Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa Komisjon investeerib teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamiseks kahe järgmise aasta jooksul 16 miljardit eurot

Brüssel, 13. oktoober 2015

Euroopa Komisjon investeerib konkurentsivõime tõstmiseks ELi rahastamiskava „Horisont 2020” raames kahe aasta jooksul teadusuuringutesse ja innovatsiooni peaaegu 16 miljardit eurot.

Euroopa Komisjon investeerib täna vastuvõetud 2016. ja 2017. aasta töökava alusel ELi teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamiskava „Horisont 2020” raames kahe aasta jooksul teadusuuringutesse ja innovatsiooni peaaegu 16 miljardit eurot.

Töökava alusel pakutavad uued rahastamisvahendid on otseselt seotud president Jean-Claude Junckeri juhitud komisjoni poliitiliste prioriteetidega ning aitavad märgatavalt kaasa töökohtade, majanduskasvu ja investeeringute paketi, digitaalse ühtse turu, energialiidu ja kliimameetmete ja konkurentsivõimelisema tööstusega siseturu eesmärkide saavutamisele ning tõstavad Euroopa Liidu kui rahvusvahelise tegija mainet.

Teaduse ja innovatsiooni volinik Carlos Moedas ütles: „Teadusuuringud ja innovatsioon on Euroopa arengu olulised mootorid ja aitavad toime tulla tänaste uute põletavate väljakutsete, näiteks rände, kliimamuutuste ja puhta energia probleemiga ning luua tervet ühiskonda. Kahe järgmise aasta jooksul toetatakse programmi „Horisont 2020” raames 16 miljardi euroga silmapaistvamaid teadussaavutusi, mis muudavad inimeste elu.”

Nagu volinik Moedas oma kõnes strateegiliste prioriteetide kohta ütles, järgib raamprogramm „Horisont 2020” põhimõtteid, milleks on avatus innovatsioonile, avatus teadusele ja avatus kogu maailmale. Uus 2016. ja 2017. aasta töökava pakub mitmesuguste konkursikutsete, riigihangete ja muude meetmete (näiteks „Horisont 2020” auhinnad) näol rahastamisvõimalusi peaaegu 600 valdkonna jaoks. Töökava ülesehituse puhul järgitakse raamprogrammi „Horisont 2020” üldist paindlikkust ning keskendutakse ELi pikaajalistele prioriteetidele ja kõige aktuaalsemate ühiskondlike probleemide lahendamisele. Samas võimaldab töökava ülesehitus lahendada sujuvalt esilekerkivaid probleeme ja reageerida näiteks haiguspuhangutele.

Töökavaga toetakse mitmeid omavahel põimunud algatusi: Euroopa töötleva tööstuse moderniseerimine (1 miljard eurot); automaatse juhtimise tehnoloogia ja standardid (üle 100 miljoni euro); asjade internet, mis tegeleb ELi tööstussektorite digitaliseerimisega (139 miljonit eurot); „tööstus 2020” ja ringmajandus, mille kaudu arendatakse tugevat ja jätkusuutlikku majandust (670 miljonit eurot) ning arukate ja säästvate linnade projekt, millega integreeritakse omavahel ELi linnade keskkonna-, transpordi-, energia- ja digitaalvõrgud (232 miljonit eurot).

 

Lisaks eraldatakse 8 miljonit eurot ELi välispiiri turvalisuse uurimisele, sellega aidatakse tuvastada ja ennetada inimkaubanduse ja inimeste ebaseadusliku üle piiri toimetamise probleemi. 27 miljonit eurot eraldatakse sellise uue tehnoloogia rakendamiseks, millega saab ennetada kuritegevust ja terrorismi, ning 15 miljonit eurot eraldatakse Euroopa rändevoogude päritolu ja mõjude uurimisele. Uue töökavaga jätkatakse ka edukate tervishoiualaste teadusuuringute, näiteks programmi „Horisont 2020” toetuse kaasabil ebolat käsitlevate läbimurdeliste avastuste toetamist. 5 miljonit eurot investeeritakse oliivipuude kahjuri Xylella fastidiosa leviku tõkestamiseks.

Uue töökavaga tahetakse tugevdada ka raamprogrammi „Horisont 2020” mõju. Esmalt soovitakse seeläbi tagada, et innovaatilised ettevõtted saaksid rohkem raha tänu Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) toetatavate uute finantsvõimenduse võimaluste kasutamisele, teisalt suunatakse 740 miljoni euro suuruses toetusi ligikaudu 2000 väikesele ja keskmise suurusega ettevõtjale teadusuuringute tegemiseks ja innovatsiooniks. Parandatakse ka sünergiat teiste ELi rahastamisprogrammidega, nagu rõhutas oma kõnes Euroopa Liidu olukorra kohta Euroopa Komisjoni president Juncker, samuti toetatakse teadlaste tegevust, andes neile selgemad juhised ja mõju hindamise kriteeriumid.

 

Taust

ELi teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamise raamprogrammi „Horisont 2020” tegevustega tehti algust 1. jaanuaril 2014. Seitsme aasta jooksul on teadus- ja innovatsiooniprojektidesse investeeritud 77 miljardit eurot, millega on toetatud Euroopa majanduse konkurentsivõimet ja avardatud teadmiste piire. ELi teadusuuringute eelarves keskendutakse peamiselt igapäevaelu parandamisele näiteks tervishoiu-, keskkonna-, transpordi-, toidu- ja energiavaldkonnas. Teadusalane koostöö ravimi-, lennundus-, auto- ja elektroonikatööstusega soodustab samuti erasektori investeeringute tegemist tulevase majanduskasvu toetamiseks ja kõrget kvalifikatsiooni nõudvate töökohtade loomiseks.

 

Lisateave:

MEMO/15/5832

„Horisont 2020” osalejate portaal

„Horisont 2020” – ELi liikmesriikide profiilid ja valitud projektid

IP/15/5831

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar