Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Komisia rozhodla, že selektívne daňové zvýhodnenie spoločností Fiat v Luxembursku a Starbucks v Holandsku je v rozpore s pravidlami štátnej pomoci EÚ

Brusel 21. október 2015

Európska komisia dospela k záveru, že Luxembursko poskytlo selektívne daňové zvýhodnenie spoločnosti Fiat Finance and Trade a Holandsko rovnako poskytlo selektívne daňové zvýhodnenie spoločnosti Starbucks. Tieto zvýhodnenia sú podľa pravidiel štátnej pomoci EÚ neoprávnené.

Komisárka Margrethe Vestagerová zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže uviedla: „Záväzné daňové stanoviská, ktorými sa umelo znižuje daňová záťaž, nie sú v súlade s pravidlami štátnej pomoci EÚ. Sú neoprávnené. Dúfam, že dnešné rozhodnutia budú v tomto smere jasným signálom pre vlády členských štátov aj podniky. Všetky podniky, či už veľké alebo malé, nadnárodné alebo nie, by mali podieľať na platení daní svojím spravodlivým podielom.“

 Po hĺbkovom prešetrovaní, ktoré sa začalo v júni 2014, Komisia dospela k záveru, že Luxembursko poskytlo selektívne daňové zvýhodnenie finančnej spoločnosti Fiat a Holandsko spoločnosti Starbucks pôsobiacej ako pražiareň kávy. V oboch prípadoch sa záväzným daňovým stanoviskom, ktoré vydali príslušné vnútroštátne daňové úrady, týmto spoločnostiam umelo znížila splatná daň.

 Záväzné daňové stanoviská ako také sú úplne legálne. Predstavujú listy o zlučiteľnosti, ktoré vydajú daňové úrady, aby určitej spoločnosti objasnili, akým spôsobom sa v jej prípade vypočíta daň z príjmu právnických osôb alebo ako sa vykladajú konkrétne daňové ustanovenia. Avšak obidve prešetrované záväzné daňové stanoviská schválili umelé a zložité metodiky na stanovenie zdaniteľného zisku týchto spoločností. Neodrážajú ale ekonomickú realitu. Deje sa tak najmä stanovením cien tovarov a služieb, ktoré sa predávajú medzi spoločnosťami skupiny FIAT, resp. spoločnosťami skupiny Starbucks (tzv. transferové ceny), ktoré nezodpovedajú trhovým podmienkam. V dôsledku toho sa väčšina ziskov pražiarne kávy Starbucks presunie do zahraničia, kde taktiež nie sú zdanené, a finančná spoločnosť Fiat platí dane len z malej časti svojich skutočných ziskov.

 To je v rozpore s pravidlami štátnej pomoci EÚ: záväzné daňové stanoviská nemôžu používať metodiky, bez ohľadu na ich zložitosť, na stanovenie transferových cien bez ekonomického opodstatnenia, na základe ktorých sa nenáležite presúvajú zisky s cieľom znížiť výšku daní, ktoré spoločnosť odvedie. Danej spoločnosti poskytujú nespravodlivú konkurenčnú výhodu v porovnaní s inými spoločnosťami (obvykle MSP), ktoré sú zdaňované z ich skutočných ziskov, pretože platia trhové ceny za tovar a služby, ktoré používajú.

 Komisia preto nariadila Luxembursku a Holandsku, aby od spoločnosti FIAT, resp. spoločnosti Starbucks vymohli nezaplatené dane, a to s cieľom odstrániť nespravodlivú konkurenčnú výhodu, ktorú požívali, a znovu nastoliť rovnaké zaobchádzanie ako s inými spoločnosťami v obdobných situáciách. Sumy, ktoré treba vymôcť, predstavujú v prípade každej spoločnosti najmenej 20 miliónov EUR. To zároveň znamená, že spoločnosti už nebudú môcť využívať zvýhodnené daňové zaobchádzanie udelené prostredníctvom týchto záväzných daňových stanovísk.

 Komisia okrem toho pokračuje vo svojom prešetrovaní praktík v oblasti záväzných daňových stanovísk vo všetkých členských štátoch EÚ. Nedá sa vylúčiť, že začne ďalšie formálne vyšetrovacie konania v súvislosti so záväznými daňovými stanoviskami, ak získa indície, že pravidlá štátnej pomoci EÚ sú porušované. V súčasnosti prebiehajú formálne vyšetrovacie konania záväzných daňových stanovísk v Belgicku, Írsku a Luxembursku. Každý prípad sa posudzuje ako samostatná vec a dnešnými rozhodnutiami nie je dotknutý výsledok prebiehajúcich prešetrovaní Komisie.

Fiat

Spoločnosť Fiat Finance and Trade so sídlom v Luxembursku poskytuje finančné služby (ako napríklad úvery v rámci skupiny) iným automobilovým spoločnostiam skupiny Fiat. Zapája sa do mnohých rôznych transakcií so spoločnosťami skupiny Fiat v Európe.

 Z prešetrovania, ktoré Komisia viedla, vyplynulo, že záväzné daňové stanovisko vydané luxemburskými orgánmi v roku 2012 poskytlo spoločnosti Fiat Finance and Trade selektívne zvýhodnenie, na základe ktorého bola od roku 2012 neoprávnene znížená jej daňová záťaž o 20 – 30 miliónov EUR.

 Vzhľadom na to, že činnosti spoločnosti Fiat Finance and Trade sú porovnateľné s činnosťami banky, zdaniteľné zisky spoločnosti Fiat Finance and Trade možno určiť podobným spôsobom ako v prípade banky, a to ako výpočet návratnosti kapitálu vynaloženého spoločnosťou na jej finančné činnosti. Záväzné daňové stanovisko však schvaľuje umelú a mimoriadne zložitú metodiku, ktorá nie je primeraná na výpočet zdaniteľného zisku podľa trhových podmienok. Predovšetkým umelo znižuje dane zaplatené spoločnosťou Fiat Finance and Trade dvoma spôsobmi:

  • Z dôvodu istého počtu ekonomicky neopodstatnených predpokladov a úprav smerom dolu je regulatórny kapitál pre potreby záväzného daňového stanoviska oveľa nižší ako skutočný kapitál spoločnosti.
  • Odhadovaná odmena uplatňovaná na tento už oveľa nižší kapitál na daňové účely je takisto oveľa nižšia v porovnaní s trhovými sadzbami.

Spoločnosť Fiat Finance and Trade v dôsledku toho zaplatila dane len z malej časti jej skutočného účtovného kapitálu a veľmi nízkej odmeny. V zásade, ak sa zdaniteľné zisky vypočítajú na základe kapitálu, úroveň kapitalizácie spoločnosti musí byť primeraná v porovnaní s normami finančného odvetvia. Uplatňovaná odmena musí zároveň zodpovedať trhovým podmienkam. Z posúdenia Komisie vyplynulo, že pokiaľ ide o spoločnosť Fiat Finance and Trade, keby uplatňované odhady kapitálu a odmien zodpovedali trhovým podmienkam, zdaniteľné zisky vykázané v Luxembursku by boli 20-krát vyššie.


 c

Starbucks

Spoločnosť Starbucks Manufacturing EMEA BV (ďalej len „Starbucks Manufacturing“) so sídlom v Holandsku je jedinou pražiarňou kávy v rámci skupiny Starbucks v Európe. Predáva a distribuuje praženú kávu a pridružené výrobky (napr. šálky, balené potraviny, pečivo) predajniam spoločnosti Starbucks v Európe, na Blízkom východe a v Afrike.

Z prešetrovania, ktoré Komisia viedla, vyplynulo, že záväzné daňové stanovisko vydané holandskými orgánmi v roku 2008 poskytlo spoločnosti Starbucks Manufacturing selektívne zvýhodnenie, na základe ktorého bola od roku 2008 neoprávnene znížená daňová záťaž uvedenej spoločnosti o 20 – 30 miliónov EUR. Dané stanovisko umelo znížilo dane platené spoločnosťou Starbucks Manufacturing predovšetkým dvoma spôsobmi:

  • Starbucks Manufacturing platí veľmi vysokú odmenu za know-how v oblasti praženia kávy spoločnosti Alki, ktorá je spoločnosťou skupiny Starbucks a má sídlo v Spojenom kráľovstve.
  • Takisto platí neúmerne vysokú cenu za zelené kávové zrná spoločnosti Starbucks Coffee Trading SARL so sídlom vo Švajčiarsku.

Prešetrovanie Komisie preukázalo, že odmena, ktorú spoločnosť Starbucks Manufacturing vypláca spoločnosti Alki, nemôže byť opodstatnená, keďže zodpovedajúcim spôsobom neodráža trhovú hodnotu. V skutočnosti iba Starbucks Manufacturing je povinná platiť za využívanie tohto know-how – žiadna iná spoločnosť skupiny Starbucks ani nezávislé pražiarne, ktoré praženie zabezpečujú externe, nie sú povinné platiť odmenu za využívanie toho istého know-how v podstate v rovnakej situácii. V prípade Starbucks Manufacturing však existencia a výška odmeny znamená, že veľká časť zdaniteľných príjmov tejto spoločnosti je neoprávnene presunutá na spoločnosť Alki, ktorá nie je povinná platiť daň z príjmu právnických osôb ani v Spojenom kráľovstve, ani v Holandsku.

Z prešetrovania ďalej vyplynulo, že základ dane spoločnosti Starbucks Manufacturing je takisto neoprávnene znížený o neúmerne vysoké ceny, ktoré platí za zelené kávové zrná švajčiarskej spoločnosti Starbucks Coffee Trading SARL. Rozpätie v prípade týchto zŕn sa od roku 2011 viac než ztrojnásobilo. Vzhľadom na tento hlavný nákladový faktor v odvetví praženia kávy samotné pražiarenské činnosti spoločnosti Starbucks Manufacturing by v skutočnosti nevytvárali dostatočný zisk na zaplatenie odmeny za know-how v oblasti praženia kávy spoločnosti Alki. Odmena preto hlavne presúva na spoločnosť Alki zisky z predaja iných výrobkov predávaných predajňami Starbucks, ako sú čaj, pečivo a šálky, ktoré predstavujú väčšinu obratu spoločnosti Starbucks Manufacturing.

c

Vymáhanie

Pravidlá štátnej pomoci EÚ si v zásade vyžadujú, aby sa nezlučiteľná štátna pomoc vrátila s cieľom obmedziť narušenie hospodárskej súťaže, ktoré poskytnutie pomoci spôsobilo. Komisia vo svojich dvoch rozhodnutiach stanovila metodiku na výpočet hodnoty nenáležitej konkurenčnej výhody, ktorú požívali spoločnosti Starbucks a Fiat, t. j. rozdiel medzi tým, čo spoločnosť zaplatila, a tým, čo by bola mala zaplatiť bez záväzného daňového stanoviska. Táto suma predstavuje 20 – 30 miliónov EUR pre každú zo spoločností Starbucks a Fiat, ale presné sumy dane, ktoré sa majú vymôcť, musia teraz určiť luxemburské a holandské daňové úrady na základe metodiky stanovenej v rozhodnutiach Komisie.

Nové nástroje prešetrovania

V obidvoch prešetrovaniach Komisia prvýkrát použila nástroje na vyžiadanie informácií, a to na základe rozhodnutia, ktoré členské štáty prijali v Rade v júli 2013 (nariadenie č. 734/2013). Ak informácie, ktoré poskytol členský štát, na ktorý sa vzťahuje prešetrovanie štátnej pomoci, nie sú dostatočné, Komisia môže na základe týchto právomocí požiadať akýkoľvek iný členský štát, ako aj spoločnosti (vrátane spoločnosti využívajúcej opatrenie pomoci alebo jej konkurentov), aby poskytli priamo Komisii všetky trhové informácie potrebné na to, aby mohla dokončiť posúdenie štátnej pomoci.Tieto nové nástroje sú súčasťou iniciatívy na modernizáciu štátnej pomoci, ktorú Komisia začala v roku 2012, s cieľom sústrediť svoje úsilie na vykonávanie pomoci, ktorá môže najviac narúšať hospodársku súťaž.

Ďalšie súvislosti

Od júna 2013 Komisia prešetruje praktiky členských štátov v oblasti záväzných daňových stanovísk. Komisia rozšírila informatívne prešetrovanie na všetky členské štáty v decembri 2014. Komisia takisto vedie tri prebiehajúce hĺbkové prešetrovania, ktoré začala kvôli obavám, že záväzné daňové stanoviská môžu vyvolávať otázky v súvislosti so štátnou pomocou. Ide o Apple v Írsku, Amazon v Luxemburskubelgickú daňovú schému.

 Boj proti daňovým únikom a daňovým podvodom je jednou z hlavných priorít tejto Komisie. V júni 2015 Komisia predstavila súbor iniciatív na boj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, na zaistenie udržateľných daňových príjmov a posilnenie jednotného trhu pre podniky. Cieľom navrhovaných opatrení, ktoré sú súčasťou akčného plánu Komisie pre spravodlivé a účinné zdaňovanie, je výrazne zlepšiť prostredie pre zdaňovanie právnických osôb v EÚ, aby bolo spravodlivejšie, účinnejšie a viac podporujúce rast. K hlavným opatreniam patril rámec na zabezpečenie efektívneho zdaňovania, v ktorom sa vytvárajú zisky, a stratégia na opätovné zavedenie spoločného konsolidovaného základu dane z príjmov právnických osôb, v prípade ktorého sa očakáva nový návrh v priebehu roka 2016. Balík opatrení daňovej transparentnosti, ktorý Komisia predložila v marci, zaznamenal svoj prvý úspech v októbri 2015, keď členské štáty dosiahli len po siedmich mesiacoch rokovaní politickú dohodu týkajúcu sa automatickej výmeny informácií o záväzných daňových stanoviskách. Tieto právne predpisy prispejú k oveľa väčšej transparentnosti a budú pôsobiť ako odrádzajúci prostriedok, aby sa záväzné daňové stanoviská nepoužívali ako nástroj na zneužívanie daňového systému. Je to dobrá správa pre podniky a spotrebiteľov, ktorí budú naďalej využívať tento veľmi užitočný daňový postup, ale pod veľmi prísnym dohľadom v záujme toho, aby sa zabezpečil rámec pre spravodlivú daňovú súťaž.

 Po vyriešení otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií bude verzia rozhodnutí, ktorá nemá dôverný charakter, sprístupnená pod číslom veci SA.38375 (Fiat) a SA.38374 (Starbucks) v registri štátnej pomoci na webovej lokalite GR pre hospodársku súťaž. Nové rozhodnutia o štátnej pomoci uverejnené na internete a v úradnom vestníku sú uvedené v State Aid Weekly e-News (elektronickom týždenníku štátnej pomoci).

IP/15/5880

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar