Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Po mnenju Komisije selektivne davčne ugodnosti za Fiat v Luksemburgu in Starbucks na Nizozemskem nezakonite po pravilih EU o državni pomoči

Bruselj, 21. oktobra 2015

Evropska komisija je odločila, da sta Luksemburg in Nizozemska odobrila selektivne davčne ugodnosti družbama Fiat Finance and Trade oziroma Starbucks. Te so po pravilih EU o državni pomoči nezakonite.

Komisarka Margrethe Vestager, ki je pristojna za politiko konkurence, je povedala:„Davčna stališča, ki umetno znižujejo davčno obremenitev podjetja, niso skladna s pravili EU o državni pomoči in so nezakonita. Upam, da bosta današnji odločitvi Komisije vplivali na ravnanje vlad držav članic in podjetij. Vsa podjetja, bodisi velika ali majhna, multinacionalna ali ne, bi morala plačati pošten delež davkov.“

Po poglobljenih preiskavah, ki so se začele junija 2014 je Komisija ugotovila, da je Luksemburg odobril selektivne davčne ugodnosti finančnemu podjetju družbe Fiat, Nizozemska pa podjetju za praženje kave Starbucks. V vsakem primeru je davčno stališče, ki ga je izdal nacionalni davčni organ, umetno znižalo davek, ki ga je plačalo podjetje.

Sama davčna stališča so povsem zakonita. So patronatske izjave, ki jih izdajajo davčni organi, da bi podjetju napovedali, kako bo izračunan njegov davek od dohodkov pravnih oseb ali kako bodo uporabljene posebne davčne določbe. Vendar sta davčni stališči v preiskavi podprli umetne in zapletene metode za določitev dobička podjetij, ki se obdavči. Ti dobički ne odražajo gospodarske realnosti, saj so bili določeni z uporabo cen za blago in storitve, ki so se prodajali med podjetji v skupinah Fiat in Starbucks (t. i. transferne cene), te pa ne ustrezajo tržnim razmeram. Posledično je bila večina dobička podjetja za praženje kave skupine Starbucks preusmerjena v tujino, kjer ni bila obdavčena, finančno podjetje skupine Fiat pa je plačalo davke le za manjši del svojih dejanskih dobičkov.

To po pravilih EU o državni pomoči ni zakonito. Davčna stališča ne morejo na podlagi metodologij, četudi so te zelo zapletene, določati transfernih cen brez kakršne koli gospodarske utemeljitve, poleg tega pa take metodologije neupravičeno preusmerjajo dobiček, da bi se zmanjšali davki, ki jih podjetje plačuje. To bi podjetju prineslo neupravičeno konkurenčno prednost v primerjavi z drugimi podjetji (predvsem mala in srednja podjetja), ki so obdavčena na podlagi njihovih dejanskih dobičkov, ker za blago in storitve, ki jih uporabljajo, plačujejo tržne cene.

Zato je Komisija Luksemburgu in Nizozemski odredila, naj od podjetja Fiat oz. Starbucks izterjata neplačane davke , da se izniči njuna neupravičena konkurenčna prednost in se ponovno obravnavata enako kot druga podjetja v podobnih razmerah. Zneska izterjave znašata vsaj 20 milijonov evrov za vsako podjetje. Ta sklep prav tako pomeni, da za podjetji ne more več veljati ugodnejša davčna obravnava, ki sta jo zagotavljali ti davčni stališči.

Poleg tega Komisija še naprej preiskuje prakse izdajanja davčnih stališč v vseh državah članicah EU, pri čemer ne izključuje dodatnih formalnih preiskav davčnih stališč, če bo kazalo na to, da se ne spoštujejo pravila EU o državni pomoči. Formalne preiskave davčnih stališč v Belgiji, na Irskem in v Luksemburgu se še niso zaključile. Vsak od teh primerov se ocenjuje posamezno in današnje odločitve ne vplivajo na izid preiskav Komisije, ki še potekajo.

Fiat

Podjetje Fiat Finance and Trade s sedežem v Luksemburgu zagotavlja finančne storitve, kot na primer posojila znotraj skupine, drugim avtomobilskim podjetjem skupine Fiat. Sodeluje pri veliko različnih transakcijah s podjetji skupine Fiat v Evropi.

Preiskava Komisije je pokazala, da je bila z davčnim stališčem, ki so ga luksemburški organi izdali leta 2012, podjetju Fiat Finance and Trade zagotovljena selektivna ugodnost, ki je od leta 2012 neupravičeno zmanjšala njegovo davčno obremenitev za 20 – 30 milijonov EUR.

Ker so dejavnosti podjetja Fiat Finance and Trade primerljive z bančnimi, se lahko obdavčljivi dobički za podjetje Fiat Finance and Trade določijo podobno kot za banko, in sicer kot izračun donosa kapitala, ki ga je podjetje namenilo za svoje dejavnosti financiranja. Vendar davčno stališče podpira umetno in izjemno zapleteno metodologijo, ki ni primerna za izračun obdavčljivih dobičkov, ki odražajo tržne razmere. Tako je zlasti na naslednja načina umetno znižalo davke, ki jih plačuje podjetje Fiat Finance and Trade:

  • Zaradi številnih gospodarsko neupravičenih predpostavk in prilagoditev navzdol je kapitalska osnova, približno ocenjena v davčnem stališču, veliko nižja oddejanskega kapitala podjetja.
  • Tudi ocenjeno nadomestilo, uporabljeno za ta kapital, ki je za davčne namene že sam po sebi veliko nižji,, je precej nižje v primerjavi s tržnimi obrestnimi merami.

Podjetje Fiat Finance and Trade je zato plačalo davke na le majhen delež njegovega računovodskega kapitala in na zelo nizko nadomestilo. Načeloma mora biti v primeru, da se obdavčljivi dobički izračunajo na podlagi kapitala, raven kapitalizacije v podjetju zadostna v primerjavi s standardi finančne industrije. Poleg tega mora uporabljeno nadomestilo ustrezati tržnim razmeram. Ocena Komisije je pokazala, da bi bili obdavčljivi prihodki podjetja Fiat Finance and Trade, prijavljeni v Luksemburgu, dvajsetkrat višji, če bi uporabljene ocene kapitala in nadomestila ustrezale tržnim razmeram.

 Fiat

Starbucks

Starbucks Manufacturing EMEA BV (v nadaljnjem besedilu: Starbucks Manufacturing) s sedežem na Nizozemskem je edino podjetje za praženje kave iz skupine Starbucks v Evropi. Ukvarja se s prodajo in distribucijo pražene kave in proizvodov, povezanih s kavo (npr. skodelic, pakiranih živil, peciva), v prodajnih mestih podjetja Starbucks v Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Afriki.

Preiskava Komisije je pokazala, da je bila z davčnim stališčem, ki so ga nizozemski organi izdali leta 2008, podjetju Starbucks Manufacturing zagotovljena selektivna ugodnost, ki je od leta 2008 neupravičeno zmanjšala njegovo davčno obremenitev za 20 – 30 milijonov EUR. Zlasti je davčno stališče na naslednja načina umetno znižalo davke, ki jih plačuje podjetje Starbucks Manufacturing:

  • Starbucks Manufacturing plačuje zelo veliko licenčnino podjetju Alki (podjetje iz skupine Starbucks s sedežem v Združenem kraljestvu) za strokovno znanje s področja praženja kave.
  • Prav tako plačuje previsoko ceno za zelena kavna zrna podjetju Starbucks Coffee Trading SARL s sedežem v Švici.

Preiskava Komisije je pokazala, da licenčnine, ki jo podjetje Starbucks Manufacturing plačuje podjetju Alki, ni mogoče upravičiti, saj ne odraža ustrezne tržne vrednosti. Dejansko za uporabo tega strokovnega znanja plačuje le podjetje Starbucks Manufacturing – nobenemu drugemu podjetju iz skupine Starbucks niti nobeni neodvisni pražarni, pri kateri skupina Starbucks naroča praženje kave, ni treba plačati licenčnine za uporabo istega strokovnega znanja, pri čemer je situacija v osnovi enaka. V primeru podjetja Starbucks Manufacturing pa prisotnost in višina licenčnine pomeni, da je velik del njegovega obdavčljivega dobička neupravičeno prenesen na podjetje Alki, ki ni zavezano plačilu davka od dobička pravnih oseb niti v Združenem kraljestvu niti na Nizozemskem.

Poleg tega je preiskava pokazala, da davčno osnovo podjetja Starbucks Manufacturing neupravičeno zmanjšujejo tudi veliko previsoke cene, ki jih plačuje švicarskemu podjetju Starbucks Coffee Trading SARL za zelena kavna zrna. Dejansko se je marža za kavna zrna od leta 2011 več kot potrojila. Zaradi tega visokega stroška, povezanega s praženjem kave, podjetje Starbucks Manufacturing samo z dejavnostmi praženja kave dejansko ne bi ustvarilo dovolj dobička, da bi podjetju Alki lahko plačalo licenčnino za strokovno znanje s področja praženja kave. Z licenčnino se tako na podjetje Alki v glavnem prenašajo dobički, ustvarjeni s prodajo drugih proizvodov na Starbucksovih prodajnih mestih, kot so čaj, pecivo in skodelice, ki pomenijo večino prometa podjetja Starbucks Manufacturing.

Starbucks

Izterjava

Načeloma je treba po pravilih EU o državni pomoči nezdružljivo državno pomoč izterjati, da se zmanjša izkrivljanje konkurence, ki jo povzroča pomoč. Komisija je v svojih dveh sklepih določila metodologijo za izračun vrednosti neupravičene konkurenčne prednosti v korist podjetij Starbucks in Fiat, pri čemer je izračunala razliko med zneskom, ki ga je podjetje plačalo, in zneskom, ki bi ga plačalo brez davčnega stališča. Ta znesek znaša 20 – 30 milijonov evrov za vsako od podjetij, tj. Starbucks in Fiat, vendar morajo natančen znesek davka, ki ga je treba izterjati, zdaj določiti luksemburški in nizozemski davčni organi na podlagi metodologije, določene v sklepih Komisije.

Nova preiskovalna orodja

Komisija je v zgoraj omenjenih preiskavah prvič uporabila orodja za zahtevanje informacij v skladu z Uredbo Sveta iz julija 2013 (Uredba št. 734/2013). Če država članica, ki je predmet preiskave o državni pomoči, ne predloži dovolj informacij, lahko Komisija na podlagi pooblastil iz navedene uredbe od katere koli druge države članice ali podjetja (vključno s podjetjem, ki je imelo koristi od ukrepa pomoči, in njegovimi konkurenti) zahteva, naj ji neposredno predloži vse potrebne informacije o trgu, na podlagi katerih bo lahko zaključila svojo oceno državne pomoči. Ta nova orodja so del pobude za posodobitev področja državnih pomoči, ki jo je Komisija začela izvajati leta 2012, da bi lahko svoja prizadevanja za izvrševanje osredotočila na pomoč, za katero je najbolj verjetno, da bo izkrivljala konkurenco.

Dodatne informacije

Komisija preiskuje prakse izdajanja davčnih stališč držav članic od junija 2013. Decembra 2014 je to poizvedbo po informacijah razširila na vse države članice. Komisija trenutno izvaja tudi tri poglobljene preiskave, pri katerih ima pomisleke, ali so davčna stališča skladna s pravili o državni pomoči. Te preiskave zadevajo Apple na Irskem, Amazon v Luksemburgu in belgijski davčni sistem.

Boj proti davčnim utajam in davčnim goljufijam je ena izmed glavnih prednostnih nalog te Komisije. Komisija je junija 2015 predstavila vrsto pobud za boj proti izogibanju davkom, zagotavljanje vzdržnih davčnih prihodkov in okrepitev enotnega trga za podjetja. Cilj predlaganih ukrepov, ki so del akcijskega načrta Komisije za pravično in učinkovito obdavčevanje, je bistveno izboljšanje okolja za obdavčevanje podjetij v EU, ki bo tako postalo pravičnejše, učinkovitejše in prijaznejše za gospodarsko rast. Ključni ukrepi so vključevali okvir za zagotovitev učinkovitega obdavčevanja v državi, v kateri se ustvari dobiček, in strategijo za ponoven poskus uvedbe skupne konsolidirane osnove za davek od dohodkov pravnih oseb (CCCTB), za katero se nov predlog pričakuje v letu 2016. V okviru svežnja ukrepov za davčno preglednost, ki ga je Komisija predstavila marca, je bil oktobra 2015 tudi prvič dosežen uspeh , saj so države članice dosegle politični dogovor o avtomatični izmenjavi podatkov o davčnih stališčih po samo sedmih mesecih pogajanj. Ta zakonodaja bo prispevala k veliko večji stopnji preglednosti in bo odvračala od uporabe davčnih stališč kot instrumentov, ki omogočajo davčno zlorabo, kar je dobra novica za podjetja in potrošnike, ki jim bo ta zelo uporabna davčna praksa še vedno prinašala koristi, vendar bo pod zelo strogim nadzorom, da se zagotovi okvir za pošteno davčno konkurenco.

Nezaupna različica sklepov bo na voljo pod zadevama SA.38375 (Fiat) in SA.38374 (Starbucks) v registru državnih pomoči na spletni strani GD za konkurenco, ko bodo rešena morebitna vprašanja glede zaupnosti. V elektronskem tedniku State Aid Weekly e-News so na voljo obvestila o objavi novih sklepov o državni pomoči na spletu in v Uradnem listu EU.

IP/15/5880

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar

Photos