Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Handel för alla: Europeiska kommissionen presenterar sin nya handels- och investeringsstrategi

Bryssel den 14 oktober 2015

Denna mer ansvarsfulla strategi tar hänsyn till nya ekonomiska realiteter i linje med EU:s utrikespolitik. Den är utformad kring tre centrala principer – effektivitet, transparens och värden – och ska garantera att så många som möjligt kan dra nytta av handelspolitiken.

Kommissionen har lämnat förslag till en ny handels- och investeringsstrategi för Europeiska unionen. Den har titeln Handel för alla: Mot en mer ansvarsfull handels- och investeringspolitik.  

Den nya strategin tar sin utgångspunkt i EU:s mycket goda resultat på handelsområdet. EU:s företag exporterar nästan lika mycket som Kina till resten av världen och mer än företagen i vare sig USA eller något annat land.

Exporten till länder utanför EU svarar redan nu för mer än 30 miljoner arbetstillfällen. Den framtida globala tillväxten kommer till 90 % att ske utanför EU:s gränser. En ny strategi som innebär att handelsavtalen blir effektivare och att det skapas fler möjligheter har en positiv effekt på sysselsättningen i EU.

Den nya strategin är också ett direkt svar på de mycket intensiva diskussioner om handel som nu förs inom EU, bl.a. om det transatlantiska partnerskap för handel och investeringar (TTIP) som håller på att förhandlas med USA. Den är även ett uttryck för Juncker-kommissionens utfästelse att lyssna på och ta hänsyn till åsikterna hos EU:s befolkning. 

–Vi har lyssnat på debatten, säger EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström.  EU:s befolkning vet att handel kan skapa arbetstillfällen, tillväxt och investeringar för konsumenter, arbetstagare och småföretag.Detta är något de vill ha mer av. De vill däremot inte kompromissa om grundläggande principer som t.ex. mänskliga rättigheter, hållbar utveckling i hela världen eller reglering och offentliga tjänster av hög kvalitet på hemmaplan. De vill veta mer om de förhandlingar vi för för deras räkning. 

Handelspolitiken måste därför bli effektivare, mer transparent och bättre stämma överens med våra värden, fortsätter Cecilia Malmström. Den måste helt enkelt bli mer ansvarsfull.Det är detta vi nu gör.

Den nya strategin innebär att EU får en mer ansvarsfull handelspolitik i och med att den utgår från följande tre huvudprinciper:

  • Effektivitet: Det handlar om att se till att handeln verkligen lever upp till sitt löfte om nya ekonomiska möjligheter. Detta innebär att man tar itu med de frågor som påverkar dagens ekonomi, bl.a. tjänster och digital handel. Det innebär också att man tillhandahåller de medel och den information som krävs för att se till att europeiska små och medelstora företag, konsumenter och arbetstagare kan dra full nytta av – och anpassa sig till – öppnare marknader. Det kan t.ex. handla om att man ser till att framtida handelsavtal innehåller effektiva bestämmelser för små och medelstora företag.
  • Transparens: Det handlar om att ge allmänheten ökad insyn i förhandlingar genom att offentliggöra viktiga förhandlingstexterna från alla förhandlingar, såsom skett i samband med t.ex. TTIP-förhandlingarna. Kommissionen har redan nu publicerat vissa nya texter (dvs. de ekonomiska partnerskapsavtalen med Öst- och Västafrika) på sin webbplats.
  • Värden: Det handlar om att på hemmaplan värna om den europeiska modellen på det sociala och regleringsmässiga området. Man kan använda sig av verktyg som handelsavtal och preferensprogram för att främja EU:s värden runtom i världen, t.ex. hållbar utveckling, mänskliga rättigheter, rättvis och etisk handel och korruptionsbekämpning. Detta innebär att man inför bestämmelser om korruptionsbekämpning i EU:s handelsavtal och ser till att våra handelspartner använder sig av grundläggande arbetsrättsliga normer som t.ex. arbetstagarnas rätt att organisera sig och förbud mot barnarbete. Det innebär även att man måste öka insatserna för att garantera en ansvarsfull hantering av försörjningskedjor.

Att EU har en ansvarsfull handelsstrategi innebär även att man måste ha ett program för handelsförhandlingar som är aktuellt och kan bidra till att få globaliseringen att vara till nytta både för EU:s befolkning, företag och andra aktörer.

  • Det ska vara inriktat på att slutföra större pågående projekt som t.ex. WTO:s Doharunda, TTIP, frihandelsavtalet med Japan och investeringsavtalet mellan EU och Kina. 
  • Det ska öppna dörren för nya förhandlingar i den viktiga regionen Asien och Stillahavsområdet (t.ex. frihandelsavtal med Australien, Nya Zeeland, Filippinerna och Indonesien) och innehålla planer för en fördjupning av EU:s förbindelser med dess afrikanska partner. Det handlar i synnerhet om att begära ett förhandlingsmandat från EU:s medlemsstater för förhandlingar om frihandelsavtal med Australien och Nya Zeeland.
  • Det ska modernisera de gällande frihandelsavtalen med Mexiko och Chile och tullunionen med Turkiet.

En ansvarsfull handelsstrategi för EU måste också stå i samklang med vår tids stora utmaningar. På samma sätt som man i den europeiska migrationsagendan uppmanar till att bättre tillvarata de synergieffekter som finns mellan olika politikområden för att tredjeländer ska få incitament att samarbeta i migrations- och flyktingfrågor, bör EU:s handelspolitik ta hänsyn till regelverket på området återvändande och återtagande av irreguljära migranter och, i förekommande fall, viseringslättnader.

Meddelandet finns tillgängligt här

Faktabladet om meddelandet finns tillgängligt här

Ytterligare bakgrundsinformation finns tillgänglig ec.europa.eu/trade/strategy

IP/15/5806

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar