Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Komisija nolemj, ka selektīvas nodokļu priekšrocības Fiat Luksemburgā un Starbucks Nīderlandē ir nelikumīgas saskaņā ar ES valsts atbalsta noteikumiem

Briselē, 2015. 21. oktobrī

Eiropas Komisija ir nolēmusi, ka Luksemburga un Nīderlande ir piešķīrusi selektīvas nodokļu priekšrocības attiecīgi uzņēmumiem Fiat Finance and Trade un Starbucks. Tās ir nelikumīgas saskaņā ar ES valsts atbalsta noteikumiem.

Par konkurences politiku atbildīgā komisāre Margrēte Vestagere paziņoja: “Nodokļu nolēmumi, ar kuriem mākslīgi samazina uzņēmuma nodokļu slogu, neatbilst ES valsts atbalsta noteikumiem. Tie ir nelikumīgi. Ceru, ka ar šodienas lēmumiem šo vēsti sadzirdēs gan dalībvalstu valdības, gan uzņēmumi. Visiem uzņēmumiem, lieliem vai maziem, starptautiskiem vai nē, būtu taisnīgā apmērā jāmaksā nodokļi.”

Pēc padziļinātas izmeklēšanas, kas tika sākta 2014. gada jūnijā, Komisija ir secinājusi, ka Luksemburga ir sniegusi selektīvas nodokļu priekšrocības Fiat finansēšanas uzņēmumam un Nīderlande – Starbucks kafijas grauzdēšanas uzņēmumam. Katrā no šiem gadījumiem ar nodokļu nolēmumu, ko izdeva attiecīgās valsts nodokļu iestāde, tika mākslīgi pazemināts uzņēmuma maksātais nodoklis.

Nodokļu nolēmumi kā tādi ir pilnīgi likumīgi. Tie ir nodokļu iestāžu izdotas apstiprinājuma vēstules, lai paskaidrotu uzņēmumam, kā tiks aprēķināts tā uzņēmumu ienākuma nodoklis vai kā izmantot īpašus nodokļu noteikumus. Tomēr ar abiem izmeklējamiem nodokļu nolēmumiem tika apstiprinātas mākslīgas un sarežģītas metodes, lai šiem uzņēmumiem noteiktu peļņu, par kuru uzliek nodokli. Tās neatspoguļo ekonomisko realitāti. Tas tiek panākts, jo īpaši, nosakot cenas precēm un pakalpojumiem, ko Fiat un Starbucks grupu uzņēmumi pārdod savā starpā (tā dēvētās “transfertcenas”), kas neatbilst tirgus apstākļiem. Tā rezultātā lielākā daļa no Starbucks kafijas grauzdēšanas uzņēmuma peļņas tiek novirzīta uz ārzemēm, kur par to neuzliek nodokli, bet Fiat finansēšanas uzņēmums maksāja nodokļus tikai par nelielu daļu no savas faktiskās peļņas.

Tas ir nelikumīgi saskaņā ar ES valsts atbalsta noteikumiem: nodokļu nolēmumos nevar izmantot metodes, neatkarīgi no tā, cik tās būtu sarežģītas, lai noteiktu transfertcenas, kurām nav ekonomiska pamatojuma un kuras nepamatoti novirza peļņu, lai samazinātu uzņēmuma maksātos nodokļus. Tas sniegtu uzņēmumam negodīgas konkurences priekšrocības attiecībā pret citiem uzņēmumiem (galvenokārt MVU), kuri maksā nodokļus par faktisko peļņu, jo tie maksā tirgus cenu par izmantotajām precēm un pakalpojumiem.

Tāpēc Komisija ir uzdevusi Luksemburgai un Nīderlandei atgūt nesamaksāto nodokli attiecīgi no Fiat un Starbucks, lai novērstu to baudītās negodīgās konkurences priekšrocības un atjaunotu tādu pašu attieksmi kā pret citiem uzņēmumiem līdzīgās situācijās. Atgūstamā summa ir vismaz EUR 20 miljoni katram uzņēmumam. Tas nozīmē arī to, ka šie uzņēmumi vairs nevar turpināt saņemt nodokļu priekšrocības, ko sniedza minētie nodokļu nolēmumi.

Turklāt Komisija turpina izmeklēt nodokļu nolēmumu praksi visās ES dalībvalstīs. Tas neskar papildu formālas izmeklēšanas procedūras sākšanu attiecībā uz nodokļu nolēmumiem, ja tai ir norādes, ka netiek ievēroti ES valsts atbalsta noteikumi. Tā turpina pašreizējās formālās izmeklēšanas procedūras attiecībā uz nodokļu nolēmumiem Beļģijā, Īrijā un Luksemburgā. Katru gadījumu izvērtē atsevišķi, un šodienas lēmumi neskar Komisijas pašlaik veikto pārbaužu iznākumu.

Fiat

Uzņēmums Fiat Finance and Trade, kas atrodas Luksemburgā, sniedz finanšu pakalpojumus, piemēram, grupas iekšējos aizdevumus citiem Fiat grupas automobiļu uzņēmumiem. Tas iesaistās daudzos un dažādos darījumos ar Fiat grupas uzņēmumiem Eiropā.

Komisijas izmeklēšana parādīja, ka Luksemburgas iestāžu 2012. gadā izdotais nodokļu nolēmums sniedza Fiat Finance and Trade selektīvas priekšrocības, kas kopš 2012. gada tā nodokļu slogu nepamatoti samazināja par EUR 20–30 miljoniem.

Ņemot vērā to, ka Fiat Finance and Trade darbības ir pielīdzināmas bankas darbībām, Fiat Finance and Trade peļņu, par kuru uzliek nodokli, var noteikt līdzīgi kā bankai, t.i., aprēķinot peļņu no kapitāla, ko uzņēmums izmanto savām finansēšanas darbībām. Tomēr ar nodokļu nolēmumu tiek apstiprinātas mākslīgas un ārkārtīgi sarežģītas metodes, kas nav piemērotas, lai aprēķinātu peļņu, par kuru uzliek nodokli, kas atspoguļotu tirgus apstākļus. Konkrēti ar to mākslīgi tiek samazināti Fiat Finance and Trade maksātie nodokļi divos veidos:

  • vairāku ekonomiski nepamatojamu pieņēmumu un lejupvērstu korekciju dēļ nodokļu nolēmumā aptuveni noteiktā kapitāla bāze ir daudz zemāka nekāuzņēmuma faktiskais kapitāls;
  • aprēķinātā atlīdzība, ko nodokļu vajadzībām piemēro šim jau daudz mazākajam kapitālam, arī ir daudz zemāka salīdzinājuma ar tirgus likmēm.

Tā rezultātā Fiat Finance and Trade nodokļus ir maksājusi tikai par nelielu daļu no tās faktiskā grāmatvedības kapitāla par ļoti zemu atlīdzību. Principā, ja peļņu, par kuru uzliek nodokli, aprēķina, pamatojoties uz kapitālu, uzņēmuma kapitalizācijas līmenim ir jābūt atbilstošam, salīdzinot ar finanšu nozares standartiem. Turklāt piemērojamai atlīdzībai ir jāatbilst tirgus apstākļiem. Komisijas izvērtējums parādīja, ka, ja Fiat Finance and Trade gadījumā izmantotais kapitāla un atlīdzības aprēķins būtu bijis atbilstošs tirgus apstākļiem, Luksemburgā deklarētā peļņa, par kuru uzliek nodokli, būtu bijusi 20 reizes lielāka.

Fiat

Starbucks

Uzņēmums Starbucks Manufacturing EMEA BV (Starbucks Manufacturing), kas atrodas Nīderlandē, ir vienīgais Starbucks grupas kafijas grauzdēšanas uzņēmums Eiropā. Tas pārdod un izplata grauzdētu kafiju un ar kafiju saistītus izstrādājumus (piemēram, krūzītes, fasētu pārtiku, konditorejas izstrādājumus) Starbucks veikaliem Eiropā, Tuvajos Austrumos un Āfrikā.

Komisijas izmeklēšana parādīja, ka Nīderlandes iestāžu 2008. gadā izdotais nodokļu nolēmums sniedza Starbucks Manufacturing selektīvas priekšrocības, kas kopš 2008. gada Starbucks Manufacturing nodokļu slogu nepamatoti samazināja par EUR 20–30 miljoniem. Konkrēti ar to mākslīgi tika samazināti Starbucks Manufacturing maksātie nodokļi divos veidos:

  • uzņēmums Starbucks Manufacturing maksā ļoti ievērojamu autoratlīdzību uzņēmumam Alki (Starbucks grupas uzņēmums, kas atrodas Apvienotajā Karalistē) par kafijas grauzdēšanas zinātību;
  • tas arī maksā paaugstinātu cenu par negrauzdētām kafijas pupiņām Starbucks Coffee Trading SARL, kas atrodas Šveicē.

Komisijas izmeklēšanā konstatēts, ka autoratlīdzība, ko Starbucks Manufacturing maksā uzņēmumam Alki, nav pamatojama, jo tā atbilstoši neatspoguļo tirgus vērtību. Patiesībā vienīgi Starbucks Manufacturing ir jāmaksā par šo zinātību, nevienam citam Starbucks grupas uzņēmumam vai neatkarīgiem grauzdēšanas uzņēmumiem, ar kuriem ir noslēgts ārpakalpojumu līgums, par tās pašas zinātības izmantošanu faktiski tādā pašā situācijā nav jāmaksā autoratlīdzība. Taču Starbucks Manufacturing gadījumā autoratlīdzības pastāvēšana un apjoms nozīmē, ka liela daļa no peļņas, par kuru uzliek nodokli, tiek nepamatoti pārcelta uz Alki, kuram nav jāmaksā uzņēmuma ienākuma nodoklis ne Apvienotajā Karalistē, ne Nīderlandē.

Turklāt izmeklēšana atklāja, ka Starbucks Manufacturing nodokļa bāzi nepamatoti samazina arī ļoti paaugstinātā cena, ko tā par negrauzdētām kafijas pupiņām maksā Šveices uzņēmumam Starbucks Coffee Trading SARL. Faktiski marža attiecībā uz kafijas pupiņām kopš 2011. gada ir vairāk nekā trīskāršojusies. Ņemot vērā to, ka šis būtiskākais kafijas grauzdēšanas izmaksu faktors ir tik nozīmīgs, Starbucks Manufacturing kafijas grauzdēšanas darbības neradītu pietiekami lielu peļņu, lai samaksātu Alki autoratlīdzību par kafijas grauzdēšanas zinātību. Tādēļ ar autoratlīdzību uz Alki galvenokārt tiek pārcelta peļņa, kas gūta no citu izstrādājumu, piemēram, tējas, konditorejas izstrādājumu un krūzīšu, pārdošanas Starbucks tirdzniecības vietās, kas veido lielāko daļu no Starbucks Manufacturing apgrozījuma.

Starbucks

Atbalsta atgūšana

Principā ES valsts atbalsta noteikumos ir paredzēts, ka nesaderīgu valsts atbalstu atgūst, lai mazinātu atbalsta radītos konkurences izkropļojumus. Abos savos lēmumos Komisija ir noteikusi metodiku, kā aprēķināma vērtība nepamatotajai konkurences priekšrocībai, ko saņēmuši uzņēmumi Fiat un Starbucks, t.i., starpība starp to, ko uzņēmums maksāja, un to, ko tas būtu maksājis, neesot nodokļu nolēmumam. Šī summa ir EUR 20–30 miljoni gan Starbucks, gan Fiat, bet precīza atgūstamā nodokļa summa tagad ir jānosaka Luksemburgas un Nīderlandes nodokļu iestādēm, pamatojoties uz metodiku, kas noteikta Komisijas lēmumos.

Jauni izmeklēšanas instrumenti

Abās izmeklēšanās Komisija ir pirmo reizi izmantojusi informācijas pieprasīšanas instrumentus saskaņā ar dalībvalstu 2013. gada jūlijā pieņemto Padomes lēmumu (Padomes Regula (ES) Nr. 734/2013). Izmantojot šīs pilnvaras, ja informācija, ko sniegusi dalībvalsts, uz kuru attiecas izmeklēšanas procedūra attiecībā uz valsts atbalstu, nav pietiekama, Komisija var lūgt, lai jebkura cita dalībvalsts, kā arī uzņēmumi (tostarp uzņēmumi, kas gūst labumu no atbalsta pasākuma, vai tā konkurenti) Komisijai tieši sniegtu visu tirgus informāciju, kas vajadzīga, lai Komisija varētu pabeigt savu valsts atbalsta izvērtējumu. Šie jaunie instrumenti ir daļa no Valsts atbalsta modernizācijas iniciatīvas, ko Komisija uzsāka 2012. gadā, lai tā varētu savus noteikumu izpildes pasākumus galvenokārt vērst uz atbalstu, kas visdrīzāk varētu radīt konkurences izkropļojumus.

Plašāks konteksts

Komisija kopš 2013. gada jūnija izmeklē nodokļu nolēmumu praksi dalībvalstīs. Tā 2014. gada decembrī attiecināja šo informācijas izpēti uz visām dalībvalstīm. Komisija veic arī trīs padziļinātas izmeklēšanas (attiecībā uz Apple Īrijā, Amazon Luksemburgā un Beļģijas nodokļu shēmu), jo radās bažas, ka nodokļu nolēmumi var radīt problēmas valsts atbalsta jomā.

Cīņa pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un krāpšanu nodokļu jomā ir viens no šīs Komisijas augstākajām prioritātēm. Komisija 2015. gada jūnijā nāca klajā ar virkni iniciatīvu, lai cīnītos pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, ilgtspējīgi nodrošinātu nodokļu ieņēmumus un atbilstoši komercdarbības vajadzībām stiprinātu vienoto tirgu. Ar ierosinātajiem pasākumiem, kas ir daļa no Komisijas rīcības plāna virzībai uz taisnīgu un efektīvu nodokļu uzlikšanu Komisijas rīcības plāna attiecībā uz taisnīgu un efektīvu nodokļu uzlikšanu, ir paredzēts būtiski uzlabot uzņēmumu ienākuma nodokļa vidi Eiropas Savienībā, padarot to taisnīgāku, efektīvāku un izaugsmei labvēlīgāku. Galveno pasākumu vidū ir sistēma, kas nodrošinātu nodokļu iedarbīgu uzlikšanu tur, kur tiek gūta peļņa, un stratēģija kopējās konsolidētā uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzes (KKUINB) iniciatīvas atsākšanai; sagaidāms, ka 2016. gada laikā par to tiks sagatavots jauns priekšlikums. Komisijas martā iesniegtā pasākumu pakete nodokļu pārredzamības jomā arī 2015. gada oktobrī guva pirmos panākumus, kad tikai pēc septiņus mēnešus ilgām sarunām dalībvalstis panāca politisku vienošanos attiecībā uz automātisku informācijas apmaiņu par nodokļu nolēmumiem. Šie tiesību akti palīdzēs panākt daudz lielāku pārredzamību un atturēs no tā, lai nodokļu nolēmumus izmantotu kā nodokļu ļaunprātīgas nemaksāšanas instrumentu. Tā ir laba ziņa uzņēmumiem un patērētājiem, kuri arī turpmāk gūs labumu no šīs ļoti noderīgās nodokļu prakses, kas tiks ļoti stingri kontrolēta, lai nodrošinātu godīgas nodokļu konkurences apstākļus.

Šo lēmumu nekonfidenciālā versija būs pieejama Konkurences ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē Valsts atbalsta reģistrā ar numuru SA.38375 (Fiat) un SA.38374 (Starbucks), tiklīdz būs atrisināti ar konfidencialitāti saistītie jautājumi. Jaunākās interneta un Oficiālā Vēstneša publikācijas par valsts atbalsta jomā pieņemtajiem lēmumiem ir apkopotas elektroniskajā apkārtrakstā State Aid Weekly e-News.

IP/15/5880

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar

Photos