Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europese Commissie - Persbericht

EU kondigt steun aan voor verbetering van arbeidsomstandigheden en veiligheid op het werk in productielanden

Brussel, 12 oktober 2015

EU zegt steun toe voor het "Vision Zero Fund" van de G7, voor betere arbeidsomstandigheden en arbeidsnormen en de instelling van duurzame bedrijfsmodellen in productielanden

Neven Mimica, Europees commissaris voor Internationale samenwerking en ontwikkeling, en Marianne Thyssen, Europees commissaris voor Werkgelegenheid, sociale zaken, vaardigheden en arbeidsmobiliteit,maken vandaag bekend dat de EU zal bijdragen aan het "Vision Zero Fund" van de G7. Met dit fonds zal steun worden verleend voor gezamenlijke activiteiten van overheden, bedrijven, sociale partners en ngo's in de lage-inkomenslanden waar goederen worden geproduceerd, om arbeidsgerelateerde sterfgevallen te verminderen en te voorkomen, arbeidsinspecties te verbeteren, eerlijke productie te waarborgen en werknemers te helpen hun rechten uit te oefenen.

Aan de vooravond van de bijeenkomst van de ministers van werkgelegenheid en ontwikkeling van de G7, die op 12 en 13 oktober in Berlijn plaatsvindt, verklaarde commissaris Thyssen het volgende: "Jaarlijks komen wereldwijd 2,3 miljoen mensen om het leven door arbeidsongevallen of arbeidsgerelateerde ziekten. Dat betekent 6 300 mensen per dag. De Europese Commissie zet zich in voor het voorkomen van arbeidsongevallen en pleit voor fundamentele arbeidsnormen en gelijke concurrentiemogelijkheden voor bedrijven. Het Vision Zero Fund van de G7 zal bijdragen tot verbetering van de arbeidsomstandigheden en beperking van de gezondheids- en veiligheidsrisico's voor de honderden miljoenen mensen die werkzaam zijn in mondiale toeleveringsketens."

Commissaris Mimica: "Mondiale toeleveringsketens zijn uitermate belangrijk voor economische groei en fatsoenlijk werk, maar helaas is er ook vaak sprake van niet-gereguleerde of onveilige werkomgevingen, slechte arbeidsverhoudingen en niet-eerbiediging van rechten van werknemers. De Europese Commissie wil dit bestrijden en stelt € 3 miljoen ter beschikking voor dit G7-initiatief. Wij willen al het mogelijke doen om het tij te keren en te zorgen voor eerlijke omstandigheden voor bedrijven en de mensen die er werken."

Het Vision Zero Fund vloeit voort uit de verbintenis die in juni 2015 tijdens de G7-top in Elmau (Duitsland) werd aangegaan om duurzame mondiale toeleveringsketens te ondersteunen en concrete acties te formuleren voor de implementatie en follow-up. Het fonds zal worden gefinancierd met zowel publieke als private bijdragen en wordt beheerd door de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). De eerste proefprojecten zullen in 2016 van start gaan en zullen betrekking hebben op de confectiekledingsector in bepaalde productielanden.

Achtergrond

De Europese Commissie streeft ernaar sociale overwegingen op passende wijze te integreren in het interne en externe beleid van de EU, en ook in mondiale vraagstukken zoals de duurzaamheid van toeleveringsketens en fatsoenlijk werk.

Na de instorting van de Rana Plaza-kledingfabriek in Bangladesh in april 2013, waarbij meer dan 1 200 mensen om het leven kwamen, lanceerde de Europese Commissie in juli 2013 samen met de ILO, de regering van Bangladesh en de Verenigde Staten het Duurzaamheidspact, om de arbeidsrechten en het beheer van de toeleveringsketen te verbeteren.

In mei 2015 maakte de EU ook bekend dat zij zich aansluit bij het "Initiatief ter bevordering van fundamentele arbeidsrechten en -praktijken in Myanmar/Birma", dat in november 2014 werd gelanceerd door de regeringen van Myanmar/Birma, de Verenigde Staten, Japan, Denemarken en de Internationale Arbeidsorganisatie. Dit initiatief is bedoeld om de huidige hervormingsinspanningen van Myanmar verder uit te bouwen, waaronder de lopende herziening van de wetgeving, die door de ILO wordt gesteund.

De EU verlangt dat haar handelspartners voldoen aan de fundamentele ILO-normen en internationale milieunormen. Verschillende EU-wetten die recent zijn vastgesteld of in voorbereiding zijn, omvatten zorgvuldigheidsvoorschriften voor specifieke sectoren, zoals hout of conflictmineralen.

De EU moedigt ook de particuliere sector aan initiatieven te ontwikkelen met betrekking tot verantwoord beheer van toeleveringsketens, bijvoorbeeld door middelen van platforms voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en hulp voor kleine en middelgrote ondernemingen bij de uitvoering van de VN-richtsnoeren voor het bedrijfsleven en de mensenrechten. De EU moedigt bedrijven aan voor al hun locaties verantwoordelijke praktijken vast te stellen en internationaal erkende richtsnoeren en beginselen inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen te onderschrijven.

Tijdens hun laatste topbijeenkomst in Elmau op 7 en 8 juni 2015 beloofden de leiders van de G7 te streven naar betere toepassing van internationaal erkende normen, beginselen en verbintenissen op het gebied van arbeid, milieu en sociale aspecten in mondiale toeleveringsketens.

Verwacht wordt dat de G7-ministers van werkgelegenheid en ontwikkeling tijdens hun bijeenkomst de verklaring "Action for fair Production" zullen aannemen met zes pakketten maatregelen waarmee uitvoering wordt gegeven aan de verbintenissen van de leiders van de G7 met betrekking tot betere arbeidsrechten, fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en milieubescherming in mondiale toeleveringsketens.

IP/15/5823

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar