Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Unija kapitalskih trgov: akcijski načrt za spodbujanje financiranja podjetij in naložb

Bruselj, 30. septembra 2015

Unija kapitalskih trgov

Evropska komisija bo danes sprejela akcijski načrt o uniji kapitalskih trgov, ki naj bi prispeval k oblikovanju pravega enotnega kapitalskega trga v vseh 28 državah članicah EU. Danes bodo objavljeni tudi prvi in najnujnejši ukrepi v okviru tega načrta, ki vključujejo ponoven zagon zdravih trgov listinjenja.

Cilj unije kapitalskih trgov, ki je eden ključnih stebrov naložbenega načrta v okviru prednostne naloge Junckerjeve Komisije za spodbujanje delovnih mest, rasti in naložb v EU, je odločno odpraviti pomanjkanje naložb s povečanjem in razpršitvijo virov financiranja za evropska podjetja in dolgoročne projekte.

Alternativni viri financiranja, ki dopolnjujejo bančna posojila in so bolj razširjeni v drugih delih sveta, kot so kapitalski trgi, tvegani kapital, množično financiranje in upravljanje sredstev, bi morali imeti večjo vlogo pri zagotavljanju financiranja za podjetja, ki imajo težave pri pridobivanju sredstev, tj. zlasti mala in srednja (MSP) ter zagonska podjetja. Bolj razpršeni viri financiranja niso koristni le za naložbe in podjetja, temveč so bistveni tudi za finančno stabilnost, saj ob morebitnih težavah v bančnem sektorju ublažijo njihov učinek na podjetja in na njihov dostop do financiranja. Zato je unija kapitalskih trgov tudi pomemben del prizadevanj za dokončanje evropske ekonomske in monetarne unije.

Komisija želi odpraviti tudi ovire, ki preprečujejo čezmejne naložbe v EU, da bi podjetjem in infrastrukturnim projektom olajšala pridobivanje potrebnih finančnih sredstev, ne glede na to, kje se nahajajo.

Unija kapitalskih trgov je srednjeročen projekt, vendar je nekaj zgodnjih pobud zelo pomembnih. Komisija bo danes predstavila prvi sklop ukrepov za ponoven zagon visokokakovostnega listinjenja in za spodbujanje dolgoročnih naložb v infrastrukturo. Poleg tega bo pred koncem leta napovedala predlagane spremembe direktive o prospektu, ki bodo malim in srednjim podjetjem omogočile lažje in cenejše zbiranje kapitala.

Komisija je začela tudi posvetovanji o skladih tveganega kapitala in o kritih obveznicah.

V skladu z načeli boljšega pravnega urejanja pa Komisija objavlja tudi poziv za predložitev prispevkov o skupnem učinku finančne zakonodaje, da bi se prepričala, ali ti predpisi delujejo, kot je predvideno, in ali na primer ne prihaja do podvajanja zahtev glede poročanja ali do neskladnosti med posameznimi predpisi.

Glavni cilj Komisije glede unije kapitalskih trgov je ustvariti priložnosti za vlagatelje, povezati financiranje s širšim gospodarstvom ter povečati odpornost finančnega sistema z globljo integracijo in večjo konkurenco. Naš pristop bo pragmatičen in postopen, temeljil pa bo na natančni ekonomski analizi ob upoštevanju tveganj za finančno stabilnost.

Jyrki Katainen, podpredsednik Evropske komisije, pristojen za delovna mesta, rast, naložbe in konkurenčnost, je povedal: „Najpomembnejši del naložbenega načrta za Evropo je odprava ovir za naložbe s poglobitvijo enotnega trga. Med svojo naložbeno turnejo sem pogosto slišal, da je zavarovateljem oteženo vlaganje v infrastrukturne projekte, zato upam, da jim bo sprememba delegirane uredbe na podlagi direktive Solventnost II prinesla prave spodbude za trdne naložbe.“

Komisar Jonathan Hill, pristojen za finančno stabilnost, finančne storitve in unijo kapitalskih trgov, je dejal: „Moja želja je, da bi unija kapitalskih trgov prispevala k temu, da bi imela evropska podjetja, še posebej mala in srednja, na voljo širši nabor virov financiranja. Potrošnikom želimo zagotoviti večje možnosti za vlaganje. Poleg tega bi radi odpravili ovire za prost pretok kapitala med vsemi 28 državami članicami.“

Ozadje

Komisija je februarja 2015 začela posvetovanje o ukrepih, potrebnih za sprostitev naložb v EU in vzpostavitev enotnega kapitalskega trga (IP/15/4433, MEMO/15/4434), ter s tem povezano posvetovanje o direktivi o prospektu in o listinjenju. Odziv je bil zelo velik, mnenja pa so prispevali podjetja, vlagatelji, finančni sektor, nacionalni parlamenti, Evropski parlament, Svet in evropski državljani.

Več kot 700 prejetih odgovorov je pokazalo, da obstaja široka podpora za unijo kapitalskih trgov (odgovori so na voljo tukaj). Posvetovanju je 8. junija 2015 sledila konferenca na visoki ravni.

Mnenja, prejeta med posvetovanjem, kažejo, da bi enotni kapitalski trg pripomogel k večji čezmejni delitvi tveganja, oblikovanju globljih in likvidnejših trgov ter razpršitvi virov financiranja v gospodarstvu. Sodelujoči v posvetovanju so se strinjali s postopnim pristopom, predlaganim v zeleni knjigi.

Akcijski načrt temelji na naslednjih ključnih načelih:

  • Več priložnosti za vlagatelje: unija kapitalskih trgov naj bi pripomogla k mobilizaciji kapitala v Evropi ter ga usmerila v podjetja, vključno z MSP, in infrastrukturne projekte, ki potrebujejo sredstva za širjenje in ustvarjanje delovnih mest. Gospodinjstvom naj bi omogočila boljše načrtovanje pokojninskih prihodkov.
  • Povezovanje financiranja z realnim gospodarstvom: unija kapitalskih trgov je klasičen projekt enotnega trga, ki bo koristil vsem 28 državam članicam. Države članice lahko z usmerjanjem kapitala in naložb v svoje projekte veliko pridobijo.
  • Spodbujanje močnejšega in odpornejšega finančnega sistema: z zagotavljanjem širšega nabora virov financiranja in več dolgoročnimi naložbami, da bodo državljani in podjetja EU odpornejši na finančne pretrese, kot so bili med krizo.
  • Poglobitev finančne integracije in povečanje konkurence: unija kapitalskih trgov naj bi omogočila večjo čezmejno delitev tveganj in likvidnejše trge, kar bo poglobilo finančno integracijo, znižalo stroške in povečalo evropsko konkurenčnost.

 Ključni zgodnji ukrepi

Nova pravila o listinjenju

Listinjenje je proces, pri katerem običajno posojilodajalec, npr. banka, z združevanjem sredstev (npr. posojil za nakup avtomobila ali posojil za MSP) oblikuje finančni instrument, ki ga nato kupijo vlagatelji. To olajšuje dostop do širšega nabora vlagateljev, s tem pa se poveča likvidnost in sprosti kapital bank za nova posojila. Komisija predlaga regulativni okvir za enostavno, pregledno in standardizirano listinjenje, ki bo ustrezno nadzorovano. Če bi izdaje instrumentov listinjenja v EU ponovno dosegle povprečno raven iz obdobja pred krizo, bi po ocenah Komisije ustvarile med 100 in 150 milijard evrov dodatnih sredstev za gospodarstvo.

Nova pravila glede obravnave infrastrukturnih projektov v okviru direktive Solventnost II

Naložbe v infrastrukturne projekte so bistvenega pomena za spodbujanje gospodarske aktivnosti in rasti v Evropi, vendar taki projekti zahtevajo obsežno dolgoročno financiranje. Sektor zavarovalništva je sposoben zagotavljati dolgoročno financiranje z vlaganjem v lastniške deleže in posojila za infrastrukturne projekte. Komisija želi odpraviti neupravičene ovire pri skrbnem in varnem poslovanju, da bodo zavarovatelji lahko imeli pomembno vlogo v evropskih infrastrukturnih projektih. Na podlagi mnenja Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) danes sprejeta zakonodaja uvaja poseben razred sredstev za infrastrukturo in znižuje znesek kapitala, ki ga morajo zavarovatelji imeti za zavarovanje dolga in lastniškega kapitala kvalificiranih infrastrukturnih projektov.

Javno posvetovanje o tveganem kapitalu

Mala in srednja podjetja, ki ne kotirajo na borzi, pogosto težko pridobijo klasično financiranje v obliki bančnih posojil in nimajo dostopa do kapitala prek borznih trgov, zato jim lahko alternative, kot je tvegani kapital, olajšajo rast in razvoj. Obstoječi predpisi EU, tj. uredbi o evropskih skladih tveganega kapitala in evropskih skladih za socialno podjetništvo (EuVECA in EuSEF), vzpostavljajo dve vrsti kolektivnih investicijskih skladov, da bi bilo vlaganje v MSP, ki ne kotirajo na borzi, lažje in privlačnejše za zasebne varčevalce. Posvetovanje bo namenjeno ugotavljanju, ali bi lahko ciljno usmerjene spremembe teh uredb spodbudile uporabo teh investicijskih skladov. Vprašanja, obravnavana v posvetovanju, bodo vključevala omejitve glede tega, kdo je sposoben upravljati sklade, raven minimalne naložbe v višini 100 000 EUR za vlagatelje in ali moralo biti upravljavcem iz držav nečlanic EU omogočeno, da ponujajo sklade tveganega kapitala ali sklade za socialno podjetništvo. Posvetovanje bo odprto do 6. januarja 2016.

Javno posvetovanje o kritih obveznicah

Krite obveznice so v številnih državah članicah EU eden glavnih instrumentov dolgoročnega financiranja za usmerjanje financiranja na nepremičninski trg in v javni sektor. Evropske kreditne institucije so vodilne v svetu na področju izdaje kritih obveznic, vendar je trg trenutno razdrobljen po nacionalnih mejah, kar omejuje standardizacijo postopkov izdaje in ustvarja ovire za vzpostavitev globokih, likvidnih in dostopnih trgov, zlasti čezmejno. Komisija se bo posvetovala o vseevropskem okviru za krite obveznice; ta bi nadgradil dobro delujoče nacionalne ureditve, ne da bi oviral njihovo delovanje, in bi temeljil na visokih standardih kakovosti in najboljših tržnih praksah. Med vprašanji, obravnavanimi v posvetovanju, ki bo potekalo do 31. decembra 2015, bo tudi uporaba struktur kritih obveznic na podlagi posojil za MSP. Po zaključku posvetovanja se bo Komisija odločila, ali je potrebno ukrepanje na ravni EU.

Skupni učinek finančne zakonodaje

Komisija bo danes objavila „poziv za predložitev prispevkov“, da bi zbrala povratne informacije ter ocenila skupni učinek in součinkovanje veljavnih finančnih pravil. S tem posvetovanjem želi Komisija ugotoviti morebitne nedoslednosti, neusklajenosti in vrzeli v finančnih pravilih, pa tudi nepotrebne upravne obremenitve in dejavnike, ki negativno vplivajo na dolgoročne naložbe in rast.

Več informacij:

Akcijski načrt o uniji kapitalskih trgov

http://ec.europa.eu/finance/capital-markets-union/index_en.htm#action-plan

Predlog na področju listinjenja

http://ec.europa.eu/finance/securities/securitisation/index_en.htm#150930

Spremenjena zakonodaja v okviru svežnja Solventnost II

http://ec.europa.eu/finance/insurance/solvency/solvency2/index_en.htm#150930

Javno posvetovanje o tveganem kapitalu

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/venture-capital-funds/index_en.htm

Javno posvetovanje o kritih obveznicah

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/covered-bonds/index_en.htm

Skupni učinek finančne zakonodaje

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/financial-regulatory-framework-review/index_en.htm

MEMO o uniji kapitalskih trgov

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5732_en.htm

MEMO o delegirani uredbi Solventnost II

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5734_en.htm

MEMO o skupnem učinku finančne zakonodaje

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5735_en.htm

Spletno mesto o uniji kapitalskih trgov

Testimonials & animation:

IP/15/5731

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar