Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Ny kvalitetsstämpel för bättre regionalt forskningsstöd

Bryssel den 12 oktober 2015

I dag startar kommissionen ett nytt initiativ som ska förbättra samverkan mellan EU:s regional- och forskningsstöd och se till att skattebetalarnas pengar används effektivt.

En ny kvalitetsstämpel ska tilldelas lovande projektförslag inom Horisont 2020, EU:s program för forskning och innovation. Regionerna kan använda denna kvalitetsmärkning för att hjälpa projekten att få finansiering från andra källor, t.ex. de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna) och andra nationella eller regionala investeringsprogram.

EU:s regionalkommissionär Corina Crețu och forskningskommissionär Carlos Moedas lanserade initiativet i dag i samband med Open Days – Europeiska veckan för regioner och städer.

– Mellan 2014 och 2020 kommer Europeiska regionala utvecklingsfonden att satsa 100 miljarder euro på forskning och innovation, säger Corina Creţu. Över 32 miljarder euro ska gå till att stödja småföretag, nystartade företag och entreprenörer, som är de viktigaste drivkrafterna för innovation i Europa. Tack vare kvalitetsstämpeln kan vi lättare hitta och stödja innovativa projekt och hjälpa dem att växa och konkurrera internationellt.

EU:s regioner satsar redan stora pengar på forskning och innovation i Europa, betonar Carlos Moedas. Genom kvalitetsstämpeln kan de dra nytta av Horisont 2020-programmets utmärkta utvärderingssystem för att hitta lokala projekt som de vill stödja.

Markku Markkula, ordförande för Europeiska regionkommittén ser också många fördelar:

– Tack vare kvalitetsstämpeln kan regioner och städer få med bra småföretagsprojekt i sina innovations- och investeringsplaner som uppfyller deras tillväxtmål och prioriteringar. Regionkommittén och kommissionen ska också starta ett forum där lokala och regionala myndigheter kan utbyta kunskap och erfarenheter för att stimulera samverkan mellan Horisont 2020 och struktur- och investeringsfonderna.

Kvalitetsstämpeln ska ges till lovande projekt som sökt pengar från Horisont 2020 men som av budgetskäl inte kunnat få finansiering trots att de fått höga poäng i den krävande och oberoende utvärderingen. I pilotfasen kommer kvalitetsstämpeln att ges till projektförslag inom instrumentet för små och medelstora företag.Initiativet kan senare omfatta fler Horisont 2020-områden.

Kvalitetsstämpeln är ett konkret exempel på hur kommissionen försöker maximera effekterna av EU:s investeringar i forskning och innovation genom bättre samverkan mellan Horisont 2020, struktur- och investeringsfonderna och andra EU-program, t.ex. Cosme och Erasmus+. Det här målet lade kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker också fram i sitt linjetal den 9 september.

Bakgrund

Horisont 2020, EU:s finansieringsprogram för forskning och innovation 2014–2020, delar ut nästan 80 miljarder euro till forsknings- och innovationsprojekt för att stärka EU:s ekonomiska konkurrenskraft. Minst en femtedel, eller nästan 9 miljarder euro från programområdena industriellt ledarskap och samhällsutmaningar, väntas direkt stödja småföretag genom bland annat instrumentet för små och medelstora företag.

Sedan 2013 ska nya regler för struktur- och investeringsfonderna se till att de används mer strategiskt och samverkar med varandra för att skapa tillväxt och jobb. Fonderna har en budget på 450 miljarder euro under 2014–2020 för att bland annat stödja innovation, småföretag, utbildning, social integration och en koldioxidsnål ekonomi.

Open Days – Europeiska veckan för regioner och städer – anordnas gemensamt av EU-kommissionen och Regionkommittén. Den 12–14 oktober samlas 6 000 företrädare för Europas regioner och städer i Bryssel för att diskutera hur man bäst kan använda sammanhållningspolitiken för att skapa tillväxt och jobb.

Läs mer

MEMO/15/5802

Kvalitetsstämpel för forskningsprojekt

SMF-instrumentet inom Horisont 2020

Vägledning för mottagare av stöd från struktur- och investeringsfonderna och andra EU-instrument

Open Days – Europeiska veckan för regioner och städer

Inforegio

Twitter: @CorinaCretuEU / @Moedas / @EU_Regional / @EU_ScienceHub /

#RIS3 #smartspecialisation #euopendays #EnergyUnion

IP/15/5801

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar