Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Kryzys uchodźczy: Komisja Europejska informuje o postępach w realizacji działań priorytetowych

Bruksela, 14 października 2015

Kryzys uchodźczy: Komisja Europejska informuje o postępach w realizacji działań priorytetowych

Przed posiedzeniem Rady Europejskiej w dniu 15 października Komisja przedstawiła dziś komunikat opisujący stan realizacji działań priorytetowych w ramach Europejskiego programu w zakresie migracji. W komunikacie skierowanym do Rady Europejskiej przedstawiono postępy w zakresie środków operacyjnych, zobowiązań budżetowych i działań zmierzających do wdrożenia prawa UE zaproponowanych przez Komisję i zatwierdzonych przez szefów państw i rządów w dniu 23 września.

Z tej okazji przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker powiedział: „Trzy tygodnie temu w gronie przywódców europejskich uzgodniliśmy wykaz konkretnych środków wymagających pilnej realizacji.Komisja wypełniła wszystkie swoje zobowiązania.Przeznaczyliśmy dodatkowe pieniądze na kryzys związany z uchodźcami – zaproponowany przez nas budżet korygujący został już przyjęty przez obu współprawodawców.Oddelegowaliśmy naszych ekspertów do Grecji i Włoch, aby zapewnić prawidłowe działanie punktów szybkiej rejestracji migrantów i programu relokacji. Zobowiązaliśmy też wszystkie państwa członkowskie do właściwego stosowania wspólnych zasad unijnej polityki azylowej.Przyniosło to konkretne rezultaty. Państwa członkowskie powinny jednak zintensyfikować swe wysiłki.Wzniosłe deklaracje muszą iść w parze z konkretnym działaniami w kraju.”

Jeśli chodzi o środki operacyjne, zaczęto już wprowadzać zaproponowane przez Komisję podejście „Hotspot”: zespoły wsparcia zarządzania migracjami działają już w pełni na Lampedusie we Włoszech i rozpoczynają swoją pracę w Grecji. Pozwoliło to na pierwsze relokacje osób ubiegających się o azyl, jak również na pewną liczbę lotów powrotnych nielegalnych imigrantów bez prawa do pobytu. Komisja wsparła również państwa członkowskie w przygotowaniach operacyjnych do przesiedlenia osób wymagających ochrony międzynarodowej bezpośrednio z państw trzecich: pierwsi syryjscy uchodźcy zostali już przesiedleni do Włoch, Republiki Czeskiej i Liechtensteinu, kraju stowarzyszonego w ramach Układu z Schengen. Aby programy relokacji były skuteczne, państwa członkowskie muszą szybko reagować na wezwania do udostępnienia ekspertów krajowych w celu wsparcia pracy w tzw. hotspotach, informować Komisję o tym, ilu uchodźców mogą przyjąć, oraz wyznaczyć krajowe punkty kontaktowe, które będą koordynować relokację migrantów z Grecji i Włoch, jak również krajowe działania przesiedleńcze.

Pod względem wsparcia budżetowego Komisja zaproponowała już korekty w swoich budżetach na lata 2015 i 2016 skutkujące zwiększeniem środków przeznaczonych na kryzys związanych z uchodźcami o 1,7 mld euro. Oznacza to, że w latach 2015 i 2016 Komisja przeznaczy łącznie 9,2 mld euro na działania związane z tym kryzysem. W ramach procedury przyśpieszonej Parlament Europejski oraz państwa członkowskie w Radzie wyraziły zgodę na przedstawiony przez Komisję zmieniony budżet na 2015 r. Obecnie państwa członkowskie muszą uruchomić środki krajowe odpowiadające tym kwotom, na co szefowie państw i rządów przystali w dniu 23 września. Znaczna liczba państw członkowskich nie wyasygnowała jeszcze środków finansowych odpowiadających finansowaniu UE dla UNHCR, Światowego Programu Żywnościowego i innych właściwych organizacji (500 mln euro), regionalnego funduszu powierniczego UE dla Syrii (500 mln euro) i nadzwyczajnego funduszu powierniczego dla Afryki (1,8 mld euro).

Państwa członkowskie muszą również zagwarantować prawidłowe wdrażanie unijnych przepisów. Wspólny europejski system azylowy ma na celu pomoc osobom wymagającym ochrony międzynarodowej oraz powrót migrantów, którzy nie mają prawa do pobytu na terytorium UE. Zasady te muszą być właściwie stosowane. Komisja nie otrzymała jeszcze odpowiedzi na 40 pisemnych ostrzeżeń, które skierowała do państw członkowskich we wrześniu (oprócz 34 spraw już w toku) w związku z faktycznym lub potencjalnym naruszeniem unijnego prawa azylowego.

Komisja współpracuje obecnie ściśle z Grecją, aby poprawić jej zdolności przyjmowania uchodźców oraz spełnić warunki przywrócenia przekazywania osób w ramach systemu dublińskiego do Grecji, które Rada Europejska ma zalecić jeszcze przed końcem 2015 r. Do tego celu oddelegowano specjalny zespół pracujący pod kierownictwem Dyrektora Generalnego Służby ds. Wspierania Reform Strukturalnych przy KE. Ponadto Komisja finalizuje właśnie pracę nad opinią co do proporcjonalności i konieczności tymczasowego przywrócenia kontroli granicznych przez Niemcy, Austrię i Słowenię. Komisja będzie nadal ściśle monitorować sytuację i uważa, że pełne wdrożenie uzgodnionych działań priorytetowych pozwoli przywrócić normalne funkcjonowanie systemu Schengen w nadchodzących miesiącach.

Kluczowe znaczenie dla zlikwidowania przyczyn obecnego napływu migrantów i uchodźców do UE ma polityka zewnętrzna. Unijni dyplomaci są aktywnie zaangażowani w poszukiwanie rozwiązań kryzysu w Libii i Syrii, wspierając proces prowadzony przez ONZ. Dodatkowe finansowanie i wysiłki dyplomatyczne to tylko część rozwiązania. Wdrażany jest ponadto Unijny plan działania na rzecz zwalczania przemytu migrantów. Trwają też prace przygotowawcze podejmowane z partnerami afrykańskimi w celu zapewnienia pomyślnego zakończenia szczytu w Valletcie poświęconego migracji, który odbędzie się w dniach 11-12 listopada b.r. Aby działania w zakresie powrotów były bardziej skuteczne, prowadzone są też negocjacje poświęcone umowom o readmisji, rozszerza się też stosowanie istniejących porozumień, takich jak umowa z Pakistanem. Turcja i Bałkany Zachodnie są istotnymi partnerami. Szczegółowy plan działania w sprawie migracji przekazany przez przewodniczącego Junckera prezydentowi Erdoğanowi w dniu 5 października zawiera szereg konkretnych działań wymagających obopólnej współpracy. Komisja prowadzi obecnie aktywne rozmowy z władzami tureckimi w celu sfinalizowania wspomnianego planu działania. Ponadto deklaracja, którą przyjęto niedawno na konferencji wysokiego szczebla poświęconej szlakowi przebiegającemu przez wschodni region Morza Śródziemnego i Bałkany Zachodnie, toruje drogę do zacieśnienia współpracy z partnerami w naszym bezpośrednim sąsiedztwie.

Kontekst

W przedstawionym w maju 2015 r. Europejskim programie w zakresie migracji Komisja zwróciła uwagę na konieczność wypracowania wszechstronnego podejścia do zarządzania migracjami. Od tego czasu wprowadzono szereg środków, m.in. przyjęto dwa programy w ramach reagowania w sytuacji nadzwyczajnej, których celem była relokacja 160 tys. osób ewidentnie wymagających ochrony międzynarodowej z państw członkowskich najbardziej dotkniętych kryzysem do pozostałych państw członkowskich. Poparto również przedstawiony przez Komisję plan działania w dziedzinie powrotów.

W dniu 23 września Komisja Europejska przedstawiła wykaz działań priorytetowych służących wdrożeniu Europejskiego programu w zakresie migracji, które należy podjąć w ciągu kolejnych sześciu miesięcy. Obejmowały one zarówno działania krótkoterminowe służące ustabilizowaniu obecnej sytuacji, jak i działania długoterminowe, mające na celu stworzenie trwałego systemu, który będzie w stanie znieść próbę czasu.

Wykaz działań priorytetowych zawiera najważniejsze rozwiązania, niezwłocznie wymagane w zakresie: (i) środków operacyjnych; (ii) wsparcia budżetowego oraz (iii) wdrożenia prawa UE. Został on zatwierdzony na nieformalnym spotkaniu szefów państw i rządów dnia 23 września 2015 r.

Dodatkowe informacje

Komunikat: Zarządzanie kryzysem związanym z uchodźcami: Stan realizacji działań priorytetowych w ramach Europejskiego programu w zakresie migracji: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/index_en.htm

Oświadczenie Komisji Europejskiej wydane w następstwie decyzji podjętej podczas nadzwyczajnego szczytu Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych o relokacji 120 tys. uchodźców: http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-15-5697_en.htm

Informacja prasowa – pytania i odpowiedzi dotyczące relokacji w sytuacjach nadzwyczajnych: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5698_en.htm

Komunikat prasowy – Zarządzanie kryzysem związanym z uchodźcami: natychmiastowe środki operacyjne, budżetowe i prawne w ramach Europejskiego programu w zakresie migracji http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5700_pl.htm

Komunikat prasowy – Więcej odpowiedzialności w zarządzaniu kryzysem związanym z uchodźcami: KE wszczyna 40 postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, aby zapewnić działanie europejskiego systemu azylowego http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5699_pl.htm

Zestawienie informacji na temat skutecznej polityki w zakresie powrotów: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/multimedia/publications/index_en.htm#0801262490bfbb82/c_

Zestawienie informacji na temat europejskiego systemu relokacji uchodźców http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/multimedia/publications/index_en.htm#0801262490bfbb48/c_

Zestawienie informacji na temat podejścia „Hotspot”: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/multimedia/publications/index_en.htm#0801262490bfbb7f/c_

Dostępne materiały prasowe na temat Europejskiego programu w zakresie migracji: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/index_en.htm

 

 

IP/15/5839


Side Bar