Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Zmiana klimatu: UE, osiągając 23 proc. redukcję emisji, przyjęła rolę lidera przed paryską konferencją

Bruksela, 20 października 2015

Wspólny komunikat prasowy Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Środowiska dotyczący sprawozdania pt. „Trendy i prognozy dla Europy – 2015” („Trends and projections in Europe 2015”)

1  2

Unia Europejska jest na dobrej drodze do osiągnięcia, a nawet przekroczenia, swojego celu na rok 2020 w zakresie zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 20 proc., jak wynika ze sprawozdania opublikowanego dzisiaj przez Europejską Agencję Środowiska (EEA).

W sprawozdaniu „Trendy i prognozy dla Europy – 2015” wykazano, że emisje gazów cieplarnianych w Europie zmniejszyły się w latach 1990-2014 o 23 proc. i osiągnęły najniższy notowany poziom.

Najnowsze prognozy państw członkowskich pokazują, że UE zmierza do zmniejszenia emisji o 24 proc. do 2020 r. przy aktualnym poziomie środków i do zmniejszenia o 25 proc. przy podjęciu dodatkowych środków, już planowanych w państwach członkowskich. UE dąży do realizacji wyznaczonego na 2030 r. celu redukcji emisji o co najmniej 40 proc., stanowiącego wkład UE do nowego światowego porozumienia w sprawie zmiany klimatu, które ma zostać zawarte w grudniu w Paryżu.

Komisarz UE do spraw polityki klimatycznej i energetycznej Miguel Arias Cañete powiedział: Liczby mówią same za siebie: W latach 1990 – 2014 Europie udało się ograniczyć emisje o 23 proc. a jednocześnie jej gospodarka odnotowała wzrost o 46 proc. Udowodniliśmy, że te dwie kwestie – ochrona klimatu i wzrost gospodarczy – idą w parze. Jest to wyraźny sygnał przed konferencją klimatyczną w Paryżu świadczący, że Europa dotrzymuje podejmowanych zobowiązań a nasza polityka w dziedzinie klimatu i energii odnosi sukcesy. Podjęliśmy już pierwsze kroki w kierunku realizacji naszego zobowiązania podjętego w związku z konferencją w Paryżu, przedstawiając w tym roku nowe wnioski ustawodawcze.

Hans Bruyninckx, dyrektor wykonawczy Europejskiej Agencji Środowiska (EEA), powiedział: Wysiłki Europy na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i inwestycji w efektywność energetyczną i energię odnawialną przyniosły wymierne korzyści. W naszym sprawozdaniu pokazujemy, że UE jest na dobrej drodze do osiągnięcia swych celów w zakresie klimatu na 2020 r. W sprawozdaniu stwierdza się również, że aby osiągnąć nasze cele długoterminowe na lata 2030 i 2050, konieczne są radykalne zmiany w sposobie produkcji i wykorzystania energii w Europie.

Ku realizacji celu na 2020 r. dotyczącego emisji gazów cieplarnianych

W sprawozdaniu EEA wykazano, że zgodnie z przybliżonymi szacunkami na rok 2014 poziom emisji gazów cieplarnianych obniżył się w 2014 r. o 4 proc. w porównaniu z 2013 r. Częściowo stało się tak z uwagi na fakt, że był to niezwykle ciepły rok, co ograniczyło zapotrzebowanie na energię. Oznacza to, że unijne emisje gazów cieplarnianych były w 2014 r. o 23 proc. niższe od poziomów z 1990 r.

Najnowsze prognozy państw członkowskich[1] pokazują, że UE zmierza do zmniejszenia emisji o 24 proc. do 2020 r. przy aktualnym poziomie środków i do zmniejszenia o 25 proc. przy podjęciu dodatkowych środków, już planowanych w państwach członkowskich. Dlatego też UE jest na dobrej drodze do osiągnięcia celu wyznaczonego w protokole z Kioto w ramach drugiego okresu zobowiązań obejmującego lata 2013 – 2020.

Postępy w realizacji celu na 2030 r. dotyczącego emisji gazów cieplarnianych

Przewiduje się, że redukcje emisji gazów cieplarnianych będą miały miejsce nadal po 2020 r., lecz w wolniejszym tempie. Według prognoz przedstawionych przez państwa członkowskie planowane do 2030 r. redukcje emisji szacuje się między 27 proc. (przy wykorzystaniu obecnych środków) a 30 proc. (przy wykorzystaniu dodatkowych środków już planowanych przez państwa członkowskie) poniżej poziomów z 1990 r. Konieczne będzie zatem wprowadzenie nowej polityki w wielu obszarach, aby osiągnąć cel zakładający 40 proc. redukcję do roku 2030. Jak stwierdził przewodniczący Jean-Claude Juncker w swoim przemówieniu o stanie Unii, Komisja Europejska podjęła już pierwszy krok legislacyjny w kierunku realizacji celów UE na 2030 r., występując z wnioskiem mającym na celu zmianę unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS).

Jak radzi sobie UE z realizacją celów emisji gazów cieplarnianych na 2020 i 2030 r.?

Postępy w realizacji celów

Emisje gazów cieplarnianych

Emisje w stosunku do poziomu z 1990 r.

cele na 2020 r.

– 20%

poziom w 2013 r.

– 19,8 %

poziom w 2014 r. (w przybliżeniu)

– 23 %

Prognozy państw członkowskich na 2020 r.

– 24% do – 25%

Liczba państw członkowskich „na dobrej drodze”

24

Prognozy państw członkowskich na 2030 r.

– 27 % do – 30 %


Link do sprawozdania EEA:

Sprawozdanie EEA nr 04/2015 „Trendy i prognozy dla Europy – 2015” („Trends and projections in Europe 2015”): http://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2015

Sprawozdanie techniczne EEA nr 14/2015 „Trendy i prognozy dotyczące EU ETS w 2015 r.” („Trends and projections in the EU ETS in 2015”): http://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-eu-ets-2015/

Sprawozdanie techniczne EEA nr 15/2015 „Przybliżony wykaz gazów cieplarnianych w UE: przybliżone szacunki na 2014 r.” („Approximated EU GHG inventory: proxy GHG estimates for 2014”): http://www.eea.europa.eu/publications/approximated-eu-ghg-inventory-2014/

Sprawozdanie i EEA

Przedmiotowe sprawozdanie roczne EEA jest uaktualnioną oceną postępów Unii Europejskiej i krajów europejskich na drodze do realizacji ich celów w zakresie łagodzenia zmiany klimatu i w zakresie energii.

Europejska Agencja Ochrony Środowiska (EEA) jest agencją Unii Europejskiej. Ma ona na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju oraz zapewnianie pomocy w osiąganiu znaczącej i wymiernej poprawy stanu środowiska w Europie poprzez dostarczanie aktualnych, ukierunkowanych, istotnych i wiarygodnych informacji decydentom i społeczeństwu. Agencję wspiera w jej pracach Europejska Sieć Informacji i Obserwacji Środowiska (Eionet) obejmująca 39 państw europejskich.

Wszelkie pytania prasowe prosimy kierować na adres:

Anna-Kaisa Itkonen

rzecznik prasowy Komisji Europejskiej ds. działań w dziedzinie klimatu i energii

Tel.: +32 (0)2 29 56186, telefon komórkowy: +32 (0)460 764 328

Email: anna-kaisa.itkonen@ec.europa.eu

Gülçin Karadeniz

Europejska Agencja Środowiska

Tel.: +45 33 36 71 72, telefon komórkowy: +45 23 68 36 53

Email: gulcin.karadeniz@eea.europa.eu

[1] Prognozy zostały opracowane zanim udostępniono szacunki na 2014 r.

IP/15/5868

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar

Photos