Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Dokončení evropské hospodářské a měnové unie: Komise podniká konkrétní opatření k posílení HMU

Brusel 21. října 2015

Komise provádí 1. fázi ze „zprávy pěti předsedů“

© European Commission, 2015

Evropská hospodářská a měnová unie (HMU) je dnes v daleko lepší formě než před finanční krizí. Přes určitý pokrok, zejména pokud jde o posílení správy ekonomických záležitostí a zahájení bankovní unie, zůstává HMU nezavršená. Divergence v hospodářské výkonnosti je po celé eurozóně značná. S ohledem na téměř 18 milionů nezaměstnaných a mnoho osob v našich společnostech, které jsou vystaveny riziku sociálního vyloučení, je zapotřebí učinit více, aby se eurozóna stala plně robustní konstrukcí. Evropská komise nyní provádí konkrétní opatření za účelem přechodu od nezbytného krizového řízení z nedávných let k silnější a úplnější unii; k unii vybudované na trvalém, spravedlivém a demokraticky legitimním základě pro budoucnost a podporující vyšší růst, zaměstnanost a prosperitu pro všechny občany. To je poselství „zprávy pěti předsedů“, která bude vícefázově prováděna v zájmu dokončení HMU v nadcházejících deseti letech.

Poté, co předsedové Komise, eurosummitu, Euroskupiny, Evropské centrální banky a Evropského parlamentu předložili „zprávu pěti předsedů“, zahájila Komise 1. fázi („prohlubování“) procesu dokončení HMU dne 1. července 2015. Dnes přichází s konkrétními opatřeními s cílem zahájit provádění ambiciózního plánu na prohloubení HMU.

Balíček opatření, který byl přijat kolegiem komisařů, zahrnuje revidovaný přístup k evropskému semestru, mimo jiné posílením demokratického dialogu a dalším zlepšením správy ekonomických záležitostí, jako je zavedení vnitrostátních rad pro konkurenceschopnostporadní Evropské fiskální rady; jednotnější zastoupení eurozóny v rámci mezinárodních finančních institucí, zejména MMF. Rovněž stanoví opatření k dokončení bankovní unie, zejména prostřednictvím evropského systému pojištění vkladů a opatřeními k dalšímu snížení rizika v bankovním systému.

Valdis Dombrovskis, místopředseda Komise pro euro a sociální dialog, uvedl: „Evropská hospodářská a měnová unie potřebuje pevné základy, v neposlední řadě aby byla odolnější vůči budoucím otřesům a obstála v globálních výzvách, jež stojí před námi. Dnes navrhujeme konkrétní opatření ke zlepšení pravidel EU v oblasti správy ekonomických záležitostí, jež byla naposledy posílena bezprostředně po krizi. Pravidla máme, musíme je lépe používat. Do budoucna konstatuji, že nadcházející dva roky musíme využít k tomu, abychom vytvořili konsensus pro dalekosáhlejší změny, kterých bude zapotřebí k dokončení hospodářské a měnové unie.“

Komisař pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla Pierre Moscovici k tomu dodal: „Dnešní balíček se týká znovunastartování hospodářské a sociální konvergence v naší měnové unii. V příští fázi poběží o politickou konvergenci a demokratickou obnovu.“

Balíček dohodnutý kolegiem komisařů přispívá k silnější HMU. Konkrétně zahrnuje:

1) Vnější zastoupení eurozóny

Vnější zastoupení eurozóny zaostává za narůstajícím ekonomickým a finančním významem této měnové oblasti. Zatímco třeba americký dolar má na mezinárodních hospodářských a finančních fórech jediného silného zástupce, členské státy eurozóny nehovoří jedním hlasem. Komise proto nastiňuje plán cesty směrem k situaci, kdy členské státy eurozóny budou moci ve společném zájmu mluvit jedním hlasem. Zejména Komise navrhuje přejít k jednotnému zastoupení eurozóny v Mezinárodním měnovém fondu s předsedou Euroskupiny jako zástupcem pro eurozónu. Komise navrhuje dosáhnout tohoto cíle v několika fázích (vytýčeno zde).

2) Kroky k finanční unii

Vedle pokroku v oblasti správy ekonomických záležitostí je nezbytným krokem k vybudování úplné a prohloubené HMU dokončení bankovní unie. Přes dosažený pokrok jsou v eurozóně banky a státy stále příliš propojené. Dokončení bankovní unie vyžaduje provádění již schválených právních předpisů a dalších opatření na posílení finanční stability.  

Chybějícím článkem bankovní unie je dosud společný systém pojištění vkladů. Jak uvedl předseda Komise Jean-Claude Juncker ve svém projevu o stavu Unie, Komise předloží do konce roku legislativní návrh prvních kroků směrem k evropskému systému pojištění vkladů s cílem vytvořit více evropský systém, který není vázaný na státní pokladny. Tím bude zajištěno, že si občané budou moci být jisti bezpečností svých vkladů nezávisle na jejich zeměpisném umístění. Komise navrhne systém založený na zajištění, které bude jistit národní systémy členských států. Dnešní balíček bude později v průběhu roku doplněn legislativním návrhem.

Komise zůstává rovněž odhodlána dále snižovat rizika a zajistit rovné podmínky v bankovním sektoru a narušit vazbu bank na státy. Vedle dotvoření bankovní unie je dále klíčovou prioritou unie kapitálových trhů.

3) Přepracovaný evropský semestr

Junckerova Komise již ve svém prvním roce ve funkci evropský semestr podstatně zjednodušila tím, že se umožnil opravdovější dialog s členskými státy zveřejňováním zpráv o jednotlivých zemích již v únoru, tři měsíce před dokončením doporučení pro jednotlivé země. V budoucnu proběhnou nejprve diskuse a doporučení pro eurozónu jako celek, tedy před diskusemi o jednotlivých zemích, aby všechny země řešily společné problémy jednotným způsobem.

Během evropského semestru a v rámci prohlubování hospodářské a měnové unie budou důrazně nastolována témata zaměstnanosti a sociální hlediska. Sociální partneři by zde měli hrát ústřední úlohu. Komise rovněž zajistí, že v rámci nových makroekonomických ozdravných programů se bude věnovat více pozornosti sociální spravedlnosti, jak tomu bylo v případě Řecka, kde Komise rovněž vypracovala své první posouzení sociálních dopadů.

4) Zlepšování nástrojů správy ekonomických záležitostí

Rámec správy ekonomických záležitostí se v posledních letech prohloubil a rozšířil co do oblasti působnosti, ale v posledních letech nabyl rovněž na složitosti. Předseda Komise Juncker se ve svých politických směrech zavázal k „revizi zaměřené na stabilitu“ „balíčku šesti právních aktů“ a „balíčku dvou právních aktů“. Tyto právní předpisy jsou dosud relativně nové a Komise by ráda viděla více důkazů a zkušeností s reformovanou strukturou řízení ekonomických záležitostí, než rozhodne o dalších potřebných legislativních změnách. V návaznosti na to, čeho bylo dosud dosaženo, navrhne Komise praktická zlepšení za účelem konsolidace postupů a zvýšení transparentnosti, předvídatelnosti, a tudíž i efektivnosti stávajících pravidel. Za účelem doplnění a posílení hospodářských nástrojů Komise rovněž v souladu se zprávou pěti předsedů navrhuje zřídit vnitrostátní rady pro konkurenceschopnost, jakož i poradní Evropskou fiskální radu.

Vnitrostátní rady pro konkurenceschopnost

Komise doporučuje Radě, aby členským státům doporučila vytvořit systém vnitrostátních rad pro konkurenceschopnost pověřených sledováním výkonnosti a politik v oblasti konkurenceschopnosti. Při zřizování těchto rad by se měl dodržovat soubor minimálních kritérií, která zohledňují rozdílnost mezi členskými státy, a měla by se plně respektovat úloha sociálních partnerů.

Evropská fiskální rada

Komise zřizuje nezávislou poradní Evropskou fiskální radu s těmito úkoly: i) vyhodnocovat provádění fiskálního rámce EU, ii) poskytovat poradenství ohledně orientace fiskální politiky pro eurozónu jako celek, iii) spolupracovat s vnitrostátními fiskálními radami členských států a iv) poskytovat na žádost předsedy ad hoc poradenství.

Rada bude funkčně nezávislým orgánem složeným z pěti odborníků a působícím pod záštitou Komise.

Další kroky

„Zpráva pěti předsedů“ vytyčuje tři různé fáze dokončení hospodářské a měnové unie. Dnešní balíček se věnuje 1. fázi a přípravám na 2. fázi:

Fáze 1 neboli „prohlubování" (od 1. července 2015 do 30. června 2017): využívání stávajících nástrojů a smluv k posílení konkurenceschopnosti a strukturální konvergence, dosažení odpovědné fiskální politiky na úrovni jednotlivých států a na úrovni eurozóny, dobudování finanční unie a posílení demokratické odpovědnosti.

Fáze 2 neboli „dokončení HMU": budou zavedena opatření dalekosáhlejší povahy, aby se proces konvergence stal závaznějším, a to například díky souboru společně dohodnutých kritérií pro konvergenci, jež by měla právní povahu, jakož i prostřednictvím subjektu pro správu finančních prostředků eurozóny.

Závěrečná fáze (nejpozději do roku 2025): po úplné realizaci veškerých kroků by prohloubená a skutečná HMU poskytovala stabilitu a prosperitu pro všechny občany členských států EU, které sdílejí jednotnou měnu, atraktivní pro ostatní členské státy EU, které se k ní v okamžiku, kdy budou připraveny, budou chtít připojit.

Za účelem přípravy přechodu z první do druhé fáze Komise na jaře 2017 předloží bílou knihu a načrtne další potřebné kroky, včetně právních opatření k dokončení HMU ve druhé fázi. Při přípravě bílé knihy budou konzultováni předsedové ostatních orgánů EU. V zájmu přípravy a stimulace široké diskuse bude Komise organizovat jednání a veřejné debaty po celé EU. V polovině roku 2016 zřídí Komise skupinu odborníků s úkolem zkoumat předběžné právní, hospodářské a politické podmínky, z nichž budou vycházet dlouhodobější návrhy, jak je uvedeno ve „zprávě pěti předsedů“.

Souvislosti

Vytvoření hlubší a spravedlivější hospodářské a měnové unie je jednou z 10 priorit předsedy Komise Junckera obsažených v jeho politických směrech. „Zpráva pěti předsedů“, předložená dne 22. června 2015, je základem pro dosažení tohoto cíle během příštího desetiletí. Tato zpráva byla vypracována na žádost summitu hlav států a předsedů vlád zemí eurozóny z října 2014 a Evropské rady z prosince 2014.

„Zpráva pěti předsedů“ navrhuje ambiciózní, leč pragmatický plán cesty pro dokončení HMU, v jehož rámci se má pokročit na čtyřech frontách současně: Zaprvé směrem ke skutečné hospodářské unii zajišťující, aby každá ekonomika měla strukturální rysy, které jí umožní v rámci měnové unie prosperovat. Zadruhé směrem k finanční unii, která zaručuje integritu naší měny v rámci měnové unie tak, že omezuje rizika pro finanční stabilitu a zvyšuje míru sdílení rizik se soukromým sektorem. Zatřetí směrem k fiskální unii, která přináší fiskální udržitelnost i fiskální stabilitu. A konečně směrem k politické unii, která je základem všech výše uvedených aspektů, a to prostřednictvím skutečné demokratické odpovědnosti, legitimity a posílení institucí.

 

Podrobnější informace:

Memo: Dokončení hospodářské a měnové unie – Otázky a odpovědi

Informační přehled č. 1: Vnější zastoupení eura

Informační přehled č. 2: Systém vnitrostátních rad pro konkurenceschopnost

Informační přehled č. 3: Poradní Evropská fiskální rada

Informační přehled č. 4: Dokončení bankovní unie

Informační přehled č. 5: Přepracovaný evropský semestr

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropské centrální bance o krocích k dokončení hospodářské a měnové unie

Rozhodnutí Komise o zřízení nezávislé poradní Evropské fiskální rady

Doporučení pro doporučení Rady ke zřízení vnitrostátních rad pro konkurenceschopnost v rámci eurozóny

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropské centrální bance o plánu cesty pro posun směrem k jednotnějšímu vnějšímu zastoupení eurozóny na mezinárodních fórech

Návrh rozhodnutí Rady, kterým se stanoví opatření s cílem vytvořit postupně jednotné zastoupení eurozóny v Mezinárodním měnovém fondu

„Zpráva pěti předsedů“

Tisková zpráva: Zpráva pěti předsedů – plán pro posílení evropské hospodářské a měnové unie počínaje 1. červencem 2015

Analytická zpráva Jeana-Claudea Junckera vypracovaná v úzké spolupráci s předsedy Donaldem Tuskem, Jeroenem Dijsselbloemem a Mariem Draghim pod názvem „Příprava dalších kroků k lepší správě ekonomických záležitostí v eurozóně“

Časový průběh: Vývoj správy ekonomických záležitostí EU v historické souvislosti

Memo: Základní fakta o správě ekonomických záležitostí EU

Správa ekonomických záležitostí EU

Strategický dokument Evropského centra politické strategie (EPSC): „Sociální rozměr hospodářské a měnové unie“

Strategický dokument EPSC: „The Euro Plus Pact - How Integration into the EU Framework can Give New Momentum for Structural Reforms in the Euro Area (Pakt euro plus – „Jak může dát integrace do rámce EU nový impulz strukturálním reformám v eurozóně“)“

IP/15/5874

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar