Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Uusi huippuosaamismerkki parantaa alueellisen tutkimusrahoituksen laatua

Bryssel 12. lokakuutata 2015

Euroopan komissio käynnistää tänään uuden aloitteen, jolla pyritään tehostamaan veronmaksajien rahojen käyttöä kehittämällä EU:n aluepoliittisen rahoituksen ja tutkimusrahoituksen välisiä synergioita.

Uudessa ”huippuosaamismerkkien” järjestelmässä alueet voivat tunnustaa sellaisille lupaaville hanke-ehdotuksille myönnetyn laatuleiman, joita varten on haettu rahoitusta EU:n tutkimus- ja innovointiohjelmasta Horisontti 2020. Näin voidaan edistää näiden ehdotusten mahdollisuuksia saada rahoitusta eri lähteistä, kuten Euroopan rakenne- ja investointirahastoista (ERI-rahastoista) ja muista kansallisista tai alueellisista investointiohjelmista.

Aloitteen käynnistivät tänään aluepolitiikasta vastaava komissaari Corina Creţu ja tutkimus-, innovointi- ja tiedeasioista vastaava komissaari Carlos Moedas Euroopan alueiden ja kuntien Open Days ‑teemaviikon yhteydessä:

Komissaari Corina Creţun mukaan vuosina 2014–2020 Euroopan aluekehitysrahastosta investoidaan 100 miljardia euroa tutkimuksen ja innovoinnin edistämiseen. Tästä tukimäärästä yli 32 miljardia euroa on varattu pk-yrityksille, startup-yrityksille ja yrittäjille, jotka ovat innovoinnin tärkeimpiä vauhdittajia Euroopassa. ”Huippuosaamismerkin avulla on mahdollista löytää ja tukea innovatiivisia hankkeita ja auttaa niitä kasvamaan ja kilpailemaan kansainvälisillä markkinoilla”, totesi komissaari Creţu.

EU:n alueet investoivat jo merkittäviä määriä laadukkaan tutkimuksen ja innovoinnin edistämiseen Euroopassa”, totesi puolestaan komissaari Carlos Moedas. Hänen mukaansa huippuosaamismerkki tarjoaa alueille mahdollisuuden hyödyntää maailman parhaimpiin kuuluvaa Horisontti 2020 -arviointijärjestelmää, jonka avulla ne voivat helposti löytää parhaat hankkeet ja tukea niitä.

Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja Markku Markkula totesi, että alueet ja kunnat pystyvät huippuosaamismerkin ansiosta sisällyttämään innovaatio- ja investointisuunnitelmiinsa merkittäviä pk-yrityshankkeita, jotka vastaavat niiden kasvutavoitteita ja painopisteitä. ”Juuri tämän vuoksi Euroopan alueiden komitea ja komissio perustavat paikallis- ja alueviranomaisia varten osaamisvaihdon foorumin, jonka tarkoituksena on edistää Horisontti 2020 ohjelman ja Euroopan rakenne- ja investointirahastojen välisiä synergioita.”

Huippuosaamismerkki myönnetään Horisontti 2020 -ohjelmasta rahoitusta hakeneille lupaaville hankkeille, joille ei voitu myöntää rahoitusta budjettirajoitteiden vuoksi mutta jotka menestyivät hyvin suoritetussa vaativassa ja riippumattomassa arvioinnissa. Pilottivaiheessa huippuosaamismerkkejä myönnetään ensin vain pienten ja keskisuurten yritysten ehdotuksille, joille haetaan rahoitusta Horisontti 2020 -ohjelman pk-yrityksille suunnatusta välineestä.Toiminta voidaan myöhemmin laajentaa koskemaan useampia Horisontti 2020 -ohjelman osioita.

Huippuosaamismerkkiä koskeva aloite on konkreettinen esimerkki komission laajemmasta sitoumuksesta pyrkiä maksimoimaan EU:n tutkimus- ja innovointi-investointien vaikutus. Tähän pyritään lisäämällä synergioita Horisontti 2020 -ohjelman, Euroopan rakenne- ja investointirahastojen ja muiden unionin ohjelmien välillä (muun muassa COSME ja Erasmus+). Tätä edellytti myös komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker 9. syyskuuta pitämässään puheessa unionin tilasta.

Taustaa

Vuosia 2014–2020 koskevasta EU:n tutkimus- ja innovointirahoituksen ohjelmasta Horisontti 2020 investoidaan lähes 80 miljardia euroa tutkimus- ja innovointihankkeisiin Euroopan taloudellisen kilpailukyvyn tukemiseksi. Vähintään 20 prosenttia eli lähes 9 miljardia euroa ohjelman pilareista ”Teollisuuden johtoasema” ja ”Yhteiskunnalliset haasteet” on tarkoitus antaa pk-yrityksille suoraan avustusten muodossa, muun muassa pk-yrityksille suunnatun välineen kautta.

Vuodesta 2013 voimassa olleet uudet säännöt, jotka koskevat Euroopan rakenne- ja investointirahastoista tehtäviä investointeja, edellyttävät, että EU:n eri rahastoja käytetään strategisemmalla ja synergisemmällä tavalla, jotta niiden vaikutus kasvuun ja työpaikkoihin olisi mahdollisimman suuri. Euroopan rakenne- ja investointirahastojen määrärahat kaudelle 2014–2020 ovat 450 miljardia euroa. Rahastoista investoidaan erilaisille keskeisille kasvua tuottaville aloille, joita ovat muun muassa innovointi, pk-yritysten tukeminen, koulutus, sosiaalinen osallisuus ja vähähiilinen talous.

Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikon, OPEN DAYS -tapahtuman, järjestävät yhdessä Euroopan komissio ja alueiden komitea. Vuosittainen OPEN DAYS, joka järjestään 12.–14. lokakuuta 2015 kolmattatoista kertaa, kerää Brysseliin 6 000 Euroopan alueiden ja kuntien edustajaa vaihtamaan näkemyksiä siitä, miten koheesiopolitiikan tarjoamia mahdollisuuksia voitaisiin hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla kasvun edistämiseen ja työpaikkojen luomiseen.

Lisätietoja

MEMO/15/5802

Huippuosaamismerkki

Horisontti 2020 -puiteohjelman pk-yrityksille suunnattu väline

EU:n rakenne- ja investointirahastojen tuensaajien opas

OPEN DAYS – Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikko

InfoRegio-verkkosivusto

Twitterissä: @CorinaCretuEU / @Moedas / @EU_Regional / @EU_ScienceHub /

#RIS3 #smartspecialisation #euopendays #EnergyUnion

IP/15/5801

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar