Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

"Enjoy, it's from Europe": meer dan 100 miljoen euro om de Europese landbouw in 2016 te promoten

Brussel, 13 oktober 2015

In 2016 zullen de Europese producenten kunnen profiteren van programma's ter waarde van 111 miljoen euro om nieuwe markten aan te boren en de consumptie in en buiten de EU te bevorderen.

Afzetbevordering is een essentieel onderdeel van de maatregelen die de Commissie neemt om steun te verlenen aan landbouwers.

"Enjoy, it's from Europe", het nieuwe afzetbevorderingsbeleid dat de Europese Commissie vandaag heeft aangenomen, zal de professionals uit de sector helpen op internationale markten door te breken of hun positie op die markten te versterken. Daarnaast zal het de Europese consument meer bewust maken van alle inspanningen die de Europese landbouwers zich getroosten. Om dit doel te bereiken zal de Commissie meer middelen ter beschikking te stellen, het cofinancieringspercentage verhogen en de administratieve rompslomp voor de goedkeuring van projecten verminderen. Dit is een onderdeel van het streven om de voor afzetbevordering beschikbare EU-middelen geleidelijk te verhogen van 61 miljoen euro in 2013 (toen de nieuwe regels werden voorgesteld) tot 200 miljoen euro in 2019.

 

Volgens de nieuwe regels zullen ook de percentages voor cofinanciering door de EU stijgen van 50 % naar 70-80 % (tot 85 % voor Griekenland en Cyprus). Tegelijk verdwijnt de nationale cofinanciering, waardoor voor alle lidstaten een gelijk speelveld ontstaat. De procedure voor de selectie van de projecten zal heel wat minder bureaucratisch worden, wat de indiening van een aanvraag zal vergemakkelijken.

 

Het programma voor 2016 richt zich tot een aantal geselecteerde derde landen (voor de volledige lijst: zie de bijlage) waarvan het groeipotentieel het grootst is, vooral voor sectoren met een bijzonder moeilijke marktsituatie, zoals zuivel en varkensvlees. Van het totale bedrag van het steunpakket dat commissaris Hogan begin september heeft aangekondigd, is 30 miljoen euro specifiek geoormerkt voor de ondersteuning van afzetbevorderingsmaatregelen in deze twee sectoren.

 

Commissaris voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling Phil Hogan zei hierover vandaag het volgende: "Op de wereldmarkt is de Europese agrovoedingsproductie een koploper. De uitvoermarkt van de EU ter waarde van 110 miljard euro zorgt voor banen en groei in de plattelandsgebieden in heel Europa. Met het oog op de instandhouding van de drijvende kracht die deze uitvoer is, ben ik blij deze nieuwe afzetbevorderingsregeling te kunnen aankondigen: met 111 miljoen euro zal zij zorgen voor een hefboomwerking die de sector van de agrovoedingsproducten van de EU kansen zal bieden om op nieuwe markten door te breken en meer aanwezig te zijn op bestaande markten. Ik ben bijzonder verheugd u te kunnen aankondigen dat, als onderdeel van het onlangs aangekondigde agromarktenpakket van 500 miljoen euro, een specifiek bedrag van 30 miljoen euro uitsluitend naar de getroffen melksector en varkensvleessector zal gaan. Ik kijk er dan ook naar uit om de komende maanden een diplomatiek offensief op te zetten en handelsmissies te leiden om in de hele wereld nieuwe mogelijkheden te creëren voor de producenten van de EU.”

 

 

 

Achtergrond:

De voornaamste elementen van de nieuwe afzetbevorderingsregels zijn:

  • een aanzienlijke toename van de steun voor voorlichtings- en afzetbevorderingscampagnes: de Europese steun zal geleidelijk stijgen van 61 miljoen euro in de begroting 2013 tot 200 miljoen euro in 2019 (111 miljoen EUR in 2016);
  • aanzienlijk hogere percentages voor EU-cofinanciering in vergelijking met de huidige regeling (EU-cofinanciering van 70 % voor monoprogramma’s die worden ingediend door een organisatie uit één lidstaat, 80 % voor multiprogramma’s en programma’s die gericht zijn op derde landen, 85 % voor crisisprogramma's en 75-85 % voor de landen die financiële bijstand krijgen, namelijk Cyprus en Griekenland). Tegelijk verdwijnt de nationale cofinanciering, waardoor een gelijk speelveld wordt gecreëerd;
  • de opstelling van een Europese afzetbevorderingsstrategie, die het mogelijk zal maken de afzetbevorderingsmaatregelen gerichter te maken. Deze strategie moet ertoe leiden dat:
    • het aantal op derde landen gerichte programma’s en meerlandenprogramma’s (programma’s vertegenwoordigd door organisaties uit verschillende lidstaten) toeneemt, als gevolg van het hogere cofinancieringspercentage voor die twee categorieën,
    • in de interne markt het gebrek aan kennis van de consument over de voordelen van Europese landbouwproducten in het algemeen en van onder een Europese kwaliteitsregeling vallende producten in het bijzonder, wordt weggewerkt;
  • uitbreiding van het toepassingsgebied van de maatregelen door: opname van de producentenorganisaties bij de in aanmerking komende begunstigden, uitbreiding van het productengamma, met name met verwerkte agrovoedingsproducten, zoals brood, deegwaren of chocolade, en door toe te staan dat de oorsprong en de handelsmerken van de producten binnen bepaalde limieten worden vermeld;
  • vereenvoudiging van administratieve procedures, waarbij de beoordeling en de selectie van de programma’s voortaan in één fase zullen plaatsvinden bij de Commissie, in plaats van in twee fasen, zoals nu het geval is (eerst de lidstaat en vervolgens de Europese Commissie);
  • het vergemakkelijken van het beheer van meerlandenprogramma’s die gezamenlijk worden opgesteld door organisaties uit verschillende lidstaten, via een centraal aanspreekpunt bij de Commissie (via het uitvoerend agentschap CHAFEA).

 

Om deze basishandeling volledig ten uitvoer te leggen heeft de Commissie gedelegeerde verordeningen en uitvoeringsverordeningen aangenomen.

         

De betrokken rechtshandelingen worden vandaag in het Publicatieblad bekendgemaakt.

 

Een kernelement van het nieuwe afzetbevorderingsbeleid is de opstelling van een jaarlijks werkprogramma (uitvoeringsbesluit van de Commissie) met de strategische prioriteiten voor de afzetbevorderingsmaatregelen wat betreft producten, regelingen of te bereiken markten en met de daarvoor toegewezen middelen. Doel is een dynamisch en proactief beleid in het leven te roepen, dat elk jaar wordt aangepast aan de nieuwe marktmogelijkheden en aan de behoeften van de sector.

Meer informatie over het afzetbevorderingsbeleid in de landbouwsector kunt u hier vinden.

 

Bijlage

Verdeling van de middelen per prioriteit voor de gecofinancierde programma’s in het jaarlijks werkprogramma voor 2016


Uitgetrokken bedrag

Monoprogramma’s — Interne markt

26 miljoen EUR

Actie 1* - Voorlichtings- en afzetbevorderingsprogramma’s die gericht zijn op het vergroten van de bekendheid met en de herkenning van kwaliteitsregelingen van de Unie als gedefinieerd in artikel 5, lid 4, onder a), b) en c), van Verordening (EU) nr. 1144/2014

10 miljoen EUR

Actie 2* - Voorlichtings- en afzetbevorderingsprogramma's om de aandacht te vestigen op de specifieke kenmerken van de landbouwmethoden in de Unie en de kenmerken van de Europese landbouwproducten en levensmiddelen

7 miljoen EUR

Actie 3 - Voorlichtings- en afzetbevorderingsprogramma's voor melk en zuivel, varkensvleesproducten of een combinatie van die twee

9 miljoen EUR

Monoprogramma’s — Derde landen

68 miljoen EUR

Actie 4* - Voorlichtings- en afzetbevorderingsprogramma’s die gericht zijn op China, Japan, Zuid-Korea en het douanegebied van Taiwan

12 miljoen EUR

Actie 5* - Voorlichtings- en afzetbevorderingsprogramma’s die gericht zijn op de VS en/of Canada

12 miljoen EUR

Actie 6* - Midden- en Zuid-Amerika en het Caribisch gebied

7 miljoen EUR

Actie 7* - Zuidoost-Azië, waaronder wordt verstaan: Brunei, Cambodja, Indonesië, Laos, Maleisië, Myanmar, de Filipijnen, Singapore, Thailand, Oost-Timor en Vietnam

7 miljoen EUR

Actie 8* - Afrika en het Midden-Oosten

4,5 miljoen EUR

Actie 9* - Andere geografische gebieden

4,5 miljoen EUR

Actie 10 - Voorlichtings- en afzetbevorderingsprogramma's voor melk en zuivelproducten, varkensvleesproducten of een combinatie van die twee, die zijn gericht op een derde land

21 miljoen EUR

Multiprogramma’s

14 miljoen EUR

Monoprogramma’s — in geval van ernstige verstoring van de markt

3 miljoen EUR

* Deze programma's mogen geen betrekking hebben op melk en zuivelproducten, varkensvleesproducten of een combinatie van die twee. Zij mogen evenwel op melk en zuivelproducten, varkensvleesproducten of een combinatie van die twee betrekking hebben, indien zij verband houden met andere producten.

Totaal 111 miljoen EUR

 

N.B.

Een monoprogramma is een afzetbevorderingsprogramma dat door één of meer indienende organisaties uit eenzelfde lidstaat wordt ingediend.

Een multiprogramma is een programma dat wordt ingediend door ten minste twee indienende organisaties uit ten minste twee lidstaten of door één of meerdere Europese organisaties.

IP/15/5804

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar