Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Komisjon leiab, et Fiatile Luksemburgis ja Starbucksile Madalmaades antud maksusoodustused ei ole kooskõlas ELi riigiabieeskirjadega.

Brüssel, 21. oktoober 2015

Komisjoni otsuse kohaselt on Luksemburg ja Madalmaad andnud ettevõtjatele Fiat Finance and Trade ja Starbucks selektiivseid maksusoodustusi. See ei ole kooskõlas ELi riigiabieeskirjadega.

Konkurentsipoliitika eest vastutav volinik Margrethe Vestager märkis järgmist: „Maksuotsused, millega vähendatakse kunstlikult ettevõtjate maksukoormust, ei ole kooskõlas ELi riigiabieeskirjadega. Sellised maksuotsused on ebaseaduslikud. Ma loodan, et tänaste otsuste valguses võtavad selle teadmiseks nii liikmesriikide valitsused kui ka ettevõtjad. Kõik ettevõtjad, suured ja väikesed, harg- ja kodumaised, peaksid tasuma maksudest õiglase osa.”

Pärast 2014. aasta juunis alustatud põhjalikku uurimist on komisjon jõudnud järeldusele, et Luksemburg on andnud selektiivseid maksusoodustusi finantsettevõtjale Fiat ja Madalmaad kohviröstimisettevõtjale Starbucks. Mõlema liikmesriigi maksuameti otsusega vähendati kunstlikult ettevõtja tasutavaid makse.

Maksuotsused ise on täiesti seaduslikud. Need on maksuameti kinnituskirjad, milles selgitatakse ettevõtjale, kuidas äriühingu tulumaksu arvutatakse või kuidas kasutada maksustamise erisätteid. Siiski on kahes uurimise alla kuuluvas maksuotsuses heaks kiidetud kunstlikud ja keerulised meetodid, mida ettevõtjad on kasutanud maksustatava kasumi kindlaksmääramisel. See ei kajasta tegelikku majandusolukorda. Eelkõige on Fiati ja Starbucksi grupi sees müüdavatele kaupadele ja teenustele kehtestatud hinnad (nn siirdehinnad), mis ei vasta turutingimustele. Selle tulemusel kanti suurem osa kohviröstimisettevõtja Starbucksi kasumist välismaale, kus seda ei maksustatud, ning finantsettevõtja Fiat maksis makse vaid väikese osa pealt oma tegelikust kasumist.

Ettevõtjate selline tegevus ei ole kooskõlas ELi riigiabieeskirjadega. Maksuotsustes ei saa kasutada ükskõik kui keerulist metoodikat majanduslikult põhjendamatute siirdehindade kehtestamiseks, millega vähendatakse lubamatult ettevõtja kasumit, et tasumisele kuuluvad maksud oleksid väiksemad. See annaks ettevõtjale ebaõiglase konkurentsieelise võrreldes teistega (peamiselt väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjatega), keda maksustatakse vastavalt nende tegelikule kasumile, sest nad maksavad kasutatavate kaupade ja teenuste eest turuhinda.

Seepärast nõudis komisjon, et Luksemburg ja Madalmaad nõuaksid ettevõtjatelt Fiat ja Starbucks sisse tasumata maksud, et kõrvaldada ebaõiglane konkurentsieelis, mida need ettevõtjad on saanud kasutada, ja hakata neid teiste samasuguses olukorras olevate ettevõtjatega taas võrdselt kohtlema. Kummaltki ettevõtjalt nõutakse sisse vähemalt 20 miljonit eurot. See tähendab ka, et ettevõtjate suhtes ei saa enam kohaldada osutatud maksuotsuste kohast soodsamat maksustamiskorda.

Komisjon jätkab kõigi ELi liikmesriikide maksuotsuste tegemise korra uurimist. Välistada ei saa ka uusi täiendavaid ametlikke uurimisi maksuotsuste suhtes, kui on tõendeid, et ELi riigiabieeskirju ei täideta. Praegu on veel pooleli ametlikud uurimised Belgias, Iirimaal ja Luksemburgis tehtud maksuotsuste suhtes. Iga juhtumit hinnatakse eraldi ning tänased otsused ei mõjuta komisjonis käimas olevate uurimiste tulemusi.

Fiat

Luksemburgis asuv ettevõtja Fiat Finance and Trade osutab finantsteenuseid, näiteks annab kontsernisiseseid laene muudele Fiati gruppi kuuluvatele autoettevõtjatele. Läbi paljude erinevate tehingute on ta seotud kõikide Fiati gruppi kuuluvate ettevõtjaga Euroopas.

Komisjoni uurimine näitas, et Luksemburgi ametiasutuste 2012. aasta maksuotsusega anti ettevõtjale Fiat Finance and Trade valikuline eelis, mille abil on alates 2012. aastast vähendatud tema maksukoormust 20–30 miljoni euro võrra.

Arvestades, et ettevõtja Fiat Finance and Trade tegevus on võrreldav pankade tegevusega, tuleks tema maksustatav kasum kindlaks määrata samamoodi nagu pankade puhul, st tuleb arvutada ettevõtja poolt tegevuse rahastamiseks kasutatud kapitali tasuvus. Maksuotsuses kiidetakse aga heaks kunstlik ja väga keeruline metoodika, mis ei ole asjakohane turutingimustele vastava maksustatava kasumi arvutamiseks. Eelkõige on ettevõtja Fiat Finance and Trade maksude kunstlikuks vähendamiseks kasutatud kahte järgmist võtet.

  • Majanduslikult põhjendamatute oletuste ja allapoole korrigeerimiste tõttu on maksuotsuses käsitletud omakapital palju väiksem kui ettevõtja tegelik omakapital.
  • Selle tegelikust juba palju väiksema omakapitali hinnanguline tasuvus on turuintressimääradega võrreldes samuti palju väiksem.

Seega maksis ettevõtja Fiat Finance and Trade makse ainult väikeselt osalt oma tegelikelt arvestuslikelt ja väga väikese tasuvusega omavahenditelt. Põhimõtteliselt on nii, et kui maksustatava kasumi arvutamisel on lähtutud omakapitalist, peab ettevõtte kapitaliseerimise tase olema piisav, võttes arvesse finantssektoris kehtivaid norme. Lisaks peab tasuvus vastama turutingimustele. Kui ettevõtja Fiat Finance and Trade hinnanguline omakapital ja tasuvus oleksid vastanud turutingimustele, oleks maksustatav kasum, mille ettevõtja Luksemburgis deklareeris, olnud komisjoni hinnangu kohaselt 20 korda suurem.

Fiat

Starbucks

Madalmaades asuv ettevõtja Starbucks Manufacturing EMEA BV (edaspidi „Starbucks Manufacturing”) on Starbucksi grupi ainus Euroopas asuv kohviröstimisettevõtja. Ta müüb ja turustab röstitud kohvi ja sellega seotud tooteid (näiteks topsid, pakendatud toit, kondiitritooted) Starbucksi grupi müügipunktidele Euroopas, Lähis-Idas ja Aafrikas.

Komisjoni uurimine näitas, et Madalmaade ametiasutused tegid 2008. aastal maksuotsuse, millega anti ettevõtjale Starbucks Manufacturing valikuline eelis, mille abil on alates 2008. aastast vähendatud tema maksukoormust 20–30 miljoni euro võrra. Eelkõige on ettevõtja Starbucks Manufacturing maksude kunstlikuks vähendamiseks kasutatud kahte järgmist võtet.

  • Ettevõtja Starbucks Manufacturing maksis väga suurt litsentsitasu Starbucksi gruppi kuuluvale Ühendkuningriigis asuvale ettevõtjale Alki kohviröstimise oskusteabe eest.
  • Lisaks maksis ta ülemäärast hinda ka roheliste kohviubade eest Šveitsis asuvale ettevõtjale Starbucks Coffee Trading SARL.

Komisjoni uurimise käigus selgitati välja, et ettevõtjale Alki makstud litsentsitasu ei ole põhjendatud, sest see ei vasta turuväärtusele. Oskusteabe kasutamise eest nõuti tasu ainult ettevõtjalt Starbucks Manufacturing, ükski teine Starbucksi gruppi kuuluv ettevõtja ega ka sõltumatud kohviubade röstijad, kes seda teenust sisse ostsid, ei pidanud maksma litsentsitasu sarnases olukorras sama oskusteabe kasutamise eest. Ettevõtja Starbucks Manufacturing puhul tähendas litsentsitasu ja selle suurus, et suurem osa maksustatavast kasumist anti põhjendamatult üle ettevõtjale Alki, kes ei ole kohustatud tasuma ettevõtte tulumaksu ei Ühendkuningriigis ega Madalmaades.

Lisaks selgus uurimise käigus, et ettevõtja Starbucks Manufacturing maksubaas on põhjendamatult väike ka ülepaisutatud hinna tõttu, mida ta maksab roheliste kohviubade eest Šveitsis asuvale ettevõtjale Starbucks Coffee Trading SARL. Võrreldes 2011. aastaga on hinnavahe rohkem kui kolmekordistunud. Kohviröstimise olulise kuluteguri kõrge hinna tõttu ei oleks ettevõtja Starbucks Manufacturing suutnud teenida ainult röstimistegevusega piisavalt kasumit, et maksta ettevõtjale Alki litsentsitasu kohviröstimise oskusteabe eest. Seetõttu maksti ettevõtjale Alki litsentsitasu peamiselt Starbucksi müügipunktide muude kaupade (tee, kondiitritooted, topsid jm) müügitulust, mis moodustas suurema osa ettevõtja Starbucks Manufacturing käibest.

Starbucks

Sissenõudmine

ELi riigiabieeskirjade kohaselt tuleb ühisturuga kokkusobimatu riigiabi tagasi nõuda, et vähendada abi põhjustatud konkurentsimoonutusi. Nende kahe otsuse puhul määras komisjon kindlaks metoodika, et arvutada välja ettevõtjatele Fiat ja Starbucks põhjendamatult antud konkurentsieelise väärtus, st erinevus ettevõtja poolt makstud summa ja selle summa vahel, mis oleks tulnud maksta maksuotsuse puudumise korral. Kõnealune summa on nii Fiati kui ka Starbucksi puhul 20–30 miljonit eurot, kuid täpsed summad, mis tuleb tagasi nõuda, tuleb nüüd kindlaks määrata Luksemburgi ja Madalmaade maksuhalduril, lähtudes komisjoni otsustes sätestatud metoodikast.

Uued uurimisvahendid

Mõlema uurimise puhul kasutas Euroopa Komisjon esimest korda teabenõudevahendeid, mille liikmesriigid nõukogu otsusega 2013. aasta juulis heaks kiitsid (määrus (EL) nr 734/2013). Neid volitusi kasutades võib komisjon juhul, kui liikmesriigi esitatud teave uurimise all oleva riigiabi kohta ei ole piisav, nõuda mis tahes muult liikmesriigilt või ettevõtjalt (sealhulgas abi saanud ettevõtjalt või tema konkurentidelt) kogu sellise turuteabe esitamist otse komisjonile, mis on vajalik riigiabi hindamise lõpuleviimiseks.Need uued vahendid moodustavad osa komisjoni poolt 2012. aastal käivitatud riigiabi ajakohastamise algatusest, mille eesmärk on võimaldada komisjonil keskenduda nendele riigiabijuhtumitele, mis konkurentsi kõige rohkem moonutavad.

Täiendav taustteave

Alates 2013. aasta juunist on komisjon uurinud maksuotsuste tegemise korda liikmesriikides. Komisjon laiendas uurimist 2014. aasta detsembris nii, et see hõlmab kõiki liikmesriike. Komisjonil on käimas kolm põhjalikku uurimist (Apple Iirimaal, Amazon Luksemburgis ja Belgia maksusüsteem), kus on tõstatatud küsimus maksuotsuste kooskõlast riigiabieeskirjadega.

Võitlus maksudest kõrvalehoidumise ja maksupettuste vastu on üks komisjoni peamisi prioriteete. Komisjon tutvustas 2015. aasta juunis mitut algatust, et võidelda maksustamise vältimise vastu, tagada jätkusuutlikud maksutulud ja tugevdada ühtset turgu ettevõtjate jaoks. Kavandatud meetmed on osa komisjoni tegevuskavast tagada õiglane ja tõhus maksustamine, mille eesmärk on parandada märkimisväärselt ettevõtjate maksustamise korda ning muuta see õiglasemaks, tõhusamaks ja majanduskasvu soodustavamaks. Olulisemad meetmed on raamistik, millega tagatakse tulemuslik maksustamine seal, kus kasumit saadakse, ning strateegia, et võtta taas kasutusele äriühingu tulumaksu ühtne konsolideeritud maksubaas, mille kohta on kavas esitada uus ettepanek 2016. aastal. Maksustamise läbipaistvust käsitlev õigusaktide pakett, mille komisjon esitas märtsis, saavutas 2015. aasta oktoobris esimese läbimurde, kui liikmesriigid jõudsid üksnes seitse kuud kestnud läbirääkimiste järel poliitilisele kokkuleppele maksuotsuseid käsitleva teabe automaatse vahetamise kohta. Kõnealuste õigusaktidega suurendatakse läbipaistvust ja need toimivad hoiatusena, et maksuotsuseid ei kasutataks tulumaksust kõrvalehoidumise vahendina. See on hea uudis kõikide ettevõtjate ja tarbijate jaoks, kes saavad ka edaspidi kasutada seda väga kasulikku maksumeedet, kuid range järelevalve all, et tagada õiglane maksukonkurents.

Otsuste mittekonfidentsiaalsed versioonid avaldatakse pärast võimalike konfidentsiaalsusküsimuste lahendamist viitenumbrite SA.38375 (Fiat) ja SA.38374 (Starbucks) all riigiabiregistris konkurentsi peadirektoraadi veebisaidil. Uutest riigiabiotsustest, mis avaldatakse internetis ja Euroopa Liidu Teatajas, teatatakse elektroonilises väljaandes State Aid Weekly e-News.

IP/15/5880

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar

Photos