endast betalat skatt på en liten del av sitt faktiska redovisade kapital, och därtill till nedsatta avkastningssatser. Om de beskattningsbara vinsterna beräknas utifrån storleken på kapitalet är det en grundprincip att företagets kapitalisering måste hålla en rimlig nivå i förhållande till finanssektorn i övrigt. Avkastningen måste också motsvara rådande marknadsförhållanden. Enligt kommissionens bedömning skulle Fiat Finance and Trade, om beräkningarna av kapital och avkastning hade gjorts på marknadsmässiga grunder, varit skyldigt att betala tjugo gånger så hög skatt till Luxemburg.

c

Starbucks

Starbucks Manufacturing EMEA BV (nedan Starbucks Manufacturing) är baserat i Nederländerna, och är det enda företaget inom Starbucksgruppen i Europa som sysslar med rostning av kaffe. Företaget säljer och distribuerar rostat kaffe och relaterade produkter (t.ex. koppar, förpackade livsmedel, kakor) till Starbucks försäljningsställen i Europa, Mellanöstern och Afrika.

Kommissionens utredning visade att ett förhandsbesked om beskattning som utfärdats av de nederländska myndigheterna 2008 medförde en selektiv förmån för Starbucks Manufacturing, som därmed omotiverat har fått sin skattebörda reducerad med 20–30 miljoner euro sedan 2008. Förhandsbeskedet innebär att Starbucks Manufacturings skattebörda reduceras på ett konstlat sätt, framför allt genom följande två faktorer:

  • Starbucks Manufacturing betalar en betydande royalty till Alki (ett brittiskt företag inom Starbuckskoncernen) för specialistkunskaper om kafferostning.
  • Företaget betalar ett överpris för gröna kaffebönor till Starbucks Coffee Trading SARL, baserat i Schweiz.

Kommissionens undersökning visade att den royalty som Starbucks Manufacturing betalar till Alki inte kan motiveras, eftersom den inte i tillräcklig utsträckning återspeglar marknadsvärdet. I själva verket är Starbucks Manufacturing det enda företag som betalar för dessa specialistkunskaper – varken något annat företag i Starbucksgruppen eller något av de oberoende kafferosterier som arbetar på entreprenad behöver betala någon royalty för samma specialistkunskaper, trots att situationen är praktiskt taget densamma. För Starbucks Manufacturing betyder emellertid förekomsten av royaltyn, och de höga beloppen, att en stor del av företagets beskattningsbara vinst omotiverat överförs till Alki, som varken är skyldigt att betala bolagsskatt i Förenade kungariket eller i Nederländerna.

Undersökningen visade dessutom att underlaget för beskattningen av Starbucks Manufacturing på ett omotiverat sätt minskas på grund av det mycket höga pris man betalar för gröna kaffebönor till ett schweiziskt företag, Starbucks Coffee Trading SARL. Marginalerna för bönorna har i praktiken mer än tredubblats sedan 2011. Med tanke på att denna mycket avgörande kostnad vid kafferostning är så hög skulle vinsterna från Starbucks Manufacturings kafferostningsverksamhet inte i sig räcka till för att täcka royaltyn till Alki. Royaltyn innebär därför i huvudsak att vinsten från försäljning av andra produkter som säljs av Starbucks försäljningsställen, t.ex. te, kakor och koppar, vilka utgör huvuddelen av omsättningen för Starbucks Manufacturing, överförs till Alki.

c

Återkrav

EU:s regler om statligt stöd kräver att oförenligt statligt stöd återkrävs, i syfte att minska den snedvridning av konkurrensen som uppstått genom stödet. I de två aktuella besluten har kommissionen fastställt en metod för att beräkna värdet av den otillbörliga konkurrensfördel som Fiat respektive Starbucks har gynnats av, dvs. skillnaden mellan vad respektive bolag har betalat och vad det skulle ha betalat utan förhandsbeskedet i om beskattning. Denna skillnad uppskattas alltså till mellan 20 och 30 miljoner euro både för Starbucks och för Fiat, men det exakta skattebelopp som ska återkrävas måste nu fastställas av de luxemburgska respektive de nederländska skattemyndigheterna på grundval av den metod som fastställs i kommissionens beslut.

Nya utredningsverktyg

I de två undersökningarna har kommissionen för första gången använt de verktyg för att begära in upplysningar som ställs till förfogande enligt medlemsstaternas beslut i rådet den juli 2013 (jfr förordning 734/2013). Enligt de nya befogenheterna får kommissionen, om de upplysningar som en medlemsstat lämnar i samband med en undersökning av ett statligt stöd inte är tillräckliga, vända sig en annan medlemsstat eller till företag (inklusive det företag som gynnats av stödet, eller dess konkurrenter) för att direkt få in alla marknadsdata som behövs för att kommissionen ska kunna slutföra sin bedömning av det förmodade statliga stödet.Dessa nya verktyg ingår i det initiativ för modernisering av det statliga stödet i EU som kommissionen inledde 2012, i syfte att kunna koncentrera sina insatser för efterlevnadskontroll på de stöd som mest snedvrider konkurrensen.

Ytterligare bakgrundsinformation

Kommissionen har genomfört undersökningar om medlemsstaternas praxis i fråga om förhandsbesked om beskattning sedan 2013. I december 2014 utvidgade kommissionen sin begäran om upplysningar till att omfatta samtliga medlemsstater. Kommissionen genomför för närvarande också fyra fördjupade undersökningar i andra ärenden där det bedömts finnas en risk för att förhandsbesked om beskattning kan strida mot bestämmelser om statligt stöd, vilka gäller Apple i Irland, Amazon i Luxemburg, och en belgisk beskattningsmodell.

Kampen mot skatteundandragande och skattebedrägeri är en av den här kommissionens högsta prioriteringar. I juni 2015 presenterade kommissionen en rad initiativ för att bekämpa skatteflykt, få varaktiga skatteintäkter och stärka den inre marknaden för företag. De föreslagna åtgärderna ingår i kommissionens handlingsplan för rättvis och effektiv beskattning, och syftar till att väsentligt förbättra företagens skattevillkor i EU genom att göra dessa villkor rättvisare, effektivare och mer tillväxtfrämjande. Till nyckelåtgärderna hör vissa rambestämmelser som ska garantera att beskattning faktiskt sker där vinsterna genereras, samt en strategi för att på nytt lansera den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen, för vilken ett nytt förslag väntas under 2016. I fråga om det paket om skattetransparens som lades fram av kommissionen i mars togs ett konkret steg mot förverkligande i oktober 2015, då medlemsstaterna nådde en politisk överenskommelse om ett automatiskt informationsutbyte om förhandsbesked i skattefrågor efter endast sju månaders förhandlingar. Denna lagstiftning kommer att bidra till betydligt större insyn och öppenhet, och avskräcka från användning av förhandsbesked som ett sätt att kringgå skattebestämmelser. Detta är goda nyheter för företag och konsumenter som kommer att fortsätta att gynnas av denna mycket användbara skattepraxis, samtidigt som det nu sker under skärpt kontroll för att förebygga illojal skattekonkurrens.

 

De icke-konfidentiella versionerna av dagens beslut kommer att göras tillgängliga under ärendenummer SA.38375 (Fiat) och SA.38374 (Starbucks) i registret över statligt stöd på GD Konkurrens webbplats, så snart som eventuella konfidentialitetsfrågor har lösts. Nya beslut om statligt stöd publiceras i State Aid Weekly e-News på internet och i Europeiska unionens officiella tidning.

IP/15/5880

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar

Photos